GLUCOSAMIN ORION tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 29.07.2021 19:01:18)

Glucosamin Orion 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

glukosamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Glucosamin Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucosamin Orion ‑tabletteja

3. Miten Glucosamin Orion ‑tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Glucosamin Orion ‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Glucosamin Orion -tabletteja käytetään lievän tai keskivaikean polven nivelrikon (polvinivelen ruston kuluma) oireiden lievittämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Glucosamin Orion ‑tabletteja

 • jos olet allerginen glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen äyriäisille, sillä glukosamiini on peräisin äyriäisistä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Glucosamin Orion ‑tabletteja, jos

 • sokerinsietokykysi on heikentynyt. Verensokeriarvoja ja mahdollista insuliinin tarvetta on ehkä seurattava ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana
 • sinulla on vaikea maksan ja/tai munuaisten toimintahäiriö
 • jos sinulla on astma. Saatat reagoida herkemmin glukosamiinille, ja astmaoireesi saattavat pahentua.

Lapset ja nuoret

Glukosamiinia ei pidä käyttää alle 18‑vuotiaille lapsille ja nuorille, koska tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Glucosamin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Noudata varovaisuutta, jos Glucosamin Orion ‑tabletteja on otettava yhdessä muiden lääkkeiden ja erityisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • tietyntyyppiset veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, dikumaroli, fenprokumoni, asenokumaroli ja fluindioni). Näiden lääkkeiden vaikutus saattaa vahvistua, kun niitä käytetään samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tällaisilla lääkeyhdistelmillä hoidettuja potilaita on näin ollen seurattava erityisen tarkkaan glukosamiinihoidon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä
 • tetrasykliiniantibiootit.

Glucosamin Orion ruuan ja juoman kanssa

Glucosamin Orion -tabletit tulisi ottaa mieluiten aterian yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Glucosamin Orion ‑tabletteja ei pidä käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli valmisteen käyttö aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, väsymystä, huimausta tai näköhäiriöitä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Glucosamin Orion ‑tabletit sisältävät kaliumia.

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia 2,2 mmol (tai 87 mg) per tabletti. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja iäkkäät potilaat

Suositeltu annos on yksi kalvopäällysteinen tabletti kolme kertaa päivässä, mieluiten aterian yhteydessä. Glukosamiinia ei ole tarkoitettu akuuttien kipuoireiden hoitoon. Oireita (etenkin kipua) lievittävä vaikutus saattaa alkaa vasta useiden viikkojen kuluttua, joissakin tapauksissa vielä tätäkin myöhemmin. Jos oireet eivät ole lievittyneet lainkaan 2–3 kuukauden kuluessa, glukosamiinihoidon jatkaminen tulee arvioida uudelleen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Glukosamiinia ei pidä käyttää alle 18‑vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon.

Heikentynyt munuaisten ja/tai maksan toiminta

Annossuosituksia ei voida antaa potilaille, joiden munuaisten ja/tai maksan toiminta on heikentynyt, sillä tutkimuksia ei ole tehty.

Jos otat enemmän Glucosamin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Glucosamin Orion -tabletteja

Ota annos heti kun huomaat unohduksen, ellei ole jo seuraavan annoksen aika.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Glucosamin Orion ‑tablettien käytön

Oireet saattavat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu:

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • väsymys
 • ripuli
 • ummetus
 • pahoinvointi
 • ilmavaivat
 • vatsakipu
 • ruuansulatushäiriöt.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

 • ihon punoitus, punastelu
 • kutina
 • ihottuma.

Muut haittavaikutukset (esiintymistiheyttä ei tunneta):

 • allergiset reaktiot, yliherkkyys
 • verensokerin hallinnan huononeminen diabetespotilailla
 • unettomuus
 • huimaus
 • näköhäiriöt
 • sydämen rytmihäiriöt, esim. nopealyöntisyys
 • astma, astman paheneminen
 • oksentelu
 • keltaisuus
 • hiustenlähtö
 • kasvojen, silmien alueen, huulten, suun ja nielun turvotus (angioedeema), nokkosihottuma
 • turvotus, ääreisosien turvotus
 • maksan entsyymiarvojen nousu
 • veren glukoosiarvojen nousu
 • verenpaineen nousu
 • veren hyytymisarvojen (INR-arvon) vaihtelu.

Lisäksi korkeita veren kolesterolipitoisuuksia on raportoitu, mutta syy-yhteyttä Glucosamin Orion ‑tablettien käyttöön ei ole osoitettu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucosamin Orion -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on kaliumsuolana oleva glukosamiinisulfaatti. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mg:aa glukosamiinia.
 • Muut aineet ovat povidoni, sorbiinihappo, makrogoli 6000, vedetön kolloidaalinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa, glyseroli (85 %) (E422), talkki ja methocel E5.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat pyöreitä, kuperapintaisia, melkein valkoisia kalvopäällysteisiä tabletteja.

Pakkauskoot: 100 ja 180 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.5.2021.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola