LOSARTAN KRKA tabletti, kalvopäällysteinen 12,5 mg, 50 mg, 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 08.05.2019 19:09:19)

Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

losartaanikalium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Losartan Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Losartan Krka ‑tabletteja

3. Miten Losartan Krka ‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Losartan Krka ‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Losartaani kuuluu lääkeaineryhmään, joka tunnetaan nimellä angiotensiini II -reseptorin salpaajat. Angiotensiini II on elimistössä muodostuva aine, joka sitoutuu verisuonten reseptoreihin ja aiheuttaa verisuonten supistumista. Tämä johtaa verenpaineen kohoamiseen. Losartaani estää angiotensiini II:n sitoutumista näihin reseptoreihin ja vähentää siten verisuonten supistumista, minkä seurauksena verenpaine alenee. Losartaani hidastaa korkeaan verenpaineeseen ja tyypin 2 diabetekseen liittyvää munuaisten toiminnan heikkenemistä.

Losartan Krka on tarkoitettu:

 • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon aikuisilla sekä 6–18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla
 • suojaamaan munuaisia potilailla, joilla on tyypin 2 (aikuistyypin) diabetes ja verenpainetauti sekä laboratoriokokein osoitettua munuaisten toiminnan heikkenemistä ja proteinuria vähintään 0,5 g/vrk (tila, jossa virtsan valkuaisainemäärä on poikkeava)
 • kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, jos lääkäri katsoo, ettei verenpainetta alentavia ACE:n estäjiä (angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjiä) voida käyttää. Jos sydämen vajaatoiminta on saatu hoitotasapainoon ACE:n estäjähoidolla, lääkitystäsi ei saa vaihtaa losartaaniin.
 • potilaille, joilla on korkea verenpaine ja sydämen vasen kammio on paksuuntunut. Losartaanin on osoitettu pienentävän aivohalvauksen vaaraa (LIFE-tutkimus).

Losartaanikaliumia, jota Losartan Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Losartan Krka ‑tabletteja

 • jos olet allerginen losartaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos raskautesi on kestänyt yli 3 kuukautta (Losartan Krka ‑tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus ja imetys)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Losartan Krka ‑tabletteja.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Losartan Krka ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).

On tärkeää kertoa lääkärille ennen Losartan Krka ‑tablettien ottamista:

 • jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt angioedeemaa (kasvojen, huulten, nielun ja/tai kielen turpoamista) (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset, ”Mahdolliset haittavaikutukset”)
 • jos olet oksennellut tai sinulla on ripuli, minkä yhteydessä elimistöstä on poistunut runsaasti nestettä ja/tai suolaa
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja, jotka lisäävät munuaisten kautta kulkevan nesteen määrää) tai noudatat niukkasuolaista ruokavaliota, mikä johtaa voimakkaaseen nesteen ja suolan poistumiseen elimistöstä (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Annostus erityisryhmissä”)
 • jos tiedät, että sinulla on munuaisiin verta kuljettavien verisuonten ahtauma tai tukos tai jos olet äskettäin saanut munuaissiirteen
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Losartan Krka -tabletteja” ja kohta Miten valmistetta käytetään ”Annostus erityisryhmissä”)
 • jos sairastat sydämen vajaatoimintaa, johon saattaa liittyä munuaisten vajaatoimintaa tai samanaikaisia henkeä uhkaavia sydämen rytmihäiriöitä. Jos saat samanaikaisesti hoitoa beetasalpaajilla, hoidossa on oltava erityisen varovainen.
 • jos sinulla sydänläppiin tai sydänlihakseen liittyvä sairaus
 • jos sinulla on sepelvaltimotauti (sydämen verisuonten verenvirtauksen heikkeneminen) tai aivoverisuonisairaus (aivojen verenvirtauksen heikkeneminen)
 • jos sairastat primaarista hyperaldosteronismia (lisämunuaisten lisääntyneeseen aldosteronihormonieritykseen liittyvä oireyhtymä, joka aiheutuu rauhasen toiminnan poikkeavuuksista).
 • jos käytät muita valmisteita, jotka voivat nostaa seerumin kaliumpitoisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Muut lääkevalmisteet ja Losartan Krka”).
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia,
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Losartan Krka -tabletteja” olevat tiedot.

Lapset ja nuoret

Losartaania on tutkittu lapsilla. Jos haluat lisätietoja, käänny lääkärin puoleen.

Losartaania ei suositella lapsille, joilla on munuais- tai maksaongelmia, koska kyseisistä potilasryhmistä oleva tieto on rajallinen. Losartaania ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, sillä sen ei ole osoitettu tehoavan tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Losartan Krka 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita, kaliumia säästäviä lääkkeitä, kuten tiettyjä nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja (esim. amiloridi, triamtereeni, spironolaktoni) tai muita seerumin kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavia valmisteita (esim. hepariini, trimetopriimiä sisältävät valmisteet), koska samanaikaista käyttöä Losartan Krka -valmisteen kanssa ei suositella.

Ole erityisen varovainen, jos käytät Losartan Krka ‑hoidon aikana mitään seuraavista lääkkeistä:

 • muita verenpainelääkkeitä, sillä ne voivat laskea verenpainettasi edelleen. Myös seuraavat lääkkeet/seuraaviin lääkeryhmiin kuuluvat lääkkeet saattavat alentaa verenpainettasi: trisykliset masennuslääkkeet, psyykenlääkkeet, baklofeeni, amifostiini
 • tulehduskipulääkkeet, kuten indometasiini, COX 2:n estäjät mukaan lukien (tulehdusta vähentävät lääkkeet, joita käytetään myös särkylääkkeinä), sillä ne voivat heikentää losartaanin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi johtaa munuaisten vajaatoiminnan pahenemiseen.

Litiumia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää yhdistelmänä losartaanin kanssa ilman lääkärin tarkkaa seurantaa. Erityiset varotoimet (esim. verikokeet) saattavat olla tarpeen.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

Jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä ota Losartan Krka ‑tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Losartan Krka ruuan ja juoman kanssa

Losartan Krka ‑tabletit voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Losartan Krka -valmisteen käytön aikana on vältettävä greippimehun nauttimista.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Losartan Krka ‑valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Losartan Krka ‑valmisteen sijasta. Losartan Krka ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Losartan Krka ‑valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkkeen vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Losartan Krka ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi eikä kykyysi käyttää koneita. Losartaani voi kuitenkin aiheuttaa joillekin potilaille huimausta ja uneliaisuutta, kuten monet muutkin korkean verenpaineen hoidossa käytettävät lääkkeet. Jos sinulla esiintyy huimausta tai uneliaisuutta, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin yrität ajaa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Losartan Krka ‑tabletit sisältävät laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Losartan Krka ‑annoksen sairautesi ja muiden käyttämiesi lääkkeiden perusteella. On tärkeää, että jatkat Losartan Krka ‑tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää sitä sinulle, jotta verenpaineesi pysyy hyvin hallinnassa.

Losartan Krka ‑valmisteita on olemassa seuraavia vahvuuksia: 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg.

Aikuiset potilaat, joilla on korkea verenpaine

Hoito aloitetaan tavallisesti 50 mg:n losartaaniannoksella (yksi Losartan Krka 50 mg -tabletti) kerran vuorokaudessa. Verenpainetta alentava vaikutus on voimakkaimmillaan 3–6 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Joidenkin potilaiden annosta voidaan suurentaa myöhemmin 100 mg:aan losartaania (kaksi Losartan Krka 50 mg ‑tablettia tai yksi Losartan Krka 100 mg ‑tabletti) kerran vuorokaudessa.

Jos sinusta tuntuu, että losartaanin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 6-vuotiaat lapset

Losartan Krka -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, sillä sen ei ole osoitettu tehoavan tässä ikäryhmässä.

6–18-vuotiaat lapset

Suositeltu aloitusannos 20–50 kg painaville potilaille on 0,7 mg/kg losartaania kerran vuorokaudessa (enintään 25 mg losartaania). Lääkäri saattaa suurentaa annosta, jos verenpaine ei ole hallinnassa.

Tämän lääkevalmisteen muut lääkemuodot voivat olla sopivampia lapsille. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Aikuiset potilaat, joilla on korkea verenpaine ja tyypin 2 diabetes

Hoito aloitetaan tavallisesti 50 mg:n losartaaniannoksella (yksi Losartan Krka 50 mg -tabletti) kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa myöhemmin 100 mg:aan losartaania (kaksi Losartan Krka 50 mg –tablettia tai yksi Losartan Krka 100 mg ‑tabletti) kerran vuorokaudessa verenpaineessa esiintyvän vasteen mukaan.

Losartaanitabletteja voidaan käyttää yhdessä muiden verenpainelääkkeiden (esim. nesteenpoistolääkkeiden, kalsiumkanavan salpaajien, alfa- tai beetasalpaajien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden) ja myös insuliinin ja muiden tavallisten verensokeriarvoja alentavien lääkkeiden (esim. sulfonyyliureat, glitatsonit ja glukosidaasin estäjät) kanssa.

Aikuiset potilaat, joilla on sydämen vajaatoiminta

Hoito aloitetaan tavallisesti 12,5 mg:n losartaaniannoksella (yksi Losartan Krka 12,5 mg -tabletti) kerran vuorokaudessa. Annosta suurennetaan yleensä tilasi mukaan vähitellen (esim. 12,5 mg vuorokaudessa ensimmäisen hoitoviikon ajan, 25 mg vuorokaudessa toisen hoitoviikon ajan, 50 mg vuorokaudessa kolmannen hoitoviikon ajan, 100 mg vuorokaudessa neljännen hoitoviikon ajan, 150 mg vuorokaudessa viidennen hoitoviikon ajan) lääkärin määräämään ylläpitoannokseen asti. Suurin annos on 150 mg losartaania (esim. kolme Losartan Krka 50 mg -tablettia tai yksi Losartan Krka 100 mg -tabletti sekä yksi Losartan Krka 50 mg -tabletti) kerran vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa losartaani yhdistetään yleensä nesteenpoistolääkkeeseen (munuaistesi kautta kulkevan nesteen määrää lisäävä lääke) ja/tai digitalikseen (sydäntä vahvistava ja sen toimintaa tehostava lääke) ja/tai beetasalpaajaan.

Annostus erityisryhmissä

Tietyille potilasryhmille lääkäri saattaa suositella pienempää annosta erityisesti hoitoa aloitettaessa, esimerkiksi potilaille, jotka saavat suurina annoksina nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja) tai sairastavat maksan vajaatoimintaa, tai yli 75-vuotiaille. Losartaanin käyttöä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien hoitoon ei suositella (ks. kohta ”Älä ota Losartan Krka ‑tabletteja”).

Antotapa

Tabletti niellään vesilasillisen kanssa. Pyri ottamaan tabletit joka päivä suunnilleen samaan aikaan päivästä. On tärkeää, että jatkat Losartan Krka ‑tablettien ottamista niin kauan, kunnes lääkäri antaa toisenlaiset ohjeet.

Jos otat enemmän Losartan Krka ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä tai jos esimerkiksi lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskin arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat alhainen verenpaine, sydämen sykkeen nopeutuminen tai mahdollisesti sykkeen hidastuminen.

Jos unohdat ottaa Losartan Krka -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos unohdat vahingossa ottaa päivän lääkeannoksen, ota seuraava annos normaaliin tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista, lopeta losartaanitablettien ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikkaan:

Vaikea allerginen reaktio (ihottumaa, kutinaa, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia).

Tämä on harvinainen, mutta vakava haittavaikutus. Sitä esiintyy useammin kuin yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta, mutta harvemmin kuin yhdellä potilaalla tuhannesta. Saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu losartaania käytettäessä:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

 • huimaus
 • alhainen verenpaine (etenkin verisuonistossa olevan nesteen liiallisen poistumisen yhteydessä esim. vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria nesteenpoistolääkeannoksia saavilla)
 • annoksesta riippuvaisia ortostaattisia vaikutuksia, kuten verenpaineen lasku noustaessa seisomaan makuulta tai istumasta
 • heikkokuntoisuus
 • väsymys
 • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia)
 • liian suuret veren kaliumarvot (hyperkalemia)
 • munuaisten toiminnan muutokset, munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien
 • veren punasolumäärän väheneminen (anemia)
 • veren virtsa-ainepitoisuuden sekä seerumin kreatiniini- ja kaliumarvojen suureneminen sydämen vajaatoimintaa sairastavilla.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

 • uneliaisuus
 • päänsärky
 • unihäiriöt
 • tunne sydämensykkeen kiihtymisestä (sydämentykytys)
 • vaikea rintakipu (angina pectoris)
 • hengenahdistus
 • vatsakipu
 • ummetus
 • ripuli
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • nokkosihottuma (urtikaria)
 • kutina
 • ihottuma
 • paikallinen turvotus (edeema)
 • yskä.

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta):

 • yliherkkyys
 • angioedeema
 • verisuonten tulehdus (vaskuliitti, myös Henoch-Schönleinin purppura)
 • puutumisen tai kihelmöinnin tunne
 • pyörtyminen
 • hyvin nopea ja epäsäännöllinen sydämensyke (eteisvärinä)
 • aivohalvaus
 • maksatulehdus (hepatiitti)
 • veren alaniiniaminotransferaasiarvojen (ALAT) suureneminen, mikä korjautuu yleensä hoidon lopettamisen jälkeen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • verihiutalemäärän väheneminen
 • migreeni
 • poikkeavuudet maksan toimintakokeissa
 • lihas- ja nivelsärky
 • flunssan kaltaiset oireet
 • selkäkipu ja virtsatieinfektiot
 • lisääntynyt herkkyys auringonvalolle (valoherkkyys)
 • selittämätön lihaskipu ja tumma (teen värinen) virtsa (rabdomyolyysi)
 • impotenssi
 • haimatulehdus
 • alhainen veren natriumpitoisuus
 • masennus
 • yleinen huonovointisuus
 • korvien soiminen, suhina, humina tai naksuminen (tinnitus)
 • makuhäiriö (dysgeusia).

Lapsilla haittavaikutukset ovat samanlaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Polyetyleeni (HDPE) -tablettipurkki, jossa peukaloinnin paljastava polypropyleeni (PP) –suljin

Losartan Krka 12,5 mg: Valmiste on käytettävä 250 päivän kuluessa purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Losartan Krka 100 mg: Valmiste on käytettävä 100 päivän kuluessa purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Losartan Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on losartaanikalium. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 12,5 mg, 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia, mikä vastaa 11,4 mg, 45,8 mg tai 91,5 mg losartaania.
 • Muut aineet Losartan Krka 12,5 mg ‑tableteissa ovat: maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, sellaktoosi (selluloosajauheen ja laktoosimonohydraatin seos) tabletin ytimessä, ja hypromelloosi, talkki, propyleeniglykoli, titaanidioksidi (E171) ja väriaine kinoliinikeltainen (E104) kalvopäällysteessä.
 • Muut aineet Losartan Krka 50 mg ja 100 mg ‑tableteissa ovat: maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, sellaktoosi (selluloosajauheen ja laktoosimonohydraatin seos) tabletin ytimessä, ja hypromelloosi, talkki, propyleeniglykoli ja titaanidioksidi (E171) kalvopäällysteessä.

Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Losartan Krka sisältää laktoosia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Losartan Krka 12,5 mg: soikea, kupera, keltainen kalvopäällysteinen tabletti.

Losartan Krka 50 mg: pyöreä, kupera, viistoreunainen valkoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella jakouurre. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.

Losartan Krka 100 mg: soikea, kupera, valkoinen kalvopäällysteinen tabletti.

Läpipainopakkaus (läpinäkyvä PVC/PVDC-kalvo-läpipainopakkaus, jossa alumiinikalvo-päällyste; kotelo)

Losartan Krka 12,5 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 kalvopäällysteistä tablettia

Losartan Krka 50 mg: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 kalvopäällysteistä tablettia

Losartan Krka 100 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 kalvopäällysteistä tablettia

Polyetyleeni (HDPE, valkoinen) -tablettipurkki, jossa polypropyleeni-suljin. Polyetyleenistä valmistettu, silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli

Losartan Krka 50 mg: 250 kalvopäällysteistä tablettia, pahvikotelossa.

Polyetyleeni (HDPE, valkoinen) -tablettipurkki, jossa peukaloinnin paljastava polypropyleeni (PP) -suljin

Losartan Krka 12,5 mg: 250 kalvopäällysteistä tablettia, pahvikotelossa.

Losartan Krka 100 mg: 100 kalvopäällysteistä tablettia, pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 15.01.2024

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro