GLUCOSAMIN PHARMA NORD kapseli, kova 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 12.05.2017 00:03:25)

Glucosamin Pharma Nord® 400 mg, kovat kapselit

Glukosamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Glucosamin Pharma Nord® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Glucosamin Pharma Nord®:ia
 3. Miten Glucosamin Pharma Nord®:ia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Glucosamin Pharma Nord®:n säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Glucosamin Pharma Nord® on lääke, jota käytetään käytetään lievittämään nivelrikon oireita.

Käyttötarkoitus: Lievän ja keskivaikean polven nivelrikon oireiden lievitykseen.

Lääkärisi on saattanut määrätä valmistetta toiseen tarkoitukseen. Seuraa aina lääkärisi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta jos

- olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, koska vaikuttava aine on uutettu äyriäisistä.

- olet allerginen (yliherkkä) glukosamiinille tai jollekin valmisteen apuaineelle.

Ole erityisen varovainen Glucosamin Pharma Nord® -valmisteen käytössä

Glucosamin Pharma Nord® sisältää 2.2 mmol (87 mg) kaliumia yhdessä kapselissa. Tämä on syytä huomioida potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai potilailla, joiden kaliumin saantia tarkkaillaan.

Kerro myös lääkärillesi:

 • Jos sinulla on todettu korkeat kolesteroliarvot. Joissakin harvoissa tapauksissa on havaittu kolesteroliarvojen nousua glukosamiinilla hoidetuilla potilailla, siksi kolesteroliarvojen mittauksia suositellaan ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.
 • Jos kärsit astmasta. Astmapotilaiden tulisi glukosamiinihoitoa aloittaessaan ottaa huomioon mahdollinen oireiden paheneminen.
 • Jos sairastat diabetesta on glukosamiinihoidon alussa syytä tarkistuttaa veren sokeriarvoja ja insuliinintarvetta useammin.

Muiden lääkkeiden käyttö

Varovaisuutta tulee noudattaa, jos glukosamiini yhdistetään muuhun lääkehoitoon, erityisesti:

 • veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet (varfariini)
 • tetrasykliini

Glucosamin Pharma Nord® -valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa

Voidaan ottaa juoman tai ruokailun yhteydessä. Jauhetta sisältävät kapselit voi tarvrvittaessa avata.

Raskaus

Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana.

Imettäminen

Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta ei tule käyttää imettämisen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Tutkimuksia ei ole tehty, mutta Glucosamin Pharma Nord® -kapseleilla ei oleteta olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Aikuiset ja vanhukset

Normaaliannos on 1 kapseli 3 kertaa päivässä (vastaa 1200 mg glukosamiinia). Vaihtoehtoisesti päiväannos voidaan ottaa myös kerta-annoksena. Kapselit tulee ottaa täyden vesilasillisen kanssa. Glucosamin Pharma Nord® ei ole tarkoitettu äkillisen osteoartritiksen kipujen lievittämiseen. Oireiden helpottumista (erityisesti kivun lievitystä) ei ehkä tapahdu kuin vasta usean viikon lääkityksen jälkeen ja joissakin tapauksissa jopa myöhemmin. Mikäli oireet eivät helpotu 2-3 kuukaudessa, tulisi glukosamiinilääkityksen jatkaminen arvrvioida uudelleen.

Lapset

Ei tule käyttää alle 18 vuotiaille lapsille, jollei lääkäri toisin määrää

Munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintapotilaat

Potilaiden tulee seurata lääkärinsä ohjeita.

Jos otat enemmän Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta kuin sinun pitäisi:

Mikäli olet ottanut enemmän Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta kuin ohjeissa on neuvottu tai lääkärisi on sinulle määrännyt, ja olet saanut oireita ota yhteys apteekkiin tai lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Glucosamin Pharma Nord® -valmistetta:

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä Glucosamin Pharma Nord® -valmisteella voi olla haittavaikutuksia, vaikkei kaikki niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleiset haittavaikutukset (1 - 10:llä sadasta hoidetusta)

 • päänsärky
 • väsymys
 • pahoinvointi
 • vatsakipu
 • ruoansulatushäiriöt
 • ripuli
 • ummetus

Melko harvinaiset (1 - 10:llä tuhannesta hoidetusta)

 • ihottuma
 • kutina
 • punoitus

Jos jokin haittavaikutus muuttuu vakavaksi tai havaitset sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks.yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C:ssa.

Pidä purkki tiiviisti suljettuna.

Älä käytä Glucosamin Pharma Nord ®:ia pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on etiketissä. Päiväys tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucosamin Pharma Nord® sisältää

Vaikuttava aine: glukosamiini. Yksi kapseli sisältää 676 mg glukosamiinisulfaatti- kaliumkloridi yhdistettä (1:1) vastaten 509 mg glukosamiinisulfaattia, joka vastaa 400 mg glukosamiinia.

Muut aineet ovat : magnesiumstearaatti

Kapseli: gelatiini

Väri titaanidioksidi (E 171)

Valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glucosamin Pharma Nord® on valkea kova gelatiinikapseli, jonka sisällä on valkeaa jauhetta.

Pakkauskoot:

60, 90, 270 ja 1000 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

Oy Pharma Nord Ab (puh. 09-85202215).

Tämä pakkausseloste on muutettu viimeksi 14.09.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PHARMA NORD OY AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

info-fi@pharmanord.com
www.pharmanord.fi
09 8520 2215
Tukkuliike: Tamro