CITALOPRAM ORION tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg, 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,8 mt, 27.02.2021 19:03:32)

Citalopram Orion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Citalopram Orion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Citalopram Orion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

sitalopraami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Citalopram Orion -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Citalopram Orion -tabletteja
 3. Miten Citalopram Orion -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Citalopram Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sitalopraami kuuluu nk. serotoniinin takaisinoton estäjiin, jotka lisäävät serotoniinin pitoisuuksia aivoissa. Serotoniini on keskushermoston välittäjäaine. Serotoniinijärjestelmän toimintahäiriöitä on todettu mm. masennuksen ja ahdistuneisuuden yhteydessä.

Citalopram Orion -tabletteja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • masennustila ja masennustilojen ennaltaehkäisevä hoito
 • paniikkihäiriö, johon voi liittyä julkisten paikkojen pelko.

Sitalopraamia, jota Citalopram Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Citalopram Orion -tabletteja, jos:

 • sinulla on ns. MAO:n estäjälääkitys (esim. Parkinsonin taudin lääke selegiliini tai masennuslääke moklobemidi) (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion”)
 • saat linetsolidihoitoa eikä tilasi ja verenpaineesi tarkka seuranta ole mahdollista (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion”)
 • saat pimotsidihoitoa (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion”)
 • olet allerginen sitalopraamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on synnynnäisesti tai muuten poikkeava sydämen rytmi (joka näkyy EKG:ssa eli sydänsähkökäyrässä)
 • käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin. Katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion”.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Citalopram Orion -tabletteja, jos

 • sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus
 • käytät buprenorfiinia
 • sinulla on diabetes (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion”)
 • sinulla on epilepsia. Hoito Citalopram Orion -valmisteella tulee lopettaa, jos saat epilepsiakohtauksia tai jos epilepsiakohtauksia esiintyy tavallista useammin (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset)
 • sinulla on ollut maniaa (kiihtymystila) tai hypomaniaa (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset)
 • käytät lääkkeitä, jotka lisäävät verenvuotoriskiä, esim. antikoagulantit (veren hyytymistä estävät aineet), tulehduskipulääkkeet ja salisyylihappojohdokset (esim. asetyylisalisyylihappo) tai jos sinulla on ollut verenvuotohäiriöitä, tai jos olet raskaana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
 • saat sähköhoitoa
 • sinulla on ahdaskulmaglaukooma tai aikaisemmin ollut glaukoomaa
 • sinulla on tai on ollut jokin sydänsairaus tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus
 • sinulla on matala leposyke tai tiedät, että sinulla voi olla suolavaje pitkään jatkuneen ripulin ja oksentelun (pahoinvointi) tai nesteenpoistolääkkeiden (diureetit) käytön takia
 • sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, pyörtyilyä, tajunnanmenetystä tai huimausta seisomaan noustessa; ne saattavat olla merkkejä poikkeavasta sydämen rytmistä.

Lääkevalmisteet, kuten Citalopram Orion, (niin kutsutut SSRI-/SNRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön oireita (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Joissain tapauksissa kyseiset oireet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeen.

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret

Citalopram Orion -tabletteja ei normaalisti pitäisi käyttää lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Lääkäri voi silti määrätä Citalopram Orion -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan potilaan etujen mukaista.

Jos lääkäri on määrännyt Citalopram Orion -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa yhteyttä.

On hyvä muistaa, että alle 18-vuotiailla potilailla haittavaikutusten, kuten itsemurhayritykset, itsemurha-ajatukset sekä vihamielisyys (pääasiassa aggressio, vastustava käyttäytyminen ja viha) riski kasvaa, kun he käyttävät tämän luokan lääkkeitä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun alle 18-vuotias potilas käyttää Citalopram Orion -tabletteja.

Citalopram Orion -tablettien pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen ja ahdistuksen paheneminen

Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi ja ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Huom!

Masennuksen tai siihen liittyvien sairauksien hoitoon käytettävillä lääkkeillä olon paranemista ei saavuteta hetkessä. Citalopram Orion -hoidon aloittamisen jälkeen voi kulua useita viikkoja, ennen kuin huomaat olosi kohentuvan. Paniikkihäiriön hoidossa kuluu yleensä 2–4 viikkoa ennen kuin paranemista havaitaan. Hoidon alussa tietyt potilaat voivat kokea lisääntynyttä ahdistusta, joka häviää hoidon jatkuessa. Siksi on tärkeää, että seuraat tarkasti lääkärisi ohjeita etkä lopeta lääkitystä tai muuta annosta neuvottelematta lääkärisi kanssa.

Joidenkin maanisdepressiivisyyttä sairastavien potilaiden tila saattaa muuttua maaniseksi. Kuvaavia oireita ovat epätavalliset ja nopeasti vaihtuvat ajatukset, perusteeton onnen tunne ja liiallinen fyysinen aktiivisuus. Jos koet näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana saattaa esiintyä oireita, kuten levottomuutta tai vaikeuksia istua tai seistä paikallaan. Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla on näitä oireita.

Joskus on mahdollista, että et ole itse tietoinen yllämainituista oireista. Tämän vuoksi voi olla hyödyllistä, että pyydät ystävää tai sukulaista tarkkailemaan mahdollisia merkkejä muutoksista käytöksessäsi. Kerro lääkärillesi välittömästi tai ota yhteyttä lähimpään sairaalaan, jos sinulla on ahdistavia ajatuksia tai tuntemuksia tai jos mitä tahansa yllämainituista oireista ilmenee hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Citalopram Orion -tabletteja ei saa käyttää samanaikaisesti

 • monoamiinioksidaasin (eli MAO:n) estäjien (esim. Parkinsonin taudin lääke selegiliini, masennuslääke moklobemidi tai antibiootti linetsolidi) kanssa eikä kahteen viikkoon MAO:n estäjähoidon päätyttyä. Citalopram Orion -hoidon jälkeen tulee pitää 7 päivän tauko ennen kuin käytät mitään edellä mainituista lääkkeistä.
 • rytmihäiriölääkkeiden tai lääkkeiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin; esim. ryhmän IA ja III rytmihäiriölääkkeet
 • psykoosilääkkeet (esim. fentiatsiinin johdannaiset, pimotsidi, haloperidoli), trisykliset masennuslääkkeet
 • tietyt mikrobilääkkeet (esim. sparfloksasiini, moksifloksasiini, erytromysiini IV, pentamidiini, malarialääkkeistä erityisesti halofantriini)
 • eräät antihistamiinit (astemitsoli, mitsolastiini).

Kysy lääkäriltä, jos haluat lisätietoa tästä aiheesta.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa tämän lääkkeen vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Kerro lääkärillesi, jos käytät joitakin seuraavista lääkkeistä:

 • ns. SSRI-masennuslääkkeet (eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, esim. fluoksetiini,sertraliini ja fluvoksamiini) tai trisykliset masennuslääkkeet (esim. amitriptyliini)
 • tietty masennuslääke, jota käytetään apuna myös tupakoinnin lopettamisessa (bupropioni)
 • tietty ahdistuneisuuden hoitoon käytettävä lääke (buspironi)
 • eräät migreenilääkkeet (sumatriptaani ja muut triptaanit)
 • buprenorfiini
 • eräät kipulääkkeet (tramadoli)
 • lääkkeet, jotka lisäävät verenvuotoriskiä, esim. veren hyytymistä estävät aineet (eli antikoagulantit), tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo), dipyridamoli ja tiklopidiini
 • rohdosvalmisteet, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum)
 • verenpaine- ja/tai sydänlääke metoprololi
 • mahan liikahappoisuuslääke, mahahaavalääke (simetidiini, lansopratsoli, omepratsoli, esomepratsoli)
 • lääke sieni-infektioiden hoitoon (flukonatsoli)
 • tietyt psyykenlääkkeet kuten litium, tryptofaani ja desipramiini
 • tietty lääke malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon (meflokiini).

Jos sinulla on diabetes, seuraa tarkasti veresi glukoosiarvoja ja insuliinin vaikutusta. Jos huomaat niissä muutoksia, neuvottele lääkärisi kanssa (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).

Citalopram Orion-tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa

Alkoholin käyttöä ei suositella sitalopraamilääkityksen aikana.

Tabletit tulee ottaa nesteen kera joko ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos käytät Citalopram Orion -valmistetta raskauden viimeisen kolmanneksen aikana, sinun tulee olla tietoinen, että seuraavia vaikutuksia voi ilmetä vastasyntyneellä lapsellasi: hengitysvaikeudet, sinertävä iho, kouristuskohtauksia, ruumiinlämmön muutoksia, syömisvaikeuksia, oksentelua, matala verensokeri, jäykät tai veltot lihakset, vilkkaat refleksit, vapina, väriseminen, ärtyneisyys, horros, jatkuva itkeminen, uneliaisuus ja univaikeudet. Jos vastasyntyneellä vauvallasi ilmenee jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Citalopram Orion -tabletteja. Käytettäessä raskauden, erityisesti kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana lääkkeet, kuten Citalopram Orion saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Jos otat Citalopram Orion ‑valmistetta raskauden loppupuolella, sinulla voi olla tavallista suurempi riski erittäin runsaan emätinverenvuodon kehittymisestä pian synnytyksen jälkeen etenkin, jos sinulla on aiemmin ollut verenvuotohäiriöitä. Kerro lääkärille tai kätilölle, että käytät Citalopram Orion ‑valmistetta, jotta he osaavat antaa sinulle asianmukaiset ohjeet.

Imetys

Sitalopraami erittyy rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa sitalopraamin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sitalopraami saattaa heikentää huomio- ja keskittymiskykyä. Autolla ajoa, koneiden käyttöä tai muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä tulee välttää kunnes on riittävän varmaa, ettei lääke vaikuta suorituskykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Citalopram Orion -tabletit sisältävät laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 23 mg (10 mg tabl.), 46 mg (20 mg tabl.) ja 91 mg (40 mg tabl.). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Masennustila:

Aikuiset: Tavallinen annos on 20 mg vuorokaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa sen enimmäisannokseen 40 mg vuorokaudessa.

Paniikkihäiriö:

Aikuiset: Alkuannos on 10 mg vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan, minkä jälkeen annosta lisätään 20–30 mg:aan vuorokaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa sen enimmäisannokseen 40 mg vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat):

Alkuannos on puolet suositeltavasta annoksesta, esim. 10–20 mg vuorokaudessa. Iäkkäiden potilaiden ei yleensä pitäisi saada yli 20 mg sitalopraamia vuorokaudessa.

Riskipotilaat:

Potilaiden, joilla on maksasairaus, ei tulisi saada yli 20 mg sitalopraamia vuorokaudessa.

Hoitoa tulee jatkaa vähintään 6 kuukauden ajan oireiden häviämisen jälkeen, koska on mahdollista, että jotkut oireista saattavat palata.

Jos sinusta tuntuu, että Citalopram Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Citalopram Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksissa haittavaikutukset saattavat voimistua. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan, ota lääkepakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa Citalopram Orion -tabletteja

Ota seuraava annos tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Citalopram Orion -tablettien käytön

Älä lopeta sitalopraamin käyttöä ennen kuin lääkärisi neuvoo sinua tekemään niin. Jos haluat lopettaa lääkityksen, neuvottele siitä lääkärisi kanssa. Hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti.

Kun hoitojaksosi on päättynyt, sitalopraamin annosta suositellaan yleensä pienennettäväksi asteittain useiden viikkojen aikana.

Kun lopetat sitalopraamin käytön, etenkin jos lopetat käytön äkillisesti, voit tuntea vieroitusoireita. Oireet ovat yleisiä, kun hoito sitalopraamilla lopetetaan. Riski lopettamisoireisiin on suurempi, kun sitalopraamia on käytetty pitkän aikaa tai suurilla annoksilla tai kun annosta on pienennetty liian nopeasti. Useimmilla ihmisillä oireet ovat lieviä ja menevät itsestään ohi parin viikon kuluessa. Jos saat vaikeita lopettamisoireita, kun lopetat sitalopraamin käytön, ota yhteys lääkäriisi. Hän voi pyytää sinua aloittamaan uudelleen tablettien ottamisen ja lopettamaan hoidon hitaammin.

Lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ovat: pyörryttävä (hutera tai tasapainoton) olo, pistely, polttava tunne ja (harvemmin) sähköiskun tunteet, myös päässä, unihäiriöt (vilkkaat unet, painajaiset, kyvyttömyys nukkua), ahdistuneisuuden tunne, päänsärky, sairauden tunne, pahoinvointi, hikoilu (myös yöhikoilu), levoton tai kiihtynyt olo, hämmentynyt tai sekava olo, tunteellinen tai ärtynyt olo, ripuli (löysät ulosteet), näköhäiriöt, sydämen lepatus tai tykytys (palpitaatio).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Citalopram Orion -valmisteen käyttö heti ja hakeudu lääkäriin, jos saat joitakin seuraavista oireista:

 • korkea kuume, levottomuus, sekavuus, vapina ja äkilliset lihaskouristukset; nämä voivat olla oireita harvinaisesta tilasta, jota kutsutaan serotoniinioireyhtymäksi
 • ihon, kielen, huulten tai kasvojen turvotusta, hengitys- tai nielemisvaikeuksia (allerginen reaktio)
 • epätavallisia verenvuotoja, myös maha-suolikanavassa
 • mania.

Harvinaiset mutta vakavat haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

Jos saat joitain seuraavista oireista, sinun on lopetettava Citalopram Orion -valmisteen käyttö ja otettava heti yhteyttä lääkäriin:

 • pahoinvointi ja kuvotus sekä lihasten nykiminen ja sekavuus; nämä voivat olla oireita harvinaisesta tilasta, jota kutsutaan hyponatremiaksi (epänormaalin alhainen veren natriumin taso). Tällainen tila voi kehittyä käytettäessä tämän tyyppisiä antidepressantteja (SSRI), etenkin iäkkäämmillä naispotilailla.
 • nopea, epäsäännöllinen sydämen syke tai pyörtyminen, jotka voivat olla oireita henkeäuhkaavasta tilasta, joka tunnetaan nimellä Torsades de Pointes
 • itsemurhaan tai kuolemiseen liittyvät ajatukset
 • jos ilmenee kouristuskohtauksia tai kohtausten esiintymistiheys lisääntyy.

Muut haittavaikutukset

Seuraavat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja häviävät hoidon jatkuessa. Jos haittavaikutukset ovat hankalia tai kestävät kauemmin kuin muutaman päivän, kerro niistä lääkärille.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • lisääntynyt hikoilu
 • uneliaisuus tai epätavallinen tokkuraisuus
 • unettomuus
 • päänsärky
 • silmien mukauttamishäiriöt
 • nopeutunut tai epäsäännöllinen syke
 • pahoinvointi
 • suun kuivuminen
 • heikkous.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • painon lasku
 • ruokahaluttomuus
 • unihäiriöt
 • keskittymishäiriöt
 • epänormaalit unet
 • muistin menetys
 • ahdistus
 • seksuaaliset häiriöt (vähentynyt seksuaalinen halukkuus tai kyky, impotenssi, ejakulaatiohäiriöt, poikkeava orgasmi tai orgasmikyvyttömyys naisilla)
 • kivuliaat kuukautiset
 • ahdistuneisuus
 • hermostuneisuus
 • apatia
 • sekavuus
 • migreeni
 • vapina
 • epänormaalit aistimukset (pistely)
 • heitehuimaus
 • keskittymiskyvyn häiriöt
 • korvien soiminen
 • kohonnut tai alentunut verenpaine
 • nenän ja nenän sivuonteloiden tulehdus
 • ripuli
 • ummetus
 • ruuansulatushäiriöt
 • oksentelu
 • vatsakipu
 • ilmavaivat ja lisääntynyt syljeneritys
 • kutina
 • lihas- tai nivelsärky
 • virtsaamishäiriöt tai lisääntynyt virtsaneritys
 • uupumus
 • haukottelu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ruokahalun lisääntyminen
 • painon nousu
 • aggressiivisuus
 • persoonallisuuden häviäminen
 • aistiharhat
 • euforia (liiallinen hyvänolon tunne)
 • lisääntynyt seksuaalivietti
 • pyörtyminen
 • silmän mustuaisten laajentuminen
 • hidas syke
 • nopea syke
 • yskä
 • maksaentsyymiaktiivisuuden lisääntyminen
 • allergiset reaktiot (esim. ihottuma)
 • hiustenlähtö
 • lisääntynyt herkkyys auringonvalolle
 • virtsaumpi
 • runsaat kuukautiset
 • käsivarsien ja säärten turvotus
 • huonovointisuus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • liikehäiriöt
 • makuaistin häiriöt
 • epätavalliset verenvuodot
 • lievä maksan toimintahäiriö
 • kuume.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • sydämen kammion yläpuoliset rytmihäiriöt
 • maidonvuoto.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • verihiutaleiden normaalia matalampi määrä (trombosytopenia)
 • poikkeava antidiureettisen hormonin eritys (SIADH)
 • veren kaliumin niukkuus (hypokalemia), joka voi aiheuttaa lihasheikkoutta, lihasten nykimistä tai epänormaaleja sydänrytmejä
 • paniikkikohtaus
 • hampaiden narskutus
 • levottomuus
 • kouristukset
 • epätavalliset lihasten liikkeet tai jäykkyys
 • lihasten tahattomat liikkeet (akatisia)
 • näköhäiriö
 • QT-ajan pidentyminen EKG:ssa
 • sydämen kammion rytmihäiriöt
 • alhaisesta verenpaineesta johtuva huimaus istuma- tai makuuasennosta seisomaan noustessa (ortostaattinen hypotensio)
 • nenäverenvuoto
 • poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista
 • ihon tai limakalvon äkillinen turvotus
 • verenvuotohäiriöt mukaan lukien ihon ja limakalvojen verenvuoto (ekkymoosi)
 • epäsäännöllinen kuukautisvuoto
 • erittäin runsas emätinverenvuoto pian synnytyksen jälkeen (synnytyksenjälkeinen verenvuoto), ks. lisätietoja otsikon ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys” alta kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä
 • kivulias erektio (miehillä).

Potilailla, jotka käyttävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, kuten Citalopram Orion ‑tabletteja, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Citalopram Orion -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on sitalopraamihydrobromidi. Kukin tabletti sisältää sitalopraamihydrobromidia määrän, joka vastaa 10 mg, 20 mg tai 40 mg sitalopraamia.
 • Tablettiytimen muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, kopovidoni, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.
 • Tablettien kalvopäällysteen aineet ovat hypromelloosi, makrogoli ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • 10 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, pyöreä, kalvopäällystetty tabletti, koodi A toisella, ja 05 toisella puolella.
 • 20 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällystetty tabletti, koodi A toisella ja 06 toisella puolella (jakoura 0 ja 6 välissä). Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
 • 40 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällystetty tabletti, koodi A toisella ja 07 toisella puolella (jakoura 0 ja 7 välissä). Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

PVC/PVDC alumiini-läpipainopakkaus:

28 tablettia (2x 14 tablettia) ja 98 tablettia (7x 14 tablettia).

HDPE-purkki:

Citalopram Orion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit: 30, 100 ja 1 000 tablettia

Citalopram Orion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit: 30, 56, 100, 250 ja 1 000 tablettia

Citalopram Orion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit: 30, 56, 100 ja 500 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola