TISAMID tabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 14.09.2019 19:08:15)

Tisamid 500 mg tabletit

pyratsiiniamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Tisamid on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tisamid‑tabletteja

3. Miten Tisamid‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Tisamid‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tisamid on tuberkuloosilääke. Tisamid‑tablettien vaikuttava aine pyratsiiniamidi on tuberkuloosibakteereihin hyvin tehoava lääkeaine. Sitä käytetään aina yhdessä muiden tuberkuloosilääkkeiden kanssa vaikutuksen tehostamiseksi ja bakteerien vastustuskyvyn lisääntymisen estämiseksi.

Pyratsiiniamidi, jota Tisamid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Tisamid‑tabletteja
 • jos olet allerginen pyratsiiniamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on aktiivinen, epästabiili maksasairaus, johon liittyy keltaisuutta
 • jos sinulla on porfyria (harvinainen aineenvaihduntasairaus).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tisamid‑tabletteja, jos sinulla on

 • kihti
 • jonkinasteinen maksavaurio (merkkejä ovat esim. jatkuva pahoinvointi, oksentelu, huonovointisuus, keltaisuus)
 • munuaisten vajaatoiminta
 • diabetes (sokeritauti).

Runsas alkoholin käyttö tai samanaikainen muiden maksalle haitallisten lääkkeiden käyttö lisää maksavaurion riskiä.

Pyratsiiniamidi voi aiheuttaa valoherkkyyttä. Vältä tämän vuoksi voimakasta auringonvaloa.

Pyratsiiniamidi voi häiritä virtsan ketonien määritystä laboratoriokokeissa.

Vakavia yliherkkyysreaktioita, kuten lääkkeeseen liittyvä yleisoreinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), on ilmennyt tuberkuloosihoidon yhteydessä.

Muut lääkevalmisteet ja Tisamid

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Kerro erityisesti lääkärille, jos otat probenesidia sisältävää lääkevalmistetta (kihtilääke).

Pyratsiiniamidin ja levofloksasiinin samanaikainen käyttö voi lisätä etenkin tuki‑ ja liikuntaelimistöön, hermostoon ja ruuansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Allopurinolin samanaikainen käyttö lisää pyratsiiniamidin aktiivisen metaboliitin, pyratsinohapon, pitoisuutta, mikä voi johtaa hyperurikemiaan.

Tisamid ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Tabletit tulisi ottaa mieluiten tyhjään vatsaan. Älä juo alkoholia hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Vaikka tarkkoja tietoja mahdollisista sikiöön kohdistuvista haitoista ei ole saatavilla, Tisamid‑tablettien käyttö raskauden aikana on todennäköisesti turvallista.

Pyratsiiniamidi erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta Tisamid‑tablettien normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Allergisia reaktioita voi kuitenkin ilmetä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tisamid‑tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Tisamid sisältää laktoosimonohydraattia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on

 • 25 mg/kg (20–30 mg/kg) vuorokaudessa, kuitenkin enintään 2,5 g vuorokaudessa.

tai

 • 35 mg/kg (30–40 mg/kg) kolme kertaa viikossa, kuitenkin enintään 3 g vuorokaudessa.
Käyttö lapsille ja nuorille

Suositeltu annos yli 3 kuukauden ikäisille lapsille on

 • 35 mg/kg (30–40 mg/kg) vuorokaudessa. Yli 2 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

tai

 • 50 mg/kg 3 kertaa viikossa. Yli 3 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

Lapsille, jotka painavat 25 kg tai enemmän, voidaan noudattaa aikuisten annossuositusta.

Jos otat enemmän Tisamid‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pyratsiiniamidin akuutteja yliannostustapauksia ei tunneta. Yliannostuksen oireet ovat todennäköisesti samoja kuin hoitoon liittyvät haittavaikutukset, mutta voimakkaampia.

Jos unohdat ottaa Tisamid‑tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • hyperurikemia (veren virtsahapon runsaus, joka voi johtaa kihtioireisiin)
 • pahoinvointi, ruokahaluttomuus, oksentelu
 • kohonneet maksa‑arvot
 • kihti, nivelkivut

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • akuutti porfyria (aineenvaihduntasairaus)
 • maksavauriot

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • trombosytopenia (verihiutaleniukkuus), anemia (sideroblastinen anemia)
 • ihottumat, valoherkkyys
 • munuaistulehdus, virtsaamisvaivat
 • lääkekuume

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • B3‑vitamiinin (eli niasiinin) puutos, pellagra (niasiinin vajauksesta aiheutuva tauti, jolle ominaisia oireita ovat mm. valoherkkyysihottuma, ripuli ja dementia)
 • hepatiitti (maksatulehdus)
 • ihon tai limakalvojen voimakas paikallinen turvotus

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

 • pernan suurentuminen
 • kouristukset, päänsärky, huimaus
 • mahahaavan paheneminen
 • maksan suurentuma, keltaisuus, maksan vajaatoiminta
 • lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofilia ja systeemiset oireet (DRESS), nokkosihottuma, kutina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tisamid sisältää
 • Vaikuttava aine on pyratsiiniamidi, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat maissitärkkelys, karkea ja hieno laktoosimonohydraatti, liivate, 85 % glyseroli, hydrattu risiiniöljy, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), perunatärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen tabletti, halkaisija 13 mm.

Pakkauskoko: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.05.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola