FINASTERID ORION tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 01.01.2021 19:10:32)

Finasterid Orion 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

finasteridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Finasterid Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Finasterid Orion -tabletteja
 3. Miten Finasterid Orion -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Finasterid Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Finasterid Orion kuuluu testosteroni-5-alfareduktaasin estäjiin. Tämän ryhmän lääkkeet pienentävät miesten eturauhasen kokoa.

Finasterid Orion ‑tabletteja käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (benigni prostatahyperplasia – BPH) hoitoon ja kontrolloimiseen. Ne pienentävät suurentuneen eturauhasen kokoa, edistävät virtsan kulkua, vähentävät eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvia oireita, akuutin virtsaummen (virtsauskyvyttömyyden) riskiä sekä tarvetta leikkaushoitoon.

Finasteridia, jota Finasterid Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Finasterid Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen finasteridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet nainen (katso myös kohta ”Raskaus ja imetys”)
 • jos olet lapsi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Finasterid Orion ‑tabletteja.

 • jos sinulla on vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi kokonaan ja/tai virtsan virtaus on huomattavasti heikentynyt. Tällöin sinut tulee säännöllisesti tutkia virtsateiden ahtautumisen varalta.
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt. Finasteridin pitoisuudet plasmassa voivat suurentua potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt.
 • jos huomaat rinnoissa kyhmyjä tai kipua tai huomaat rintojen suurentuneen tai rinnoista erittyvän nestettä.

Mielialan muutokset ja masennus

Mielialan muutoksia kuten masentunutta mielialaa, masennusta ja harvemmissa tapauksissa itsemurha-ajatuksia on raportoitu esiintyneen Finasterid Orion ‑tabletteja saaneilla potilailla. Jos sinulla esiintyy mitä tahansa näistä oireista, käänny mahdollisimman pian lääkärin puoleen saadaksesi lisäohjeistusta.

Ennen finasteridihoidon aloittamista ja hoidon aikana lääkärin tulee tutkia sinut (tutkimukseen kuuluu eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta) ja määrittää prostataspesifisen antigeenin (PSA:n) pitoisuus seerumissa.

Muut lääkevalmisteet ja Finasterid Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Mikään ei viittaa siihen, että finasteridilla olisi vaikutusta muihin samanaikaisesti käytettäviin lääkkeisiin tai että muilla lääkkeillä olisi vaikutusta finasteridiin.

Raskaus ja imetys

Finasterid Orion ‑tabletit on tarkoitettu ainoastaan miehille.

Jos kumppanisi on tai hän epäilee olevansa raskaana, sinun pitää välttää altistamasta häntä siemennesteellesi, koska siemenneste voi sisältää pieniä määriä lääkettä.

Naiset, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä rikkinäisiä tai murskattuja Finasterid Orion ‑tabletteja. Jos poikalasta odottava äiti ottaa suun kautta finasteridia tai sitä imeytyy äidin elimistöön ihon kautta, syntymättömän lapsen sukupuolielimet saattavat epämuodostua. Tabletit ovat kalvopäällysteisiä, mikä estää kosketuksen finasteridin kanssa, jos tabletteja ei ole rikottu eikä murskattu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Finasterid Orion -tabletit eivät tiettävästi vaikuta ajokykyyn eivätkä kykyyn käyttää koneita.

Finasterid Orion -tabletti sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää 75 mg laktoosimonohydraattia yhdessä tabletissa. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa (vastaa 5 mg finasteridia).

Kalvopäällysteiset tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit tulee niellä kokonaisina eikä niitä saa puolittaa eikä murskata.

Vaikka oireet saattavat lievittyä nopeasti, vähintään kuuden kuukauden hoito voi olla tarpeen, jotta pystytään arvioimaan, onko hoidosta ollut hyötyä.

Lääkärisi kertoo sinulle kuinka kauan sinun tulee jatkaa Finasterid Orion ‑tablettien käyttöä. Älä lopeta hoitoa liian aikaisin, sillä oireet voivat palata.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Finasterid Orion ‑tablettien käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa ei ole kokemusta (katso myös ”Varoitukset ja varotoimet”).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Finasterid Orion ‑tablettien käyttöä hemodialyysipotilailla ei ole tähän mennessä tutkittu.

Iäkkäät potilaat

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Jos sinusta tuntuu, että Finasterid Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Finasterid Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Finasterid Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat impotenssi ja heikentynyt sukupuolivietti. Nämä vaikutukset ilmenevät usein hoidon alussa, mutta ovat useimmilla potilailla ohimeneviä, kun hoitoa jatketaan.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sukupuolivietin heikkeneminen
 • impotenssi
 • pienentynyt siemennesteen määrä
 • uneliaisuus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • siemensyöksyhäiriöt
 • rintojen arkuus, rintojen suureneminen
 • ihottuma.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • nesteen eritys rintarauhasesta, kyhmyt rinnoissa.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • sydämentykytys
 • kutina, nokkosihottuma
 • yliherkkyysreaktiot, lopeta Finasterid Orion ‑tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin mikäli sinulla on jokin seuraavista oireista (angioedeema): kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen; nielemisvaikeuksia; nokkosihottuma ja hengitysvaikeuksia
 • maksaentsyymiarvojen kohoaminen
 • kipu kiveksissä
 • verta siemennesteessä
 • erektiohäiriöt, jotka voivat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen
 • siemensyöksyn ongelmat, jotka voivat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen
 • miesten hedelmättömyys ja/tai siemennesteen huono laatu. Siemennesteen laadun on raportoitu parantuneen hoidon lopettamisen jälkeen.
 • masennus
 • sukupuolivietin heikkeneminen, joka jatkuu hoidon keskeyttämisen jälkeen
 • ahdistuneisuus.

Finasteridihoito saattaa vaikuttaa PSA-laboratoriotestin tulokseen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Finasterid Orion -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on finasteridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, natriumlauryylisulfaatti. Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia, mikrokiteistä selluloosaa, makrogoli -8 stearaattia (tyyppi 1).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Finasterid Orion ‑tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on 7 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”F” ja ”5”.

PVC/PVDC/Alumiini läpipainopakkaukset: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.2.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola