SURMONTIL tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,7 mt, 04.01.2022 19:09:44)

Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
trimipramiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Surmontil on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Surmontil-valmistetta
 3. Miten Surmontil-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Surmontil-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Surmontil-valmisteen vaikuttava aine on trimipramiini. Surmontil-valmistetta käytetään masennustiloihin, joihin liittyy ahdistuneisuutta ja unettomuutta, sekä unettomuuteen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Surmontil-valmistetta

 • jos olet allerginen trimipramiinille, muille trisyklisille masennuslääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on äkillinen alkoholin, unilääkkeen, kipulääkkeen tai psyykenlääkkeen aiheuttama päihtymystila
 • jos sinulla on äkillinen sekavuustila
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma -
 • jos sinulla on virtsateiden häiriöitä, kuten virtsaumpi tai eturauhasen liikakasvua, jonka vuoksi virtsarakkoon jää jäännösvirtsaa
 • jos sinulla on äskettäin ollut sydäninfarkti
 • jos sinulla on mahanportin ahtauma (pylorusstenoosi)
 • jos sinulla on suolilama ja suolitukos (paralyyttinen ileus)
 • jos sinua hoidetaan samanaikaisesti myös lääkeaineilla, joita kutsutaan irreversiibeleiksi MAO:n estäjiksi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Surmontil-valmistetta

 • jos sinulla esiintyy hoidon alussa uneliaisuutta tai hermostuneisuutta. Tällöin annostasi saatetaan joutua pienentämään tai käyttämään väliaikaista oireenmukaista hoitoa.
 • jos sinulla on maksasairaus tai vaikea maksan vajaatoiminta, epilepsia, aivovaurio tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos hematopoieettisen järjestelmäsi toiminta on heikentynyt tai sinulla on aiemmin ollut hematopoieettisia häiriöitä
 • jos olet iäkäs ja sinulla on taipumusta pystyasennossa esiintyvään alhaiseen verenpaineeseen, tokkuraisuuteen, krooniseen ummetukseen tai eturauhasen liikakasvuun
 • jos sinulla on sydänsairauksia, synnynnäinen ns. pitkän QT-ajan oireyhtymä (havaitaan EKG-tutkimuksessa eli sydänsähkökäyrässä), jokin veren suolatasapainon häiriö (etenkin veren pieni kalium- tai magnesiumpitoisuus, pitkittynyt ripuli) tai hyvin hidas sydämen syke (bradykardia) tai käytät samanaikaisesti muita lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa (katso kohta Muut lääkevalmisteet ja Surmontil).
 • jos sinulla on diabetes tai siihen liittyviä riskitekijöitä.
 • jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä, jotka saattavat suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Surmontil. Serotoniinioireyhtymä on mahdollisesti henkeä uhkaava tila. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voivat olla levottomuus, sekavuus, nopeutunut sydämen syke, lämmönnousu, verenpaineen nopeat vaihtelut, yliaktiiviset refleksit, ripuli ja kooma. Jos sinulla ilmenee useita näistä oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Surmontil voi alentaa kouristuskynnystä. Siksi potilaille, joilla on tai epäillään olevan epilepsia, suositellaan EEG:n seurantaa (EEG eli aivosähkökäyrä mittaa aivojen sähköistä toimintaa). (Ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Surmontil”.) Jos kouristuksia ilmenee, hoito on lopetettava.

Pitkäkestoisen, suuriannoksisen Surmontil-hoidon äkillistä lopettamista on vältettävä, sillä se saattaa aiheuttaa vieroitusoireita kuten päänsärkyä, sairaudentunnetta, ahdistuneisuutta, levottomuutta, hikoilua, pahoinvointia, oksentelua ja unihäiriöitä (ks. kohta ”Jos lopetat Surmontil-valmisteen käytön”).

Sydämen toimintaa on seurattava säännöllisesti sydänsairauksia sairastavien potilaiden ja iäkkäiden potilaiden kohdalla, sillä tämän lääkeryhmän lääkkeet lisäävät sydämen tiheälyöntisyyden, verenpaineen laskun ja kinidiinin kaltaisten vaikutusten riskiä.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen
Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla itsetuhoisia tai jopa itsemurha-ajatuksia. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.
Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.
Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Jos sinulla on äkillinen maaninen vaihe, Surmontil-hoito on lopetettava ja sopiva hoito on aloitettava.

Surmontil voi aiheuttaa suun kuivumista etenkin pitkäaikaiskäytössä, joten suuhygieniasta on huolehdittava hyvin.

Lapset ja nuoret
Surmontil-valmistetta ei pidä käyttää lasten tai alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa.

Muut lääkevalmisteet ja Surmontil
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille etenkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • muut masennuslääkkeet (kuten fluvoksamiini, fluoksetiini, venlafaksiini, mäkikuismavalmisteet)
 • lääkkeet, jotka vaikuttavat sydämen sykkeeseen, kuten beetasalpaajat, diltiatseemi, verapamiili, klonidiini, guanfasiini, alfa- ja beetasympatomimeettiset lääkkeet tai lääkkeet, jotka sisältävät digitalista
 • lääkkeet, jotka voivat aiheuttaa kaliumpitoisuuden vähenemistä veressä (hypokalemiaa), kuten tietyt nesteenpoistolääkkeet (furosemidi, hydroklooritiatsidi) ja ulostuslääkkeet
 • lääkkeet, jotka pidentävät QT-aikaa, kuten rytmihäiriölääkkeet (kinidiini, disopyramidi), tietyt antibiootit (linetsolidi, erytromysiini, atsitromysiini, klaritromysiini, levofloksasiini), tietyt sieni-infektiolääkkeet (itrakonatsoli) ja tietyt psykoosilääkkeet (esim. sertindoli)
 • litium (mielialan tasaaja)
 • migreenilääkkeet (triptaanit)
 • tramadoli (voimakas kipulääke)
 • L-tryptofaani
 • lääkkeet, joihin voi liittyä suurentunut virtsaumpiriski tai jotka voivat aiheuttaa glaukooman äkillisen pahenemisen, ummetusta tai suun kuivumista, kuten atropiinin kaltaiset lääkevalmisteet
 • verenpainelääkkeet
 • lääkkeet, jotka alentavat kouristuskynnystä
 • baklofeeni (luustolihaksia rentouttava lääke, jota käytetään selkäydinvamman tai MS-taudin yhteydessä)
 • lääkkeet, jotka ehkäisevät kouristuksia, kuten valproiinihappo ja valpromidi.

Muiden asetyylikoliinin vaikutusta estävien (eli antikolinergisesti vaikuttavien) aineiden samanaikainen anto saattaa voimistaa keskushermostoon kohdistuvia vaikutuksia, etenkin sekavuutta.

Surmontil voi lisätä keskushermoston ulkopuolella ilmeneviä haittavaikutuksia, kuten virtsaumpea, glaukooman äkillistä pahenemista, ummetusta ja suun kuivumista, joita atropiinin kaltaiset lääkkeet (esimerkiksi ipratropiumbromidi, tiotropiumbromidi, trospiumkloridi ja butyyliskopolamiini) voivat aiheuttaa.

Sympaattista hermostoa suoraan tai epäsuorasti stimuloivien aineiden (sympatomimeettisten amiinien, kuten adrenaliinin, noradrenaliinin ja dopamiinin) teho saattaa voimistua, jos samanaikaisesti annetaan Surmontil-valmistetta. Tämä voi johtaa kohtauksen kaltaiseen verenpaineen nousuun ja sydämen rytmihäiriöihin. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota paikallispuudutteiden verisuonia supistaviin lisäaineisiin. Verenvuodon tyrehdyttämiseksi ihon alle tai ikeneen pistoksena annettu adrenaliini voi johtaa kohtauksen kaltaiseen verenpaineen nousuun ja sydämen rytmihäiriöihin.
Niin kutsuttujen ”irreversiibelien MAO:n estäjien” käyttö on lopetettava viimeistään 14 päivää ennen trimipramiinihoidon aloittamista. ”Reversiibelien MAO:n estäjien” (esimerkiksi moklobemidin) anto lisähoitona on mahdollista yksittäistapauksissa, jos kaikkiin tarvittaviin varotoimiin ryhdytään ja annosta suurennetaan hitaasti.

Mahdollisten verenpaineeseen kohdistuvien vaikutusten vuoksi niin kutsuttuja ”epäselektiivisiä MAO:n estäjiä” (esimerkiksi tranyylisypromiinia) ei pidä ottaa trisyklisten masennuslääkkeiden, kuten trimipramiinin, kanssa.

Serotoniinin takaisinoton estäjien, kuten sitalopraamin, fluoksetiinin, fluvoksamiinin, paroksetiinin ja sertraliinin, samanaikainen tai aiempi käyttö voi johtaa molempien masennuslääkkeiden pitoisuuksien suurenemiseen veressä. Samanaikainen käyttö edellyttää tiiviimpää seurantaa ja mahdollisesti Surmontil 25 mg ‑valmisteen tai serotoniinin takaisinoton estäjän annoksen pienentämistä.

Surmontil voi heikentää guanetidiinin tai klonidiinin kaltaisten verenpainelääkkeiden tehoa, ja klonidiinihoitoa saavien potilaiden verenpaine voi nousta liiallisesti (rebound-ilmiö).

Jos samanaikaisesti otetaan verenpainelääkkeitä (lukuun ottamatta klonidiinia ja sen kaltaisia aineita), niiden verenpainetta alentava teho saattaa voimistua. Tämä suurentaa riskiä, että verenpaine laskee äkillisesti, kun henkilö nousee makuulta seisomaan.

Epilepsialääkkeiden annostusta on muutettava tarvittaessa, sillä Surmontil saattaa alentaa kouristuskynnystä ja kohtausherkkyyden voidaan odottaa suurenevan. Potilaiden vointia on seurattava kliinisesti.

Trisyklisten masennuslääkkeiden pitoisuudet plasmassa voivat suurentua myös samanaikaisen simetidiinihoidon aikana.

Psykoosilääkkeiden (lääkkeitä mielenterveyden häiriöihin, joihin liittyy tietoisuuden hajaannusta) samanaikainen käyttö voi suurentaa trisyklisen masennuslääkkeen pitoisuuksia plasmassa.

Jos samanaikaisesti annetaan valproiinihappoa, potilaan vointia on seurattava kliinisesti ja Surmontil-valmisteen annostusta on mahdollisesti muutettava.

Alkoholin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen käyttö saattaa voimistaa keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Tällaisia aineita ovat esim.:

 • morfiinijohdokset (kipulääkkeet, yskää hillitsevät lääkkeet ja korvaushoitolääkkeet)
 • unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet (kuten barbituraatit ja bentsodiatsepiinit)
 • väsyttävät antihistamiinit (väsymystä aiheuttavia allergialääkkeitä)
 • psykoosilääkkeet (skitsofrenian ja psykoosien hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • keskushermoston kautta vaikuttavat verenpainelääkkeet (tietyt korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. alfametyylidopa ja klonidiini)
 • baklofeeni (luustolihaksia rentouttava lääke, jota käytetään selkäydinvamman tai MS-taudin yhteydessä)
 • talidomidi (multippelin myelooman hoitoon käytettävä lääke).

Surmontil alkoholin kanssa
Samanaikaista alkoholijuomien käyttöä ja muiden alkoholia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Surmontil-valmisteen käyttöä raskauden aikana ei suositella, ellei se ole selvästi tarpeen ja ellei riskejä ja hyötyjä ole punnittu huolellisesti.

Jos olet ottanut Surmontil-valmistetta raskauden loppuvaiheessa, vauvalla voi olla sopeutumisvaikeuksia ja vieroitusoireita, kuten ärtyisyyttä, matalaa lihasjänteyttä, vapinaa, kouristuskohtauksia, hengityksen epäsäännöllisyyttä, syömisvaikeuksia ja ummetusta.

Lääkäri neuvoo, tuleeko sinun aloittaa/lopettaa imetys, jatkaa imetystä tai lopettaa Surmontil-valmisteen käyttö, kun otetaan huomioon imetyksen hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt sinulle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.
Reaktiokyky saattaa heikentyä Surmontil-valmistetta käytettäessä. Moottoriajoneuvoa ei tulisi käyttää hoidon alkupäivinä. Tarkkaavuuden heikentyminen voi aiheuttaa vaaraa ajamisen ja koneiden käytön yhteydessä. Surmontil saattaa aiheuttaa näön hämärtymistä tai saatat tuntea väsymystä. Reaktiokyky voi heikentyä niin voimakkaasti, että esimerkiksi liikenteessä toimiminen tai koneiden käyttö vaikeutuu. Näin voi käydä siinäkin tapauksessa, että käytät lääkettä ohjeiden mukaisesti. Yllättävissä ja äkillisissä tilanteissa et ehkä enää kykene reagoimaan riittävän nopeasti.

Surmontil sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annoksen määrää hoitava lääkäri.

Jos Surmontil on määrätty sinulle unettomuuden hoitoon, ota annos 2 tuntia ennen nukkumaan menoa. Tabletti otetaan suun kautta riittävän nestemäärän kanssa.

Jos käytät enemmän Surmontil-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Tietoa hoitavalle lääkärille
Potilaalle on annettava oireenmukaista hoitoa, ja peruselintoimintoja – etenkin sydän- ja hengitystoimintaa – on seurattava vähintään 3–5 päivän ajan.
Jos potilaalla on vaikea hypotensio tai sokki, annetaan sopivia valmisteita nestevajeen korjaamiseksi. Adrenaliinia ei saa antaa!

Jos unohdat käyttää Surmontil-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Surmontil-valmisteen käytön
Hoito tulee lopettaa lääkärin ohjeiden mukaan. Pitkään jatkunut hoito kannattaa lopettaa asteittain.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestä)
Hoidon alussa esiintyvä ohimenevä väsymys, unettomuus ja hermostuneisuus. Suun kuivuminen, hikoilu, ummetus, painon nousu, ruokahalun lisääntyminen, libidon ja potenssin häiriöt, näköhäiriöt, etenkin hoidon alussa esiintyvä verenpaineen lasku pystyyn noustessa (ortostaattinen hypotensio eli verenkierron säätelyhäiriö ja siihen liittyvä verenpaineen lasku), uneliaisuus ja virtsaamishäiriöt.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta)
Väsymys, hallusinaatiot tai sekavuustila, matala verenpaine, sydämen tiheälyöntisyys tai tykytys, päänsärky, pahoinvointi ja virtsaumpi.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta)
Verenkuvan muutokset, kuten tiettyjen valkosolujen, granulosyyttien, vähyys (agranulosytoosi), tiettyjen valkosolujen, eosinofiilien, runsaus (eosinofilia), valkosolujen vähyys (leukopenia) ja verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia); veren prolaktiinipitoisuuden suureneminen ja/tai maidoneritys (kuten muita samankaltaisia lääkkeitä käytettäessä), etenkin hoidon alussa esiintyvä lyhytkestoinen tajuttomuus (pyörtyminen), kuumat aallot, makuaistin häiriöt, ihottuma, maksa-arvojen muutokset, keltaisuus ja maksatulehdus mukaan lukien sapensalpaus (sytolyyttinen tai kolestaattinen hepatiitti).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Etenkin hoidon alussa esiintyvä vapina, huimaus, puheen häiriöt, tuntohäiriöt (lähinnä iholla, esim. kihelmöinti), ääreishermojen häiriöt (polyneuropatia), tokkuraisuus, kouristuskohtaukset ja ekstrapyramidaaliset häiriöt kuten levottomuus istuessa, kävelyn häiriöt ja liikehäiriöt.
Veden lisääntynyt imeytyminen elimistöön (antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö), verensokerin lasku normaaliarvojen alapuolelle (hypoglykemia), korkea verensokeri, suurentunut diabeteksen kehittymisen riski (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”), itsemurha-ajatukset ja -käyttäytyminen, tinnitus, hiustenlähtö, interstitiaalisen pneumonian muodossa (esim. eosinofiilisina keuhkoinfiltraatteina) ilmenevät allergiset keuhko-oireet tai keuhkopussitulehdus, sydämen rytmin muutokset, rintojen suureneminen ja seksuaalitoimintojen häiriöt.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Surmontil-valmistetta, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Surmontil-valmiste sisältää

 • Vaikuttava aine on trimipramiini.
 • Muut aineet ovat perunatärkkelys, kalsiumvetyfosfaatti, talkki, magnesiumstearaatti ja Opadry OY-L-28900 (jossa on laktoosimonohydraattia, hypromelloosia, makrogoli 4000:ta ja titaanidioksidia E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Surmontil 25  mg:n tabletti on valkoinen tai kellertävä, pyöreä, halkaisijaltaan 10,4 mm, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen, jakouurteeton tabletti, jonka päällä on merkintä SURMONTIL 25.

Pakkauskoko: 100 tabletin muovipurkki.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid, S.A.U.
Avda. Leganés, 62
28923 Alcorcón (Madrid), Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.11.2021

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro