GLUCADOL tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 27.10.2018 19:05:41)

GLUCADOL® 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit

glukosamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Glucadol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta

3. Miten Glucadol-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Glucadol-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Glukosamiini on aine, jota esiintyy luonnostaan ihmisen elimistössä. Elimistö tarvitsee glukosamiinia muun muassa nivelnesteessä ja rustossa olevien suurempien molekyylien muodostamiseen.

Glucadol on tarkoitettu nivelrikon oireiden lievittämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Glucadol-valmistetta

  • jos olet allerginen glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
  • jos olet allerginen äyriäisille, sillä vaikuttava aine on peräisin kuoriäyriäisistä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta.

Jos sinulla on diabetes, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen Glucadol-hoidon aloittamista, sillä verensokeriarvojen tiheämpi seuraaminen saattaa olla tarpeen hoidon alussa.

Lapset ja nuoret

Glucadol-valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille eikä nuorille, koska valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Glucadol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  • Noudata varovaisuutta, jos Glucadol-valmistetta otetaan yhdessä muiden lääkkeiden kanssa ja erityisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:Tietyntyyppiset veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, dikumaroli, fenprokumoni, asenokumaroli ja fluindioni). Näiden lääkkeiden vaikutus saattaa vahvistua, kun niitä käytetään samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tällaisilla lääkeyhdistelmillä hoidettuja potilaita on näin ollen seurattava erityisen tarkkaan glukosamiinihoidon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska Glucadol-valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia raskaana olevien tai imettävien naisten hoidossa, valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Glucadol-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn, mutta ajamista on vältettävä, jos tabletit aiheuttavat väsymystä tai päänsärkyä.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 3 tablettia, joka voidaan ottaa joko kerta-annoksena tai jaettuna useampaan osa-annokseen.

Jos otat Glucadol-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arviomiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Glucadol-valmisteen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääkevoi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu: päänsärky, uneliaisuus, vatsavaivat, ihottuma, kutina ja punoitus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucadol sisältää

  • Vaikuttava aine on glukosamiinisulfaattikaliumkloridi, vastaa 400 mg:aa glukosamiinia.
  • Muut aineet ovat povidoni, sorbiinihappo, makrogoli 6000, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa, 85-prosenttinen glyseroli, hydroksipropyylimetyyliselluloosa ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, valkoinen tai lähes valkoinen tabletti

30, 60, 90,180 ja 300 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma AS, Jaama 55b, 63308 Põlva, Viro

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.2.2018

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro