CITALOPRAM ORION tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg, 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,5 mt, 06.07.2016 18:49:10)

PAKKAUSSELOSTE

Citalopram Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Citalopram Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Citalopram Orion 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Sitalopraami

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Citalopram Orion -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Citalopram Orion -tabletteja
 3. Miten Citalopram Orion -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Citalopram Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

  1. MITÄ CITALOPRAM ORION -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

  Sitalopraami kuuluu nk. serotoniinin takaisinoton estäjiin, jotka lisäävät serotoniinin pitoisuuksia aivoissa. Serotoniini on keskushermoston välittäjäaine. Serotoniinijärjestelmän toimintahäiriöitä on todettu mm. masennuksen ja ahdistuneisuuden yhteydessä.

  Citalopram Orion -tabletteja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • masennustila ja masennustilojen ennaltaehkäisevä hoito
  • paniikkihäiriö, johon voi liittyä julkisten paikkojen pelko.

  Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, terveydenhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Noudata saamiasi ohjeita.

  2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CITALOPRAM ORION -TABLETTEJA

  Älä käytä Citalopram Orion -tabletteja, jos:

  • sinulla on ns. MAO:n estäjälääkitys (esim. Parkinsonin taudin lääke selegiliini tai
   masennuslääke moklobemidi) (ks. myös kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen
   käyttö”)
  • saat linetsolidihoitoa eikä tilasi ja verenpaineesi tarkka seuranta ole mahdollista (ks. myös kohta
   "Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö")
  • saat pimotsidihoitoa (ks. myös kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”)
  • olet yliherkkä sitalopraamille tai valmisteen jollekin apuaineelle
  • sinulla on synnynnäisesti tai muuten poikkeava sydämen rytmi (joka näkyy EKG:ssa eli
   sydänsähkökäyrässä)
  • käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin. Katso myös
   alla oleva kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”..

  Ole erityisen varovainen Citalopram Orion –tablettien suhteen, jos

  • sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus
  • sinulla on diabetes (katso kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”)
  • sinulla on epilepsia. Hoito Citalopram Orion -valmisteella tulee lopettaa, jos saat
   epilepsiakohtauksia tai jos epilepsiakohtauksia esiintyy tavallista useammin (katso myös kohta
   ”4. Mahdolliset haittavaikutukset”)
  • sinulla on ollut maniaa (kiihtymystila) tai hypomaniaa (ks. myös kohta ”4. Mahdolliset
   haittavaikutukset/Milloin tulee ottaa yhteys lääkäriin”)
  • käytät lääkkeitä, jotka lisäävät verenvuotoriskiä, esim. antikoagulantit (veren hyytymistä estävät
   aineet), tulehduskipulääkkeet ja salisyylihappojohdokset (esim. asetyylisalisyylihappo) tai jos
   sinulla on ollut verenvuotohäiriöitä.
  • saat sähköhoitoa
  • sinulla on tai on ollut jokin sydänsairaus tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus
  • sinulla on matala leposyke tai tiedät, että sinulla voi olla suolavaje pitkään jatkuneen ripulin ja oksentelun (pahoinvointi) tai nesteenpoistolääkkeiden (diureetit) käytön takia
  • sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, pyörtyilyä, tajunnanmenetystä tai huimausta seisomaan noustessa; ne saattavat olla merkkejä poikkeavasta sydämen rytmistä.

  Kerro lääkärillesi, jos jokin edellä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

  Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla

  Citalopram Orion -tabletteja ei normaalisti pitäisi käyttää lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Lääkäri voi silti määrätä Citalopram Orion -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan potilaan etujen mukaista.

  Jos lääkäri on määrännyt Citalopram Orion -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa yhteyttä.

  On hyvä muistaa, että alle 18-vuotiailla potilailla haittavaikutusten, kuten itsemurhayritykset, itsemurha-ajatukset sekä vihamielisyys (pääasiassa aggressio, vastustava käyttäytyminen ja viha) riski kasvaa, kun he käyttävät tämän luokan lääkkeitä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun alle 18-vuotias potilas käyttää Citalopram Orion -tabletteja.

  Citalopram Orion -tablettien pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.

  Itsemurha-ajatukset ja masennuksen ja ahdistuksen paheneminen

  Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

  Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

  • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
  • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

  Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan,ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

  Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi ja ahdistuneisuutesi pahenee tai tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

  Huom!

  Masennuksen tai siihen liittyvien sairauksien hoitoon käytettävillä lääkkeillä olon paranemista ei saavuteta hetkessä. Citalopram Orion -hoidon aloittamisen jälkeen voi kulua useita viikkoja, ennen kuin huomaat olosi kohentuvan. Paniikkihäiriön hoidossa kuluu yleensä 2 - 4 viikkoa ennen kuin paranemista havaitaan. Hoidon alussa tietyt potilaat voivat kokea lisääntynyttä ahdistusta, joka häviää hoidon jatkuessa. Siksi on tärkeää, että seuraat tarkasti lääkärisi ohjeita etkä lopeta lääkitystä tai muuta annosta neuvottelematta lääkärisi kanssa.

  Joidenkin maanisdepressiivisyyttä sairastavien potilaiden tila saattaa muuttua maaniseksi. Kuvaavia oireita ovat epätavalliset ja nopeasti vaihtuvat ajatukset, perusteeton onnen tunne ja liiallinen fyysinen aktiivisuus. Jos koet näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

  Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana saattaa esiintyä oireita, kuten levottomuutta tai vaikeuksia istua tai seistä paikallaan. Kerro lääkärillesi välittömäsi, jos sinulla on näitä oireita.

  Joskus on mahdollista, että et ole itse tietoinen yllämainituista oireista. Tämän vuoksi voi olla hyödyllistä, että pyydät ystävää tai sukulaista tarkkailemaan mahdollisia merkkejä muutoksista käytöksessäsi. Kerro lääkärillesi välittömästi tai ota yhteyttä lähimpään sairaalaan, jos sinulla on ahdistavia ajatuksia tai tuntemuksia tai jos mitä tahansa yllämainituista oireista ilmenee hoidon aikana.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

  Citalopram Orion -tabletteja ei saa käyttää samanaikaisesti

  • monoamiinioksidaasin (eli MAO:n) estäjien (esim. Parkinsonin taudin lääke selegiliini,
   masennuslääke moklobemidi tai antibiootti linetsolidi) kanssa eikä kahteen viikkoon MAO:n
   estäjähoidon päätyttyä. Citalopram Orion -hoidon jälkeen tulee pitää 7 päivän tauko ennen kuin käytät mitään edellä mainituista lääkkeistä.
  • rytmihäiriölääkkeiden tai lääkkeiden, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin; esim. ryhmän IA
   ja III rytmihäiriölääkkeet
  • psykoosilääkkeet (esim. fentiatsiinin johdannaiset, pimotsidi, haloperidoli),
   trisykliset masennuslääkkeet
  • tietyt mikrobilääkkeet (esim. sparfloksasiini, moksifloksasiini, erytromysiini IV, pentamidiini,
   malarialääkkeistä erityisesti halofantriini),
  • eräät antihistamiinit (astemitsoli, mitsolastiini).

  Kysy lääkäriltä, jos haluat lisätietoa tästä aiheesta.

  Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa tämän lääkkeen vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Kerro lääkärillesi, jos käytät joitakin seuraavista lääkkeistä:

  • Ns. SSRI-masennuslääkkeet (eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, esim. fluoksetiini ja sertraliini) tai trisykliset masennuslääkkeet (esim. amitriptyliini)
  • tietty masennuslääke, jota käytetään apuna myös tupakoinnin lopettamisessa (bupropioni)
  • tietty ahdistuneisuuden hoitoon käytettävä lääke (buspironi)
  • eräät migreenilääkkeet (sumatriptaani ja muut triptaanit)
  • eräät kipulääkkeet (tramadoli)
  • lääkkeet, jotka lisäävät verenvuotoriskiä, esim. veren hyytymistä estävät aineet (eli antikoagulantit), tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo), dipyridamoli ja tiklopidiini
  • rohdosvalmisteet, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum)
  • verenpaine- ja/tai sydänlääke metoprololi
  • mahan liikahappoisuuslääke simetidiini
  • tietyt psyykenlääkkeet kuten litium, tryptofaani ja desipramiini
  • tietty lääke malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon (meflokiini).

  Jos sinulla on diabetes, seuraa tarkasti veresi glukoosiarvoja ja insuliinin vaikutusta. Jos huomaat niissä muutoksia, neuvottele lääkärisi kanssa (katso kohta ”Ole erityisen varovainen Citalopram Orion tablettien suhteen, jos”).

  Citalopram Orion-tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa

  Alkoholin käyttöä ei suositella sitalopraamilääkityksen aikana.

  Tabletit tulee ottaa nesteen kera joko ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

  Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

  Raskauden tai imetyksen aikana ei pidä käyttää mitään lääkkeitä neuvottelematta ensin lääkärin tai apteekin kanssa. Keskustele lääkkeen käytöstä lääkärin kanssa, jos tulet raskaaksi tai jos harkitset raskautta ja imettämistä.

  Jos käytät Citalopram Orion -valmistetta raskauden viimeisen kolmanneksen aikana, sinun tulee olla tietoinen, että seuraavia vaikutuksia voi ilmetä vastasyntyneellä lapsellasi: hengitysvaikeudet, sinertävä iho, kouristuskohtauksia, ruumiinlämmön muutoksia, syömisvaikeuksia, oksentelua, matala verensokeri, jäykät tai veltot lihakset, vilkkaat refleksit, vapina, väriseminen, ärtyneisyys, horros, jatkuva itkeminen, uneliaisuus ja univaikeudet. Jos vastasyntyneellä vauvallasi ilmenee jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

  Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Citalopram Orion -tabletteja. Käytettäessä raskauden, erityisesti kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana lääkkeet, kuten Citalopram Orion saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

  Imetys: Sitalopraami erittyy rintamaitoon.

  Eläinkokeissa sitalopraamin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa
  hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Sitalopraami saattaa heikentää huomio- ja keskittymiskykyä.

  Autolla ajoa, koneiden käyttöä tai muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä tulee välttää kunnes on riittävän varmaa, ettei lääke vaikuta suorituskykyyn.

  Tärkeää tietoa Citalopram Orion –tablettien sisältämistä aineista

  Tabletit sisältävät laktoosia 23 mg (10 mg tabl.), 46 mg (20 mg tabl) ja 91 mg (40 mg tabl.). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän
  lääkevalmisteen ottamista.

  3. MITEN CITALOPRAM ORION -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

  Lääke otetaan kerran päivässä lääkärin ohjeen mukaan.

  Masennustila:
  Aikuiset: Tavallinen annos on 20 mg vuorokaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa sen enimmäisannokseen 40 mg vuorokaudessa.

  Paniikkihäiriö:
  Aikuiset: Alkuannos on 10 mg vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan, minkä jälkeen
  annosta lisätään 20-30 mg:aan vuorokaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa sen enimmäisannokseen 40 mg vuorokaudessa.

  Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat):
  Alkuannos on puolet suositeltavasta annoksesta, esim. 10 - 20 mg vuorokaudessa. Iäkkäiden potilaiden ei yleensä pitäisi saada yli 20 mg sitlopraamia vuorokaudessa.

  Riskipotilaat
  Potilaiden, joilla on maksasairaus, ei tulisi saada yli 20 mg sitlopraamia vuorokaudessa.

  Hoitoa tulee jatkaa vähintään 6 kuukauden ajan oireiden häviämisen jälkeen, koska on mahdollista, että jotkut oireista saattavat palata.

  Jos sinusta tuntuu, että Citalopram Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

  Jos otat enemmän Citalopram Orion –tabletteja kuin sinun pitäisi

  Yliannostustapauksissa haittavaikutukset saattavat voimistua. Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan, apteekkiin tai Myrkytystietokeskukseen (Suomessa puh: 09-471 977, keskus 09-4711, Ruotsissa 112). Jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan, ota lääkepakkaus mukaasi.

  Jos unohdat ottaa Citalopram Orion -tabletteja

  Ota seuraava annos tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

  Jos lopetat Citalopram Orion -tablettien käytön

  Älä lopeta sitalopraamin käyttöä ennen kuin lääkärisi neuvoo sinua tekemään niin. Jos haluat lopettaa lääkityksen, neuvottele siitä lääkärisi kanssa. Hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti.

  Kun hoitojaksosi on päättynyt, sitalopraamin annosta suositellaan yleensä pienennettäväksi asteittain useiden viikkojen aikana.

  Kun lopetat sitalopraamin käytön, etenkin jos lopetat käytön äkillisesti, voit tuntea lopettamisoireita. Oireet ovat yleisiä, kun hoito sitalopraamilla lopetetaan. Riski lopettamisoireisiin on suurempi, kun sitalopraamia on käytetty pitkän aikaa tai suurilla annoksilla tai kun annosta on pienennetty liian nopeasti. Useimmilla ihmisillä oireet ovat lieviä ja menevät itsestään ohi parin viikon kuluessa. Jos saat vaikeita lopettamisoireita, kun lopetat sitalopraamin käytön, ota yhteys lääkäriisi. Hän voi pyytää sinua aloittamaan uudelleen tablettien ottamisen ja lopettamaan hoidon hitaammin.

  Lopettamisoireita ovat: pyörryttävä (hutera tai tasapainoton) olo, pistely, polttava tunne ja (harvemmin) sähköiskun tunteet, myös päässä, unihäiriöt (vilkkaat unet, painajaiset, kyvyttömyys nukkua), ahdistuneisuuden tunne, päänsärky, sairauden tunne, pahoinvointi, hikoilu (myös yöhikoilu), levoton tai kiihtynyt olo, hämmentynyt tai sekava olo, tunteellinen tai ärtynyt olo, ripuli (löysät ulosteet), näköhäiriöt, sydämen lepatus tai tykytys (palpitaatio).

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Muiden lääkkeiden tavoin myös sitalopraami voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset ovat yleisempiä kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana ja häviävät yleensä hoidon jatkuessa.

  Ota yhteys lääkäriisi, jos sinulla on tätä lääkettä käyttäessäsi seuraavia tuntemuksia tai oireita: itsemurhaan tai kuolemiseen liittyviä ajatuksia, masennuksen tai ahdistuksen pahenemista, paniikkikohtauksia, vihaa tai muita epätavallisia muutoksia käytöksessäsi tai mielentilassasi, kouristuksia, serotoniinisyndrooma (motorinen levottomuus, sekavuus, ripuli, kuume, ylivilkkaat refleksit, heikko koordinaatio, levottomuus, kylmänväristykset, hikoilu, kiihtyneisyys, vapina tai tärinä ja nykiminen) tai verenvuototaipumusta (esim. nenäverenvuoto, vuotavat ikenet, epätavallinen mustelmataipumus, mustat tai veriset ulosteet, runsas kuukautisvuoto).

  Erittäin yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä)
  Lisääntynyt hikoilu, uneliaisuus tai epätavallinen tokkuraisuus, unettomuus, silmien mukauttamishäiriöt, nopeutunut tai epäsäännöllinen syke, pahoinvointi, suun kuivuminen, heikkous.

  Yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta)
  Painon lasku, ruokahaluttomuus, unihäiriöt, keskittymishäiriöt, epänormaalit unet, muistin menetys, ahdistus, seksuaaliset häiriöt (vähentynyt seksuaalinen halukkuus tai kyky, impotenssi, ejakulaatiohäiriöt, poikkeava orgasmi tai orgasmikyvyttömyys naisilla), kivuliaat kuukautiset, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, apatia, sekavuus, migreeni, vapina, epänormaalit aistimukset (pistely), heitehuimaus, keskittymiskyvyn häiriöt, korvien soiminen, kohonnut tai alentunut verenpaine, nenän ja nenän sivuonteloiden tulehdus, ripuli, ummetus, ruuansulatushäiriöt, oksentelu, vatsakipu, ilmavaivat ja lisääntynyt syljeneritys, kutina, lihas- tai nivelsärky, virtsaamishäiriöt tai lisääntynyt virtsaneritys, uupumus, haukottelu.

  Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta)
  Ruokahalun lisääntyminen, painon nousu, aggressiivisuus, persoonallisuuden häviäminen, aistiharhat, euforia (liiallinen hyvänolon tunne), lisääntynyt seksuaalivietti, pyörtyminen, silmän mustuaisten laajentuminen, hidas syke, nopea syke, yskä, maksaentsyymiaktiivisuuden lisääntyminen, allergiset reaktiot (esim. ihottuma), hiustenlähtö, lisääntynyt herkkyys auringonvalolle, virtsaumpi, runsaat kuukautiset, pyörtyminen, huonovointisuus.

  Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta)
  Pieni veren natriumpitoisuus, kouristuskohtaukset, liikehäiriöt, makuaistin häiriöt, epätavalliset verenvuodot, lievä maksan toimintahäiriö, kuume.

  Erittäin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta)
  Sydämen kammion ja kammion yläpuoliset rytmihäiriöt, maidonvuoto.

  Potilailla, jotka käyttävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, kuten Citalopram Orion tabletteja, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

  Hoito Citalopram Orion -valmisteella tulee lopettaa, jos ilmenee kouristuskohtauksia tai kohtausten esiintymistiheys lisääntyy (katso kohta ”Ole erityisen varovainen Citalopram Orion -tablettien suhteen, jos”).

  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

  Milloin tulee ottaa yhteys lääkäriin

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin seuraavissa tapauksissa:

  • Serotoniinioireyhtymä.
   Mikäli hoidon aikana ilmenee korkeaa kuumetta, lihasjäykkyyttä, pakonomaisia lihasnykäyksiä, mielentilan muutoksia, kiihtymystä, vapinaa ja sekavuutta, voivat nämä viitata harvinaisen serotoniinioireyhtymän kehittymiseen.
  • Itsetuhoiset ajatukset.
   Masennuksen hoitoon liittyy itsemurhariski, erityisesti 2 - 4 ensimmäisen hoitoviikon aikana.
  • Mania.
   Sitalopraamia käytetään joskus kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, jossa masennus- ja maniajaksot vaihtelevat. Tällöin se saattaa laukaista maanisen jakson.
  • Psykoottisten oireiden paheneminen.
   Psykoottiset oireet voivat pahentua skitsofrenian masennusjakson hoidon aikana.

  Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista, niin lopeta Citalopram Orion –valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • Nopea, epäsäännöllinen sydämen syke tai pyörtyminen, jotka voivat olla oireita henkeäuhkaavasta tilasta, joka tunnetaan nimellä Torsades de Pointes.

  5. CITALOPRAM ORION -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.
  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. MUUTA TIETOA

  Mitä Citalopram Orion -tabletit sisältävät

  • Tablettien vaikuttava aine on sitalopraamihydrobromidi. Kukin tabletti sisältää sitalopraamihydrobromidia määrän, joka vastaa 10 mg, 20 mg tai 40 mg sitalopraamia.
  • Tablettiytimen apuaineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, kopovidoni, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti. Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, makrogoli ja titaanidioksidi (E 171).

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  • 10 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, pyöreä, kalvopäällystetty tabletti, koodi A toisella, ja 05
   toisella puolella.
  • 20 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällystetty tabletti, koodi A
   toisella ja 06 toisella puolella (jakoura 0 ja 6 välissä). Tabletin voi puolittaa.
  • 40 mg tabl.: valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällystetty tabletti, koodi A
   toisella ja 07 toisella puolella (jakoura 0 ja 7 välissä). Tabletin voi puolittaa.

  PVC/PVDC alumiini-läpipainopakkaus:
  28 tablettia (2x 14 tablettia) ja 98 tablettia (7x 14 tablettia). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  HDPE-purkki:
  Citalopram Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen: 30,100 ja 1000
  Citalopram Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen: 30, 56, 100, 250 ja 1000
  Citalopram Orion 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen: 30, 56, 100 ja 500
  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Orion Corporation
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

  25.06.2012

  Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

  SuomiRuotsi
  Orion CorporationOrion Pharma AB
  Orionintie 1P.O. Box 520
  02200 EspooSE-192 05 Sollentuna
  Puh: +358 (0)10 4261Puh: +46(0)8 623 64 40

  Yrityksen yhteystiedot:

  ORION OYJ ORION PHARMA
  Orionintie 1, PL 65
  02101 Espoo

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com
  www.orion.fi
  010 4261
  Tukkuliike: Oriola