GLUCADOL tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 07.07.2016 12:12:19)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

GLUCADOL® 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit

glukosamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Glucadol on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta
3. Miten Glucadol-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Glucadol-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa



1. Mitä Glucadol on ja mihin sitä käytetään

Glukosamiini on aine, jota esiintyy luonnostaan ihmisen elimistössä. Elimistö tarvitsee glukosamiinia muun muassa nivelnesteessä ja rustossa olevien suurempien molekyylien muodostamiseen.

Glucadol on tarkoitettu nivelrikon oireiden lievittämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta

Älä käytä Glucadol valmistetta

- jos olet allerginen glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
- jos olet allerginen äyriäisille, sillä vaikuttava aine on peräisin kuoriäyriäisistä.

Varoitukset ja varotoimet
Jos sinulla on diabetes, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen Glucadol hoidon aloittamista, sillä verensokeriarvojen tiheämpi seuraaminen saattaa olla tarpeen hoidon alussa.

Lapset ja nuoret
Glucadol-valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille eikä nuorille, koska valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Glucadol
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Koska yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty, varovaisuutta on syytä noudattaa, jos Glucadol-valmistetta käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Koska Glucadol valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia raskaana olevien tai imettävien naisten hoidossa, valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Glucadol ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita, mutta ajamista on vältettävä, jos tabletit aiheuttavat väsymystä tai päänsärkyä.

3. Miten Glucadol-valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen vuorokausiannos on 3 tablettia, joka voidaan ottaa joko kerta-annoksena tai jaettuna useampaan osa-annokseen.

Jos otat Glucadol valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Glucadol-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Glucadol valmisteen
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääkevoi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu: päänsärky, uneliaisuus, vatsavaivat, ihottuma, kutina ja punoitus.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Glucadol-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucadol sisältää
- Vaikuttava aine on glukosamiinisulfaattikaliumkloridi, vastaa 400 mg:aa glukosamiinia.
- Muut aineet ovat povidoni, sorbiinihappo, makrogoli 6000, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa, 85-prosenttinen glyseroli, hydroksipropyylimetyyliselluloosa ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Pyöreä, valkoinen tai lähes valkoinen tabletti
30, 60, 90,180 ja 300 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Tanska

tai

Takeda Pharma AS, Jaama 55b, 63308 Põlva, Viro

Tämä pakkausselostettu on tarkistettu viimeksi 8.9.2014.





Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro