TELZIR tabletti, kalvopäällysteinen 700 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 22.04.2021 19:05:49)

Telzir 700 mg kalvopäällysteiset tabletit

fosamprenaviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.       Mitä Telzir on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Telziriä

3.       Miten Telziriä otetaan

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Telzirin säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Telziriä käytetään HIV-infektion hoitoon.

Telzir on viruslääke. Sitä otetaan yhdessä toisen lääkkeen, ritonaviirin, kanssa. Pieni annos tätä toista lääkettä nostaa Telzirin pitoisuuksia veressä. Telzir on proteaasinestäjäksi kutsuttu viruslääke. Proteaasi on HI-viruksen tuottama entsyymi, joka mahdollistaa viruksen lisääntymisen veresi valkosoluissa (CD4-soluissa). Estämällä proteaasin toiminnan Telzir keskeyttää HIV:n lisääntymisen ja estää sitä infektoimasta lisää CD4-soluja.

Telziriä yhdessä pienen ritonaviiriannoksen kanssa käytetään yhdistelmänä muiden retroviruslääkkeiden kanssa (yhdistelmähoito) aikuisilla, nuorilla ja yli 6-vuotiailla lapsilla, joilla on HIV-infektio.

HIV voi muuttua vastustuskykyiseksi HIV-lääkkeille. Tämän estämiseksi ja estääksesi tautisi pahenemisen, on hyvin tärkeää, että otat jatkuvasti kaikki sinulle määrätyt lääkkeet juuri niin kuin ne on määrätty.

Telzir ei estä sinua tartuttamasta HI-virusta. HIV-infektio leviää seksuaalisessa kontaktissa henkilöltä, jolla on HIV-infektio tai infektoituneen veren välityksellä (esimerkiksi käyttämällä samoja neuloja).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Telzir tulee ottaa yhdessä pienen ritonaviiriannoksen ja muiden retroviruslääkkeiden kanssa. Sen vuoksi on tärkeää, että luet kaikkien näiden lääkkeiden pakkausselosteet huolellisesti. Jos sinulla on lisäkysymyksiä ritonaviirista tai muista sinulle määrätyistä lääkkeistä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Älä ota Telziriä:

 • jos olet allerginen fosamprenaviirille, amprenaviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai ritonaviirille.
 • jos saat jotain alla luetelluista lääkkeistä:
  • alfutsosiini (käytetään eturauhasongelmien hoitoon)
  • astemitsoli tai terfenadiini (käytetään yleisesti allergisten oireiden hoitoon – näitä voi olla saatavana ilman reseptiä)
  • pimotsidi (käytetään skitsofrenian hoitoon)
  • ketiapiini (käytetään skitsofrenian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja vakavan masennuksen hoitoon)
  • lurasidoni (käytetään skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon)
  • sisapridi (käytetään tiettyjen mahavaivojen hoitoon)
  • ergotjohdannaiset (käytetään päänsäryn hoitoon)
  • rifampisiini (käytetään tuberkuloosin hoitoon)
  • amiodaroni, kinidiini, flekainidi ja propafenoni (sydänlääkkeitä)
  • bepridiili (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
  • suun kautta otettava midatsolaami tai triatsolaami (käytetään ahdistuksen hoitoon)
  • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet
  • lovastatiini, simvastatiini (käytetään kolesteroliarvojen alentamiseen)
  • sildenafiili, jos sitä käytetään pulmonaalihypertension hoitoon (tila, joka vaikuttaa keuhkojen verisuoniin)
  • paritapreviiri (käytetään hepatiitti C –virusinfektion hoitoon).

 Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua.

Ole erityisen varovainen Telzirin suhteen

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, ennen kuin otat Telziriä:

 • Jos tiedetään, että olet allerginen sulfonamideja sisältäville lääkkeille. Voit tällöin olla allerginen myös Telzirille.
 • Jos sinulla on maksasairaus. Lääkäri voi alentaa Telzirin ja ritonaviirin annosta maksavauriosi tason mukaan. Tilaasi seurataan Telzir-hoidon aikana. Jos maksasairautesi pahenee, voit joutua keskeyttämään Telzirin ottamisen joksikin ajaksi, tai lopettamaan sen kokonaan. Potilailla, joilla on hepatiitti B tai C ja jotka saavat yhdistelmähoitoa, on suurempi riski saada vaikeita maksaongelmia.
 • Jos sinulla on hemofilia. Proteaasinestäjähoidon (kuten Telzir-hoidon) aikana voi olla lisääntynyttä verenvuotoa. Syytä tähän ei tunneta. Voit tarvita lisäannoksen faktori VIII:aa verenvuodon hillitsemiseksi.
 • Jos sinulla on diabetes. Joillakin retroviruslääkkeitä, myös proteaasinestäjiä, saavilla potilailla on raportoitu kohonneita veren sokeripitoisuuksia ja diabeteksen pahenemista. Jotkut potilaat ovat myös saaneet diabeteksen näiden lääkehoitojen aikana.
 • Jos otat jotain muita lääkkeitä, ks. kohta "Muut lääkevalmisteet ja Telzir".

  Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua. Tarvitset hoidon aikana ylimääräisiä tarkastuskäyntejä, jolloin otetaan verikokeita.

Lääkäri seuraa veresi sokeriarvoja ennen Telzir-hoitoa ja sen aikana.

Tarkkaile tärkeitä oireita

Joillekin HIV-lääkkeitä saaville potilaille kehittyy muita tiloja, jotka voivat olla vakavia.

Näitä ovat:

 • vanhojen infektioiden puhkeaminen uudelleen
 • muutokset kehosi muodossa
 • luusto-ongelmat.

Sinun tulee tietää tärkeistä merkeistä ja oireista, joiden ilmaantumista on seurattava Telzir-hoidon aikana. Lue tämän pakkausselosteen kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset "HIV:n hoitoon käytettyjen yhdistelmähoitojen muita haittavaikutuksia" oleva tieto. Jos sinulla on kysymyksiä siinä olevista tiedoista tai ohjeista:

  Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Voit saada ihottuman

Voit kuitenkin jatkaa Telzirin ottamista. Ihottumaa voidaan hoitaa antihistamiineilla. Joskus harvoin ihottuma voi muuttua vaikeaksi ja vakavaksi (Stevens Johnson ‑syndrooma). Jos näin käy, lopeta heti Telzir-hoito äläkä enää koskaan ota sitä.

Suojaa muita ihmisiä

HIV-infektio tarttuu seksuaalisessa kontaktissa HI-virusta kantavan henkilön kanssa tai HIV-tartunnan saaneen henkilön verestä (esimerkiksi, jos käytetään samaa injektioneulaa). Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Muut lääkevalmisteet ja Telzir

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä - myös rohdosvalmisteita ja muita lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lääkäri päättää, voitko ottaa näitä Telzirin ja ritonaviirin kanssa. Tämä on hyvin tärkeää, koska Telzir tai ritonaviiri voivat vahvistaa tai heikentää muiden lääkkeiden vaikutusta. Tämä voi joskus johtaa vakaviin terveydellisiin ongelmiin.

On joitakin lääkkeitä, joita ei saa ottaa Telzirin kanssa. Tarkista luettelo kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä alussa, otsikon "Älä ota Telziriä" alla.

Näitä lääkkeitä ei suositella otettavaksi yhdessä Telzirin/ritonaviirin kanssa:

 • yli 200 mg/vrk annokset ketokonatsolia ja itrakonatsolia (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 • yli 150 mg/joka toinen vrk annokset rifabutiinia (antibiootti)
 • lidokaiini injektiona
 • halofantriini (malarialääke)
 • sildenafiili, vardenafiili tai tadalafiili (erektiohäiriölääkkeitä)
 • yli 20 mg/vrk annokset atorvastatiinia (käytetään kolesterolin alentamiseen)
 • flutikasonipropionaatti ja vastaavat astman hoitoon käytetyt lääkkeet, ellei katsota välttämättömäksi. Jos näin on, potilasta seurataan tarkoin.
 • lopinaviiri/ritonaviiri -yhdistelmä (HIV:n hoitoon käytettyjä lääkkeitä)
 • raltegraviiri (HIV:n hoitoon käytetty lääke)
 • simepreviiri ja daklatasviiri (käytetään hepatiitti C -virusinfektion hoitoon)
 • maraviroki (käytetään HIV:n hoitoon).

Tilaasi seurataan tarkoin, jos saat jotain alla olevista lääkkeistä Telzirin/ritonaviirin kanssa:

 • korkeintaan 20 mg/vrk atorvastatiinia (käytetään kolesterolin alentamiseen)
 • karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon)
 • siklosporiini, rapamysiini, takrolimuusi (käytetään immuunijärjestelmän hillitsemiseen)
 • dolutegraviiri (käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • desipramiini, nortriptyliini, paroksetiini ja muut vastaavat lääkkeet (käytetään depression hoitoon)
 • varfariini ja muut veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • injisoitava midatsolaami (käytetään ahdistuksen hoitoon)
 • klaritromysiini, erytromysiini (antibiootti)
 • metadoni (heroiinin korvaushoito)
 • dasatinibi, nilotinibi, ibrutinibi, vinblastiini ja everolimuusi (käytetään usean syövän hoidossa).

Telzir-annosta voi olla tarpeen muuttaa, jos käytät

 • etraviriiniä (käytetää HIV-infektion hoitoon).

Hormonaalinen ehkäisy

Telzirin ja ritonaviirin ottaminen ehkäisytablettien kanssa voi vahingoittaa maksaasi ja voi estää ehkäisyn tehon.

  Käytä muuta ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, esim. kondomia.

Telzirin ja ritonaviirin käyttöä yhdessä muiden hormonivalmisteiden kanssa, kuten hormonikorvaushoidon kanssa, ei ole tutkittu.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista:

 kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys

HIV-positiivisten naisten ei pidä imettää, koska HIV-infektio voi tarttua äidinmaidon välityksellä lapseen. Ei tiedetä voivatko Telzirin sisältämät aineet erittyä myös rintamaitoon. Jos imetät tai suunnittelet imettäväsi:

 Keskustele välittömästi lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Telzir voi aiheuttaa huimausta ja sillä voi olla muita haittavaikutuksia, jotka häiritsevät tarkkaavaisuutta.

 Älä aja tai käytä koneita, jos olosi on huono.

Ole jatkuvasti yhteydessä lääkäriin

Telzir pitää tautisi kurissa, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Sinun tulee ottaa sitä joka päivä, jotta tautisi ei pahene. Voit silti saada muita tulehduksia ja sairauksia, jotka liittyvät HIV-infektioon.

 Pidä yhteyttä lääkäriin, äläkä lopeta Telzirin ottamista ilman lääkärin ohjeita.

Telzir sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. On tärkeää, että otat koko lääkärin määräämän Telzir- ja ritonaviiriannoksen. Älä ylitä suositeltua annosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit kokonaisena, veden tai jonkin muun juoman kanssa. Telzir-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Telziriä on saatavana myös nestemuotoisena (oraalisuspensiona) potilaille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja. (Lue Telzir-oraalisuspension pakkausselosteesta ohjeet siitä, otetaanko se ruoan kanssa vai ilman ruokaa.)

Aikuiset

Suositeltu annos on yksi 700 mg Telzir-tabletti kahdesti vuorokaudessa yhdistettynä 100 mg:aan ritonaviiria kahdesti vuorokaudessa.

Vähintään 6-vuotiaat lapset, jotka painavat vähintään 39 kg

Lapset voivat ottaa aikuisten annoksen: yksi Telzir-tabletti (700 mg) kahdesti vuorokaudessa ja 100 mg ritonaviiria kahdesti vuorokaudessa, jos he pystyvät nielemään tabletit kokonaisina.

Vähintään 6-vuotiaat lapset, jotka painavat alle 39 kg

Käytä Telzir-oraalisuspensiota.

Aikuiset, joilla on maksasairaus

Jos sinulla on lievä maksasairaus, annos on yksi Telzir-tabletti (700 mg) kahdesti vuorokaudessa ja 100 mg ritonaviiria vain kerran vuorokaudessa. Jos maksasairautesi on keskivaikea tai vaikea, Telzir-annos on pienempi. Annosta ei voida muuttaa käyttäen tabletteja, joten sinun on otettava Telzir-oraalisuspensiota.

Jos otat enemmän Telziriä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut enemmän Telziriä kuin sinulle on määrätty:

 Kysy heti ohjeita lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos unohdat ottaa Telziriä

Jos unohdat ottaa Telzir-annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten aikasempaan tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Telzirin ottamista ilman lääkärin ohjeita

Ota Telziriä niin kauan kuin lääkäri määrää. Älä lopeta, ellei lääkäri neuvo sinua lopettamaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV‑lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kun hoidetaan HIV-infektiota, ei voida aina sanoa johtuvatko haittavaikutukset Telziristä, muista samanaikaisesti otetuista lääkkeistä vai itse HIV-taudista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista terveydessäsi tapahtuvista muutoksista.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia

Näitä voi olla yli yhdellä kymmenestä:

 • ripuli
 • kolesteroliarvojen nousu (veren rasva-arvoja).

Yleisiä haittavaikutuksia

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä:

 • kohonneet triglyseridiarvot (veren rasva-arvoja)
 • huonovointisuus, oksentelu, mahakivut, löysä uloste
 • ihottumat (punainen, koholla oleva tai kutiava) – jos ihottuma on vaikea, voit joutua lopettamaan tämän lääkkeen käytön
 • päänsärky, pyörrytys
 • väsynyt olo
 • transaminaasiarvojen (maksan tuottamia entsyymejä) nousu, haiman tuottaman entsyymin, lipaasin, määrän nousu
 • huulien ja suun pistely tai tunnottomuus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia

Näitä voi olla enintään yhdellä sadasta:

 • kasvojen, huulien ja kielen turvotus (angioedeema).

Harvinaisia haittavaikutuksia

Näitä voi olla enintään yhdellä tuhannesta:

 • vaikea tai henkeä uhkaava ihoreaktio (Stevens−Johnsonin oireyhtymä).

Sinulla voi olla lihasvaivoja

On raportoitu lihaskipuja, -arkuutta tai -heikkoutta, varsinkin silloin, kun retroviruslääkitykseen kuuluu proteaasinestäjiä ja nukleosidianalogeja. Joissain harvoissa tapauksissa nämä lihasvaivat ovat olleet vakavia (rabdomyolyysi). Jos havaitset lihasvaivoja:

 Kerro asiasta lääkärille.

Hemofiliapotilailla voi olla lisääntynyttä verenvuotoa

Potilailla, joilla on tyypin A ja B verenvuototauti, on ollut lisääntynyttä verenvuotoa proteaasinestäjähoidon aikana. Jos koet tällaista:

 Ota heti yhteyttä lääkäriin.

Jos saat haittavaikutuksia

 Kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu.

HIV:n hoitoon käytettyjen yhdistelmähoitojen muita haittavaikutuksia

Vanhat infektiot voivat aktivoitua

Potilailla, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio (AIDS), on heikko puolustuskyky ja heille voi kehittyä vakavia infektioita (opportunisti-infektioita) muita helpommin. Kun nämä potilaat aloittavat hoidon, heillä voi ilmaantua vanhojen oireettomina pysyneiden infektioiden merkkejä ja oireita. Nämä oireet aiheutuvat todennäköisesti siitä, että kehon puolustusjärjestelmä vahvistuu siten, että elimistö alkaa taistella näitä infektioita vastaan.

Opportunisti-infektioiden lisäksi saattaa esiintyä autoimmuunisairauksia (tiloja, joissa immuunipuolustus kohdistuu kehon terveitä kudoksia vastaan) sen jälkeen, kun alat ottaa lääkkeitä HIV-infektion hoitoon. Autoimmuunisairaudet voivat ilmetä monta kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen. Jos huomaat infektion oireita tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, käsistä ja jaloista alkavaa vartaloa kohti etenevää heikkoutta, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, kerro tästä heti lääkärille saadaksesi tarvittavaa hoitoa.

Jos saat Telzir-hoidon aikana infektio-oireita tai merkkejä tulehduksista:

 Kerro heti lääkärille. Älä ota infektioiden hoitoon muita lääkkeitä ilman lääkärin ohjeita.

Voit kokea luusto-ongelmia

Joillekin antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus. Tässä sairaudessa luukudosta kuolee, koska luun verenkierto heikkenee.

Potilaat voivat olla herkempiä saamaan tämän ongelman:

 • jos he ovat saaneet yhdistelmähoitoa pitkään
 • jos he saavat myös kortikosteroideiksi kutsuttuja tulehdusta estäviä lääkkeitä
 • jos he käyttävät alkoholia
 • jos heidän puolustuskykynsä on hyvin heikko
 • jos he ovat ylipainoisia.

Seurattavia oireita ovat:

 • nivelten jäykkyys
 • kivut ja säryt (erityisesti lonkissa, polvissa tai olkapäissä)
 • liikkumisongelmat.

Jos havaitset näitä oireita:

 kerro asiasta lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haitta

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Telzir ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Telzir sisältää

 • Vaikuttava aine on fosamprenaviiri. Yksi tabletti sisältää 700 mg fosamprenaviiria fosamprenaviirikalsiumina (vastaten noin 600 mg amprenaviiria).
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, povidoni K30, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), glyserolitriasetaatti, punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Telzir toimitetaan muovipurkeissa, joissa on 60 kalvopäällysteistä tablettia. Tabletit ovat kapselinmallisia, kaksoiskuperia, vaaleanpunaisia ja niissä on merkintä GXLL7 toisella puolella.

Telziriä on saatavana myös oraalisuspensiona potilaille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Valmistaja

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero Burgos

Espanja

Myyntiluvan haltija

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 01/2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro