NEUROBION N injektioneste, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 06.07.2016 21:26:30)

PAKKAUSSELOSTE

Neurobion N injektioneste, liuos

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Neurobion N on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Neurobion N -valmistetta
3. Miten Neurobion N -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Neurobion N -valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ NEUROBION N ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Neurobion N on tiamiinin, pyridoksiinin ja syanokobalamiinin yhdistelmä ja kuuluu siten B-vitamiinien ryhmään. Sitä käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEUROBION N -VALMISTETTA

Älä käytä Neurobion N -valmistetta
- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Neurobion N -valmisteen jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Valmisteen sisältämä pyridoksiini (B6-vitamiini) voi heikentää Parkinsonin taudissa käytetyn levodopan (L-dopan) vaikutusta. Henkilöiden, joita hoidetaan levodopalla, ei tulisi käyttää suuria annoksia pyridoksiinia ja siten Neurobion N -valmistetta.

Pyridoksiiniantagonistit, esim. tuberkuloosin hoidossa käytettävä isoniatsidi, voivat heikentää valmisteen sisältämän pyridoksiinin (B6-vitamiinin) tehoa.

Tietyt turvotusten tai kohonneen verenpaineen hoidossa käytettävät nesteenpoistolääkkeet, nk. loop-diureetit (esim. furosemidi), voivat pitkäaikaisessa käytössä nopeuttaa valmisteen sisältämän tiamiinin (B1-vitamiinin) poistumista elimistöstä ja laskea siten veren tiamiinipitoisuutta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Pysyttäessä suositelluissa annoksissa lääkkeen ei ole todettu johtavan haitallisiin vaikutuksiin raskauden aikana.
B1- , B6- ja B12-vitamiinit erittyvät äidinmaitoon, mutta lapsen riskiä saada yliannos ei tiedetä.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3. MITEN NEUROBION N -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Käytä Neurobion N -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille vaikeissa vitamiinin puutosoireissa on yksi ampulli (3 ml) kerran päivässä kunnes kliiniset oireet vähenevät. Oireiden vähetessä ja lievemmissä vitamiinin puutostapauksissa annos on yksi ampulli 1 - 2 kertaa viikossa. Lapsille ainoastaan lääkärin erityisellä määräyksellä. Lääkäri määrää hoidon keston.

Ampullit on tarkoitettu ainoastaan lihakseen annettavaksi. Pistos annetaan mieluiten huoneenlämpöisenä.

Jos otat enemmän Neurobion N -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut pitemmän aikaa enemmän Neurobion N -valmistetta kuin sinun pitäisi, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia. Kerro asiasta lääkärillesi. Lääkärisi päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Jos unohdat ottaa Neurobion N -valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Neurobion N -valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa (esiintymistiheys tuntematon) on esiintynyt aknea, ihottumaa, pistoskohdan reaktioita sekä yliherkkyysreaktioita, kuten hikoilua ja sydämen tiheälyöntisyyttä tai ihoreaktioita, joihin liittyy kutinaa ja nokkosihottumaa. Myös hengitysvaikeuksien ja sokkitilan ilmeneminen on mahdollista.

B6-vitamiinin pitkäaikaisen (>6kk), yli 50 mg:n keskimääräisen päiväannoksen käytön aikana on kirjallisuudessa kuvattu neuropatioita. Mikäli käytön aikana ilmenee uusia hermosto-oireita, (esimerkiksi raajojen puutumista, pistelyä, tunnon herkistymistä tai vähentymistä) on lääkitys on lopetettava.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. NEUROBION N –VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2oC-8oC). Ei saa jäätyä.

Älä käytä Neurobion N -valmistetta, jos liuoksessa on hiukkasia tai se ei ole kirkas.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Neurobion N -valmiste sisältää
Yksi milliltra sisältää:

  • Vaikuttavat aineet ovat: tiamiinihydrokloridi (vitamiini B1) 33,3 mg, pyridoksiinihydrokloridi (vitamiini B6) 33,3 mg, syanokobalamiini (vitamiini B12) 0,33 mg.
  • Muut aineet ovat: kaliumsyanidi, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Liuoksen ulkonäkö: Kirkas, punainen liuos ruskeissa lasiampulleissa.
Pakkauskoko: 3 x 3 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Merck KGaA, D-64271 Darmstadt, Saksa

Edustaja Suomessa: Merck Oy, Keilaranta 6, 02150 Espoo.


Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 6.10.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Tamro Corporation, aPHOENIX company
P.O. Box 11, Rajatorpantie 41 B
FI-01641 Vantaa
Suomi

www.tamro.fi
020 445 11
Tukkuliike: Tamro

yht.hlö sari.merikko@tamro.com