BENADRYL kapseli, kova 8 mg (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 09.09.2021 19:00:24)

Benadryl 8 mg kovat kapselit

akrivastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Benadryl on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Benadryl-valmistetta

3. Miten Benadryl-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Benadryl-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Benadryl on erittäin nopeavaikutteinen toisen polven antihistamiini, jota otetaan heti allergiaoireiden ilmaannuttua. Benadryl-kapseleiden antihistamiinivaikutus alkaa jo 15–25 minuutissa, joten voit itse hallita allergiaoireitasi aina tilanteen mukaan ja ottaa lääkettä vain silloin, kun se on tarpeellista. Ei siis turhaa ”varmuuden vuoksi” lääkitystä.

Heinänuhaan tai muuhun allergiseen nuhaan. Allergisiin silmä- tai iho-oireisiin. Hyttysenpiston aiheuttamiin voimakkaisiin ihoreaktiohin ja kutinaan.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Benadryl-valmistetta, jos

 • olet allerginen akrivastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • sinulle on aiemmin ilmaantunut yliherkkyysoireita triprolidiini-nimisestä (Actidil, Pro-Actidil) vanhemmasta antihistamiinista.
 • munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikeasti.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Benadryl-valmistetta, jos

 • munuaistesi toiminta on heikentynyt.
 • olet menossa allergiatestiin. Lopeta Benadryl-valmisteen käyttö viimeistään 2 vuorokautta ennen allergiatestausta.

Lapset

Älä anna Benadryl-valmistetta alle 12-vuotiaalle lapselle. Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Benadryl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät tätä lääkettä samanaikaisesti keskushermostoon vaikuttavien aineiden (mukaan lukien alkoholin tai erilaisten rauhoittavien lääkkeiden) kanssa, vireystilasi saattaa heikentyä entisestään.

Benadryl alkoholin kanssa

Akrivastiini voi vahvistaa alkoholin ja keskushermostoon vaikuttavien aineiden vaikutuksia. Runsasta alkoholinkäyttöä on vältettävä, kuten yleensäkin lääkityksen yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkkeisiin reagoiminen on aina yksilöllistä. Käytettäessä Benadryl-valmistetta ensimmäistä kertaa on hyvä arvioida lääkkeen vaikutusta ja olla varovainen erityistä reaktiokykyä vaativissa toimissa, esim. autoa ajettaessa.

Benadryl sisältää

 • laktoosimonohydraattia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.
 • alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Annostus on yksilöllinen: 1 kapseli tarvittaessa, enintään kolmesti päivässä. Hyttysenpiston aiheuttamassa ihoreaktiossa lääke otetaan mieluiten noin tuntia ennen altistumista hyttysenpistoille. Kapseli niellään kokonaisena. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat pitkään. Heinänuhan oireiden voimakkuus vaihtelee säätyyppien mukaan, ja allergiasta kärsivät ihmiset reagoivat yleensäkin olosuhteisiin eri tavoin. Heinänuha tulee yleensä puuskittain. Tunnet itse, koska tarvitset lääkettä ja koska et. Siitepölyallergiasta kärsivä on esim. sateisina päivinä yleensä oireeton – silloin myös lääkitys on turhaa. Benadryl-valmisteen vaikutus alkaa nopeasti, joten se voidaan ottaa heti heinänuhaoireiden ilmaantuessa.

Jos otat enemmän Benadryl-valmistetta kuin sinun pitäisi

Benadryl-valmisteen tahaton yliannostus ei yleensä aiheuta vakavia oireita. Akrivastiinin on kuitenkin todettu heikentävän ajokykyä, jos sitä käytetään suositeltua hoitoannosta enemmän.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Benadryl-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee vaikeita allergisia reaktioita (anafylaktinen reaktio), lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutukset:

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä)

 • uneliaisuus.

Yleiset (yli 1 käyttäjällä 100:sta)

 • yliherkkyys (mukaan lukien hengenahdistus ja kasvojen turvotus), huimaus, sydämentykytys, suun kuivuminen, ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Säilytä läpipainoliuska ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Benadryl sisältää

 • Vaikuttava aine on akrivastiini. Yksi kapseli sisältää 8 mg akrivastiinia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 207 mg, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkea tai lähes valkea, kova kapseli.

Pakkauskoko: 12 kapselia PVC/alumiini-läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.10.2022

Lisäohjeet

3.10.2022

Yrityksen yhteystiedot:

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO

Consumer-fi@kenvue.com
+358 20 7531450
Tukkuliike: Tamro