FUCICORT LIPID emulsiovoide 20/1 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 24.10.2018 19:15:54)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fucicort Lipid 20 mg/g + 1 mg/g emulsiovoide
Fusidiinihappo, beetametasoni

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fucicort Lipid emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucicort Lipid emulsiovoidetta
 3. Miten Fucicort Lipid emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Fucicort Lipid emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fucicort Lipid emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

Fucicort Lipid on rasvainen emulsiovoide, joka on kortikosteroidin (beetametasoni) ja antibiootin (fusidiinihappo) yhdistelmä.

Beetametasoni hillitsee tulehdusreaktiota ja fusidiinihapolla on antibakteerinen vaikutus. Paikallishoitoon tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erittäin vahvat. Fucicort Lipid emulsiovoide kuuluu III-ryhmän kortikosteroideihin.

Käyttötarkoitukset
Fucicort Lipid emulsiovoidetta käytetään sellaisten ihosairauksien hoidossa,
joihin liittyy fusidiinille herkän bakteerin aiheuttama tulehdus.

Mikäli lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucicort Lipid emulsiovoidetta

Älä käytä Fucicort Lipid emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen fusidiinihapolle/natriumfusidaatille tai beetametasonivaleraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on sienen aiheuttama tulehdus koko kehossa.
 • jos sinulla on viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama tulehdus, akne, ruusufinni tai suuta ympäröivän ihon tulehdus tai ihotuberkuloosiin viittaavia oireita ja nämä ovat hoitamattomia tai niiden nykyinen hoito ei ole riittävä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fucicort Lipid emulsiovoidetta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Fucicort Lipid emulsiovoiteen suhteen

 • jos sinulla on kutinaa sukupuolielinten alueella tai ihon pintaverisuonten hauraus
 • hoidettaessa laajoja ihoalueita, käytettäessä valmistetta kasvoihin tai ihopoimuissa
 • jos valmistetta käytetään lapselle.
 • Vältä emulsiovoiteen joutumista silmiin, myös hoidettaessa silmien ympärillä olevaa ihoa.
 • Vältä emulsiovoiteen joutumista avoimiin haavoihin ja limakalvoille.
 • Vältä suuria määriä, suojaavia siteitä ja pitkittynyttä hoitoa.
 • Koska valmiste sisältää beetametasonivaleraattia, pitkäaikainen Fucicort Lipid emulsiovoiteen käyttö voi aiheuttaa ihon ohentumista.

Muut lääkevalmisteet ja Fucicort Lipid emulsiovoide
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta on suositeltavaa välttää käyttöä rintojen alueella.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fucicort Lipid emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Fucicort Lipid emulsiovoide sisältää

 • setostearyylialkoholia ja kaliumsorbaattia, jotka saattavat aiheuttaa ihoärsytystä (esim. kosketusihottuma)
 • metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka
  saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Fucicort Lipid emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.
Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:
Fucicort Lipid emulsiovoidetta sivellään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2 kertaa päivässä 2 viikon ajan.

Jos sinusta tuntuu, että valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Fucicort Lipid emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi
Tietoa paikallisesti annostellun fusidiinihapon aiheuttamista yliannostuksen oireista ei ole.
Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien liiallinen pitkäaikaiskäyttö saattaa aiheuttaa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan, joka tavallisesti on ohimenevä.

Jos unohdat käyttää Fucicort Lipid emulsiovoidetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fucicort Lipid emulsiovoiteen käytön
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisin hoidon aikana raportoitu haittavaikutus on kutina.

Melko harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 100:sta): erilaiset hoidettavan ihoalueen ärsytysoireet, esim. polttava tunne iholla, antopaikan kipu ja ärsytys, yliherkkyys, kuiva iho, kosketusihottuma ja kutina.

Harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta) ihottuma, punoitus, nokkosihottuma sekä hoidettavan alueen turvotus ja vesirakkulat.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella): näön hämärtyminen.

Pitkään jatkuva hoito paikalliskortikosteroideilla saattaa aiheuttaa ihon ohenemista (atrofia), pintaverisuonien laajenemista (telangiektasia), ihon juovaisuutta (striat), ihon punoitusta (eryteema), kosketusihottumaa, aknea muistuttavaa ihottumaa, mustelmia, ruusufinniä (rosacea), lisääntynyttä karvankasvua, liikahikoilua sekä ihopigmentin määrän vähenemistä (depigmentaatio). Myös silmänsisäisen paineen nousua ja glaukoomaa on raportoitu silmän alueelle tapahtuvan paikallisen annostelun yhteydessä. Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia saattaa ilmetä varsinkin suojaavia siteitä käytettäessä (okkluusiovaikutus) tai hoidettaessa laajoja ihoalueita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA

5. Fucicort Lipid emulsiovoiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30°C
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (lyhenne EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Avatun voideputken käyttöaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucicort Lipid emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat: fusidiinihappo 20mg/g ja beetametasoni (valeraattina) 1 mg/g
 • Muut aineet ovat makrogolistearyylieetteri, (steareth-21), setostearyylialkoholi, valkovaseliini, nestemäinen parafiini, all-rac-α-Tokoferoli, hypromelloosi, sitruunahappomonohydraatti, metyyliparahydroksibentsoaatti E218, propyyliparahydroksibentsoaatti E216, kaliumsorbaatti, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen emulsiovoide
Alumiinituubi 30 g

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja:
LEO Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
LEO Pharma Oy, Vantaa, puh. 020 721 8440.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 2.1.2018

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro