NEBIDO injektioneste, liuos 1000 mg/4 ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,3 mt, 24.10.2018 20:01:25)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nebido 1000 mg/4 ml, injektioneste, liuos

Testosteroniundekanoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
 1. Mitä Nebido on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nebido-valmistetta
 3. Miten Nebido-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nebido-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältä ja muuta tietoa

1. Mitä Nebido on ja mihin sitä käytetään

Nebido-valmiste sisältää vaikuttavana aineena testosteronia, joka on mieshormoni. Nebido injisoidaan lihakseen, josta lääkeaine vapautuu elimistöön vähitellen.

Nebido-valmistetta käytetään aikuisilla miehillä testosteronin korvaamiseen testosteronin puutoksen ( miehen hypogonadismin) aiheuttamien terveysongelmien hoitona. Tila on vahvistettava kahdella erillisellä testosteronitasoa mittaavalla verikokeella ja lisäksi tulee olla kliinisiä oireita, kuten:

 • impotenssi
 • hedelmättömyys
 • seksuaalinen haluttomuus
 • väsymys
 • masentunut mieliala
 • alhaisten hormonitasojen aiheuttama luiden haurastuminen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nebido-valmistetta

Älä käytä Nebido-valmistetta
 • jos olet allerginen testosteroniundekanoaatille tai tämän lääkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sairastat tai olet sairastanut mieshormoneista riippuvaista syöpää tai jos sinulla epäillään eturauhas- tai rintasyöpää
 • jos sinulla on tai on ollut maksakasvain.

Nebido-valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille.

Nebido-valmistetta ei pidä käyttää lapsille eikä nuorille. Nebido-valmisteen käytöstä alle 18-vuotiaille miespuolisille potilaille ei ole olemassa mitään tutkimusaineistoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nebido-valmistetta, jos sairastat tai olet sairastanut

 • epilepsiaa
 • sydän-, munuais- tai maksasairauksia
 • migreeniä
 • unen aikana esiintyviä tilapäisiä hengityskatkoksia (apneaa), koska nämä saattavat pahentua
 • syöpää, koska veresi kalkkipitoisuutta pitää seurata säännöllisesti
 • korkeaa verenpainetta tai jos sinua hoidetaan korkean verenpaineen takia, sillä testosteroni voi nostaa verenpainetta
 • veren hyytymishäiriöitä
  • verenvuotohäiriö (eli hemofilia)
  • trombofilia (poikkeavuus veren hyytymisessä, mikä aiheuttaa suurempaa riskiä saada tromboosi – verisuonitukos)

Jos sairastat vaikeaa sydämen-, maksan- tai munuaisten vajaatoimintaa, Nebido-hoito voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, jotka ilmenevät (nesteen kertymisenä elimistöön), ja joihin voi liittyä sydämen vajaatoiminta.

Lääkärin tulee teettää seuraavat verikokeet ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana: veren testosteronitaso, täydellinen verenkuva.

Jos sinulla on maksan vajaatoimintaa
Virallisia tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on maksan vajaatoimintaa. Sinulle ei määrätä Nebido-valmistetta, jos sinulla on ollut maksakasvain (ks. Älä käytä Nebido-valmistetta).


Iäkkäät potilaat (65-vuotiaat tai sitä vanhemmat)

Lääkärin ei ole tarpeen sovittaa annosta, jos olet yli 65-vuotias (ks. Lääkärintarkastus/Seuranta)

Nebido-valmisteen käytöstä yli 65-vuotiaille miehille on vain vähän tietoa.

Lihasten kasvattaminen ja dopingtestit

Nebido ei sovi terveiden ihmisten lihasten kasvattamiseen eikä fyysisen suorituskyvyn parantamiseen.

Nebido-valmisteen käyttö saattaa aiheuttaa dopingtestissä positiivisen löydöksen.

Lääkärintarkastus/Seuranta

Mieshormonit saattavat lisätä eturauhassyövän kasvua ja eturauhasen kasvua (eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu). Ennen kuin lääkäri antaa sinulle Nebido-injektion, hän tutkii, ettei sinulla ole eturauhassyöpää.

Lääkäri tutkii säännöllisesti eturauhasesi ja rintasi, varsinkin jos olet iäkäs. Hän ottaa myös säännöllisesti verikokeet.

Hormonivalmisteiden, kuten androgeeniyhdisteiden, käytön jälkeen on ilmennyt hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia maksakasvaimia.

Muut lääkevalmisteet ja Nebido

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkäri saattaa joutua muuttaamaan käyttämääsi lääkeannosta, mikäli käytät jotain seuraavista lääkevalmisteista:

 • adrenokortikotrooppista hormonia tai kortikosteroideja (näitä käytetään sellaisten sairauksien hoitamiseen kuten reuma, niveltulehdus, allergia ja astma). Nebido-valmiste saattaa aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön varsinkin, jos sydän ja maksa eivät toimi kunnolla
 • tabletteja, jotka ohentavat verta (kumariinista johdettuja suun kautta otettavia veren hyytymistä vähentäviä verenohennuslääkkeita), sillä se voi lisätä verenvuodon riskiä. Lääkäri tarkistaa annoksen.
 • diabeteksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Verensokeria alentavaa lääkitystäsi joudutaan ehkä muuttamaan. Kuten muutkin androgeenit testosteroni saattaa lisätä insuliinin tehoa.

Kerro lääkärille jos veresi hyytymisreaktio on häiriintynyt, sillä lääkärin on tärkeä tietää tämä ennen Nebido-injektion antamista.

Nebido-valmiste saattaa myös vaikuttaa joidenkin laboratoriokokeiden tuloksiin (esim. kilpirauhaskokeisiin). Kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Nebido-valmistetta.

Raskaus-ja imetys

Nebido ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille eikä sitä saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Hoito suurilla testosteroniannoksilla saattaa usein heikentää siemennesteen muodostumista tai lopettaa sen (ks. myös "Mahdolliset haittavaikutukst"). Hoidon lopettamisen jälkeen siemennesteen muodostuminen palautuu entiselleen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nebido-valmisteella ei ole havaittu olevan vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Nebido-valmiste sisältää bentsyylibentsoaattia

Tämä valmiste sisältää 2000 mg bentsyylibentsoaattia per 4 ml ampulli/injektiopullo, joka vastaa 500 mg/ml.

3. Miten Nebido-valmistetta käytetään

Lääkäri antaa sinulle Nebido-injektion (yhden injektiopullon sisällön) hyvin hitaasti lihakseen. Hän antaa injektion 10–14 viikon välein, jolloin veren testosteronipitoisuus pysyy riittävänä, muttei liian suurena.

Nebido-valmiste on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan lihaksensisäisenä injektiona. Erityisesti on varottava pistoksen antamista suoneen (ks. Annostelu).

Hoidon aloitus

Lääkäri mittaa veresi testosteronipitoisuuden ennen hoidon aloittamista ja hoidon alkuvaiheessa. Lääkäri saattaa antaa toisen injektion jo kuuden viikon kuluttua, jotta testosteronipitoisuus saadaan nopeasti riittävän suureksi. Tämä riippuu oireistasi ja testosteronitasoista.

Nebido-tason ylläpito hoidon aikana

Injektioiden antamisen väli pitäisi aina olla suositellun mukainen eli 10-14 viikkoa.

Lääkäri mittaa testosteronitason säännöllisesti ennen seuraavan injektion antamista varmistuakseen siitä, että taso on oikea. Jos taso on liian alhainen, lääkäri voi päättää antaa injektioita useammin. Jos testosteronitaso on korkea, lääkäri voi päättää antaa injektioita harvemmin. Älä jätä käymättä lääkärin vastaanotolla hoidon aikana. Muutoin ihanteellista testosteronitasoa on vaikea ylläpitää.

Jos sinusta tuntuu, että Nebido-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille.

Jos sinulle on annettu enemmän Nebido-valmistetta kuin pitäisi

Oireita liian suuresta Nebido-annoksesta ovat:

 • ärtyisyys
 • hermostuneisuus
 • painonnousu
 • pitkään kestävät ja usein toistuvat erektiot.

Kerro lääkärille, jos sinulla on joitain näistä oireista. Lääkäri antaa injektion harvemmin tai lopettaa hoidon.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat akne ja pistoskohdan kipu.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä jopa 1 potilaalla 10:stä):

 • epätavallisen suuri veren punasolujen määrä
 • painonnousu
 • kuumat aallot
 • akne
 • suurentunut eturauhanen ja siihen liittyvät ongelmat
 • erilaiset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, mustelma tai ärsytys).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä jopa 1 potilaalla 100:sta):

 • yliherkkyysreaktio
 • lisääntynyt ruokahalu, muutokset verikokeiden tuloksissa (esim. kohonneet verensokeri- tai rasva-arvot)
 • masennus, tunne-elämän häiriöt, unettomuus, levottomuus, aggressiivisuus tai ärsyyntyneisyys
 • päänsärky, migreeni tai vapina
 • sydän- ja verisuonitaudit, korkea verenpaine tai huimaus
 • keuhkoputkentulehdus, sinuiitti, yskä, hengenahdistus, kuorsaaminen tai ääniongelmat
 • ripuli tai pahoinvointi
 • muutokset maksa-arvoissa
 • hiustenlähtö tai erilaiset ihoreaktiot (esim. kutina, punoitus tai kuiva iho)
 • nivelkipu, kipu raajoissa, lihasoireet (esim. kouristukset, lihaskipu tai lihasjäykkyys), veren kreatiinifosfokinaasiarvojen suureneminen
 • virtsateiden häiriöt (esim. virtsankulun huonontuminen, virtsaumpi, tihentynyt virtsaamistarve yöllä)
 • eturauhasen häiriöt (esim. eturauhasen intraepiteliaalinen neoplasia, eturauhasen kovettuma tai tulehdus), sukupuolisen halukkuuden muutokset, kiveskipu, rintojen kovettuminen, arkuus tai kasvu, nais- ja miessukupuolihormonitasojen nousu
 • väsymys, yleinen heikkoudentunne, liiallinen hikoilu tai yöhikoilu

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä jopa 1 potilaalla 1000:sta):

Öljyliuosten, kuten Nebidon, aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskä, hengenahdistus, pahanolontunne, liikahikoilu, rintakipu, huimaus, tuntoharhat tai pyörtyminen. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat häviäviä.

Nebido-injektion annon jälkeen on raportoitu epäiltyjä anafylaktisia reaktioita. Edellä mainittujen haittavaikutusten lisäksi hermostuneisuutta, vihamielisyyttä, lyhyitä hengityskatkoksia unen aikana, erilaisia ihoreaktioita, mukaan lukien päänahan hilseily ja rasvainen iho, lisääntynyt karvojen kasvu, erektioiden tihentymistä ja hyvin harvoissa tapauksissa ihon ja silmien keltaisuutta on raportoitu testosteronia sisältävien valmisteiden käytön aikana.

Hoito suurilla testosteroniannoksilla lopettaa yleensä siittiöiden tuotannon tai vähentää sitä, vaikka se palautuu normaaliksi hoidon päätyttyä. Huonosti toimivien kivesten (hypogonadismin) vuoksi annettu testosteronin korvaushoito voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa pitkittyneitä, kivuliaita erektioita (priapismi). Suuriannoksinen tai pitkäaikainen testosteronihoito saattaa joskus lisätä nesteen kertymistä ja turvotusta.

Määräajoin tehtävissä verikokeissa on todettu veren punasolujen määrän lisääntymisen sekä hematokriitin (punasolujen prosentuaalinen osuus veressä) ja hemoglobiinin (punasolujen happea sitova osa) nousun yleinen riski, joka on yhteinen kaikille testosteronivalmisteille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Nebido-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nebido sisältää
 • Vaikuttava aine on testosteroniundekanoaatti 250 mg/ml (joka vastaa 157,9 mg testosteronia). Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg testosteroniundekanoaattia (joka vastaa 631,5 mg testosteronia)
 • Muut aineet ovat bentsyylibentsoaatti ja risiiniöljy, puhdistettu.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nebido on kirkas, kellertävä öljyliuos. Pakkaus sisältää yhden ruskean lasisen injektiopullon, jossa on 4 ml injektioliuosta.

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Markkinoija:
Bayer Oy, PL 73, 02151 Espoo
Puhelin 020 785 21

Valmistaja:

Bayer Pharma AG
13342 Berlin
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.6.2018

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Kylmässä säilytettynä tämän öljypohjaisen liuoksen ominaisuudet voivat tilapäisesti muuttua (esim. suurempi viskositeetti, sameus). Jos valmistetta on säilytetty kylmässä, injektioliuos tulee saattaa huoneen tai kehon lämpötilaan ennen käyttöä.

Injektioneste on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä ja injektioliuos käytetään vain, jos se on kirkas ja partikkeliton.
Injektiopullon sisältö on injisoitava lihakseen välittömästi injektiopullon avaamisen jälkeen.
Valmiste on tarkoitettu yhtä käyttökertaa varten ja käyttämättä jäänyt injektioneste on hävitettävä.

Annostelu:
Injisointia suoneen on erityisesti varottava.
Kuten kaikki öljyliuokset, Nebido on injisoitava vain lihakseen ja hyvin hitaasti. Öljyliuosten aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskää, hengenahdistusta, pahoinvointia, liikahikoilua, rintakipua, huimausta, tuntohäiriöitä tai pyörtymistä. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat häviäviä. Hoito on yleensä supportiivista, esimerkiksi lisähapen antamista.

Nebido-injektion annon jälkeen on raportoitu epäiltyjä anafylaktisia reaktioita.

Varoitukset:
Eturauhasen ja rintojen tilan säännöllinen ja huolellinen seuranta on suoritettava testosteronia saavia potilaita koskevien suositusten mukaisesti (eturauhasen tunnustelu ja seerumin PSA:n määritys) vähintään kerran vuodessa tai kahdesti vuodessa, jos potilas on iäkäs tai jos hänellä on riskitekijöitä (kliinisiä tai perinnöllisiä).
Pitkäaikaista androgeenihoitoa saavilla potilailla on testosteronipitoisuuden lisäksi seurattava säännöllisesti seuraavia laboratorioarvoja: hemoglobiini, hematokriitti, maksan toimintakokeet ja veren rasva-arvot.

Testosteronihoito voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita potilailla, joilla on vaikea sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai joilla on iskeeminen sydänsairaus. Luonteenomaista näille komplikaatioille on edeema, johon voi liittyä kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Tällaisessa tapauksessa hoito on lopetettava välittömästi.

Injektiopullon käsittelyohjeet:
Injektiopullo on tarkoitettu yhtä käyttökertaa varten. Injektiopullon sisältö on välittömästi injisoitava lihakseen kun injektioneste on vedetty ruiskuun. Poista muovitulppa (A) mutta älä poista metallirengasta (B) tai suojasinettiä (C).

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro