KESTINE LYO tabletti, kylmäkuivattu 20 mg (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 28.06.2023 21:27:07)

Kestine Lyo 20 mg kylmäkuivattu tabletti

ebastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

30 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä syödään turhaan oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Kestine Lyo on ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kestine Lyo -valmistetta
 3. Miten Kestine Lyo -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Kestine Lyo -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kestine Lyo kuuluu antihistamiineihin (H1-reseptoreiden salpaaja). Antihistamiinit lieventävät elimistön allergiaoireita estämällä allergisen reaktion yhteydessä soluista vapautuvan histamiinin vaikutuksia elimistössä.

Kestine Lyo 20 mg -valmistetta käytetään vaikeaoireisten allergisten reaktioiden hoitoon seuraavissa tapauksissa:

 • kausiluonteinen ja ympärivuotinen allerginen nuha, joka ilmenee yleensä aivasteluna ja nenän vuotamisena
 • allergiset silmäoireet, kuten silmien punoitus, kutina ja kirvely.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Kestine Lyo -valmistetta

 • jos olet allerginen ebastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Kestine Lyo -valmistetta,

 • jos käytät samanaikaisesti sienilääkkeitä, kuten ketokonatsolia ja itrakonatsolia, antibiootteja, kuten erytromysiiniä, tuberkuloosilääkkeitä kuten rifampisiiniä, masennuslääkkeitä tai rytmihäiriölääkkeitä
 • jos sinulla on heikentynyt maksan toiminta.

Muut lääkevalmisteet ja Kestine Lyo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai masennus- tai muita mielenterveyslääkkeitä. Muista kertoa lääkärille Kestine Lyo -tablettien käytöstä, jos saat pitkäaikaista antibioottihoitoa (erytromysiini), sienilääkehoitoa (ketokonatsoli, itrakonatsoli) tai tuberkuloosilääkkeitä (rifampisiini).

Kestine Lyo -valmiste ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Kestine Lyo voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai aterioiden välillä. Kestine Lyo -valmisteella ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Kestine Lyo-valmistetta raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kestine Lyo ei yleensä vaikuta autonajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Koska väsymys ja huimaus ovat kuitenkin mahdollisia haittavaikutuksia, sinun tulisi tarkkailla, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun ennen ajamista tai koneiden käyttöä.

Kestine Lyo -valmiste sisältää aspartaamia

Tämä lääkevalmiste sisältää 2 mg aspartaamia per yksi kylmäkuivattu tabletti.

Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on yksi kylmäkuivattu tabletti (20 mg) kerran vuorokaudessa vaikeiden allergisten reaktioiden, kuten nuhan ja silmäoireiden, hoitoon. Lievemmissä tapauksissa ja pitkäaikaiseen hoitoon suositellaan 10 mg:n annosta kerran vuorokaudessa.

Tämän lääkkeen tehoa ja turvallisuutta alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Potilaat, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, eivät saa ylittää 10 mg:n vuorokausiannosta.

Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin.

Käyttöohje

 1. Ota Kestine Lyo -kylmäkuivattu tabletti foliopakkauksesta vasta juuri ennen kuin aiot ottaa lääkkeen.
 2. Älä käytä voimaa kun poistat kylmäkuivatun tabletin foliopakkauksesta. Avaa pakkaus juuri ennen tabletin ottamista nostamalla varovasti kuivin käsin takaosan foliokannen avoimesta kulmasta yhden tabletin kohdalta (kuva 1).
 3. Vedä folio niin, että saat tabletin pois pakkauksesta (kuva 2).
 4. Työnnä kylmäkuivattua tablettia foliopakkauksen pohjasta varovasti ylöspäin koskematta siihen (kuva 3).
 5. Poista kylmäkuivattu tabletti pakkauksesta varovasti (kuva 4) ja ota se välittömästi foliopakkauksen avaamisen jälkeen. Aseta kylmäkuivattu tabletti kielesi päälle, jossa se liukenee nopeasti ja niele se syljen kanssa. Älä juo vettä tai muita nesteitä.

Jos otat Kestine Lyo -tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat päänsärky, väsymys, suun kuivuminen sydämentykytys ja alhainen verenpaine. Ota aina yhteyttä lääkäriin, jos epäilet yliannostusta.

Jos unohdat ottaa Kestine Lyo -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annosten välin on oltava 24 tuntia, eikä vuorokausiannos saa ylittää 20 mg:aa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen:

Hyvin yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä 10 potilaasta):

 • päänsärky

Yleiset (esiintyy 1-10 potilaalla 100:sta):

 • uneliaisuus
 • suun kuivuminen

Harvinainen (esiintyy 1-10 potilaalla 10000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • hermostuneisuus, unettomuus
 • huimaus, heikentynyt tuntoaisti, makuhäiriöt
 • sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys
 • vatsakivut, oksentelu, pahoinvointi, ruoansulatuskanavan vaivat
 • maksatulehdus, sappisalpaus (kolestaasi), epänormaalit maksa-arvot
 • nokkosihottuma, ihottuma, ihotulehdus
 • kuukautishäiriöt
 • turvotus, voimattomuus

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • painonnousu
 • lisääntynyt ruokahalu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kestine Lyo -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on ebastiini. Yksi tabletti sisältää 20 mg ebastiinia.
 • Muut aineet ovat liivate, mannitoli (E421), aspartaami (E951) ja minttu (makuaine).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, valkoinen, kylmäkuivattu tabletti.

Pakkauskoot ovat 10, 20 ja 30 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Almirall, S.A., Rda. General Mitre, 151, 08022-Barcelona, Espanja

Valmistaja

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L., Ctra. de Martorell 41-61, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.08.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ALMIRALL NORDIC ApS
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg
Denmark

www.almirall.com
+45 7025 7575
Tukkuliike: Oriola