AGIOCUR rakeet

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 07.07.2016 13:39:21)

Pakkausseloste:Tietoa käyttäjälle

Agiocur rakeet

ispagulansiemen
ispagulansiemenkuori

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Agiocur on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Agiocuria
 3. Miten Agiocuria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Agiocurin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Agiocur on ja mihin sitä käytetään

Agiocur on kasvirohdosvalmiste, jonka sisältämät kuidut saavat aikaan kovan ulosteen pehmenemisen ja ulosteen tilavuuden kasvun ja siten lisäävät suolen supistusliikkeitä.
Agiocuria käytetään suolen toiminnan häiriöissä kuten ummetuksessa ja tukihoitona ärtyneen paksusuolen oireyhtymässä.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Agiocuria

Älä käytä Agiocuria

 • jos olet allerginen jollekin vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on ahtauma maha-suolikanavan alueella, erityisesti ruokatorven alueella (stenoosi)
 • jos sinulla on suolentoiminnan äkillisesti alkanut muutos ja se on kestänyt yli 2 viikkoa
 • jos esiintyy diagnosoimatonta peräsuolen verenvuotoa tai ulostamiskyvyttömyyttä laksatiivien käytön jälkeen
 • jos sinulla on todettu jokin ruokatorvi- tai mahasairaus
 • jos sinulla on todettu suolentukkeuma (ileus) tai siitä epäily
 • jos sinulla on todettu suolen lamaantuminen tai megakoolon tai näiden epäily
 • jos sairastat vaikeahoitoista diabetesta

Varoitukset ja varotoimet

 • jos sinulla on nielemisvaikeuksia.
 • jos olet heikkokuntoinen tai iäkäs (seuranta on tarpeen Agiocurin käytön aikana)
 • Valmistetta ei tule käyttää, jos sinulla on diagnosoimattomia äkillisiä tai jatkuvia vatsaoireita kuten vatsan alueen kipua, pahoinvointia ja oksentelua, jotka voivat olla merkkejä esim. suolentukkeumasta (ileus). Ota tässä tapauksessa yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Agiocur

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Muiden samanaikaisesti käytettyjen valmisteiden, kuten kivennäisaineiden, vitamiinien (B12), sydänglykosidien, kumariinijohdosten, karbamatsepiinin ja litiumin, imeytyminen suolesta voi viivästyä. Agiocur on otettava vähintään ½–1 tuntia ennen muiden lääkevalmisteiden ottamista tai aikaisintaan ½–1 tuntia muiden lääkevalmisteiden ottamisen jälkeen.

Agiocuria ruokailun yhteydessä annosteltaessa insuliinihoitoista diabetesta sairastavalle potilaalle, insuliiniannoksen tarkastaminen (pienentäminen) voi olla tarpeen.

Agiocuria annosteltaessa kilpirauhashormoneja käyttävälle potilaalle, kilpirauhashormoniannoksen muuttaminen voi olla tarpeen (lääkärin valvonnassa).

Agiocuria ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden suolen sisältöä lisäävien valmisteiden tai suolen liikkuvuutta vähentävien aineiden, kuten loperamidin (ripulilääke) tai opiaattien (mm. tietyt särkylääkkeet), kanssa.

Agiocur ruuan ja juoman kanssa

Agiocur-rakeet voidaan ottaa esim. viilin tai jogurtin kera.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Agiocur-rakeita voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Agiocuria tulee käyttää vain siinä tapauksessa, etteivät muut vaihtoehdot, kuten elintapojen ja ruokavalion muutokset ole tehonneet.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Agiocur sisältää sakkaroosia

Agiocur sisältää 850 mg sakkaroosia per annos (5 g tai yksi teelusikallinen).
Jos sinulla on todettu diabetes tai jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

 

3. Miten Agiocuria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on 10 g (2 teelusikallista) aterian jälkeen illalla (vähintään 1 tunti ennen nukkumaan menoa) ja 5 g (1 teelusikallinen) tarvittaessa ennen aamiaista.

Mikäli sinulla on ripuli tai taipumusta ripuliin, ota aluksi (1-3 päivää) 10 g (2 teelusikallista) kolmesti päivässä. Tämän jälkeen tarvittaessa 5 g (1 teelusikallinen) kolmesti päivässä.

Tavanomainen annos 7-12 –vuotiaille lapsille on puolet aikuisten vastaavasta annoksesta. Alle 7-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan.

Agiocur-rakeet otetaan pureskelematta, runsaan nestemäärän kera (n. 1-2 lasillista). Ne voidaan ottaa myös esim. viilin tai jogurtin kera. Agiocur-rakeiden kanssa tulee nauttia riittävä määrä nestettä. Ilman riittävää nestettä valmiste voi turvota ja tukkia nielun tai ruokatorven ja aiheuttaa tukehtumisvaaran. Potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia, valmistetta ei suositella.

Valmisteen käyttäjän on otettava yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos oireet pahenevat tai eivät lievity 3 päivän kuluessa hoidon aloittamisesta.

Yhtäjaksoista, yli kahta viikkoa pidempiä hoitojaksoja, ei suositella ilman lääkärin määräystä.

Jos käytät enemmän Agiocuria kuin sinun pitäisi

Agiocurin yliannostus voi aiheuttaa erilaisia vatsaoireita. On tärkeää, että juot runsaasti nestettä, jos olet ottanut liian suuren annoksen. Jos sinulla ilmenee voimakkaita oireita tai jos esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut Agiocuria, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09‑471 977).

Jos unohdat käyttää Agiocuria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ilmavaivoja voi esiintyä erityisesti hoidon alussa, mutta ne vähenevät hoidon jatkuessa. Ilman riittävää nestettä valmiste voi turvota ja aiheuttaa tukoksen nielussa, ruokatorvessa tai suolistossa.

Yliherkkyyttä valmisteen Ispagula-ainesosille saattaa ilmetä harvinaisina tapauksina. Jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Agiocurin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, sillä kyseessä voi olla valmisteen aiheuttama allerginen reaktio:

 • nokkosihottuma tai sitä muistuttava ihottuma (iholla on kutiavia, kohollaan olevia paukamia)
 • kutina tai punoitus
 • hengenahdistus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

 

5. Agiocurin säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Agiocur sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat ispagulansiemeniä (Plantaginis ovatae semen) 650 mg ja ispagulansiemenkuoria (Plantaginis ovatae seminis tegumentum) 22 mg per 1 g rakeita.
 • Muut aineet ovat kuminaöljy, salviaöljy, piparminttuöljy, akaasiakumi, talkki, rautaoksideja (keltainen ja punainen) E 172, titaanidioksidi E 171, kiinteä parafiini, nestemäinen parafiini ja sakkaroosi (170 mg/1 g rakeita).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Agiocur-rakeet ovat ruskeita monikerrosrakeita.

Pakkauskoot:
100 g, 250 g ja 1 kg pahvipurkissa, jossa alumiinisisus ja muovikansi.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

puh. 020-720 9550
info@meda.fi

Valmistaja
Madaus GmbH
51101 Köln
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.3.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro