PLASMALYTE GLUCOS infuusioneste, liuos 50 mg/ml

Plasmalyte Glucos 50 mg/ml, infuusioneste, liuos

Vaikuttavat aineet: glukoosi, natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumkloridiheksahydraatti, natriumasetaattitrihydraatti ja natriumglukonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita  ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Plasmalyte Glucos on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Plasmalyte Glucosia 
 3. Miten saat Plasmalyte Glucosia 
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Plasmalyte Glucosin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Plasmalyte Glucos on seuraavia aineita sisältävä vesiliuos:

 • sokeri (glukoosi)
 • natriumkloridi
 • kaliumkloridi
 • magnesiumkloridiheksahydraatti
 • natriumasetaattitrihydraatti
 • natriumglukonaatti.

Glukoosi on yksi elimistön energian lähteistä. Tässä infuusionesteessä on 220 kilokaloria litrassa. Natrium, kalium, magnesium, kloridi, asetaatti ja glukonaatti ovat veren suoloja.

Plasmalyte Glucosia käytetään:

 • nesteen ja hiilihydraattien (sokerin) lähteenä esimerkiksi:
 • palovammoissa
 • päänvammoissa
 • luunmurtumissa
 • infektioissa
 • peritoneaalin ärsytystiloissa (vatsan tulehduksissa)
 • nestevajauksen hoitoon kirurgisissa leikkauksissa
 • metabolisessa asidoosissa (kun veri tulee liian happamaksi), joka ei ole hengenvaarallinen
 • maitohappoasidoosissa (metabolisen asidoosin muoto, jossa maitohappo kerääntyy elimistöön). Maitohappoa muodostuu pääasiassa lihaksissa ja se poistuu elimistöstä maksan kautta.

Plasmalyte Glucos -infuusio voidaan antaa: 

 • aikuisille, vanhuksille ja nuorille
 • vauvoille ja pikkulapsille 28 päivän iästä 23 kuukauden ikään ja lapsille 2 vuoden iästä 11 vuoden ikään.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle EI SAA antaa Plasmalyte Glucosia, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista

 • epätavallisen korkea veren kloridipitoisuus (hyperkloremia)
 • epätavallisen korkea veren natriumpitoisuus (hypernatremia)
 • epätavallisen korkea veren kaliumpitoisuus (hyperkalemia)
 • munuaisten toimintahäiriö
 • sydänkatkos (hidas sydänrytmi)
 • veren liiallinen emäksisyys (metabolinen tai hengityselinten alkaloosi)
 • epätavallisen  matala veren kalsiumpitoisuus (hypokalsemia)
 • epätavallisen  alhainen mahanesteen suolahappopitoisuus (hypoklorhydria)
 • kaliumia säästävä nesteenpoistolääkitys (nesteenpoistotabletit, jotka aiheuttavat kaliumin kertymisen elimistöön). Esimerkiksi:
  • amiloridi
  • kaliumkanreonaatti
  • spironolaktoni
  • triamtereeni
  • (Nämä lääkeaineet voivat sisältyä yhdistelmävalmisteisiin)
 • diabetes, joka ei ole riittävässä hoitotasapainossa, jolloin veren sokerit saattavat nousta nor-maalia korkeammalle tasolle (kompensoimaton diabetes)
 • glukoosi-intoleranssi, esimerkiksi:
  • metabolinen stressi (kun elimistön metabolia ei toimi kunnolla johtuen esim. jostakin sairaudesta)
  • hyperosmolaarinen kooma (tajuttomuus).  Tällainen kooma voi aiheutua diabeteksessa, jos lääkitys on liian vähäinen
  • epätavallisen korkea verensokeri (hyperglykemia)
  • epätavallisen korkea veren laktaattipitoisuus (hyperlaktatemia)
  • jos olet allerginen glukoosille, natriumkloridille, kaliumkloridille, magnesiumkloridihek-sahydraatille, natriumasetaattitrihydraatille tai natriumglukonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Plasmalyte Glucos on hyperosmoottinen (konsentroitu) liuos. Lääkäri ottaa tämän huomioon sopivan liuosmäärän laskemiseksi.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut seuraavia sairauden oireita: 

 • sydämen vajaatoiminta
 • hengitysvaikeudet (keuhkosairaus)
 • munuaistoiminnan häiriö
  (erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava edellä olevissa sairauksissa)
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • nesteenkertyminen ihonalaisiin kudoksiin erityisesti nilkkoihin (perifeerinen ödeema)
 • nesteenkertyminen keuhkoihin (pulmonaarinen ödeema)
 • korkea verenpaine raskauden aikana (pre-eklampsia tai eklampsia)
 • aldosteronismi (sairaus, joka aiheuttaa korkeat aldosteronihormonin tasot)
 • jokin muu tila, joissa natriumia kertyy elimistöön liian suuria määriä, kuten steroidihoitojen aikana (katso myös alla: “Muut lääkevalmisteet ja Plasmalyte Glucos”)
 • diabetes (veren sokeriarvoja tarkkaillaan huolellisesti ja insuliinilääkitys tarkastetaan)
 • jokin muu tila, jossa on todennäköisempää, että elimistön kaliumpitoisuudet nousevat kor-keiksi (hyperkalemia), kuten:
  • munuaisvaurio
  • lisämunuaiskuoren toimintahäiriö (tämä lisämunuaiskuoren sairaus vaikuttaa hormonei-hin, jotka huolehtivat elimistön elektrolyyttien tasapainosta)
  • akuutti kuivuminen (elimistön nestemäärän väheneminen esim. oksennuksesta tai ripu-lista johtuen)
  • vakava kudosvaurio (kuten vakavissa palovammoissa)
   (tällaisissa tapauksissa vaaditaan erityisen huolellista verenkaliumarvojen tarkkailua)
 • myasthenia gravis (sairaus, joka aiheuttaa etenevää lihasheikkoutta)
 • leikkauksesta toipuminen
 • päänvamma viimeisen 24 tunnin aikana
 • korkea kallonsisäinen paine (intrakraniaalinen hypertensio)
 • verisuonitukoksen aiheuttama aivohalvaus (iskeeminen halvaus) 
 • jos sinulla on ongelmia aivojen nestetasoissa (esimerkiksi aivokalvontulehduksen, aivove-renvuodon tai aivovamman vuoksi)
 • jos sinulla on tila, jonka seurauksena sinulla voi olla liian paljon vasopressiinia (elimistön nestetasapainoa säätelevää hormonia) elimistössäsi, kuten:
  • äkillinen ja vakava sairaus tai vamma
  • olet ollut leikkauksessa
  • aivosairaus 
  • käytät tiettyjä lääkkeitä. 
   Nämä tilat voivat lisätä alhaisen veren natriumpitoisuuden riskiä mikä voi aiheuttaa pään-särkyä, pahoinvointia, kohtauksia, letargiaa, tajuttomuutta ja aivoturvotusta.

Lääkäri ottaa veri- ja virtsanäytteitä, tätä infuusiota annettaessa, määritelläkseen:

 • elimistön nestemäärän
 • suolojen, kuten natriumin ja kaliumin, määrän veressä ja virtsassa (plasma- ja virtsaelektro-lyytit)
 • veressä olevan sokerin määrän
 • happo-emästasapainon (veren ja virtsan happamuus).

Vaikka Plasmalyte Glucos sisältää kaliumia, se ei riitä tyydyttämään kaliumin tarvetta vakavissa kaliumin puutostiloissa (erittäin matalat veren kaliumpitoisuudet).

Plasmalyte Glucosia ei saa antaa verensiirtoon käytetyllä neulalla, koska silloin voi esiintyä pu-nasolujen hemolyysiä ja sakkaantumista.

Plasmalyte Glucos sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa metabolisen alkaloosin (tehdä veren liian emäksiseksi).

Koska Plasmalyte Glucos sisältää sokeria (glukoosia), se voi aiheuttaa hyperglykemiaa (korkean sokeripitoisuuden veressä). Jos näin käy, lääkäri saattaa:

 • säätää infuusion nopeutta
 • antaa insuliinia vähentääkseen veren sokerin määrää.

Tämä on erityisen tärkeää, jos olet diabeetikko.

Jos jatkuvaa hoitoa tarvitaan, lääkäri antaa myös muunlaisia infuusioita. Tämä tyydyttää elimistön muiden kemiallisten ja ravintoaineiden (ruoka) tarpeen.

Jos verestäsi mitataan Aspergillus -sienen pitoisuutta, voi tulos olla virheellisesti positiivinen Plasmalyte Glucos -hoidon aikana.

Lapset
Plasmalyte Glucos infuusio pitää antaa lapsille erityistä varovaisuutta noudattaen.
Vastasyntyneillä, erityisesti ennenaikaisesti syntyneillä ja niillä, joiden syntymäpaino on matala, on kohonnut riski liian matalan tai liian korkean verensokerin (hypo- tai hyperglykemia) kehittymiselle, mikä voi aiheuttaa komplikaatioita.  

Muut lääkevalmisteet ja Plasmalyte Glucos 
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavia lääkkeitä ei tule käyttää, kun saat Plasmalyte Glucosia:

 • kaliumiasäästäviä diureetteja (joitakin nesteenpoistotabletteja, kuten amiloridia, spironolaktonia, triamtereenia, kaliumkarenoaattia)
  (Jotkin yhdistelmävalmisteet saattavat sisältää näitä lääkeaineita. Katso myös aiempi kappale ”Sinulle EI SAA antaa Plasmalyte Glucosia, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista”).

Seuraavien lääkkeiden käyttö ei ole suositeltavaa, kun käytät Plasmalyte Glucosia:

 • angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) inhibiittoreita (joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • angiotensiini II reseptoriantagonisteja (joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • takrolimuusia (jota käytetään hylkimisreaktioiden ehkäisyyn kudossiirroissa ja joissakin ihosairauksissa)
 • syklosporiinia (jota käytetään hylkimisreaktioiden ehkäisyyn kudossiirroissa)
  Nämä lääkkeet voivat nostaa veren kaliumpitoisuuksia, joka voi olla hengenvaarallista. Veren kaliumarvojen nousu on todennäköisempää, jos kärsit munuaissairaudesta.

Tietyt lääkkeet voivat lisätä haittavaikutusten riskiä alhaisen veren natriumpitoisuuden vuoksi. Näitä lääkkeitä voivat olla: 

 • tietyt syöpälääkkeet
 • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (käytetään masennuksen hoitoon)
 • psykoosilääkkeet
 • opioidit
 • kivun ja/tai tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet (nk. ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID))
 • tietyt epilepsialääkkeet
 • oksitosiini (lääke, jota käytetään naisille raskauden ja synnytyksen aikana sekä synnytyksen jälkeiseen hoitoon)
 • diureetit.

Muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa tai joihin Plasmalyte Glucos voi vaikuttaa, ovat:

 • kortikosteroidit (tulehdusta lievittävät lääkkeet)
 • karbenoksolonit (tulehduskipulääke, jota käytetään vatsahaavojen hoidossa)
 • lihasrelaksantit (kuten tubokurariini, suksametoni ja vekuroni). Näitä lääkkeitä käytetään leikkauksissa ja niitä valvoo anetesiologi.
 • asetyylikoliini
 • aminoglykosidit (eräs antibioottiryhmä)
 • nifedipiini (käytetään korkean verenpaineen hoitoon ja rintakipuun)
 • happamat lääkkeet kuten:
  • salisylaatit, joita käytetään tulehdusten hoitoon (asetyylisalisyylihappo)
  • unilääkkeet (barbituraatit)
  • litium (jota käytetään psykiatrisiin sairauksiin)
 • emäksiset lääkkeet kuten:
  • sympatomimeetit (stimuloivat lääkkeet kuten efedriini ja pseudoefedriini, joita monet yskänlääkkeet ja vilustumissairauksiin käytettävät lääkkeet sisältävät)
  • muut stimulantit (kuten deksamfetamiini, fenfluramiini).

Plasmalyte Glucosin käyttö ruuan ja juoman kanssa
Kysy lääkäriltä neuvoa, mitä voit syödä ja juoda.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Voit saada Plasmalyte Glucosia raskauden ja imetyksen aikana. Lääkäri tarkkailee veren elektrolyyttipitoisuuksia sekä elimistön nesteen määrää.

Jos toinen lääke lisätään infuusionesteeseen raskauden tai imetyksen aikana, pitää:

 • keskustella lääkärin kanssa. Oksitosiiniksi kutsutun lääkkeen samanaikainen käyttö synnytyksen aikana voi alentaa veren natriumpitoisuutta (lisää hyponatremian riskiä).
 • lukea lisättävän lääkkeen pakkausseloste.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen ajamista tai koneiden käyttöä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääk-keen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri tai hoitaja annostelee Plasmalyte Glucosin. Lääkäri päättää, kuinka paljon ja kuinka usein valmistetta annetaan. Annostus riippuu potilaan iästä, painosta, yleisvoinnista sekä hoidon tarkoituksesta ja muista samanaikaisesti annetuista hoidoista.

Plasmalyte Glucosia EI SAA antaa, jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai, jos pakkaus on vahingoittunut.

Plasmalyte Glucos annetaan yleensä neulan ja muoviletkun kautta laskimoon. Lääkäri voi päättää myös muunlaisesta antotavasta.

Ylimääräinen liuos on hävitettävä. Plasmalyte Glucosia EI pidä antaa osittain käytetyistä pusseista.

Jos saat enemmän Plasmalyte Glucosia kuin sinun pitäisi
Jos Plasmalyte Glucosia annetaan liian paljon (yliannostus) tai se annetaan liian nopeasti, se voi johtaa seuraaviin oireisiin:

 • vesi ja/tai natrium (suola) yliannostelu, joka saa aikaan nesteenkertymisen kudoksiin (ödeema) aiheuttaen turvotusta
 • pistelyä käsissä ja jaloissa (parestesia)
 • lihasheikkous
 • liikkumattomuus (halvaantuminen)
 • epäsäännölliset sydänlyönnit (sydämen rytmihäiriöt)
 • sydänkatkos (erittäin hitaat sydänlyönnit)
 • sydänpysähdys (sydän lakkaa lyömästä, hengenvaarallinen tilanne)
 • sekava olo
 • jännerefleksien katoaminen
 • vähentynyt hengitys (hengityksen lamaantuminen)
 • sairauden tunne (pahoinvointi)
 • oksentaminen
 • ihon punastuminen (punoitus)
 • jano
 • matala verenpaine (hypotensio)
 • uneliaisuus
 • sydämen hidaslyöntisyys (bradykardia)
 • kooma (tajuttomuus)
 • veren happamoituminen (asidoosi), joka johtaa väsymykseen, sekavuuteen, horrokseen ja nopeutuneeseen hengitykseen
 • hypokalemia (normaalia matalammat veren kaliumpitoisuudet) ja metabolinen alkaloosi (liian emäksinen veri) erityisesti
 • potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta
 • mielentilan muutos
 • väsymys
 • hengitysvajaus
 • lihasten jäykkyys
 • lihasten nykiminen
 • lihasten supistuminen
 • hyperosmolaarisuus (kun veri tulee liian konsentroituneeksi)
 • nestehukka (dehydraatio)
 • korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia)
 • korkea virtsan sokeripitoisuus (hyperglykosuria)
 • virtsamäärän lisääntyminen (osmoottinen diureesi).

Kerro lääkärille, jos havaitset jotain näistä haittavaikutuksista. Infuusion anto keskeytetään ja saat oireenmukaista hoitoa.

Kun Plasmalyte Glucos  valmisteeseen lisätään muita lääkkeitä, lisättävä lääke voi myös aiheuttaa yliannostusoireita. Lue lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta luettelo mahdollisista oireista.

Jos lopetat Plasmalyte Glucosin käytön
Lääkäri päättää infuusion keskeyttämisestä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista kerro heti lääkärille tai hoitajalle. Nämä voivat olla vakavan tai jopa hengenvaarallisen allergisen (yliherkkyys-) reaktion oireita:

 • kasvojen ihon, huulten ja henkitorven turvotus
 • hengitysvaikeudet
 • ihottuma
 • ihon punoitus (eryteema).

Hoito valitaan oireiden perusteella.

Muut haittavaikutukset:

 • annostelutekniikan aiheuttamat reaktiot:
  • kuume (kuumevaste)
  • infuusiokohdan infektio
  • paikallinen kipu tai reaktio (punoitus tai turvotus) infuusiokohdassa
  • infuusiokohdan laskimon ärsyyntyminen ja tulehdus (flebiitti), mikä voi aiheuttaa punoitusta, kipua tai polttelua ja turvotusta infuusiolaskimossa
  • veritulpan muodostuminen (laskimotukos) infuusiokohtaan, mikä aiheuttaa kipua, turvotusta tai punoitusta tukoskohdassa
  • infuusioliuoksen pääsy laskimon ulkopuolelle kudoksiin (ekstravasaatio); tämä voi vaurioittaa ja arpeuttaa kudoksia
  • elimistön nesteylimäärä (hypervolemia)
  • veren kaliumpitoisuuden kohoaminen, mikä voi aiheuttaa epänormaalin sydämen sykkeen (hyperkalemia)
  • hyperglykemia
 • kohtaukset
 • nokkosihottuma (urtikaria)
 • vakava yliherkkyysreaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta (anafylaktoidinen reaktio)
 • matala verenpaine (hypotensio)
 • epämukava tunne rinnassa
 • hengenahdistus (dyspnea)
 • hengityksen vinkuminen
 • punoitus
 • verentungos
 • heikotuksen tunne (astenia)
 • kylmä hiki
 • kuume
 • vilunväristykset
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • aivoturvotus, joka voi aiheuttaa aivovamman.

Jos infuusionesteeseen tehdään lääkelisäyksiä, saattaa lisätty lääkekin aiheuttaa haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset riippuvat lisätystä lääkkeestä. Lue lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta luettelo mahdollisista oireista.

Muita samankaltaisilla valmisteilla havaittuja haittavaikutuksia:

 • Muita yliherkkyysreaktioita tai infuusioon liittyviä reaktioita: sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), sydämentykytykset, rintakipu, hengityksen kiihtyminen, epänormaali olo, karvojen nouseminen pystyyn, raajojen turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Plasmalyte Glucosia ei saa käyttää, jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Plasmalyte Glucos sisältää

Vaikuttavat aineet ovat:

 • glukoosi (sokeri): 55,00 g/l
 • natriumkloridi: 5,26 g/l
 • kaliumkloridi: 0,37 g/l
 • magnesiumkloridiheksahydraatti: 0,30 g/l
 • natriumasetaattitrihydraatti: 3,68 g/l
 • natriumglukonaatti: 5,02 g/l.

Muut aineet ovat:

 • injektionesteisiin käytettävä vesi
 • konsentroitu suolahappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Plasmalyte Glucos on kirkas liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia. Liuospussit ovat polyolefiini/polyamidi muovia (Viaflo). Pussin päällä on saumattu suojaava päällyspussi.

Pakkauskoot:

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml.

Pussit on pakattu laatikoihin. Jokainen laatikko sisältää jonkun alla olevista määristä:

 • 30 x 250 ml
 • 20 x 500 ml
 • 10 x 1000 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistajaMyyntiluvan haltija

Baxter Oy

PL 119

00181 Helsinki

Valmistaja

Bieffe Medital Sabiñánigo

Ctra de Biescas-Senegüé

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.11.2021

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käyttö ja käsittely

Ennen antoa liuos on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta aina, kun se on mahdollista. Liuosta saa käyttää vain, kun se on kirkasta ja pussi on ehjä.

Ota liuospussi pois päällyspussista vasta juuri ennen käyttöä. Sisäpussi pitää liuoksen steriilinä. Valmiste on annettava heti, kun infuusion antovälineistö on kiinnitetty pussiin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä antotapaan, jotta voidaan välttää mahdollisesti kuolemaan johtavia laskimoon annettavien nesteiden yliannostuksia vastasyntyneillä. Käytettäessä ruiskupumppua nesteiden tai lääkkeiden antamiseen vastasyntyneille laskimoon, nestettä sisältävää pussia ei saa jättää kiinni ruiskuun. Käytettäessä infuusiopumppua, kaikkien infuusiovälineistön sulkijoiden pitää olla kiinni ennen infuusiovälineistön poistamista pumpusta tai sammutettaessa pumppua. Tämä on tarpeen huolimatta siitä onko infuusiovälineistössä anti-freeflow –systeemi vai ei. Infuusiolaitetta ja -välineitä pitää seurata säännöllisesti.

Muovipusseja ei saa liittää toisiinsa. Liittäminen voi aiheuttaa ilmaemboliaa, mikä johtuu ensimmäiseen pussiin jääneen ilman siirtymisestä infuusioletkustoon, ennen kuin nesteen annostelu jälkimmäisestä pussista on loppunut. Pehmeissä muovipusseissa olevien laskimoon annettavien liuosten paineistaminen virtausnopeuden kasvattamiseksi voi johtaa ilmaemboliaan, jos pussiin jäänyt ilma ei ole kokonaan poistunut ennen annostelua. Ilmattavien infuusiovälineiden käyttäminen auki-asennossa voi aiheuttaa ilmaemboliaa, eikä niitä saa käyttää auki-asennossa pehmeiden muovipussien kanssa.

Liuos on annettava laskimoon steriilillä antovälineistöllä aseptiikkaa noudattaen. Antovälineistö on ensin täytettävä liuoksella, jotta estetään ilman pääsy välineistöön.

Lisäyksiä voidaan tehdä ennen infuusiota tai infuusion aikana itseumpeutuvan lääkelisäysportin kautta.

Muiden lääkkeiden lisääminen valmisteeseen tai sen väärällä tavalla antaminen voi aiheuttaa kuumeilua, joka johtuu mahdollisista pyrogeeneista. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, infuusio on heti keskeytettävä.

Hävitettävä kerta-annon jälkeen.

Käyttämättä jäänyt osuus on hävitettävä.

Osittain käytettyjä pusseja ei saa käyttää uudelleen.

1. Pakkauksen avaaminen

 • Ota Viaflo-pussi päällyspussista juuri ennen valmisteen käyttöä.
 • Tarkista, onko Viaflo-pussissa pieniä vuotoja puristelemalla sitä napakasti. Jos pussi vuotaa, se on hävitettävä, koska liuos ei enää ole steriiliä.
 • Tarkista, että liuos on kirkasta, ja ettei siinä ole ylimääräisiä hiukkasia. Jos liuos ei ole kirkasta, tai jos siinä on hiukkasia, se on hävitettävä.

2. Infuusion valmistelu

Liuosta EI pitäisi annostella ääreislaskimoon.

Käytä annossa ja sen valmistelussa vain steriilejä tarvikkeita ja aineita.

 • Ripusta pussi ripustussilmukasta.
 • Poista toisella kädellä muovisuojus pussin pohjassa olevasta ulostuloportista:
 • tartu toisella kädellä portissa olevaan pieneen ulokkeeseen
 • kierrä toisella kädellä suojuksen isompaa uloketta
 • suojus putoaa pois.
 • Noudata huolellista aseptiikkaa infuusion valmistelussa.
 • Kiinnitä infuusiovälineistö. Noudata käytettävän infuusiovälineistön käyttöohjeita yhdistämisessä, infuusioletkuston esitäytössä (praimauksessa) ja annostelussa.

3. Injektoitavien lääkelisäysten tekeminen

Varoitus! Lisäykset voivat olla yhteensopimattomia valmisteen kanssa. Kun valmisteeseen lisätään lääkkeitä, niiden yhteensopivuus sekä liuoksen että pussin kanssa on varmistettava ennen käyttöä. Osmolaarisuus on varmistettava ennen parenteraalista antoa, ja lisäysten perusteellinen ja huolellinen aseptinen sekoittaminen on välttämätöntä. Lisäysten jälkeen liuos on käytettävä heti, eikä sitä saa säilyttää. (Katso kohta Valmisteen säilyttäminen alla ”Lääkelisäysten vasta-aiheet”).

Lisäyksen tekeminen ennen infuusiota.

 • Desinfioi lääkkeenlisäysportti.
 • Pistä 19 (1,10mm)–22 (0,70mm) gaugen neula itsestään umpeutuvan lääkkeenlisäysportin läpi ja injisoi.
 • Sekoita infuusioneste ja lääkelisäys huolellisesti. Kun infuusionesteeseen lisätään lääkkeitä, joiden tiheys on suuri kuten esim. kaliumkloridia, taputtele pystyasennossa olevia portteja kevyesti ja sekoita.

Huomautus! Älä säilytä pusseja, joihin on tehty lisäyksiä.

Lisäyksen tekeminen infuusion aikana.

 • Sulje letkuston sulkija.
 • Desinfioi lääkkeenlisäysportti.
 • Pistä 19 (1,10mm)–22 (0,7mm) gaugen neula itsestään umpeutuvan lääkkeenlisäysportin läpi ja injisoi.
 • Ota pussi pois telineestä ja/tai käännä se pystyasentoon.
 • Tyhjennä molemmista porteista ilma kevyesti taputtelemalla pussin ollessa pystyasennossa.
 • Sekoita liuos ja lääkelisäys huolellisesti.
 • Laita pussi takaisin käyttöasentoon, avaa sulkija ja jatka liuoksen antamista.

4. Pakkauksen kestoaika: Lisäykset

Lääkelisäysten kemiallinen ja fysikaalinen stabiilius Viaflo pussin Plasmalyte Glucosin pH:ssa on varmistettava ennen käyttöä. Mikrobiologiselta kannalta liuotettu valmiste on käytettävä heti. Mikäli valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja –olot ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä 24 tunnin säilytysaikaa 2–8 ° C:ssa yleensä saa ylittää, jollei liuottaminen ole tapahtunut valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

5. Lääkelisäysten vasta-aiheet

Kun Plasmalyte Glucos -valmisteeseen tehdään lisäyksiä, on noudatettava aseptista tekniikkaa. Liuos on sekoitettava huolellisesti lisäysten jälkeen. Lisäysten jälkeen liuos on käytettävä heti, eikä sitä saa säilyttää.

Lisättävien lääkevalmisteiden yhteensopimattomuus Viaflo liuosten kanssa on määritettävä ennen lisäystä.

Lisättävän lääkevalmisteen pakkausselosteeseen on tutustuttava.

Ennen lisäystä on varmistettava, että lisättävä aine tai lääkevalmiste on vesiliukoinen ja/tai stabiili vedessä, ja että Plasmalyte Glucos ‑valmisteen pH-arvo on sopiva (pH 4,0–6,0). Lisäysten jälkeen on tarkastettava, että valmisteessa ei ole värimuutoksia ja/tai saostumia, liukenemattomia aineita eikä kiteitä.

5-prosenttiset glukoosiliuokset eivät ole yhteensopivia veren tai punasolujen kanssa, koska on kuvattu hemolyysiä ja veren sakkaantumista.

Lisäyksiä, joiden yhteensopimattomuus jo tiedetään, ei tule käyttää.

Yrityksen yhteystiedot:

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111
Tukkuliike: Tamro