PAMOL F tabletti, suussa hajoava 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 03.07.2019 19:05:46)

PAMOL® F 500 mg, suussa hajoava tabletti

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pamol F 500 mg on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol F 500 mg -valmistetta
 3. Miten Pamol F 500 mg -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pamol F 500 mg -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pamol F on kipu- ja kuumelääke. Se sisältää parasetamolia.

Sitä käytetään lievän ja kohtalaisen kivun ja/tai kuumeen, kuten päänsäryn, flunssan oireiden, hammassäryn, jäykkyyden tai kuukautiskipujen, oireenmukaiseen hoitoon.

Tämä lääke on tarkoitettu VAIN AIKUISTEN KÄYTTÖÖN.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pamol F 500 mg -valmistetta

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on fenyyliketonuria (perinnöllinen sairaus, joka havaitaan vastasyntyneellä), sillä tämä lääke sisältää aspartaamia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Pamol F 500 mg -valmistetta seuraavissa tilanteissa:

 • alle 50 kg:n paino
 • maksasairaus
 • alkoholismi
 • krooninen aliravitsemus
 • elimistön kuivuminen
 • vaikea munuaissairaus.

Tämä valmiste sisältää parasetamolia. Älä käytä muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tämän lääkkeen käytön aikana. Näin vältät yliannostusriskin.

Lapset: Lapset eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääke sisältää mustaherukka-aromia ja saattaa houkutella lapsia. Säilytä poissa lasten ulottuvilta ja näkyvistä.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol F 500 mg

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro aina lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, ennen kuin otat Pamol F 500 mg -tabletteja:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • salisyyliamidi (kuumelääke)
 • entsyymejä indusoivat aineet, kuten karbamatsepiini, fenobarbitoni, fenytoiini, primidoni (epilepsialääkkeitä), rifampisiini (bakteerilääke), mäkikuisma (rohdosvalmiste, joka auttaa lievittämään lievää ja kohtalaista masennusta)
 • metoklopramidi ja domperidoni (käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon ja ehkäisyyn)
 • kolestyramiini (käytetään veren korkeiden rasva-arvojen hoitoon)
 • veren hyytymistä ehkäisevät aineet, kuten varfariini.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Pamol F -valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkärin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Pamol F 500 mg sisältää aspartaamia

Tämä lääke sisältää 40 mg aspartaamia (E951) per tabletti. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Laboratoriokokeet

Jos olet menossa verikokeisiin, joissa mitataan glukoosipitoisuutta tai virtsahappopitoisuutta, muista kertoa lääkärillesi, että käytät Pamol F 500 mg -valmistetta.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämä lääke on tarkoitettu VAIN AIKUISTEN KÄYTTÖÖN.

Tabletti imeskellään, sitä ei saa pureskella.

Se liukenee nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. Tabletti voidaan myös liuottaa puoleen lasilliseen vettä.

Antotapa

Avaamisohjeet:

Tämä lääke on pakattu avattavilla foliokansilla suljettuihin lapsiturvallisiin läpipainopakkauksiin irrotettavina yksittäisannoksina.

image1.png

Irrota yksi annos taittamalla se reikäviivaa pitkin ja poista tabletin päällä oleva folio.

Annostus:

Parasetamolin kokonaisannos aikuisille on korkeintaan 3000 mg vuorokaudessa. Älä ylitä 6 tabletin (à 500 mg) vuorokausiannosta. Älä ylitä määrättyä annosta.

Suositeltu annos on yksi 500 mg:n tabletti, ja uuden annoksen voi tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua.

Jos kipu tai kuume on kovaa, kerta-annos on kaksi 500 mg:n tablettia, ja uuden annoksen voi tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua.

Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, kahden annoksen ottamisen välillä tulee olla vähintään 8 tuntia.

Jos sinusta tuntuu, että Pamol F 500 mg -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Noudata annostusohjeita, jolloin kipu pysyy poissa eikä kuume uusiudu.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene kolmen päivän jälkeen.

Jos otat Pamol F 500 mg -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

Lopeta valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimmän sairaalan ensiapuosastoon tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannoksen tabletteja.

Yliannostuksen oireet alkavat yleensä ensimmäisen 24 tunnin aikana ja niitä ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakipu.

Yliannostustapauksissa on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin, vaikka potilas näyttäisikin voivan hyvin, sillä on olemassa viivästyneen, vakavan ja parantumattoman maksavaurion vaara.

Jos unohdat ottaa Pamol F 500 mg -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia ovat seuraavat:

Harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä korkeintaan yhdellä tuhannesta henkilöstä): Maksaentsyymitasojen (transaminaasien) nousu.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä korkeintaan yhdellä kymmenestätuhannesta henkilöstä): Allergiset reaktiot: ihottuma tai kutiavat paukamat, kasvojen tai kielen turvotus, hengästyneisyys tai hengitysvaikeus; kyseessä voi olla vakava allerginen reaktio.

Jos sinulle tulee vaikea allerginen reaktio, lopeta Pamol F 500 mg -valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

 • Ihoreaktiot: Vakavia ihoreaktioita on raportoitu hyvin harvoin.

Haittavaikutuksia, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Verisairaudet: verihiutaleiden määrän väheneminen, josta voi aiheutua nenä- tai ienverenvuotoa, ja valkosolujen määrän väheneminen, josta voi aiheutua tulehdusalttiuden lisääntymistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi,

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55,

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat siinä näkyviä merkkejä huononemisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol F 500 mg sisältää?

 • Vaikuttava aine on parasetamoli. Yksi tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).
 • Muut aineet ovat emäksinen butyloitu metakrylaattikopolymeeri, 30-prosenttinen polyakrylaattidispersio, piidioksidi (hydrofobinen, kolloidinen), mannitoli (rakeistettu, jauhe), krospovidoni, aspartaami (E951), mustaherukka-aromi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pamol F 500 mg -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, mustaherukantuoksuisia suussa hajoavia tabletteja, joissa on kovera uurre keskellä.

Pakkauskoot: 2, 4, 6, 8, 12, 16 tai 20 tablettia repäisemällä avattavissa, lapsiturvallisissa läpipainopakkauksissa irrotettavina yksittäisannoksina

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Takeda Oy,

PL 1406,

00101 Helsinki.

Valmistaja:

Ethypharm,

Z.I. de Saint-Arnoult,

28170 Châteauneuf-en-Thymerais,

Ranska,

Ethypharm,

Chemin de la Poudriére,

76120 Grand Quevilly,

Ranska,

tai

Delpharm Novara S.r.l..,

Via Crosa, 86,

28065 Cerano (NO),

Italia.

Tämä lääkevalmiste on saanut myyntiluvan ETA-jäsenmaissa seuraavilla nimillä:

Tanska: Pamol Flash

Suomi: Pamol F

Ranska: Dolflash

Italia: Tachipirina Flashtab

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.5.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro