DORMIPLANT tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 12.05.2017 00:03:58)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen

Vaikuttava aine:
Rohtovirmajuuresta (Valeriana officinalis L., radix) valmistettu etanolikuivauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Dormiplantia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Dormiplant on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Dormiplantia
 3. Miten Dormiplantia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dormiplantin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ DORMIPLANT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Dormiplant on kasvirohdosvalmiste, joka sisältää rohtovirmajuuresta valmistettua kuivauutetta. Dormiplantia käytetään lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DORMIPLANTIA

Älä käytä Dormiplantia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) rohtovirmajuurelle tai Dormiplantin jollekin muulle aineelle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dormiplantia.

Lapset ja nuoret

Dormiplantia ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Dormiplant voi tehostaa synteettisten sedatiivien vaikutusta. Ota yhteys lääkäriin ennen kuin alat käyttää Dormiplant-tabletteja, jos käytät synteettisiä sedatiiveja. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Varotoimenpiteenä Dormiplantia ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana, koska tietoa ei ole riittävästi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja, käytä koneita tai suorita tarkkuutta vaativia tehtäviä kahteen tuntiin Dormiplant-tabletin ottamisesta, koska Dormiplant voi heikentää reaktiokykyäsi. Tämä vaikutus voi kestää myös pidempään, joten vältä ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes reaktiokykysi on palautunut.

3. MITEN DORMIPLANTIA KÄYTETÄÄN

Käytä Dormiplantia aina pakkausselosteen ohjeiden mukaan. Tarkista annostusohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Yli 12-vuotiaat lapset, nuoret ja aikuiset:

Lievät jännitystilat

Unihäiriöt

1 kalvopäällysteinen tabletti kolmesti vuorokaudessa

Yksi kalvopäällysteinen tabletti puoli tuntia tai tunti ennen nukkumaan menoa ja tarvittaessa yksi kalvopäällysteinen tabletti aikaisemmin illalla

Suurin annos

 • Vuorokaudessa saa ottaa korkeintaan 4 kalvopäällysteistä tablettia.

Antotapa ja -reitti

 • Kalvopäällysteiset tabletit niellään pureskelematta riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä eli 200 ml). Dormiplant-tabletit voi ottaa aterioista riippumatta.

Hoidon kesto

 • Valmistetta tulisi käyttää säännöllisesti 2-4 viikon ajan, jotta hoidon teho olisi paras mahdollinen.

Jos oireet jatkuvat tai pahenevat 2 viikon säännöllisen käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

Jos otat enemmän Dormiplantia kuin sinun pitäisi

Jos otat suuren yliannoksen Dormiplantia, ota yhteys lääkäriin. Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita: väsymys, vatsakouristukset, puristava tunne rinnassa, sekava epätodellinen olo, käsien vapina ja pupillien laajeneminen. Jos näitä oireita ilmaantuu, hakeudu heti lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Dormiplantia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Dormiplantkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ruoansulatuskanavan oireita (esim. pahoinvointi, vatsakouristukset) voi ilmetä rohtovirmajuuresta valmistettuja tuotteita käytettäessä. Niiden esiintyvyys ei ole tiedossa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta (katso alla tarkemmat tiedot). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

www.fimea.fi

5. DORMIPLANTIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 ºC.

Älä käytä Dormiplantia läpipainolevyssä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojaat luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Dormiplant sisältää

Vaikuttava aine: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää vaikuttavana aineena rohtovirmajuuresta (Valeriana officinalis L.., radix) valmistettua etanolikuivauutetta (3–6 : 1) 500 mg.(uuttoliuotin: etanoli 70 % V/V).

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi,

magnesiumstearaatti , metyyliselluloosa, hydrattu risiiniöljy, sakkariininatrium, saostettu piidioksidi, simetikoni, sorbiinihappo, steariinihappo, talkki, vanilliini, titaanidioksidi (E 171), indigokarmiini (E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dormiplant-tabletit ovat sinisiä ja pitkänomaisia kalvopäällysteisiä tabletteja.

Pakkauskoot: 20, 25, 40, 50 ja 80 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
SAKSA

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia: Dormiplant mono 500 mg

Suomi: Dormiplant

Ranska: Dormiplant 500 mg

Saksa: Baldrian uno 500 mg

Alankomaat: Dormiplant Valeriaan

Portugali: Livetan

Ruotsi: Dormiplant 500 mg

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi

29.10.2014

Yrityksen yhteystiedot:

PHARMA NORD OY AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

info-fi@pharmanord.com
www.pharmanord.fi
09 8520 2215
Tukkuliike: Tamro