FINASTERID ORION tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 07.07.2016 17:07:40)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Finasterid Orion 5 mg kalvopäällysteiset tabletit
finasteridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Finasterid Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Finasterid Orion -tabletteja
 3. Miten Finasterid Orion -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Finasterid Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Finasterid Orion on ja mihin sitä käytetään

Finasterid Orion kuuluu testosteroni-5-alfareduktaasin estäjiin. Tämän ryhmän lääkkeet pienentävät miesten eturauhasen kokoa.

Finasterid Orion ‑tabletteja käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (benigni prostatahyperplasia – BPH) hoitoon ja kontrolloimiseen. Ne pienentävät suurentuneen eturauhasen kokoa, edistävät virtsan kulkua, vähentävät eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvia oireita, akuutin virtsaummen (virtsauskyvyttömyyden) riskiä sekä tarvetta leikkaushoitoon.

Finasteridia, jota Finasterid Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Finasterid Orion -tabletteja

Älä ota Finasterid Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen finasteridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet nainen (katso myös kohta ”Raskaus ja imetys”)
 • jos olet lapsi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Finasterid Orion ‑tabletteja.

 • jos sinulla on vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi kokonaan ja/tai virtsan virtaus on huomattavasti heikentynyt. Tällöin sinut tulee säännöllisesti tutkia virtsateiden ahtautumisen varalta.
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt. Finasteridin pitoisuudet plasmassa voivat suurentua potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt.
 • jos huomaat rinnoissa kyhmyjä tai kipua tai huomaat rintojen suurentuneen tai rinnoista erittyvän nestettä.

Ennen finasteridihoidon aloittamista ja hoidon aikana lääkärin tulee tutkia sinut (tutkimukseen kuuluu eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta) ja määrittää prostataspesifisen antigeenin (PSA:n) pitoisuus seerumissa.

Muut lääkevalmisteet ja Finasterid Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.
Mikään ei viittaa siihen, että finasteridilla olisi vaikutusta muihin samanaikaisesti käytettäviin lääkkeisiin tai että muilla lääkkeillä olisi vaikutusta finasteridiin.

Raskaus ja imetys

Finasterid Orion ‑tabletit on tarkoitettu ainoastaan miehille.

Jos kumppanisi on tai hän epäilee olevansa raskaana, sinun pitää välttää altistamasta häntä siemennesteellesi, koska siemenneste voi sisältää pieniä määriä lääkettä.

Naiset, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä rikkinäisiä tai murskattuja Finasterid Orion ‑tabletteja. Jos poikalasta odottava äiti ottaa suun kautta finasteridia tai sitä imeytyy äidin elimistöön ihon kautta, syntymättömän lapsen sukupuolielimet saattavat epämuodostua. Tabletit ovat kalvopäällysteisiä, mikä estää kosketuksen finasteridin kanssa, jos tabletteja ei ole rikottu eikä murskattu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Finasterid Orion -tabletit eivät tiettävästi vaikuta ajokykyyn eivätkä kykyyn käyttää koneita.

Finasterid Orion -tabletti sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Finasterid Orion ‑tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa (vastaa 5 mg finasteridia).

Kalvopäällysteiset tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit tulee niellä kokonaisina eikä niitä saa puolittaa eikä murskata.

Vaikka oireet saattavat lievittyä nopeasti, vähintään kuuden kuukauden hoito voi olla tarpeen, jotta pystytään arvioimaan, onko hoidosta ollut hyötyä.

Lääkärisi kertoo sinulle kuinka kauan sinun tulee jatkaa Finasterid Orion ‑tablettien käyttöä. Älä lopeta hoitoa liian aikaisin, sillä oireet voivat palata.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Finasterid Orion ‑tablettien käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa ei ole kokemusta (katso myös ”Varoitukset ja varotoimet”).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Finasterid Orion ‑tablettien käyttöä hemodialyysipotilailla ei ole tähän mennessä tutkittu.

Iäkkäät potilaat
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Jos sinusta tuntuu, että Finasterid Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Finasterid Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Finasterid Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat impotenssi ja heikentynyt sukupuolivietti. Nämä vaikutukset ilmenevät usein hoidon alussa, mutta ovat useimmilla potilailla ohimeneviä, kun hoitoa jatketaan.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • sukupuolivietin heikkeneminen
 • impotenssi
 • pienentynyt siemennesteen määrä
 • uneliaisuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

 • siemensyöksyhäiriöt
 • rintojen arkuus, rintojen suureneminen
 • ihottuma.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä tuhannesta):

 • nesteen eritys rintarauhasesta, kyhmyt rinnoissa.

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

 • sydämentykytys
 • kutina, nokkosihottuma
 • yliherkkyysreaktiot, lopeta Finasterid Orion ‑tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin mikäli sinulla on jokin seuraavista oireista (angioedeema): kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen; nielemisvaikeuksia; nokkosihottuma ja hengitysvaikeuksia
 • maksaentsyymiarvojen kohoaminen
 • kipu kiveksissä
 • erektiohäiriöt, jotka jatkuvat hoidon keskeyttämisen jälkeen
 • miesten hedelmättömyys ja/tai siemennesteen huono laatu
 • masennus
 • sukupuolivietin heikkeneminen, joka jatkuu hoidon keskeyttämisen jälkeen.

Finasteridihoito saattaa vaikuttaa PSA-laboratoriotestin tulokseen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Finasterid Orion ‑tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Finasterid Orion -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on finasteridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, natriumlauryylisulfaatti. Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia, mikrokiteistä selluloosaa, makrogoli -8 stearaattia (tyyppi 1).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Finasterid Orion ‑tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on 7 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”F” ja ”5”.

PVC/PVDC/Alumiini läpipainopakkaukset: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Paikallinen edustaja

Suomessa 
Orion Corporation
Orionintie 1 
PL 65 
FI-02101 Espoo 
Suomi
puh: +358 (0)10 4261 

Ruotsissa
Orion Pharma AB
Box 520
SE-192 05 Sollentuna
Sverige
Tfn: +46 (0)8 623 64 40

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Finasterid Orion: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Tshekki, Unkari
Antiprost: Puola.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.4.2015

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola