INEGY tabletti 10/20 mg, 10/40 mg, 10/80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,9 mt, 11.01.2019 19:03:16)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletit

etsetimibi ja simvastatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Inegy on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Inegyä
 3. Miten Inegyä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Inegyn säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Inegy on ja mihin sitä käytetään

Inegy sisältää vaikuttavina aineina etsetimibiä ja simvastatiinia. Inegy on lääke, jota käytetään vähentämään veren kokonaiskolesterolia, ”huonoa” (LDL) kolesterolia ja veren rasvoja (triglyseridejä). Sen lisäksi Inegy lisää ”hyvää” (HDL) kolesterolia.

Inegy vaikuttaa kolesterolia alentavasti kahdella tavalla. Vaikuttava aine etsetimibi vähentää kolesterolin imeytymistä suolistossasi. Vaikuttava aine simvastatiini, joka kuuluu ”statiinien” lääkeaineryhmään, estää elimistösi omaa kolesterolin tuotantoa.

Kolesteroli on yksi monista verenkierrossa olevista rasvoista. Kokonaiskolesterolisi muodostuu pääasiassa LDL ja HDL -kolesteroleista.

LDL-kolesterolia kutsutaan usein ”huonoksi” kolesteroliksi, koska se voi kerääntyä valtimoiden seinämiin muodostaen plakin. Lopulta plakin muodostus voi johtaa valtimoiden ahtautumiseen. Ahtautuminen voi hidastaa tai tukkia verenvirtauksen elintärkeisiin elimiin kuten sydämeen ja aivoihin. Verenvirtauksen estyminen voi johtaa sydän- tai aivoinfarktiin.

HDL-kolesterolia kutsutaan usein ”hyväksi” kolesteroliksi, koska se estää huonon kolesterolin kerääntymistä valtimoihin ja ehkäisee sydänsairauksia.

Triglyseridit ovat toinen muoto verenrasvoista, jotka voivat lisätä sydänsairauksien riskiä.

Inegyä käytetään potilaille, joiden kolesteroli ei pysy tavoitetasolla pelkällä ruokavaliolla. Sinun tulisi noudattaa kolesterolia vähentävää ruokavaliota samalla, kun käytät tätä lääkettä.

Inegyä käytetään yhdessä kolesterolia alentavan ruokavalion kanssa, jos sinulla on:

 • kohonnut veren kolesterolipitoisuus (primaarinen hyperkolesterolemia, joko heterotsygoottinen familiaalinen tai ei-familiaalinen) tai kohonnut veren rasvapitoisuus (sekamuotoinen hyperlipidemia),
  • kun pelkällä statiinihoidolla ei saavuteta riittävää tehoa,
  • kun olet jo käyttänyt statiinia ja etsetimibiä erillisinä tabletteina.
 • perinnöllinen sairaus (homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia), joka lisää veren kolesterolipitoisuutta. Voit saada myös muita hoitoja.
 • sydänsairaus, Inegy pienentää sydänkohtauksen, aivohalvauksen, sydämen verenvirtausta parantavaan leikkaukseen joutumisen tai rintakivusta johtuvan sairaalahoidon riskiä.

Inegy ei auta painonpudotuksessa.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Inegyä

Älä käytä Inegyä

 • jos olet allerginen etsetimibille, simvastatiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6: Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),
 • jos sinulla on maksasairaus,
 • jos olet raskaana tai imetät,
 • jos käytät yhtä tai useampaa seuraavista lääkkeistä, joiden vaikuttava aine on:
  • itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon),
  • erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini (käytetään infektioiden hoitoon),
  • HIV-proteaasinestäjät kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (HIV-proteaasinestäjiä käytetään HIV-infektioiden hoitoon),
  • bosepreviiri tai telapreviiri (käytetään hepatiitti C-virusinfektioiden hoitoon),
  • nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon),
  • kobisistaatti,
  • gemfibrotsiili (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja),
  • siklosporiini (käytetään usein elinsiirtopotilaille),
  • danatsoli (keinotekoinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella).
 • jos käytät tai olet käyttänyt viimeisen 7 päivän aikana fusidiinihappoa sisältävää lääkettä (bakteeritulehdusten hoitoon käytettävä lääke) suun kautta tai injektiona. Fusidiinihapon ja Inegyn yhdistelmä voi johtaa vakaviin lihasoireisiin (rabdomyolyysi).

Älä käytä Inegyä enemmän kuin 10 mg/40 mg, mikäli käytät samanaikaisesti lomitapidia (käytetään vakavan ja harvinaisen perinnöllisen kolesterolisairauden hoitoon).

Kysy lääkäriltä, ellet ole varma onko lääkkeesi lueteltu yllä.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille:

 • kaikista sairauksista ja myös allergioista, joita sinulla on.
 • jos käytät runsaasti alkoholia tai jos sinulla on joskus ollut maksasairaus. Inegy ei ehkä sovi sinulle.
 • jos olet menossa leikkaukseen. Sinun on ehkä keskeytettävä Inegyn käyttö vähäksi aikaa.
 • jos olet aasialaista syntyperää, sillä saatat tarvita erilaisen annoksen.

Lääkärin pitäisi lähettää sinut verikokeeseen ennen Inegy-hoidon aloittamista tarkistaakseen maksantoimintasi ja jos sinulla on oireita maksan toimintahäiriöstä Inegy-hoidon aikana. Tämän verikokeen tarkoituksena on tarkistaa maksasi toiminta.

Lääkäri voi myös lähettää sinut verikokeeseen Inegy-hoidon aloittamisen jälkeen tarkistaakseen maksantoimintasi.

Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva-arvot, olet ylipainoinen tai sinulla on korkea verenpaine.

Kerro lääkärille, jos sinulla on vaikea keuhkosairaus.

Inegyn ja fibraattien (tiettyjä kolesterolia alentavia lääkkeitä) yhteiskäyttöä tulisi välttää, koska sitä ei ole tutkittu.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai -heikkoutta. Harvoissa tapauksissa lihasoireet voivat olla vakavia, mukaan lukien lihaskudoksen hajoaminen, mikä voi johtaa munuaisten vaurioitumiseen. Kuolemantapauksia on sattunut hyvin harvoin.

Lihaskudoksen hajoamisen vaara on suurempi käytettäessä suurempia Inegy-annoksia, etenkin 10 mg/80 mg:n annosta. Lihaskudoksen hajoamisen vaara on myös suurempi tietyillä potilailla. Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • sinulla on jokin munuaissairaus,
 • sinulla on jokin kilpirauhassairaus,
 • olet 65-vuotias tai sitä vanhempi,
 • olet nainen,
 • sinulla on joskus ollut lihasvaivoja kolesterolia vähentävien lääkkeiden, ns. "statiinien" (kuten simvastatiinin, atorvastatiinin ja rosuvastatiinin) tai fibraattien (kuten gemfibrotsiilin ja betsafibraatin) käytön yhteydessä,
 • sinulla tai läheisellä perheenjäsenelläsi on perinnöllinen lihassairaus.

Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.

Lapset ja nuoret

 • Inegyä ei suositella alle 10-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Inegy
Kerro lääkärille, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista. Inegyn käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi lisätä lihasoireiden vaaraa (joitakin näistä on jo lueteltu yllä olevassa kappaleessa "Älä käytä Inegyä").

 • Jos sinun on käytettävä suun kautta otettavaa fusidiinihappovalmistetta bakteeritulehduksen hoitoon, sinun on tilapäisesti lopetettava tämän lääkkeen käyttö. Lääkäri kertoo sinulle, milloin on turvallista aloittaa Inegyn käyttö uudelleen. Inegyn käyttö fusidiinihapon kanssa saattaa harvoin aiheuttaa lihasheikkoutta, -arkuutta tai -särkyä (rabdomyolyysi). Ks. rabdomyolyysia koskevia lisätietoja kohdasta 4.
 • siklosporiini (käytetään usein elinsiirtopotilaille),
 • danatsoli (synteettinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella).
 • lääkkeet, joiden vaikuttava aine on esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon),
 • fibraatit, joiden vaikuttava aine on esim. gemfibrotsiili ja betsafibraatti (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja),
 • erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini (käytetään bakteeritulehdusten hoitoon), 
 • HIV-proteaasinestäjät kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (käytetään AIDS:n hoitoon),
 • hepatiitti C -viruslääkkeet, kuten bosepreviiri, telapreviiri, elbasviiri tai gratsopreviiri (käytetään hepatiitti C-virusinfektion hoitoon),
 • nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon),
 • lääkkeet, joiden vaikuttavana aineena on kobisistaatti,
 • amiodaroni (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon),
 • verapamiili, diltiatseemi tai amlodipiini (käytetään korkean verenpaineen, sydänsairauksiin liittyvän rintakivun tai muiden sydänsairauksien hoitoon),
 • lomitapidi (käytetään vakavan ja harvinaisen perinnöllisen kolesterolisairauden hoitoon),
 • suuria annoksia (1 g/vrk tai enemmän) nikotiiniamidia tai nikotiinihappoa (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja),
 • kolkisiini (käytetään kihdin hoitoon).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärille etenkin, jos käytät jotakin seuraavista:

 • lääkkeitä, joiden vaikuttava aine estää veren hyytymistä, kuten varfariini, fluindioni, fenprokumoni tai asenokumaroli (antikoagulantteja),
 • kolestyramiinia (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja), koska se vaikuttaa Inegyn vaikutustapaan,
 • fenofibraattia (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja),
 • rifampisiinia (käytetään tuberkuloosin hoitoon).

Sinun tulisi myös kertoa jokaiselle lääkärille, joka määrää sinulle uutta lääkettä, että käytät Inegyä.

Inegy ruuan ja juoman kanssa
Greippimehu sisältää yhtä tai useampaa ainetta, jotka vaikuttavat joidenkin lääkkeiden, mm. Inegyn muuttumiseen elimistössä. Greippimehun juomista on syytä välttää, koska se voi suurentaa lihasoireiden vaaraa.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Inegyä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos yrität raskautta. Jos tulet raskaaksi Inegy-hoidon aikana, lopeta heti lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Älä käytä Inegyä imetyksen aikana, koska ei tiedetä, erittyykö lääke äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Inegy ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi eikä kykyysi käyttää koneita. On kuitenkin otettava huomioon, että jotkut ihmiset tuntevat huimausta otettuaan Inegyä. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Inegy sisältää laktoosia
Inegy-tabletit sisältävät laktoosi-nimistä sokeria. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Inegyä otetaan

Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi, nykyisen hoitosi ja henkilökohtaisen riskin perusteella.

Tableteissa ei ole jakouurretta eikä niitä saa puolittaa.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Ennen Inegy-hoidon aloitusta sinun pitää noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.
 • Tätä kolesterolia alentavaa ruokavaliota pitää jatkaa myös Inegy-hoidon ajan.

Aikuiset: Annos on 1 Inegy-tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa.
Käyttö nuorille (10–17-vuotiaat): Annos on 1 Inegy-tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa (suurinta 10 mg/40 mg annosta vuorokaudessa ei saa ylittää).

Inegyn 10 mg/80 mg annosta suositellaan ainoastaan aikuisille potilaille, joiden kolesteroliarvot ovat erityisen korkeat ja riski sairastua sydänsairauksiin on suuri ja joille toivottua hoitotulosta ei ole saatu pienemmillä annoksilla.

Ota Inegy-tabletti illalla. Voit ottaa sen joko ruuan kanssa tai muuna aikana.

Jos lääkäri on määrännyt sinua käyttämään Inegyä yhdessä toisen kolesterolia alentavan lääkkeen, jonka vaikuttava aine on kolestyramiini, tai jonkun muun sappihappoa sitovan aineen kanssa, Inegy tulisi ottaa viimeistään kaksi tuntia ennen sappihappoa sitovan aineen ottamista tai vähintään neljä tuntia sen jälkeen.

Jos otat enemmän Inegyä kuin sinun pitäisi

 • Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Inegyä

 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin, vaan ota normaali annos seuraavana päivänä tavanomaiseen lääkkeenottoaikaan.

Jos lopetat Inegyn käytön

 • Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, koska kolesteroliarvosi voivat taas nousta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa (ks. kohta 2 Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Inegyä).

Seuraavia yleisiä haittavaikutuksia on raportoitu (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

 • lihassärky
 • maksan toimintaa mittaavien veriarvojen (transaminaasien) ja/tai lihasten toimintaa mittaavien veriarvojen (kreatiinikinaasi) suureneminen.

Seuraavia melko harvinaisia haittavaikutuksia on raportoitu (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

 • maksan toimintaa mittaavien veriarvojen suureneminen, veren virtsahappopitoisuuden kohoaminen, pidentynyt veren hyytymisaika, valkuaisvirtsaisuus, painon lasku
 • heitehuimaus, päänsärky, pistelyn tunne
 • vatsakipu, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu, vatsan turvotus, ripuli, suun kuivuminen, närästys
 • ihottuma, kutina, nokkosihottuma
 • nivelsärky, lihassärky, -arkuus, -heikkous tai -kouristukset, niskasärky, käsivarsien ja säärien särky, selkäsärky
 • epätavallinen väsymys tai heikkous, väsymyksen tunne, rintakipu, turvotus erityisesti käsissä ja jaloissa
 • unihäiriöt, univaikeudet.

Lisäksi, seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu esiintyneen potilailla, jotka ovat käyttäneet Inegyä tai lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on etsetimibi tai simvastatiini:

 • pieni punasolujen määrä (anemia), verisolumäärän väheneminen, mikä saattaa aiheuttaa mustelmia/verenvuotoa (trombosytopenia)
 • käsien ja jalkojen tunnottomuus tai heikkous, muistin heikkeneminen, muistinmenetys, sekavuus
 • hengitysvaikeudet mukaan lukien itsepintainen yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume
 • ummetus
 • haimatulehdus, johon liittyy usein voimakasta vatsakipua
 • maksatulehdus, johon liittyy seuraavia oireita: ihon ja silmien keltaisuutta, kutinaa, virtsan tummumista tai ulosteiden vaalenemista, väsymyksen tai heikkouden tunnetta, ruokahaluttomuutta; maksan vajaatoiminta; sappikivet tai sappirakkotulehdus (joka voi aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua)
 • hiustenlähtö, koholla olevat punaiset, joskus maalitaulua muistuttavat ihottumaläiskät (erythema multiforme)
 • yliherkkyysreaktiot, joihin voi liittyä osa seuraavista: allergiset reaktiot mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia ja vaatii välitöntä hoitoa (angioedeema), nivelsärky tai -tulehdus, verisuonitulehdus, epätavalliset mustelmat, ihottuma ja turvotus, nokkosihottuma, ihon herkistyminen auringonvalolle, kuume, punastelu, hengästyneisyys ja sairauden tunne, lupus-tyyppinen sairaus (mukaan lukien ihottuma, niveloireet sekä vaikutukset valkosoluihin). Hyvin harvoin (enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta) voi ilmetä vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta ja vaatii välitöntä hoitoa (anafylaksi).
 • lihassärky, -arkuus, -heikkous tai -kouristukset, lihaskudoksen hajoaminen, jänteiden ongelmat, johon liittyy joskus myös jänteen repeämä
 • ruokahalun väheneminen
 • kuumat aallot, korkea verenpaine
 • kipu
 • erektiohäiriö
 • depressio
 • muutoksia joidenkin maksan toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa.

Joillakin statiineilla raportoituja muita mahdollisia haittavaikutuksia:

 • unihäiriöt, mukaan lukien painajaiset
 • seksuaaliset toimintahäiriöt
 • diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana.
 • lihassärky, -arkuus tai jatkuva lihasheikkous, jotka eivät häviä Inegyn lopettamisen jälkeen (yleisyys tuntematon).

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai -heikkoutta. Harvoissa tapauksissa lihasoireet voivat olla vakavia, mukaan lukien lihaskudoksen hajoaminen, mikä voi johtaa munuaisten vaurioitumiseen. Kuolemantapauksia on sattunut hyvin harvoin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Inegyn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
Säilytä alle 30 °C.

Läpipainopakkaukset: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.
Purkit: Pidä purkit tiiviisti suljettuina. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Inegy sisältää

Vaikuttavat aineet ovat etsetimibi ja simvastatiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 20 mg, 40 mg tai 80 mg simvastatiinia.

Muut aineet ovat butyylihydroksianisoli, sitruunahappomonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, propyyligallaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Inegy-tabletit ovat valkoisia tai vaaleita, kapselinmuotoisia ja niissä on toisella puolella merkintä ”312”, ”313” tai ”315”. Tableteissa ei ole jakouurretta eikä niitä saa puolittaa.

Pakkauskoot:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, kerrannaispakkaus, joka sisältää 98 (2 x 49 tabletin pakkausta), 100 tai 300 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Alankomaat

Valmistaja:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BNHaarlem
Alankomaat

Lisätietoja antaa:
MSD Finland Oy
PL 46
02151 Espoo
Puh. 09-804 650

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa Inegy-nimellä Itävallassa, Belgiassa, Kyproksella, Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Islannissa, Irlannissa, Italiassa, Luxemburgissa, Maltalla, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Portugalissa, Slovakian tasavallassa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Vytorin-nimellä Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

Goltor-nimellä Saksassa ja Italiassa.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.9.2018

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola