DUOCORT emulsiovoide 1/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 24.08.2016 04:18:49)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Duocort 1 mg / 10 mg/g emulsiovoide

hydrokortisoni-17-butyraatti
klooriheksidiinidiglukonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Duocort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Duocort-emulsiovoidetta
 3. Miten Duocort-emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Duocort-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Duocort on ja mihin sitä käytetään

Duocort-emulsiovoidetta käytetään ihottumiin, joihin liittyy bakteeri- tai hiivatulehdus.

Hydrokortisoni-17-butyraatti on ns. keskivahva paikalliskortikosteroidi (-kortikoidi). Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti ja nopeasti ihottumaoireita. Klooriheksidiini on paikallisantisepti, joka tehoaa moniin bakteereihin ja hiivasieniin.

Hydrokortisoni-17-butyraattia ja klooriheksidiinidiglukonaattia, joita Duocort sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Duocort-emulsiovoidetta

Älä käytä Duocort-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen hydrokortisoni-17-butyraatille, klooriheksidiinidiglukonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on ihohaavaumia
 • jos sinulla on ihon virusinfektio, ihotuberkuloosi tai kupan aiheuttamia ihomuutoksia.

Varoitukset ja varotoimet

Valmistetta ei saa joutua silmien sidekalvoille eikä korvakäytäviin.

Muut lääkevalmisteet ja Duocort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Hydrokortisoni-17-butyraatilla tai klooriheksidiinillä ei tiedetä olevan haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Lyhytaikainen ja suppean ihoalueen hoito Duocort-emulsiovoiteella on mahdollista raskauden aikana. Pitkäkestoinen tai laajojen ihoalueiden hoito sen sijaan ei ole suotavaa raskauden aikana.

Kortikoidit voivat pienissä määrin erittyä rintamaitoon. Imeväisen saama annos on kuitenkin niin vähäinen, että tavanomaisen Duocort-hoidon aikana saa imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Duocort ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Duocort sisältää setostearyylialkoholia, makrogolisetostearyylieetteriä ja setyylialkoholia

Tämän lääkkeen sisältämät emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), makrogolisetostearyylieetteri ja setyylialkoholi voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten Duocort-emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Duocort-emulsiovoidetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle 1–3 kertaa vuorokaudessa. Sitä käytetään vain tulehduksen rauhoittumiseen asti, yleensä korkeintaan kaksi viikkoa. Tämän jälkeen hoitoa jatketaan perusvoiteella tai tarvittaessa pelkkää kortikoidia sisältävällä voiteella.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun.

Paikalliskortikoidien tulehdusta lievittävä vaikutus heikkenee 2–4 viikon yhtäjaksoisessa käytössä. Tästä syystä Duocort-hoito on syytä lopettaa ihottuman rauhoittuessa.

Jos käytät enemmän Duocort-emulsioivoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Duocort-emulsiovoiteen yliannostus on epätodennäköinen. Laajojen ihoalueiden pitkäaikainen hoito voi kuitenkin johtaa kohdassa 4 esitettyihin haittavaikutuksiin, jolloin tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Duocort-emulsiovoidetta

Levitä unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos levittämättä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lyhytaikaisessa ja paikallisessa käytössä hydrokortisoni-17-butyraatti on varsin hyvin siedetty. Kortikoidit hidastavat haavan paranemista. Niiden käyttö silmän alueella voi nostaa silmänpainetta ja altistaa harmaakaihille.

Useita kuukausia kestäneen käytön yhteydessä voi ilmetä erilaisia iho-oireita, kuten ihon ohenemista, pintaverisuonten laajenemista, aknea, pigmenttihäiriöitä, arpijuovia, verenpurkaumia ja ihokarvojen liikakasvua. Pitkäaikaiskäytön seurauksena voi ilmetä myös painonnousua, lisämunuaisten kuorikerroksen toiminnanvajautta ja pituuskasvun hidastumista. Pitkään kestänyt hoito lopetetaan vähitellen, koska äkillisen keskeyttämisen seurauksena haittavaikutukset voivat pahentua.

Klooriheksidiinin joutuminen silmään tai välikorvaan voi aiheuttaa paikallisen kudosvaurion.

Sekä hydrokortisoni-17-butyraatti että klooriheksidiini voivat joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Duocort-emulsiovoiteen säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Duocort sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat hydrokortisoni-17-butyraatti, jota on 1 mg grammassa voidetta, ja klooriheksidiinidiglukonaatti, jota on 10 mg grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), makrogolisetostearyylieetteri, setyylialkoholi, valkovaseliini, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pehmeä, homogeeninen emulsiovoide. Pakkauskoot: 20 g, 50 g ja 100 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

14.4.2016

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola