PARACEON peräpuikko 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 02.06.2024 19:06:32)

Paraceon 1 g peräpuikot

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Paraceon-peräpuikot ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Paraceon-peräpuikkoja
 3. Miten Paraceon-peräpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Paraceon-peräpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Paraceon 1 g (1000 mg) -peräpuikot kuuluvat lääkkeisiin, joita käytetään särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen, tilapäiseen hoitoon. Paraceon 1 g -peräpuikkoja käytetään vain aikuisille (vähintään 18-vuotiaille).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Paraceon-peräpuikkoja

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Paraceon-peräpuikkoja, jos

 • maksasi toiminta on heikentynyt (esimerkiksi maksatulehduksesta, runsaasta ja säännöllisestä alkoholin käytöstä tai Gilbert’n oireyhtymästä johtuen)
 • sinulla on tai on aikaisemmin ollut munuaissairaus
 • sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • aloitat Paraceon peräpuikkojen käytön heti runsaan alkoholin käytön jälkeen
 • käytät tai aiot käyttää muita parasetamolia sisältäviä itsehoito- tai reseptivalmisteita esim. kuumeen, kivun tai flunssan oireiden hoitoon
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • sinulla on vaikea infektio, sillä se voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys, pahoinvointi, oksentelu ja ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.

Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
Paraceon-peräpuikot sisältävät parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.

Lapset ja nuoret
Paraceon 1 g -peräpuikkoja voidaan käyttää vain vähintään 18-vuotiaille aikuisille.

Muut lääkevalmisteet ja Paraceon
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Haittavaikutusten riski kasvaa käytettäessä Paraceon-peräpuikkoja seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • lääkeaineiden hajoamista maksassa lisäävät lääkkeet, esimerkiksi epilepsialääkkeet (kuten fenobarbitaali, karbamatsepiini, fenytoiini) ja rifampisiini (tuberkuloosilääke). Samanaikaisesta käytöstä voi aiheutua maksavaurioita.
 • kloramfenikoli (antibiootti)
 • tsidovudiini (viruslääke). Samanaikainen tsidovudiinilääkitys saattaa aiheuttaa potilaan valkosolujen määrän vähenemistä.
 • verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien, esim. varfariini) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin
 • metoklopramidi (pahoinvointi ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä
 • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät

 • flukloksasilliinia (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin.

Välttääksesi yliannostusriskiä tarkista, etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Paraceon-peräpuikkojen käyttö ruoan ja juoman kanssa
Ei oleellinen.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Paraceon-peräpuikkoja voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Paraceon-peräpuikkoja voi käyttää tilapäisesti ohjeen mukaisina annoksina myös imetyksen aikana. Parasetamoli erittyy rintamaitoon. Haitallisia vaikutuksia imeväisiin ei kuitenkaan ole havaittu rintaruokinnan aikana. Tämän vuoksi lääkettä saavan äidin ei yleensä ole tarpeellista lopettaa imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos Paraceon-peräpuikot aiheuttavat haittavaikutuksena tokkuraisuutta, huimausta tai uneliaisuutta, ne saattavat heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Paraceon-peräpuikot sisältävät soijalesitiiniä
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin soijaintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)
1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä. Käyttökertojen välin on oltava vähintään 6 tuntia ja vuorokaudessa saa käyttää enintään kolme 1 g:n peräpuikkoa. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.

Käyttö lapsille ja nuorille
Paraceon 1 g -peräpuikkoja ei saa käyttää alle 18-vuotiaille.

Antotapa:
Paraceon-peräpuikko laitetaan syvälle peräaukkoon heti ulostamisen jälkeen. Peräpuikon liukumisominaisuuksien parantamiseksi puikkoa voi lämmittää kädessä tai sen voi upottaa lämpimään veteen lyhyeksi ajaksi.

Neuvottele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos Paraceon-peräpuikkojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

Jos käytät enemmän Paraceon-peräpuikkoja kuin sinun pitäisi
Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Hakeudu heti lääkärin hoitoon yliannostuksen yhteydessä, vaikka sinulla ei olisi mitään yliannostuksen oireita tai oireet tilapäisesti lieventyisivät, koska yliannostus voi muuten johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon ja/tai munuaisten ja aivojen vaurioihin. Yliannostuksen ensimmäiset oireet ovat pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, vatsakipu, ruokahaluttomuus ja yleinen sairauden tunne.

Jos unohdat käyttää Paraceon-peräpuikkoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen: yli 1 potilaalla kymmenestä
Yleinen: enintään 1 potilaalla kymmenestä
Melko harvinainen: enintään 1 potilaalla sadasta
Harvinainen: enintään 1 potilaalla tuhannesta
Hyvin harvinainen: enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Yleisiä haittavaikutuksia ovat:
tokkuraisuus, pahoinvointi, oksentelu, peräaukon limakalvon kutina.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
päänsärky, hikoilu, kehonlämmön lasku, huimaus, uneliaisuus, hermostuneisuus, ripuli, vatsakipu, närästys, ummetus ja polttava tunne kurkussa.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
punoittava ihottuma.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
yliherkkyysreaktiot (turvotukset, hengenahdistus, hikoilukohtaukset, pahoinvointi, verenpaineen lasku, sokki), verensolujen väheneminen, maksan toimintahäiriö, astmakohtaukset siihen taipuvaisilla ihmisillä, henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), allerginen turvotus, ihottuma ja vaikeat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Voimakkaiden yliherkkyysreaktioiden yhteydessä ota välittömästi yhteyttä päivystävään sairaalaan tarpeellisen hoidon saamiseksi.

Maksavaurioita on myös todettu, jos tavallista suurempia parasetamoliannoksia on käytetty pitkään, vaikka potilaalla ei olisikaan aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Paraceon-peräpuikot sisältävät

 • Vaikuttava aine on parasetamoli. Yksi Paraceon peräpuikko sisältää 1 g parasetamolia.
 • Muut aineet ovat kovarasva ja soijalesitiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Kermanvalkoinen, torpedon muotoinen peräpuikko, jonka pituus on noin 34 mm.

Paraceon 1 g -peräpuikot ovat saatavissa 10 peräpuikon pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija
Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa

Valmistaja
bene Arzneimittel GmbH
Herterichstrasse 1
D-81479 München
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.4.2023.

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro