MATRIFEN depotlaastari 12 mikrog/h, 25 mikrog/h, 50 mikrog/h, 75 mikrog/h, 100 mikrog/h

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,7 mt, 27.11.2019 19:04:02)

Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari
Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari
Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari
Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari
Matrifen 100 mikrog/tunti -depotlaastari

fentanyyli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mikä Matrifen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Matrifen-valmistetta
 3. Miten Matrifen-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Matrifen-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Matrifen.

Laastarit lievittävät hyvin voimakasta ja pitkäkestoista kipua

 • aikuisilla, jotka tarvitsevat jatkuvaa kivunlievitystä
 • yli 2-vuotiailla lapsilla, jotka jo saavat opioidilääkitystä ja tarvitsevat jatkuvaa kivunlievitystä.

Matrifen-depotlaastarit sisältävät lääkettä, jonka nimi on fentanyyli. Se kuuluu opioideiksi kutsuttujen voimakkaiden kipulääkkeiden ryhmään.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Matrifen-laastareita

 • jos olet allerginen fentanyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on lyhytkestoista kipua, kuten äkillistä kipua tai kipua leikkauksen jälkeen
 • jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia, kuten hidas tai pinnallinen hengitys.

Älä käytä tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua tai lastasi. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin käytät Matrifen-depotlaastareita.

Varoitukset ja varotoimet

 • Matrifen-depotlaastareista voi aiheutua hengenvaarallisia haittavaikutuksia henkilöille, jotka eivät jo käytä säännöllisesti lääkärin määräämiä opioidilääkkeitä.
 • Matrifen-depotlaastarit – myös käytetyt laastarit – voivat olla hengenvaarallisia lapsille. Ota huomioon, että (käyttämätön tai käytetty) tarttuva laastari voi olla lapselle houkutteleva, ja jos laastari tarttuu lapsen iholle tai lapsi laittaa laastarin suuhun, seuraukset voivat johtaa lapsen kuolemaan.

Laastarin tarttuminen toiseen henkilöön
Laastarin saa kiinnittää vain sen henkilön ihoon, jolle depotlaastarit on määrätty. Muutamissa tapauksissa laastarin tiedetään takertuneen toisen perheenjäsenen iholle läheisessä fyysisessä kosketuksessa tai samassa sängyssä nukuttaessa. Laastarin takertuminen vahingossa toisen henkilön (etenkin lapsen) iholle voi aiheuttaa lääkkeen imeytymisen toisen henkilön ihon läpi ja aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, kuten hengitysvaikeuksia sekä hidasta ja pinnallista hengitystä, jotka voivat johtaa kuolemaan. Jos laastari on tarttunut toisen henkilön iholle, laastari on heti poistettava ja on otettava yhteys lääkäriin.

Ole erityisen varovainen Matrifen-laastareiden suhteen

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos jokin seuraavista koskee sinua. Lääkärin saattaa olla tarpeen seurata vointiasi tarkemmin, jos

 • sinulla on joskus ollut keuhko- tai hengityselinsairauksia
 • sinulla on joskus ollut sydän-, maksa- tai munuaissairauksia tai matala verenpaine
 • sinulla on joskus ollut aivokasvain
 • sinulla on joskus ollut pitkittynyttä päänsärkyä tai pään vamma
 • olet iäkäs, sillä saatat olla herkempi tämän lääkkeen vaikutuksille
 • sairastat sairautta, jonka nimi on myasthenia gravis, joka aiheuttaa lihasheikkoutta ja lihasten väsymisen helposti
 • olet joskus ollut alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttäjä tai niistä tai huumeista riippuvainen.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai et ole siitä varma), käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin käytät Matrifen-depotlaastareita.

Haittavaikutukset ja Matrifen

 • Matrifen saattaa aiheuttaa epätavallista uneliaisuutta sekä hengityksen hitautta tai pinnallisuutta. Tällaiset hengitysvaikeudet voivat hyvin harvoin olla hengenvaarallisia tai jopa johtaa kuolemaan, etenkin jos potilas ei ole aiemmin käyttänyt voimakkaita opioidikipulääkkeitä (kuten Matrifen-depotlaastareita tai morfiinia). Jos havaitset tai kumppanisi tai sinua hoitava henkilö havaitsee, että depotlaastareita käyttävä potilas on epätavallisen unelias tai hänen hengityksensä on hidasta tai pinnallista:
  • poista depotlaastari
  • soita heti lääkärille tai mene lähimpään sairaalaan
  • pidä potilasta mahdollisimman paljon liikkeessä ja puhu hänen kanssaan.
 • Jos sinulle tulee kuumetta Matrifen-depotlaastarien käytön aikana, kerro siitä lääkärille, sillä se saattaa lisätä ihon läpi imeytyvää lääkemäärää.
 • Matrifen saattaa aiheuttaa ummetusta, joten kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, miten ummetusta voi ehkäistä tai hoitaa.
 • Depotlaastareiden toistuva, pitkäaikainen käyttö saattaa heikentää niiden tehoa (sietokykysi lisääntyy) tai saatat tulla niistä riippuvaiseksi.

Ks. kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset tarkempi luettelo mahdollisista haittavaikutuksista.

Kun laastari on kiinnitetty iholle, älä altista sitä suoralle lämmölle, kuten lämpötyynylle tai -huovalle, kuumavesipullolle, lämmitettävälle vesisängylle tai lämpölampulle tai ruskettavalle lampulle. Älä ota aurinkoa tai pitkiä kuumia kylpyjä, älä sauno äläkä kylve kuumassa poreammeessa. Nämä saattavat lisätä depotlaastarista saamaasi lääkemäärää.

Muut lääkevalmisteet ja Matrifen
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä ja rohdosvalmisteita. Jos ostat apteekista lääkkeitä, kerro apteekkihenkilökunnalle, että käytät Matrifen-depotlaastareita.

Lääkäri tietää, mitä lääkkeitä on turvallista käyttää Matrifen-depotlaastarien käytön aikana. Vointiasi saattaa olla tarpeen seurata tarkkaan, jos käytät joitakin alla mainitun tyyppisistä lääkkeistä tai jos lopetat jonkin alla olevassa listassa mainitun lääkkeen käytön, sillä niillä saattaa olla vaikutusta siihen, minkä vahvuisia Matrifen-depotlaastareita tarvitset.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle etenkin, jos käytät

 • muita kipulääkkeitä, kuten muita opioidikipulääkkeitä (kuten buprenorfiinia, nalbufiinia tai pentatsosiinia)
 • unilääkkeitä (kuten tematsepaamia, tsaleplonia tai tsolpideemia)
 • rauhoittavia lääkkeitä (kuten alpratsolaamia, klonatsepaamia, diatsepaamia, hydroksitsiinia tai loratsepaamia) tai mielenterveyshäiriöiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (psykoosilääkkeitä, kuten aripipratsolia, haloperidolia, olantsapiinia, risperidonia tai fentiatsiinia)
 • lihaksia rentouttavia lääkkeitä (kuten syklobentsapriinia tai diatsepaamia)
 • tiettyjä masennuslääkkeitä, joita kutsutaan SSRI-lääkkeiksi tai SNRI-lääkkeiksi (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia tai venlafaksiinia) – ks. lisätietoja jäljempänä
 • tiettyjä masennuslääkkeitä tai Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joita kutsutaan MAO:n estäjiksi (kuten isokarboksatsidia, feneltsiiniä, selegiliiniä tai tranyylisypromiinia). Et saa käyttää Matrifen-depotlaastareita 14 päivään näiden lääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen. Ks. lisätietoja jäljempänä.
 • tiettyjä antihistamiineja, joilla on väsyttävä vaikutus (kuten kloorifeniramiinia, klemastiinia, syproheptadiinia, difenhydramiinia tai hydroksitsiinia)
 • tiettyjä antibiootteja, joita käytetään infektioiden hoitoon (kuten erytromysiiniä tai klaritromysiiniä)
 • sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten itrakonatsolia, ketokonatsolia, flukonatsolia tai vorikonatsolia)
 • HIV-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten ritonaviiria)
 • sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten amiodaronia, diltiatseemia tai verapamiilia)
 • tuberkuloosin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten rifampisiinia)
 • tiettyjä epilepsialääkkeitä (kuten karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai fenytoiinia)
 • tiettyjä pahoinvointi- tai matkapahoinvointilääkkeitä (kuten fentiatsiinia)
 • tiettyjä närästys- tai mahahaavalääkkeitä (kuten simetidiiniä)
 • tiettyjä rintakivun (angina pectoris) tai korkean verenpaineen hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten nikardipiinia)
 • tiettyjä verisyövän hoitoon käytettäviä lääkkeet (kuten idelalisibia).

Matrifen ja rauhoittavat lääkkeet
Matrifen-depotlaastareiden ja rauhoittavien lääkkeiden (esim. bentsodiatsepiinien tai vastaavien lääkkeiden) samanaikainen käyttö lisää tokkuraisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja yhteiskäyttö voi olla jopa henkeä uhkaava. Näin ollen yhteiskäyttöä on harkittava ainoastaan, jos muut hoitovaihtoehdot eivät tule kyseeseen.

Jos lääkäri kuitenkin on määrännyt sinulle Matrifen-lääkettä otettavaksi yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa, hän tulee rajoittamaan sekä näiden lääkkeiden annostusta että yhteiskäytön aikaa.

Kerro lääkärille kaikista rauhoittavista lääkkeistä, joita käytät, ja noudata aina huolellisesti lääkärin antamia annostusohjeita. Voi olla eduksi pyytää ystäviäsi tai sukulaisiasi seuraamaan tilannettasi edellä mainittujen oireiden varalta. Ota yhteys lääkäriin, jos koet sellaisia oireita.

Matrifen ja masennuslääkkeet
Jos käytät tiettyjä masennuslääkkeitä, haittavaikutusten riski on tavanomaista suurempi. Matrifen-depotlaastareilla saattaa olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa, joten sinulla saattaa esiintyä mielentilan muutoksia, kuten kiihtyneisyyden tunnetta tai saatat nähdä, tuntea, kuulla tai haistaa epätodellisia asioita (aistiharhoja), sekä muita vaikutuksia, joita voivat olla verenpaineen muutokset, nopea sydämen syke, kuume, ylivilkkaat refleksit, koordinaatiokyvyn häviäminen, lihasjäykkyys, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Leikkaukset
Jos sinut saatetaan nukuttaa, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Matrifen-depotlaastareita.

Matrifen alkoholin kanssa
Älä juo alkoholia Matrifen-depotlaastareiden käytön aikana, paitsi jos olet ensin keskustellut siitä lääkärin kanssa.

Matrifen voi aiheuttaa uneliaisuutta tai hengityksen hidastumista. Alkoholi saattaa pahentaa näitä vaikutuksia.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Matrifen-depotlaastareita ei saa käyttää raskauden aikana, paitsi jos olet keskustellut siitä lääkärin kanssa.

Matrifen-depotlaastareita ei saa käyttää synnytyksen aikana, sillä lääke voi vaikuttaa vastasyntyneen hengitykseen.

Älä käytä Matrifen-depotlaastareita, jos imetät. Et saa imettää kolmeen päivään Matrifen-depotlaastarin poistamisen jälkeen, koska lääkettä saattaa erittyä äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Matrifen voi vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita tai työkaluja, sillä se saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Jos tällaisia vaikutuksia esiintyy, älä aja autoa äläkä käytä koneita tai työkaluja. Älä aja tämän lääkkeen käytön aikana ennen kuin tiedät, miten se vaikuttaa sinuun.

Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, jos olet epävarma siitä, onko sinun turvallista ajaa autoa tämän lääkkeen käytön aikana.

 

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri päättää sinulle parhaiten sopivan Matrifen-depotlaastareiden vahvuuden sen perusteella, miten vaikeaa kipu on, minkälainen yleiskuntosi on ja minkälaista kipulääkitystä olet käyttänyt aiemmin.

Laastarien käyttö ja vaihtaminen

 • Yhden laastarin sisältämä lääke riittää 3 vuorokaudeksi (72 tunniksi).
 • Vaihda laastari joka kolmas päivä, ellei lääkäri ole määrännyt toisin.
 • Poista aina vanha laastari iholta ennen uuden kiinnittämistä.
 • Vaihda laastari aina samaan aikaan päivästä kolmen päivän välein (72 tunnin välein).
 • Jos käytät useampaa kuin yhtä laastaria, vaihda kaikki laastarit samaan aikaan.
 • Merkitse muistiin laastarin kiinnittämisen viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika, jotta muistat milloin sinun pitää vaihtaa laastari.
 • Seuraavasta taulukosta näet, minä viikonpäivänä sinun pitää vaihtaa laastari:

iinnitä laastari

 

Vaihda laastari

maanantaina

torstaina

tiistaina

perjantaina

keskiviikkona

lauantaina

torstaina

sunnuntaina

perjantaina

maanantaina

lauantaina

tiistaina

sunnuntaina

keskiviikkona

Mihin laastari kiinnitetään

Aikuiset

 • Kiinnitä laastari tasaiseen kohtaan ylävartalolle tai käsivarteen (ei niveleen).

Lapset

 • Kiinnitä laastari aina yläselkään, jolloin lapsen on vaikea ylettyä siihen tai irrottaa se.
 • Tarkista silloin tällöin, että laastari on kiinni iholla.
 • On tärkeää, että lapsi ei irrota laastaria iholta ja laita sitä suuhunsa, sillä tämä voi olla hengenvaarallista tai johtaa jopa kuolemaan.
 • Seuraa lapsen tilaa hyvin tarkasti 48 tunnin ajan sen jälkeen kun
  • ensimmäinen laastari on kiinnitetty iholle
  • voimakkaampi laastari on kiinnitetty iholle.
 • Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin laastari alkaa vaikuttaa kunnolla. Lapsi voi siis tarvita lisäksi muuta kipulääkitystä, kunnes laastarin vaikutus alkaa. Lääkäri keskustelee tästä kanssasi.

Aikuiset ja lapset
Älä kiinnitä laastaria

 • kahta kertaa peräkkäin samaan kohtaan
 • kohtaan, jossa iho liikkuu paljon (niveliin) tai ärtyneelle tai rikkoutuneelle iholle
 • hyvin karvaiselle ihoalueelle. Jos iholla on karvoitusta, älä ajele sitä pois (se ärsyttää ihoa). Leikkaa karvat pois saksilla mahdollisimman läheltä ihoa.

Laastarin kiinnittäminen
Vaihe 1: Ihon valmistelu

 • Varmista, että iho on täysin kuiva, puhdas ja viileä ennen laastarin kiinnittämistä.
 • Jos iho pitää puhdistaa, käytä vain kylmää vettä.
 • Älä käytä saippuaa tai muita puhdistusaineita, rasvoja, kosteusvoiteita, öljyjä tai talkkia ennen laastarin kiinnittämistä.
 • Älä kiinnitä laastaria ihoon heti saunan, kuuman kylvyn tai suihkun jälkeen.

Vaihe 2: Suojapussin avaaminen

 • Jokainen laastari on pakattu omaan suojapussiinsa.
 • Repäise tai leikkaa suojapussi auki nuolen osoittaman loven kohdalta.
 • Repäise tai leikkaa suojapussin reuna varovasti kokonaan irti (jos käytät saksia, leikkaa läheltä suojapussin saumattua reunaa jotta laastari ei vaurioidu).

 • Tartu avatun suojapussin molempiin reunoihin ja vedä ne erilleen.
 • Ota laastari suojapussista ja kiinnitä välittömästi iholle.
 • Säilytä tyhjä suojapussi käytetyn laastarin hävittämistä varten.
 • Käytä laastaria vain kerran.
 • Ota laastari pois suojapussista vasta juuri ennen sen kiinnittämistä iholle.
 • Tarkastele, onko laastarissa vaurioita.
 • Älä käytä osiin jaettua, leikeltyä tai vaurioituneen näköistä laastaria.
 • Älä koskaan jaa laastaria osiin tai leikkaa sitä.

Vaihe 3: Suojakalvon poistaminen ja laastarin painaminen iholle

 • Varmista, että laastarin kiinnityskohta jää löysän vaatetuksen alle eikä sen päälle tule tiukkaa kuminauhaa.
 • Irrota toinen kiiltävä muovisen taustakalvon puolikas laastarista varovasti laastarin keskeltä alkaen. Vältä laastarin liimapinnan koskettamista.
 • Paina laastarin liimapinta iholle.
 • Poista taustakalvon toinen puolikas ja paina koko laastari iholle kämmenellä.
 • Jatka painamista vähintään 30 sekunnin ajan. Varmista, että laastari kiinnittyy ihoon hyvin, erityisesti reunoista.

Vaihe 4: Laastarin hävittäminen

 • Kun olet irrottanut laastarin, taita se heti niin, että liimapinnat kiinnittyvät tiukasti yhteen.
 • Laita laastari takaisin alkuperäiseen suojapussiin ja hävitä pussi apteekista saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • Säilytä käytetyt laastarit poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä – myös käytetyissä laastareissa on jäljellä jonkun verran lääkeainetta, joka saattaa olla vahingollista lapsille ja aiheuttaa jopa kuoleman.

Vaihe 5: Pesu

 • Pese kätesi pelkällä puhtaalla vedellä aina sen jälkeen, kun olet käsitellyt laastareita.

Lisätietoja Matrifen-depotlaastareiden käytöstä

Päivittäiset toimet laastareiden käytön aikana

 • Laastarit ovat vedenkestäviä.
 • Voit käydä suihkussa tai kylvyssä, kun laastari on kiinnitettynä, mutta älä hankaa itse laastaria.
 • Jos lääkäri antaa luvan, voit harrastaa liikuntaa tai urheilla, kun laastari on kiinnitettynä.
 • Voit myös uida, kun laastari on kiinnitettynä, mutta
  • älä käy kuumissa porealtaissa
  • älä laita tiukkaa kuminauhaa laastarin kohdalle.
 • Kun laastari on kiinnitetty iholle, älä altista sitä suoralle lämmölle, kuten lämpötyynylle tai ‑huovalle, kuumavesipullolle, lämmitettävälle vesisängylle tai lämpölampulle tai ruskettavalle lampulle. Älä ota aurinkoa tai pitkiä kuumia kylpyjä äläkä sauno. Nämä saattavat lisätä depotlaastarista saamaasi lääkemäärää.

Miten nopeasti laastarit vaikuttavat?

 • Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin ensimmäisen laastarin vaikutus on suurimmillaan.
 • Lääkäri voi määrätä myös muita kipulääkkeitä ensimmäiseksi päiväksi.
 • Tämän jälkeen laastarin pitäisi lievittää kipua jatkuvasti, niin että voit lopettaa muiden kipulääkkeiden käytön. Lääkäri voi kuitenkin määrätä lisäkipulääkkeitä aika ajoin.

Kuinka kauan laastareita käytetään?

 • Matrifen-laastareita käytetään pitkäkestoisen kivun hoitoon. Lääkärisi osaa kertoa, miten kauan todennäköisesti käytät laastareita.

Jos kipu pahenee

 • Jos kipusi pahenee laastarien käytön aikana, lääkäri saattaa ehkä kokeilla vahvempaa laastaria tai määrätä sinulle lisäkipulääkkeitä (tai molempia).
 • Jos vahvempien laastarien käyttö ei auta, lääkäri saattaa päättää, että laastarien käyttö lopetetaan.

Jos kiinnität liian monta laastaria tai väärän vahvuisen laastarin

Jos olet kiinnittänyt liian monta laastaria tai väärän vahvuisen laastarin, poista laastari ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

Yliannostuksen oireita ovat hengitysvaikeudet tai pinnallinen hengitys, väsymys, voimakas uneliaisuus, kyvyttömyys ajatella selkeästi, kävellä tai puhua normaalisti sekä heikotuksen, huimauksen tai sekavuuden tunne.

Jos unohdat vaihtaa laastarin

 • Jos unohdat vaihtaa laastarin, vaihda se heti, kun huomaat unohtumisen, ja kirjaa päivä ja kellonaika muistiin. Vaihda laastari taas tavanomaiseen tapaan 3 päivän (72 tunnin) kuluttua.
 • Jos muistat laastarin vaihdon kovin myöhään, ota yhteyttä lääkäriisi, sillä saatat tarvita lisäkipulääkitystä, mutta älä käytä ylimääräistä laastaria.

Jos laastari irtoaa

 • Jos laastari irtoaa ennen kuin sitä tarvitsee vaihtaa, kiinnitä heti uusi laastari, ja kirjaa päivä ja kellonaika muistiin. Valitse uusi ihoalue
  • ylävartalosta tai käsivarresta
  • lapsen yläselästä.
 • Kerro lääkärille laastarin irtoamisesta ja anna laastarin olla kiinnitettynä vielä 3 päivää (72 tuntia) tai lääkärin antaman ohjeen mukaan, ennen kuin vaihdat laastarin tavanomaiseen tapaan uuteen.
 • Jos laastarit irtoavat toistuvasti, kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

Jos haluat lopettaa Matrifen-laastarien käytön

 • Keskustele lääkärin kanssa ennen laastarien käytön lopettamista.
 • Jos olet käyttänyt laastareita pitkään, elimistösi on saattanut tottua niihin. Käytön äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa huonon olon.
 • Jos lopetat laastareiden käytön, älä aloita sitä uudelleen keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Saatat tarvita erivahvuisia laastareita, kun aloitat käytön uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinä huomaat tai kumppanisi tai potilasta hoitava henkilö huomaa laastarin käyttäjällä jotakin seuraavista, pitää laastari poistaa ja soittaa lääkärille tai mennä heti lähimpään sairaalaan. Kiireellinen lääkärinhoito saattaa olla tarpeen.

 • Epätavallinen uneliaisuus, tavanomaista hitaampi tai pinnallisempi hengitys.
  Noudata edellä annettuja ohjeita ja pidä laastaria käyttänyt henkilö mahdollisimman paljon liikkeessä ja puhu hänen kanssaan. Tällaiset hengitysvaikeudet voivat hyvin harvoin olla hengenvaarallisia tai jopa johtaa kuolemaan, etenkin jos henkilö ei ole aiemmin käyttänyt voimakkaita opioidikipulääkkeitä (kuten Matrifen-depotlaastareita tai morfiinia) (melko harvinainen, saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta).
 • Äkillinen kasvojen tai kurkun turvotus, vaikea ihon ärtyneisyys, punoitus tai rakkulointi. Nämä voivat olla merkkejä vaikeasta allergisesta reaktiosta (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).
 • Kouristuskohtaukset (melko harvinainen, saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)
 • Tajunnantilan heikkeneminen tai tajuttomuus (melko harvinainen, saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä)

 • Pahoinvointi, oksentelu, ummetus
 • Uneliaisuus
 • Huimaus
 • Päänsärky

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä kymmenestä)

 • Allerginen reaktio
 • Ruokahaluttomuus
 • Nukkumisvaikeudet
 • Masennus
 • Ahdistuneisuus, sekavuus
 • Epätodellisten asioiden näkeminen, tunteminen, kuuleminen tai haistaminen (hallusinaatiot)
 • Lihasvapina tai -kouristukset
 • Epätavalliset tuntemukset ihossa, kuten pistelyn tai kihelmöinnin tunne (parestesiat)
 • Pyörrytyksen tunne
 • Nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke
 • Korkea verenpaine
 • Hengenahdistus (dyspnea)
 • Ripuli
 • Suun kuivuminen
 • Vatsakipu tai ruoansulatusvaivat
 • Liikahikoilu
 • Kutina, ihottuma tai ihon punoitus
 • Virtsaamiskyvyttömyys tai kyvyttömyys tyhjentää rakko kokonaan
 • Voimakkaan väsymyksen tunne, heikotus tai yleinen sairaudentunne
 • Palelu
 • Käsien, nilkkojen tai jalkaterien turvotus

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä sadasta)

 • Kiihtyneisyyden tai ajan ja paikan tajun menettämisen tunne
 • Voimakas hyvänolontunne (euforia)
 • Tuntoherkkyyden heikkeneminen erityisesti iholla (hypestesia)
 • Muistinmenetys
 • Näön hämärtyminen
 • Hidas sydämensyke (harvalyöntisyys) tai matala verenpaine
 • Ihon sinerrys, joka johtuu veren vähäisestä happipitoisuudesta (syanoosi)
 • Suoliston liikkeiden puuttuminen (ileus)
 • Kutiseva ihottuma (ekseema), allerginen reaktio tai muu ihovaiva laastarin kiinnityskohdassa
 • Influenssan kaltainen sairaus
 • Ruumiinlämmön vaihtelut
 • Kuume
 • Lihasten nykiminen
 • Vaikeudet saada ja säilyttää erektio (impotenssi) ja yhdyntävaikeudet

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä tuhannesta)

 • Pupillien supistuminen (mioosi)
 • Hengityksen katkonaisuus (apnea)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Mieshormonien puutos (androgeenipuutos)
 • Sekavuustila (eli delirium, jonka oireita voivat olla seuraavien yhdistelmä: kiihtyneisyys, levottomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, sekavuus, pelot, epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen, unihäiriöt, painajaiset)

Laastarin kiinnityskohtaan saattaa ilmaantua ihottumaa, punoitusta ja vähäistä kutinaa. Tämä on tavallisesti lievää ja häviää laastarin poistamisen jälkeen. Jos iho-oireet eivät häviä tai laastari aiheuttaa voimakasta ihoärsytystä, käänny lääkärin puoleen.

Laastareiden toistuva käyttö saattaa heikentää niiden tehoa (sietokykysi kasvaa) tai saatat tulla niistä riippuvaiseksi.

Jos siirryt muiden kipulääkkeiden käytöstä Matrifen-depotlaastareiden käyttöön tai jos lopetat Matrifen-depotlaastareiden käytön äkillisesti, saatat havaita vieroitusoireita, kuten oksentelua, pahoinvointia, ripulia, ahdistuneisuutta tai vilunväristyksiä. Kerro lääkärille, jos havaitset jonkin näistä vaikutuksista.

Vastasyntyneillä vauvoilla on raportoitu vieroitusoireita, kun äiti on käyttänyt Matrifen-depotlaastareita pitkään raskauden aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Missä laastarit pitää säilyttää
Säilytä kaikki laastarit (käyttämättömät ja käytetyt) poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Miten pitkään Matrifen-laastarit säilyvät
Älä käytä Matrifen-depotlaastareita kartonkikotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Jos laastarit ovat vanhentuneet, vie ne apteekkiin.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Miten hävität käytetyt laastarit tai laastarit, joita et enää tarvitse
Jos käytetty tai käyttämätön laastari tarttuu vahingossa toiseen henkilöön, etenkin lapseen, se voi johtaa kuolemaan.

Käytetyt laastarit pitää taittaa kaksinkerroin liimapuoli sisäänpäin. Kaksinkerroin taitettu laastari hävitetään turvallisesti laittamalla se takaisin alkuperäiseen suojapussiin ja säilytetään hävittämiseen asti poissa muiden henkilöiden, etenkin lasten, ulottuvilta ja näkyviltä. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Matrifen-depotlaastari sisältää
Vaikuttava aine on fentanyyli.
Laastareita on viittä eri vahvuutta (ks. taulukko alla).

Laastarin nimi

Yksi laastari sisältää

Yhdestä laastarista saatu annos

Laastarin vaikuttava pinta-ala

Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari

1,38 mg

12 mikrogrammaa/tunti

4,2 cm2

Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari

2,75 mg

25 mikrogrammaa/tunti

8,4 cm2

Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari

5,5 mg

50 mikrogrammaa/tunti

16,8 cm2

Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari

8,25 mg

75 mikrogrammaa/tunti

25.2 cm2

Matrifen 100 mikrog/tunti -depotlaastari

11 mg

100 mikrogrammaa/tunti

33,6 cm2

Muut aineet ovat dipropyleeniglykoli, hydroksipropyyliselluloosa, dimetikoni, silikoniliimat (amiiniresistenttejä), etyleenivinyyliasetaatti (EVA, läpäisykalvo), polyetyleenitereftalaatti (PET, taustakalvo), fluropolymeerillä päällystetty polyesteri (suojakalvo) ja painomuste.

Matrifen-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Matrifen on läpinäkyvä ja suorakaiteen muotoinen laastari, kukin laastari on pakattu kuumasaumattuun, paperista, alumiinista ja akryylinitriili-metyyliakrylaatti-butadieenistä (AMAB) tai paperista, alumiinista, polyetyleenitereftalaatista (PET), polyetyleenistä (PE) ja syklisestä olefiinikopolymeeristä (LAS Pol A) valmistettuun pussiin. Depotlaastareihin on värillisellä tekstillä merkitty tuotenimi, vaikuttava aine ja vahvuus:

12 mikrog/tunti -laastari: ruskea merkintä
25 mikrog/tunti -laastari: punainen merkintä
50 mikrog/tunti -laastari: vihreä merkintä
75 mikrog/tunti -laastari: vaaleansininen merkintä
100 mikrog/tunti -laastari: harmaa merkintä

Laastarit on pakattu koteloihin, joissa on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 tai 20 laastaria. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh: 020 746 5000

Valmistaja
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2
D-56626 Andernach
Saksa

Takeda GmbH,
Robert-Bosch-Strasse 8,
78224 Singen,
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.9.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro