FUZEON injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 90 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (11,1 mt, 08.07.2016 01:11:50)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Fuzeon 90 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
enfuvirtidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fuzeon on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fuzeonia
 3. Miten Fuzeonia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Fuzeonin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 7. Fuzeonin pistäminen vaihe vaiheelta


1. Mitä Fuzeon on ja mihin sitä käytetään

Mitä Fuzeon on

Fuzeon sisältää vaikuttavana aineena enfuvirtidia ja se kuuluu antiretroviruslääkkeiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään.

Mihin Fuzeonia käytetään

Fuzeonia käytetään ihmisen immuunikatovirusinfektion (HIVin) hoitoon ja sitä annetaan yhdessä muiden antiretroviruslääkkeiden kanssa HIV-infektioon sairastaville potilaille.

 • Lääkäri on määrännyt Fuzeon-lääkityksen HIV-infektion hoitoon.
 • Fuzeon ei paranna HIV-infektiota.

Miten Fuzeon vaikuttaa

HIV hyökkää CD4- eli T-soluiksi kutsuttuja verisoluja vastaan. Viruksen on tartuttava tällaisiin soluihin ja tunkeuduttava niiden sisään, jotta se voi monistua. Fuzeon vaikuttaa estämällä tämän.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fuzeonia

Älä käytä Fuzeonia

 • jos olet allerginen enfuvirtidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos olet epävarma, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen Fuzeonin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa

 • jos sinulla on joskus ollut jokin keuhkosairaus
 • jos sinulla on joskus ollut munuaisongelmia
 • jos sinulla on krooninen B- tai C-hepatiitti tai jokin muu maksasairaus, sillä vakavan maksasairauden todennäköisyys on tällöin suurempi tämän lääkkeen käytön aikana.

Aiempien infektioiden oireet
Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunijärjestelmän toipumisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Autoimmuunisairauksien oireet
Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa.

Maksasairautta sairastavat potilaat
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla HIV-lääkkeitä käyttävillä potilailla on tavanomaista suurempi vakavien maksasairauksien riski. Kerro lääkärille, jos sinulla on aiemmin ollut maksasairaus.

Luustosairaus (osteonekroosi)
Joillekin HIV-lääkkeitä käyttäville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus. Tässä sairaudessa verenkierron heikentyminen johtaa luukudokseen kuolioitumiseen (luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä).

 • Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos havaitset tällaisia oireita, kerro siitä lääkärille.
 • Tämän sairauden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat HIV-lääkehoidon pituus, kortikosteroidien käyttö, alkoholin käyttömäärä, immuunijärjestelmän toimintakyky ja ylipaino.

HIVin tartuttaminen muihin
Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Muut lääkevalmisteet ja Fuzeon
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee myös itsehoitolääkkeitä ja rohdosvalmisteita. Fuzeonilla ei ole todettu olevan yhteisvaikutuksia muiden HIV‑lääkkeitten tai rifampisiinin (antibiootti) kanssa.

Fuzeon ruoan ja juoman kanssa
Fuzeonia voi ottaa ruoan kanssa tai ilman. Muista kuitenkin edelleen noudattaa ohjeita, jotka annetaan muiden käyttämiesi HIV-lääkkeiden pakkausselosteissa.

Raskaus ja imetys

 • Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Et saa käyttää Fuzeonia, ellei lääkäri nimenomaisesti niin määrää.
 • Älä imetä, jos sinulla on HIV, koska lapsi saattaa saada HIV-infektion.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fuzeonin vaikutusta ajokykyyn tai työkalujen tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Jos sinulla on huimausta Fuzeonin käytön yhteydessä, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita.

Fuzeon sisältää natriumia
Fuzeon sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.


3. Miten Fuzeonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten Fuzeon saatetaan käyttökuntoon ja pistetään
Fuzeon on annettava pistoksena ihon alle eli subkutaanisesti. Kohdassa 7 annetaan ohjeet siitä, miten Fuzeon saatetaan käyttökuntoon ja pistetään itse.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

 • Suositeltu annos aikuisille ja nuorille (vähintään 16-vuotiaille) on 90 mg kaksi kertaa päivässä.
 • Tämä annos otetaan pistämällä 1 ml liuosta ihon alle.
 • Fuzeon-pistos kannattaa ottaa joka päivä samaan kellonaikaan.
 • Pyri ajoittamaan pistokset tasaisin väliajoin sinulle parhaiten sopivaan aikaan, esimerkiksi heti herättyäsi aamuisin ja varhain illalla.

Tämän pakkausselosteen lopussa (ks. kohta 7) löydät lisäohjeita Fuzeonin käytöstä. Siinä on ohjeita kuinka Fuzeon-liuos valmistetaan ja kuinka otat pistoksen.

Jos otat enemmän Fuzeonia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut Fuzeonia enemmän kuin sinun pitäisi,ota yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan. Ota lääkepakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa Fuzeonia

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos seuraavan tavanomaisen annoksen ottamisajankohtaan on alle 6 tuntia, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fuzeonin käytön

 • Jatka lääkkeen käyttämistä niin kauan, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan sen käytön. Jos lopetat lääkkeen käytön ja hoitoosi tulee tauko, veressäsi oleva HIV saattaa muuttua nopeammin Fuzeonille vastustuskykyiseksi. Tämän todennäköisyys on pienempi, jos käytät lääkettä säännöllisesti ja ilman hoitotaukoja.
 • Veressä oleva HI-virus saattaa muuttua ajan mittaan vastustuskykyiseksi Fuzeonille. Jos näin käy, veren virusmäärä saattaa alkaa suurentua. Lääkäri saattaa tällöin päättää, ettei Fuzeon-hoitoasi enää jatketa. Tällaisessa tapauksessa lääkäri keskustelee tilanteesta kanssasi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Fuzeonin käyttö ja mene heti lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, sillä saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

 • allerginen reaktio (yliherkkyysreaktio), jonka oireita voivat olla ihottuma, kuume tai vilunväristykset, huonovointisuus tai oksentelu, hikoilu tai vapina.

Tämä haittavaikutus on harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1 000:sta). Nämä oireet eivät välttämättä tarkoita sitä, että olet allerginen tälle lääkkeelle.

Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia pistoksen antokohtaan
Yleisimmät haittavaikutukset (esiintyvät useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä) ilmaantuvat niihin kehon kohtiin, joihin olet pistänyt pistoksen. Sinulla esiintyy todennäköisesti yksi tai useampi seuraavista lievistä tai keskivaikeista reaktioista:

 • punoitus
 • turvotus
 • kutina
 • mustelma
 • kovettuma tai kyhmy ihossa
 • kipu, aristus.

Nämä reaktiot voivat ilmaantua ensimmäisen hoitoviikon aikana ja ne kestävät tavallisesti enimmillään 7 päivää. Ne eivät yleensä tämän jälkeen pahene. Jos sinulla on tällaisia reaktioita, älä lopeta Fuzeon-hoitoa, vaan käänny lääkärin puoleen.

Reaktiot voivat olla pahempia, jos injektio on annettu toistuvasti samaan kohtaan tai jos pistos on annettu syvemmälle kuin on tarpeen (esimerkiksi lihakseen). Pistoskohtaan saattaa harvinaisissa tapauksissa tulla infektio. Infektioriskin vähentämiseksi on tärkeätä, että noudatat kohdassa 7 annettuja ohjeita pistoksen ottamisesta.

Fuzeon voi aiheuttaa tilan, jossa ihon alle kertyy liukenemattomaan muotoon muuttunutta proteiinia, amyloidia. Tämä saattaa tuntua kyhmyinä ihon alla pistoskohdassa. Jos sinulle ilmaantuu tällaista, käänny lääkärin puoleen.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Hyvin yleiset (ilmenevät useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä)

 • ripuli
 • pahoinvointi
 • painon lasku
 • kipu ja käsien, jalkaterien tai säärten tunnottomuus.

Yleiset(ilmenevät harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä)

 • keuhkokuume
 • korvatulehdus
 • imusolmukkeiden turpoaminen
 • silmätulehdus (sidekalvotulehdus eli konjunktiviitti)
 • flunssa tai flunssankaltaiset oireet
 • sivuontelotulehdus
 • nenän tukkoisuus
 • anoreksia
 • närästys
 • haimatulehdus
 • ruokahalun väheneminen
 • diabetes
 • painajaisunet
 • huimauksen tunne
 • vapina
 • ahdistuneisuus tai ärtyneisyys
 • keskittymiskyvyttömyys
 • heikentynyt tuntoaisti
 • akne
 • ihon punakkuus
 • ihottuma
 • kuiva iho
 • syylät
 • kipu lihaksissa
 • munuaiskivet
 • heikotuksen tunne
 • verta virtsassa
 • verikoetulosten muutokset (suurentuneet veren rasva-arvot).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Fuzeonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä Fuzeon-injektiokuiva-ainepullossa tai injektionesteisiin käytettävän veden injektiopullossa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./ EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojassa.

Käyttövalmis injektioliuos on käytettävä heti valmistamisen jälkeen. Jos liuosta ei käytetä heti, se on säilytettävä jääkaapissa (2 °C–8 °C:ssa) ja käytettävä 24 tunnin kuluessa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos havaitset hiukkasia injektiokuiva-aineessa tai liuoksessa injektionesteisiin käytettävän veden lisäämisen jälkeen. Älä myöskään käytä injektionesteisiin käytettävää vettä, jos havaitset siinä hiukkasia, tai jos vesi on samentunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fuzeon sisältää

 • Vaikuttava aine on enfuvirtidi. Jokainen injektiopullo sisältää 108 mg enfuvirtidia. Kun injektiokuiva-aine on sekoitettu mukana olleeseen liuottimeen, 1 ml käyttövalmista liuosta sisältää 90 mg enfuvirtidia.
 • Muut aineet ovat:

Injektiokuiva-aine
Natriumkarbonaatti, vedetön
Mannitoli
Natriumhydroksidi
Suolahappo

Liuotin
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Fuzeon injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, ovat pakkauksessa, joka sisältää:

60 injektiopulloa Fuzeonia
60 injektiopulloa injektionesteisiin käytettävää vettä, jota käytetään Fuzeonin liuottamiseen
60 kolmen millilitran ruiskua
60 yhden millilitran ruiskua
180 steriiliä, alkoholilla kostutettua puhdistustyynyä

Pakkauksessa ovat kaikki välineet, joita tarvitaan Fuzeonin käyttövalmiiksi saattamiseen ja annostelemiseen. Pakkauksessa on Fuzeonia 30 päivän injektioihin.

Myyntiluvan haltija

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Iso-Britannia

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja

Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva
UAB “Roche Lietuva”
Tel: +370 5 2546799

България
Рош България ЕООД
Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg
(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika
Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország
Roche (Magyarország) Kft.
Tel: +36 - 23 446 800

Danmark
Roche a/s
Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta
(See United Kingdom)

Deutschland
Roche Pharma AG
Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland
Roche Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti
Roche Eesti OÜ
Tel: + 372 6 177 380

Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα
Roche (Hellas) A.E.
Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich
Roche Austria GmbH
Tel: +43 (0) 1 27739

España
Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska
Roche Polska Sp.z o.o.
Tel: +48 - 22 345 18 88

France
Roche
Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal
Roche Farmacêutica Química, Lda
Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska
Roche d.o.o.
Tel: + 385 1 47 22 333

România
Roche România S.R.L.
Tel: +40 21 206 47 01

Ireland
Roche Products (Ireland) Ltd.
Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland
Roche a/s
c/o Icepharma hf
Sími: +354 540 8000

Slovenská republika
Roche Slovensko, s.r.o.
Tel: +421 - 2 52638201

Italia
Roche S.p.A.
Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland
Roche Oy
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige
Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija
Roche Latvija SIA
Tel: +371 – 6 7039831

United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi joulukuussa 2015

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

 

7. FUZEONIN PISTÄMINEN VAIHE VAIHEELTA

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Miten toimit, jos olet vasenkätinen

Tämän pakkausselosteen kuvat esittävät oikeakätistä ihmistä. Jos olet vasenkätinen, tee niin kuin sinusta tuntuu luonnolliselta. Sinusta tuntuu todennäköisesti mukavammalta

 • pitää ruiskua vasemmassa kädessäsi ja
 • injektiopulloa peukalon ja etusormen välissä oikeassa kädessäsi.

Milloin sinulla tulisi olla avustaja lääkityksen antamisessa
Pistoksen antaminen tiettyihin pistoskohtiin, kuten olkavarsiin, voi olla aluksi hankalaa. Pyydä tarvittaessasi puolisoasi, ystävääsi tai perheenjäsentäsi auttamaan. Voit pyytää sinua avustavan henkilön mukaasi koulutustilaisuuteen, jossa terveydenhuollon ammattilainen näyttää, kuinka pistos otetaan.

Ruiskut
Lääkepakkauksen sisältämät ruiskut on varustettu värillisellä neulansuojuksella. Neulansuojus on kiinnitetty neulaan, ja käytön jälkeen se suojaa neulan neulanpistotapaturmien vaaran vähentämiseksi. Vaikka näissä ruiskuissa on tällainen turvalaite, on silti tärkeää hävittää ruiskut asianmukaisesti. Noudata lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan antamia ohjeita.

Turvallisuusohjeet

 

 • Pese kätesi hyvin vähentääksesi bakteeri-infektioiden riskiä.
 • Kun olet pessyt kädet, älä koske mihinkään muuhun kuin lääkkeeseen ja annosteluvälineisiin.
 • Kun käsittelet ruiskua, älä koske neulaan.
 • Älä myöskään koske injektiopullojen kumitulppiin, sen jälkeen kun olet puhdistanut ne desinfiointipyyhkeellä.
 • Älä käytä avattuja pakkauksia. Varmista ennen käyttöä, että laatikon sisällä olevat pakkaukset ovat avaamattomia.
 • Älä koskaan käytä käytettyjä neuloja äläkä käytä muiden kanssa samoja neuloja.
 • Älä koskaan käytä ruiskua, jonka neula on taipunut tai vahingoittunut.
 • Älä koskaan sekoita lääkettäsi vesijohtoveteen.
 • Älä koskaan pistä lääkettäsi muiden injisoitavien lääkkeitten kanssa samanaikaisesti.
 • Pistä Fuzeon ainoastaan ihon alle (subkutaanisesti).
 • Älä pistä Fuzeonia verisuoneen (laskimonsisäisesti) tai lihakseen (lihaksensisäisesti).
 • Hävitä käyttämäsi materiaali laittamalla se erityiseen kannelliseen jäteastiaan. Toimi näin, vaikka injektiopulloissa olisi vielä lääkettä tai injektionesteisiin käytettävää vettä jäljellä, koska ne ovat vain yhtä käyttökertaa varten. Käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää käytettyjen ruiskujen ja neulojen turvallisesta hävittämisestä.

Seuraavassa annetaan vaiheittain etenevät perusohjeet lääkkeen pistämiseen.

Vaihe A: Miten pääset alkuun

1. Ota seuraavat välineet esille:

 • yksi Fuzeon-injektiopullo (lasinen valkoista jauhetta sisältävä injektiopullo)
 • yksi injektionesteisiin käytettävää vettä sisältävä injektiopullo (lasinen kirkasta, väritöntä nestettä sisältävä injektiopullo)
 • yksi 3 ml:n ruisku (isompi ruisku), jossa 25 mm:n neula
 • yksi 1 ml:n ruisku (pienempi ruisku), jossa 13 mm:n neula
 • kolme desinfiointipyyhettä
 • kannellinen astia jätemateriaalien hävittämiseen turvallisesti.

2. Avaa ruiskupakkaus ja poista injektiopullojen korkit.

 • Laita pakkaus ja injektiopullojen korkit kannelliseen jäteastiaan.
 • Laita ruiskut ja injektiopullot puhtaalle alustalle.

3. Pese kädet huolellisesti.

 • Kun olet pessyt kädet, älä enää koske mihinkään muuhun kuin injektion antamiseen tarvittaviin välineisiin ja pistoskohtaan.

4. Puhdista injektiopullojen tulpan pinta.

 • Pyyhi jokaisen injektiopullon tulppa eri desinfiointipyyhkeellä. Anna pyyhittyjen tulppien kuivua.
 • Varo, ettet enää koske tulppiin niiden pyyhkimisen jälkeen. Jos kosket niihin, pyyhi tulpat uudelleen.

Vaihe B: Fuzeonin sekoittaminen

Vedä injektionesteisiin käytettävä vesi ruiskuun

1. Ota 3 millilitran iso ruisku. Paina etusormellasi värillistä neulansuojusta taaksepäin ruiskua kohti.

2. Varmista, että neula on kunnolla kiinni ruiskussa

 • pidä neulansuojuksen alapuolella olevasta muovikorkista kiinni
 • kierrä neulaa ja korkkia varovasti myötäpäivään. Älä käytä liikaa voimaa, ettei neula irtoa.

3. Poista ruiskun läpinäkyvä muovikorkki

 • paina korkkia ensin ruiskua kohti ja vedä sen jälkeen sitä ruiskusta poispäin.

4. Vedä 1,1 ml ilmaa ruiskuun.

5. Paina ruiskun neula injektiopullon (pullon, jossa on injektionesteisiin käytettävää vettä) kumitulpan läpi. Paina mäntää alaspäin, jolloin pulloon pääsee ilmaa.

6. Käännä injektiopullo ylösalaisin. Pidä neulan kärki koko ajan liuoksessa estäen näin mahdollisten ilmakuplien pääseminen ruiskuun.

7. Vedä ruiskun mäntää hitaasti taaksepäin, niin että ruiskuun tulee 1,1 millilitraa vettä.Huomaa, että injektiopullossa on ylimääräistä, injektionesteisiin käytettävää vettä (2 ml); Fuzeon-liuoksen käyttövalmiiksi saattamiseksi tarvitset vain 1,1 ml vettä.

8. Koputtele ruiskua varovasti, jotta mahdolliset ilmakuplat nousisivat ruiskun yläosaan.

 • Jos ruiskuun pääsee liikaa ilmaa, paina ruiskun mäntää varovasti sisäänpäin, niin että ylimääräinen ilma pääsee takaisin pulloon.
 • Vedä sen jälkeen mäntää ulospäin täyttääksesi ruiskun uudelleen vedellä.
 • Varmista, että ruiskussa on 1,1 millilitraa injektionesteisiin käytettävää vettä.
 • Toista tätä vaihetta, kunnes ruiskussa on oikea määrä injektionesteisiin käytettävää vettä.

9. Vedä neula pois injektiopullosta. Älä koskaan koske sormillasi tai millään muullakaan neulaan.

10. Hävitä injektiopullo ja injektionesteisiin käytettävä vesi laittamalla ne kannelliseen jäteastiaan. Injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Injektionesteisiin käytettävän veden ruiskuttaminen Fuzeon-injektiokuiva-ainepulloon

1. Koputtele varovasti Fuzeon-injektiokuiva-ainepulloa. Koputtelu irrottaa jauheen injektiopullon seinämistä.

2. Pidä vedellä täytettyä ruiskua siten, että pidät kiinni ruiskun säiliöosasta, ja työnnä sitten neula injektiopullon kumitulpan läpi pienessä kulmassa.

3. Paina ruiskun mäntää hitaasti.

 • Anna veden valua hitaasti injektiopulloon sen sisäreunaa pitkin.
 • Älä ruiskuta vettä voimalla jauheeseen, sillä tämä voi aiheuttaa vaahtoamista.
 • Jos vaahtoa muodostuu, kuiva‑aineen liukeneminen voi kestää kauemmin.

 

4. Kun injektionesteisiin käytettävä vesi on ruiskutettu Fuzeon-injektiokuiva-ainepulloon, poista ruisku pullosta.

5. Pidä kiinni ruiskun säiliöosasta yhdellä kädellä ja paina varovasti värillistä neulansuojusta alaspäin tasaista alustaa vasten, kunnes suojus peittää neulan.

 • Kuulet naksahduksen. Älä käytä toista kättäsi painaaksesi neulan neulansuojukseen.

 

6. Hävitä ruisku laittamalla se kannelliseen jäteastiaan.

Injektionesteisiin käytettävän veden ja Fuzeon-injektiokuiva-aineen sekoittaminen

1. Koputtele varovasti injektiopulloa sormenpäilläsi, kunnes injektiokuiva-aine alkaa liueta. Älä koskaan ravistele pulloa äläkä käännä sitä ylösalaisin jauheen sekoittamiseksi - tämä aiheuttaisi voimakkaan vaahtoamisen.

2. Kun jauhe alkaa liueta, aseta injektiopullo syrjään ja anna jauheen liueta täydellisesti.

 • Kuiva-aineen liukeneminen voi kestää jopa 45 minuuttia.
 • Voit varovasti pyöritellä injektiopulloa käsissäsi sen jälkeen, kun injektionesteisiin käytettävä vesi on lisätty. Pyörittelyä voidaan jatkaa, kunnes jauhe on kokonaan liuennut.
 • Toimenpide nopeuttaa mahdollisesti jauheen liukenemista.

3. Kun jauhe on liuennut täydellisesti

 • Anna mahdollisesti muodostuneiden ilmakuplien asettua.
 • Koputtele injektiopulloa kevyesti, jos ilmakuplia edelleen esiintyy. Koputtelu auttaa ilmakuplia asettumaan.

4. On tärkeää tarkastaa liuos, ettei siinä ole hiukkasia.

 • Jos huomaat liuoksessa hiukkasia, älä käytä sitä.
 • Hävitä injektiopullo laittamalla se kannelliseen jätesäiliöön tai palauta se apteekkiin. Aloita uudestaan uuden Fuzeon-injektiokuiva-ainepullon kanssa.

5. Jos vahingossa kosket kumitulppaan, puhdista se uudelleen uudella desinfiointipyyhkeellä.

6. Kun annos on sekoitettu injektionesteisiin käytettävään veteen, se on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytä jääkaapissa ja käytä 24 tunnin kuluessa.

 • Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

7. Jos valmistat molemmat päivittäiset annoksesi samalla kertaa, täytyy sinun käyttää uutta ruiskua, uutta injektionesteisiin käytettävää vettä ja uutta Fuzeon-injektiokuiva-ainepulloa kumpaakin annosta sekoittaessasi.

Vaihe C: Pistokseen valmistautuminen

Fuzeonin vetäminen 1 millilitran ruiskuun

1. Pyyhi Fuzeon-injektiopullon yläosa jälleen uudella desinfiointipyyhkeellä.

2. Ota 1 millilitran pieni ruisku. Vedä etusormellasi värillistä neulansuojusta neulasta poispäin.

3. Varmista, että neula on kunnolla kiinni ruiskussa

 • pidä neulansuojuksen alapuolella olevasta muovikorkista kiinni
 • kiristä neulaa ja korkkia kääntämällä niitä hieman ja painamalla ruiskua kohti.

4. Poista läpinäkyvä muovikorkki

 • paina sitä ensin ruiskua kohti ja vedä sen jälkeen sitä ruiskusta poispäin.

5. Vedä 1 ml ilmaa ruiskuun.

 • Varo, ettet vedä mäntää liian nopeasti ruiskun sivussa olevan 1 millilitran merkinnän ohi ja/tai kokonaan pois ruiskusta.

6. Paina ruiskun neula Fuzeon-injektiopullon kumitulpan läpi, ja paina sitten mäntää sisäänpäin, jolloin pulloon pääsee ilmaa.

7. Käännä varovasti injektiopullo ylösalaisin.

Pidä neulan kärki koko ajan liuoksessa estäen näin mahdollisten ilmakuplien pääseminen ruiskuun.

8.Vedä ruiskun mäntää hitaasti ulospäin, kunnes nestepinta saavuttaa 1 millilitran tason.

 • Varo, ettet vedä mäntää liian nopeasti ruiskun sivussa olevan 1 millilitran merkinnän ohi ja/tai kokonaan pois ruiskusta.

9. Koputtele ruiskua kevyesti, jotta mahdolliset ilmakuplat nousisivat ruiskun yläosaan.

 • Jos ruiskuun pääsee liikaa ilmaa, paina varovasti ruiskun mäntää sisäänpäin, niin että ylimääräinen ilma pääsee takaisin pulloon.
 • Vedä sen jälkeen mäntää taas ulospäin täyttääksesi ruiskun uudelleen liuoksella.
 • Varmista, että ruiskussa on 1,0 millilitraa liuosta (tai muu lääkärin määräämä määrä).
 • Tätä vaihetta voidaan toistaa, kunnes saat ruiskuun oikean määrän liuosta.

10. Poista ruisku injektiopullosta.

Vaihe D: Fuzeonin pistäminen

Huom: Lääkäri tai sairaanhoitaja saattaa neuvoa erilaisia, juuri sinulle sopivia, pistämisohjeita.

Pistoskohdat

 • Fuzeonia pistetään 1 ml ihon alle (subkutaanisesti).
 • Voit pistää pistoksen olkavarteen, reiden yläosaan tai vatsan alueelle.
 • Pistä pistos aina eri kohtaan kuin edellisellä kerralla.
 • Älä pistä pistosta kohtaan, jossa on vielä aiemmasta pistoksesta aiheutunut reaktio. Tarkista mahdolliset reaktiokohdat painelemalla ihoa, jotta tunnet mahdolliset kovat kyhmyt.
 • Älä pistä pistosta alueelle, jota vyö tai vyötärön alueen vaatteet voivat ärsyttää.
 • Älä pistä pistosta luomiin, arpikudokseen, mustelmaan tai napaan.

Puhdista pistoskohta

Puhdista pistoskohta huolellisesti desinfiointipyyhkeellä. Aloita pyyhkiminen keskeltä, käytä ympyräliikettä siirtyen ulospäin pistoskohdan reunoihin. Anna pistoskohdan kuivua kunnolla.

Neulan pistäminen ihoon ja pistoksen antaminen

1. Purista niin paljon ihoa poimuksi sormiesi väliin kuin pystyt tuntematta oloasi epämukavaksi.

2. Työnnä neula ihoon 45 asteen kulmassa.

3. Kun neula on ihon sisällä

 • päästä ihopoimu vapaaksi
 • pidä vapaalla kädellä kiinni ruiskun säiliöosasta. Näin saat ruiskun pysymään vakaasti paikoillaan ja estettyä sen liikkumisen.

 

4. Paina toisen käden peukalolla mäntää liuoksen injisoimiseksi.

 • Kun koko annos on pistetty, vedä neula pois ihosta.

Kun olet vetänyt neulan pois ihosta

 

1. Pidä kiinni ruiskun säiliöosasta yhdellä kädellä

 • paina sitten varovasti värillistä neulansuojusta alaspäintasaista alustaa vasten, kunnes suojus peittää neulan
 • kuulet naksahduksen.

Älä käytä toista kättäsi neulan painamiseen neulansuojukseen.

2. Hävitä ruisku laittamalla se kannelliseen jäteastiaan.

3. Jos pistoskohdassa näkyy verta, suojaa se laastarilla.

Vaihe E: Käytettyjen välineiden hävittäminen

 • Hävitä kaikki käyttämäsi materiaali laittamalla se suoraan kannelliseen jäteastiaan. Toimi näin, vaikka injektiopullossa olisi vielä käyttämätöntä lääkettä tai injektionesteisiin käytettävää vettä, sillä nämä on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.
 • Pidä jäteastia tiukasti suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.
 • Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa jäteastian hävittämiseen asianmukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää näiden jätteiden turvallisesta hävittämisestä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Yrityksen yhteystiedot:

ROCHE OY
Klovinpellontie 3, PL 12
02180 Espoo

etunimi.sukunimi@roche.com
www.roche.fi
010 554 500
Tukkuliike: Tamro