LOCERYL lääkekynsilakka 5 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 01.08.2017 19:00:54)

LOCERYL 5 % lääkekynsilakka

amorolfiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Loceryl on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Loceryliä

3. Miten Loceryliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Locerylin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Loceryl sisältää vaikuttavana aineena amorolfiinia, joka kuuluu sienilääkkeiden ryhmään. Se tappaa laajan joukon sieniä, jotka voivat aiheuttaa kynnen infektioita.

Loceryliä käytetään lääkärin määräyksellä kynsien sieni-infektioihin.

Sinun yksilöllinen annostuksesi on merkitty apteekin laatimaan ohjelippuun.

Amorolfiinia, jota Loceryl sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Loceryliä

 • jos olet allerginen amorolfiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Varmistaudu siitä, että lääkärisi on tietoinen muista sairauksistasi.

Loceryliä ei saa levittää kynsiä ympäröivälle iholle.

Locerylin käytön aikana ei saa käyttää irtokynsiä. Locerylin levittämisen ja kosmeettisen kynsilakan levittämisen välillä täytyy olla vähintään 10 minuutin väliaika.

Ennen Locerylin uudelleen levittämistä kosmeettinen kynsilakka täytyy poistaa huolellisesti.

Orgaanisia liuottimia käytettäessä (esim. tinneri, tärpätti, bensiini, parafiini jne.) tulee käyttää suojakäsineitä, koska muutoin liuotin poistaa Locerylin.

Tämä lääke voi aiheuttaa allergisia reaktioita, osa voi olla vakavia.

Jos näin tapahtuu, lopeta tuotteen käyttö, poista tuote kynsilakanpoistoaineella tai pakkauksessa olevilla puhdistuslapuilla ja hakeudu lääkäriin. Tuotetta ei pidä käyttää uudelleen.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

 • Hengitysvaikeus
 • Kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus
 • Vaikea ihottuma

Lapset

Lapsia, etenkään pikkulapsia ja vauvaikäisiä ei suositella hoidettavan Locerylillä, koska sen vaikutuksista tässä ikäryhmässä ei tiedetä riittävästi.

Muut lääkevalmisteet ja Loceryl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Loceryliä ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana ellei se ole selkeästi tarpeen. Lääkärisi päättää voitko käyttää Loceryliä. Lääkärisi päättää myös voitko käyttää Loceryliä, kun imetät.

Loceryl sisältää etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,552 g alkoholia (etanolia) per 1 g, joka vastaa 55,2 % w/w.

Loceryl-lakka sisältää etanolia, joka on helposti syttyvä aine, eikä sitä tule käyttää avotulen, palavan tupakan tai tiettyjen laitteiden (esimerkiksi hiustenkuivaajan) läheisyydessä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lakkaa levitetään seuraavasti:

Jotta hoito onnistuisi, viilaa ensin kynsien infektoituneet alueet (varsinkin kynnen pinnat) niin perusteellisesti kuin mahdollista käyttäen pakkauksessa olevaa hiekkapaperiviilaa.

Älä käytä näitä viiloja terveisiin (infektoitumattomiin) kynsiin!

Viilaamisen jälkeen puhdista ja poista rasva kynnen pinnasta käyttämällä pakkauksessa olevia puhdistuslappuja.

Kutakin kynttä varten kasta lakanlevitin (lasta) pulloon pyyhkimättä lastaa pullonsuuhun.

Levitä lakkaa infektoituneiden kynsien koko pinnalle käyttämällä muovilastaa.

Sulje pullo tiiviisti välittömästi käytön jälkeen. Varmistaaksesi pullon tiiviin sulkemisen, puhdista pullonsuu ja kierteet käytön jälkeen puhdistuslapulla, jota käytit kynsien puhdistamiseen.

Anna lakan kuivua noin 3-5 min.

Puhdista lakanlevitin (lasta) samalla puhdistuslapulla, jota käytit kynsien puhdistamiseen.

Kosmeettista kynsilakkaa voi levittää aikaisintaan 10 minuutin kuluttua Locerylin levittämisestä.

HUOM! Joka kerta kun käytät lakkaa, viilaa kynnet jälleen matalaksi tarpeen mukaan. Kynnet pitää puhdistaa joka kerta puhdistuslapuilla vanhan lakan, myös mahdollisen kosmeettisen kynsilakan, jäänteiden poistamiseksi.

Älä itse muuta määrättyä annostelua. Jos mielestäsi lääkkeen vaikutus on liian heikko tai voimakas, keskustele lääkärisi kanssa.

Loceryliä saa panna vain kynsiin.

Lääkärisi tietää parhaiten milloin sinun tulee lopettaa Locerylin käyttö. Sieni-infektioiden paraneminen voi kestää kauan, ja jotta Loceryl tehoaisi, lakkaa pitää käyttää joka viikko useiden kuukausien ajan. Hoitoa on jatkettava kunnes kynnet ovat täydellisesti parantuneet. Tavallisesti kynsien sieni-infektioiden hoito kestää sormien kynsissä noin kuusi kuukautta ja varpaiden kynsissä 9-12 kuukautta.

Sinun täytyy kertoa lääkärillesi, jos haluat lopettaa Locerylin käyttämisen.

Jos käytät enemmän Loceryliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Loceryliä

Jos unohdat käyttää lakkaa suunniteltuna viikonpäivänä, käytä lakkaa heti kun muistat ja jatka sitten kuten ennenkin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Locerylin käytön

Sinun täytyy kertoa lääkärillesi, jos haluat lopettaa Locerylin käyttämisen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Locerylin suotuisien vaikutusten lisäksi on mahdollista, että hoidon aikana ilmenee ei-toivottuja vaikutuksia, vaikka sitä käytetään ohjeiden mukaan. Lääke aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia. Joitakin harvinaisia kynsihäiriöitä (esim. kynsien värjäytyminen, hauraat kynnet, lohkeilevat kynnet) on raportoitu Loceryl-hoidon aikana. Toisaalta nämä reaktiot voivat johtua myös itse kynsisienestä.

Harvinaisia haittoja (esiintyy harvemmin kuin yhdellä tuhannesta käyttäjästä):

 • Kynsien vaurio, kynsien värjäytyminen, lohkeilevat ja hauraat kynnet

Hyvin harvinaisia (esiintyy harvemmin kuin yhdellä kymmenestätuhannesta käyttäjästä):

 • Polttava tunne iholla

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Systeeminen allerginen reaktio (vakava allerginen reaktio, jossa oireina voivat olla kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus, hengitysvaikeus ja/tai vaikea ihottuma)
 • Punoitus, kutina, nokkosihottuma, rakot, allerginen ihoreaktio

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä aina Loceryl tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessaan.Pullon kaula ja kierteet on pidettävä puhtaana.

Säilytä alle 25 °C, suojattava kuumuudelta. Virheellisen säilytyksen aikana liuotin pääsee haihtumaan ja lakka kiteytyy. Tällaista lakkaa ei saa käyttää.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ”EXP” ja kotelossa ”Käyt. viim.” mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Loceryl sisältää

 • Vaikuttava aine on amorolfiini 50 mg/ml (5 %)
 • Muut aineet ovat metakryylihapon kopolymeeri 150 000, triasetiini, butyyliasetaatti, etyyliasetaatti ja absoluuttinen etanoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Loceryl on saatavana 3 ml:n ja 5 ml:n pulloissa:

Yksi 3 ml:n pullo lääkekynsilakkaa, 30 isopropanolilla kosteutettua puhdistuslappua, 10 lastaa ja 30 hiekkapaperiviilaa

Yksi 5 ml:n pullo lääkekynsilakkaa, 30 isopropanolilla kosteutettua puhdistuslappua, 10 lastaa ja 30 hiekkapaperiviilaa

Yksi 3 ml:n pullo lääkekynsilakkaa, korkkiin kiinnitetty lasta, 30 isopropanolilla kosteutettua puhdistuslappua ja 30 hiekkapaperiviilaa

Yksi 5 ml:n pullo lääkekynsilakkaa, korkkiin kiinnitetty lasta, 30 isopropanolilla kosteutettua puhdistuslappua ja 30 hiekkapaperiviilaa

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Ruotsi
puh: +46 18-444 0330
faksi: +46 18-444 0335
sähköposti: nordic@galderma.com

Valmistaja:
Laboratoires Galderma
Alby-sur-Chéran
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.09.2021

Yrityksen yhteystiedot:

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com
+46 18 444 0330
Tukkuliike: Tamro