SOMNOR tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,3 mt, 07.07.2016 18:56:19)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

tsolpideemitartraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Somnor on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Somnoria
 3. Miten Somnoria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Somnorin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Somnor on ja mihin sitä käytetään

Somnor on unilääke, joka kuuluu bentsodiatsepiinien kaltaisten aineiden ryhmään. Sitä käytetään unihäiriöiden lyhytaikaiseen hoitoon.

Somnoria käytetään vain sellaisten unihäiriöiden hoitoon, jotka ovat vaikeita, toimintakykyä haittaavia tai aiheuttavat suurta ahdistusta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Somnoria

Älä käytä Somnoria, jos:

 • olet allerginen tsolpideemitartraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • sairastat vaikeaa lihasheikkoussairautta (myasthenia gravis)
 • sinulla on lyhyitä hengityskatkoksia unen aikana (uniapnea oireyhtymä)
 • kärsit hengityksen vajaatoiminnasta
 • sinulla on vaikea maksavaurio (maksan vajaatoiminta).

Lapset ja nuoret

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Somnoria.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Somnoria

 • jos olet ikääntynyt tai huonokuntoinen. Sinun tulisi saada pienempi annos Somnoria (ks. kohta 3.”Miten Somnoria käytetään”). Somnorilla on lihaksia rentouttava vaikutus. Siksi etenkin iäkkäillä potilailla on riski kaatumisesta johtuvaan lonkkamurtumaan, jos he nousevat yöllä ylös sängystä.
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta. Tsolpideemin poistuminen elimistöstä voi viedä pidemmän ajan. Varovaisuutta pitää noudattaa vaikka annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Ota yhteyttä lääkäriin.
 • jos sinulla on pitkäaikainen hengenahdistus. Hengitys voi heikentyä Somnorin käytön aikana.
 • jos sinulla on aiemmin ollut alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä.Lääkärin tulisi huolellisesti valvoa Somnor-hoitoa, sillä sinulla on suurempi riski tottua lääkkeeseen ja kehittää psyykkistä riippuvuutta.
 • jos sinulla on vaikea maksan toiminnan häiriö. Sinulla on riski saada aivovaurio (enkefalopatia). Ota yhteyttä lääkäriin.
 • jos sinulla on masennukseen liittyvää harhaluuloisuutta (psykoosia), masennusta tai ahdistuneisuutta. Lääkäri on määrännyt Somnoria unihäiriöihin, joita sinulla voi olla harhaluuloisuuden, masennuksen tai ahdistuneisuuden lisäksi. Viimeksi mainittuihin sairaustiloihin lääkäri määrää muita lääkkeitä. Jos sinulla on masennusta, Somnor saattaa lisätä taipumusta itsemurhakäyttäytymiseen.

Yleistä

Ennen hoidon aloittamista Somnorilla

 • unihäiriöiden syy tulee selvittää
 • taustalla olevat sairaudet tulee hoitaa.

Mikäli hoito ei tehoa unihäiriöön 7-14 päivän kuluessa, se saattaa viitata psyykkiseen tai elimelliseen perussairauteen, joka pitää tutkia. Ota yhteyttä lääkäriin.

Riippuvuus

Fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden kehittyminen on mahdollista. Riski lisääntyy annoksen suuruuden ja hoidon keston mukaan. Lääkkeiden tai alkoholin väärinkäyttäjillä on suurempi riski kehittää riippuvuus Somnorille. Jos fyysinen riippuvuus on kehittynyt, äkillinen hoidon lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita.

Rebound-unettomuus

Jos lopetat Somnorin käytön, unihäiriöt saattavat palata tilapäisesti voimakkaampina kuin ennen Somnorin käytön aloittamista. Tähän voi liittyä mielialan vaihteluja, ahdistuneisuutta ja rauhattomuutta.

Muistihäiriöt (amnesia)

Somnor voi aiheuttaa muistihäiriöitä (ajassa eteenpäin suuntautuva muistin menetys eli anterogradinen amnesia). Ne ilmenevät yleensä muutamia tunteja tsolpideemin ottamisen jälkeen. Riskin minimoimiseksi sinun tulee varmistaa, että voit nukkua ilman häiriöitä 8 tunnin yöunet (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

Psyykkiset ja ”paradoksaaliset” reaktiot

Levottomuutta, sisäistä levottomuutta, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja (psykooseja), raivoamista, painajaisia, hallusinaatioita, unissakävelyä, sopimatonta käyttäytymistä, lisääntyneitä unihäiriötä ja muita käyttäytymiseen liittyviä haittavaikutuksia tiedetään esiintyneen hoidon aikana.

Mikäli edellä mainittuja oireita ilmenee, tsolpideemin käyttö tulee keskeyttää ja ottaa yhteyttä lääkäriin. Oireita ilmenee todennäköisemmin iäkkäillä.

Psykomotoristen toimintojen heikentyminen seuraavana päivänä (ks. myös kohta Ajaminen ja koneiden käyttö)

Somnorin ottamisen jälkeisenä päivänä psykomotoristen toimintojen, myös ajokyvyn, heikentymisen riski kasvaa, jos

 • otat tätä lääkettä alle 8 tuntia ennen hyvää vireystasoa vaativien toimien suorittamista
 • otat suositusannosta suuremman annoksen
 • käytät tsolpideemia samanaikaisesti muiden keskushermostoa lamaavien tai veren tsolpideemipitoisuutta lisäävien lääkkeiden, alkoholin tai huumaavien aineiden kanssa.

Ota annos yhdellä kertaa juuri ennen nukkumaanmenoa.

Älä ota toista annosta saman yön aikana.

Unissakävely ja siihen liittyvä käytös

Unissakävelyä ja muuta siihen liittyvää käyttäytymistä, kuten autolla ajamista, ruuan valmistamista ja syömistä, puhelinsoittoja tai seksin harrastamista, johon liittyy tapahtuman muistamattomuus, on raportoitu potilailla, jotka ovat ottaneet tsolpideemia eivätkä ole olleet täysin hereillä. Riski tällaiseen käyttäytymiseen saattaa lisääntyä, jos otat tsolpideemia samanaikaisesti alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien rauhoittavien lääkkeiden kanssa tai jos otat Somnoria suosituksen ylittävillä annoksilla. Jos huomaat tällaisia vaikutuksia, ota yhteys lääkäriin välittömästi. Lääkäri saattaa suositella hoidon lopettamista.

Muut lääkevalmisteet ja Somnor

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Somnorin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Väsymys ja psykomotoristen toimintojen, myös ajokyvyn, heikentyminen seuraavana päivänä voivat lisääntyä, jos käytät tsolpideemia samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • mielenterveyden ongelmiin käytettävät lääkkeet (psykoosilääkkeet)
 • univaikeuksien hoitoon käytettävät lääkkeet (unilääkkeet)
 • rauhoittavat tai ahdistuneisuutta lievittävät lääkkeet
 • masennuslääkkeet
 • keskivaikean tai vaikean kivun hoitoon käytettävät lääkkeet (huumaavat kipulääkkeet)
 • epilepsialääkkeet
 • nukutukseen tai puudutukseen käytettävät lääkkeet
 • heinänuhan, ihottuman tai muiden allergioiden hoitoon käytettävät lääkkeet, jotka voivat väsyttää (väsyttävät antihistamiinit).

Jos käytät tsolpideemia samanaikaisesti masennuslääkkeiden, kuten bupropionin, desipramiinin, fluoksetiinin, sertraliinin tai venlafaksiinin, kanssa, voit nähdä asioita, joita ei ole olemassa (aistiharhat).

Tsolpideemia ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti fluvoksamiinin tai siprofloksasiinin kanssa.

Uneliaisuus voi lisääntyä, jos käytät Somnoria samanaikaisesti yllä mainittujen lääkkeiden kanssa.

Lääkkeet, jotka lisäävät tiettyjen maksaentsyymien aktiivisuutta, voivat heikentää Somnorin tehoa, esim. rifampisiini (antibiootti, jota käytetään tuberkuloosin hoitoon).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Somnor ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholia ei tule nauttia hoidon aikana, koska alkoholi voi lisätä tsolpideemin väsyttävää vaikutusta. Alkoholi lisää tsolpideemin vaikutusta, mikä heikentää edelleen kykyä suoriutua tarkkaavaisuutta vaativista tehtävistä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Somnoria ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana, etenkään raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Somnorin turvallisesta käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole saatavilla riittävästi tietoa.

Lääkäri voi määrätä tsolpideemia raskauden tai imetyksen aikana, jos äidin saama hyöty ylittää lapselle koituvan riskin. Jos Somnoria käytetään pidemmän aikaa viimeisten raskauskuukausien aikana, vastasyntyneellä voi ilmetä vieroitusoireita synnytyksen jälkeen.

Koska tsolpideemia kulkeutuu pieninä määrinä äidinmaitoon, Somnoria ei saa käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Somnorilla on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Se voi aiheuttaa esimerkiksi autolla ajoa unissaan. Somnorin (kuten muidenkin unilääkkeiden) ottamisen jälkeisenä päivänä sinun on huomioitava, että

 • sinulla voi ilmetä väsymystä, uneliaisuutta, huimausta tai sekavuutta
 • kykysi tehdä nopeita päätöksiä voi olla hidastunut
 • näkösi voi olla hämärtynyt tai voit nähdä kaksoiskuvia
 • vireystasosi voi olla alentunut.

Edellä mainittujen vaikutusten vähentämiseksi suositellaan vähintään 8 tunnin taukoa tsolpideemin ottamisen ja ajamisen, koneiden käyttämisen tai korkeissa paikoissa työskentelemisen väliin.

Älä nauti alkoholia äläkä käytä muita psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita, kun käytät Somnoria, sillä ne voivat lisätä edellä mainittuja vaikutuksia.

Somnor -tabletit sisältävät laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Somnoria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletti otetaan nesteen kera.

Suositeltu vuorokausiannos on 10 mg tsolpideemia. Joillekin potilaille voidaan määrätä pienempi annos. Somnor on otettava

 • yhtenä annoksena samalla kertaa
 • juuri ennen nukkumaanmenoa.

Varmista, että sinulla on tämän lääkkeen ottamisen jälkeen vähintään 8 tunnin tauko ennen kuin suoritat toimia, jotka vaativat hyvää vireystasoa.

Älä ylitä 10 mg:n vuorokausiannosta.

Tavanomainen vuorokausiannos on:

Käyttö aikuisille

Yksi 10 mg:n tabletti Somnoria (vastaten 10 mg tsolpideemitartraattia) vuorokaudessa.

Käyttö iäkkäille ja huonokuntoisille potilaille tai potilaille, joilla on heikentynyt maksan toiminta

Iäkkäille ja huonokuntoisille potilaille suositellaan puolikasta 10 mg:n Somnor -tablettia (vastaten 5 mg tsolpideemitartraattia) vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annosta yhteen 10 mg:n Somnor-tablettiin (vastaten 10 mg tsolpideemitartraattia) vuorokaudessa, jos vaikutus ei pienemmällä annoksella ole riittävä ja potilas sietää lääkettä hyvin.

Maksimiannos

Yhden 10 mg:n Somnor-tabletin vuorokausiannosta (vastaten 10 mg tsolpideemitartraattia vuorokaudessa) ei pidä ylittää.

Käyttö lapsille ja nuorille

Somnoria ei pidä antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Hoidon kesto

Useiden viikkojen kestävän hoitojakson jälkeen lääkkeen unta parantava vaikutus voi heikentyä.

Lääkkeen käytön tulisi olla niin lyhytaikaista kuin mahdollista. Yleensä hoitoaika on muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Hoitoaika on enimmillään 4 viikkoa ja siihen sisältyy hoidon asteittainen lopettaminen.

Lääkäri kertoo sinulle hoidon pituuden ja kuinka Somnorin käyttö lopetetaan.

Jos otat enemmän Somnoria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota mukaan tämä pakkausseloste tai jäljelle jääneitä tabletteja lääkärin vastaanotolle.

Yliannostustapauksissa, kun ainoastaan Somnoria on yliannosteltu, on raportoitu tajunnan tason laskua, joka on vaihdellut voimakkaasta uneliaisuudesta lievään koomaan.

Jos unohdat ottaa Somnoria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos sinulla on vielä mahdollisuus nukkua ilman häiriötä 8 tuntia, voit ottaa Somnor-tabletin. Jos tämä ei ole mahdollista, ota Somnor vasta seuraavana iltana nukkumaan mennessäsi.

Jos lopetat Somnorin käytön

Lopeta Somnorin käyttö aina varovasti ja asteittain lääkärin ohjeen mukaan. Riski vieroitusoireisiin on suurempi, jos hoito lopetetaan äkillisesti.

Jos unilääkehoito lopetetaan äkillisesti, hoidon jälkeen voi ilmetä ohimenevä oireyhtymä, johon liittyy unihäiriöiden palaaminen voimistuneina (ns. rebound-unettomuus). Oireyhtymään voi liittyä mielialan vaihtelua, ahdistusta ja levottomuutta. Vieroitusoireet voivat olla seuraavia: päänsärkyä tai lihaskipua, voimakasta ahdistusta ja jännittyneisyyttä, levottomuutta, sekavuutta, ärtyneisyyttä ja unihäiriöitä ja vaikeissa tapauksissa ulkopuolisen maailman kokemista epätodellisena, itsensä tuntemista epätodelliseksi, kuulohäiriöitä (sairaalloinen herkkäkuuloisuus), jalkojen ja käsien puutumista ja pistelyä, yliherkkyyttä valolle, äänille tai fyysiselle kosketukselle, hallusinaatioita tai epileptisiä kohtauksia voi ilmetä. Tieto mahdollisista oireista voi helpottaa ahdistustasi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset, joiden ilmaantuminen on yksilöllistä, ilmenevät yleensä tunnin sisällä tabletin ottamisesta, jollet mene nukkumaan tai jollet nukahda välittömästi. Näitä haittavaikutuksia esiintyy erityisesti iäkkäillä potilailla.

Haittavaikutuksia ovat seuraavat:

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

Hermosto: uneliaisuus, unettomuuden vaikeutuminen, uneliaisuus lääkkeen käyttöä seuraavana päivänä, tunne-elämysten latistuminen, heikentynyt tarkkaavaisuus, sekavuus, väsymys, päänsärky, heitehuimaus

Silmät: kahtena näkeminen

Kuulo ja tasapainoelin: kiertohuimaus, haparoivat liikkeet (ataksia)

Ruoansulatuselimistö: ripuli, pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu

Luusto, lihakset ja sidekudos: lihasheikkous

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

Psyykkiset häiriöt: levottomuus, ärtyneisyys, aggressiivisuus, harhaluulot, raivoaminen, painajaiset, hallusinaatiot, psykoosit, unissakävely, sopimaton käyttäytyminen ja muut käyttäytymiseen liittyvät haittavaikutukset, muistihäiriöt (amnesia), joihin voi liittyä sopimatonta käyttäytymistä (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”). Tällaiset reaktiot ovat yleisempiä iäkkäillä potilailla.

Masennus saattaa tulla esille tsolpideemin tai muiden unilääkkeiden käytön yhteydessä.

Tsolpideemin pitkäaikainen käyttö voi johtaa fyysiseen tai psyykkiseen riippuvuuteen: hoidon äkillinen lopettaminen voi johtaa vieroitus- tai ”rebound”-oireisiin (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”). Psyykkistä riippuvuutta voi ilmetä.

Väärinkäyttöä on raportoitu useita lääkkeitä väärinkäyttävillä.

Alentunut seksuaalinen halukkuus (libido).

Iho ja ihonalainen kudos: ihoreaktiot

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Hermosto: tajunnan tason aleneminen

Maksa ja sappi: maksaentsyymiarvojen nousu

Iho ja ihonalainen kudos: liiallinen hikoilu (hyperhidroosi), vakava reaktio, johon liittyy ihon, nielun tai kielen turpoaminen, hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa (angioneuroottinen edeema)

Yleisoireet: kävelyhäiriö, tsolpideemin heikentynyt vaikutus

Vammat: kaatuminen (erityisesti iäkkäillä ja jos tsolpideemin käyttö ei ole suositusten mukaista)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Somnorin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvi- ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Ensimmäiset kaksi numeroa merkitsevät kuukautta ja viimeiset neljä numeroa vuotta. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Somnor sisältää

 • Vaikuttava aine on tsolpideemitartraatti, jota on 10 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat:

Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), hypromelloosi ja magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste: titaanidioksidi (E 171), hypromelloosi ja makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Somnor 10 mg: Valkoinen, soikea, molemmilta puolilta kupera ja jakouurteinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella merkintä “ZIM” ja ”10”.

10 mg:n Somnor -tableteissa on jakouurre ja tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Somnor 10 mg:n tablettien pakkauskoot:

 • pahvipakkaus, jossa 10, 14, 15, 20, 28, 30 tai 100 tablettia läpipainopakkauksessa
 • pahvipakkaus sisältäen 50 tablettia sairaalapakkauksessa
 • lapsiturvallisella korkilla suljettu tablettipurkki, jossa 30, 100 tai 500 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.7.2015

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola