NEUPRO depotlaastari 2 mg/24 h

Lataa äänitiedostona, MP3 (12,1 mt, 16.08.2018 19:07:33)

Neupro 2 mg/24 h depotlaastari

rotigotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Neupro on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Neupro-laastareita
 3. Miten Neupro-laastareita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neupro-laastareiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Neupro on

Neupro sisältää vaikuttavaa ainetta nimeltä rotigotiini.

Rotigotiini kuuluu dopamiiniagonistit‑nimiseen lääkeaineryhmään. Dopamiini on aivojen välittäjäaine, joka on tärkeä liikuntakyvylle.

Mihin Neupro-laastareita käytetään
Neupro-laastareita käytetään aikuisille sellaisten oireiden ja löydösten hoitoon, jotka johtuvat

 • Parkinsonin taudista – Neupro-laastareita voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistettynä levodopa-nimiseen lääkkeeseen.
 • levottomat jalat ‑oireyhtymästä – siihen voi liittyä epämiellyttävä tuntemus jaloissa ja käsivarsissa, pakonomainen tarve liikkua, unihäiriö ja päiväaikaista väsymyksen tunnetta tai uneliaisuutta. Neupro-hoito joko vähentää näitä oireita tai lyhentää niiden kestoa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Neupro-laastareita, jos

 • olet allerginen rotigotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • sinulle joudutaan tekemään magneettikuvaus (diagnoosia varten tehtävä kuvantamistutkimus, joka perustuu magneettikenttään eikä röntgensäteilyyn)
 • sinulle joudutaan tekemään ns. sydämen sähköinen rytminsiirto (tarkoitettu erityisesti epänormaalin sydämen sykkeen hoitoon).

Sinun on poistettava Neupro‑laastari juuri ennen magneettikuvausta tai sydämen sähköistä rytminsiirtoa ihon palovammoilta välttymiseksi, koska laastari sisältää alumiinia. Toimenpiteen jälkeen voit kiinnittää uuden laastarin.

Jos jokin edellä olevista kohdista koskee sinua, älä käytä Neupro-laastaria. Jos olet epävarma asiasta, keskustele ensin lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Neupro-laastareita, koska

 • verenpaineesi on mitattava säännöllisesti Neupro-hoidon aikana, etenkin hoidon alussa. Neupro saattaa vaikuttaa verenpaineeseesi.
 • silmäsi on tutkittava säännöllisesti Neupro-hoidon aikana. Jos huomaat näkökyvyn häiriöitä tutkimusten välisenä aikana, ota heti yhteyttä lääkäriin.
 • jos sinulla on vakavia maksavaivoja, lääkäri saattaa joutua muuttamaan annostasi. Jos maksavaivasi pahenevat hoidon aikana, ota heti yhteyttä lääkäriin.
 • sinulla saattaa ilmetä laastarista aiheutuvia iho-ongelmia – ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset Laastarista aiheutuvat iho-ongelmat.
 • saatat tuntea itsesi hyvin uneliaaksi tai saatat nukahdella äkillisesti – ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Ajaminen ja koneiden käyttö.
 • levottomat jalat ‑oireyhtymän oireet saattavat ilmaantua tavanomaista aiemmin, olla voimakkaampia ja esiintyä myös muissa raajoissa. Jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita joko ennen Neupro-hoitoa tai sen aloittamisen jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin, sillä hoitoasi voidaan joutua muuttamaan.

Tajunnanmenetystä voi ilmetä

Neupro voi aiheuttaa tajunnanmenetyksen. Tällaista voi ilmetä etenkin Neupro-hoitoa aloitettaessa tai annosta suurennettaessa. Kerro lääkärille, jos menetät tajuntasi tai sinua huimaa.

Käyttäytymismuutokset ja poikkeavat ajatukset

Neupro saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka muuttavat käyttäytymistäsi (toimintaasi). Sinun kannattaa kertoa jollekin perheenjäsenelle tai sinua hoitavalle henkilölle tästä lääkehoidosta ja pyytää heitä lukemaan tämä pakkausseloste. Näin perheesi tai sinua hoitava henkilö osaavat kertoa sinulle tai lääkärillesi, jos käyttäytymisesi muuttuu huolestuttavasti.

Esimerkkejä:

 • epätavalliset pakonomaiset tarpeet tai mielihalut, joita et pysty vastustamaan ja jotka voisivat olla sinulle tai muille haitallisia – näitä oireita ilmenee pääasiassa potilailla, joilla on Parkinsonin tauti
 • poikkeavat ajatukset tai käyttäytyminen – tällaisia oireita ilmenee useammin potilailla, joilla on Parkinsonin tauti.

Katso lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset Käyttäytymismuutokset ja poikkeavat ajatukset.

Lapset ja nuoret

Älä käytä tätä lääkettä lapsille (alle 18‑vuotiaille), sillä sen turvallisuutta ja tehoa tämänikäisille ei ole osoitettu.

Muut lääkevalmisteet ja Neupro

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä ja rohdosvalmisteita.

Jos saat samanaikaisesti Neupro- ja levodopahoitoa, jotkut haittavaikutukset saattavat muuttua vakavammiksi, kuten epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat), Parkinsonin tautiin liittyvät tahattomat liikkeet (dyskinesia) ja säärten tai jalkaterien turvotus.

Älä käytä seuraavia lääkkeitä Neupro-hoidon aikana, sillä ne saattavat heikentää Neupro-hoidon tehoa:

 • ns. psykoosilääkkeet (tiettyjen psyykkisten sairauksien hoitoon)
 • metoklopramidi (pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon).

Keskustele lääkärin kanssa ennen Neupro-laastareiden käyttöä, jos käytät parhaillaan

 • rauhoittavia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiinejä tai psyykkisten sairauksien tai masennuksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.
 • verenpainetta alentavia lääkkeitä. Neupro voi alentaa verenpainetta seisomaan noustessa, ja muut verenpainetta alentavat lääkkeet saattavat voimistaa tätä vaikutusta.

Lääkäri kertoo sinulle, onko edellä mainittujen lääkkeiden käyttö Neupro-hoidon aikana turvallista.

Neupro ruuan, juoman tai alkoholin kanssa

Koska rotigotiini kulkeutuu verenkiertoon ihon läpi, ruoka tai juoma ei vaikuta sen imeytymiseen elimistöön. Kysy lääkäriltä, onko sinun turvallista nauttia alkoholia Neupro-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Neupro-laastareita, jos olet raskaana, koska rotigotiinin vaikutuksia raskauteen ja sikiöön ei tiedetä.

Älä imetä Neupro-hoidon aikana, koska rotigotiini saattaa erittyä rintamaitoon ja aiheuttaa lapsellesi vaikutuksia. Se vähentää todennäköisesti myös maidoneritystä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Neupro saattaa saada sinut tuntemaan itsesi erittäin uneliaaksi, ja sinä saatat nukahdella äkillisesti. Jos näin käy, älä aja autoa. Joissakin yksittäistapauksissa ihmiset ovat ajaessaan nukahtaneet ja siten aiheuttaneet onnettomuuksia.

Jos tunnet itsesi erittäin uneliaaksi, älä käytä myöskään työkaluja tai koneita tai tee mitään, mikä saattaisi altistaa muut tai sinut vakaville vammoille.

Neupro sisältää natriummetabisulfiittia (E223)

Natriummetabisulfiitti (E223) saattaa harvoin aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita) ja bronkospasmia (ilmateiden ahtautumisesta johtuvia hengitysvaikeuksia).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sopiva laastarivahvuus
Neupro-annoksesi riippuu sairaudestasi, ks. tiedot jäljempänä.

Neupro-laastareita on saatavana useita eri vahvuuksia, ja niistä kaikista vapautuu lääkeainetta 24 tunnin ajan. Vahvuudet ovat 1 mg/24 h, 2 mg/24 h, 3 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h ja 8 mg/24 h. Laastarivahvuuksia 1 mg/24 h ja 3 mg/24 h käytetään levottomat jalat ‑oireyhtymän hoitoon ja laastarivahvuuksia 4 mg/24 h, 6 mg/24 h ja 8 mg/24 h käytetään Parkinsonin taudin hoitoon. Laastarivahvuutta 2 mg/24 h käytetään Parkinsonin taudin ja levottomat jalat ‑oireyhtymän hoitoon.

 • Voit tarvita lääkärin määräämään annokseen useamman kuin yhden laastarin.
 • Jos annos on suurempi kuin 8 mg/24 h (lääkärin määräämä annos on suurempi kuin saatavana olevat laastarivahvuudet), tarvittavaan annokseen voidaan käyttää useita laastareita. Esimerkiksi 10 mg:n vuorokausiannos voidaan saavuttaa kiinnittämällä yksi 6 mg/24 h ‑laastari ja yksi 4 mg/24 h ‑laastari.
 • Laastareita ei saa leikata osiin.

Parkinsonin taudin hoito

Potilaat, jotka eivät saa levodopahoitoa (varhaisvaiheen Parkinsonin tauti)

 • Aloitusannoksesi on yksi 2 mg/24 h ‑laastari joka päivä.
 • Toisesta hoitoviikosta lähtien vuorokausiannostasi voidaan lisätä 2 mg:lla joka viikko, kunnes saavutat sinulle sopivan ylläpitoannoksen.
 • Useimmille potilaille sopiva annos on 6-8 mg joka päivä. Tämä annos saavutetaan normaalisti 3-4 viikossa.
 • Enimmäisannos on 8 mg vuorokaudessa.

Potilaat, jotka saavat levodopahoitoa (edennyt Parkinsonin tauti)

 • Aloitusannoksesi on yksi 4 mg/24 h ‑laastari joka päivä.
 • Toisesta hoitoviikosta lähtien vuorokausiannostasi lisätään 2 mg:lla joka viikko, kunnes saavutat sinulle sopivan ylläpitoannoksen.
 • Useimmille potilaille sopiva annos on 8-16 mg joka päivä. Tämä annos saavutetaan normaalisti 3-7 viikossa.
 • Enimmäisannos on 16 mg vuorokaudessa.

Levottomat jalat ‑oireyhtymän hoito

 • Aloitusannoksesi on yksi 1 mg/24 h ‑laastari joka päivä.
 • Toisesta hoitoviikosta lähtien vuorokausiannostasi voidaan lisätä 1 mg:lla joka viikko, kunnes saavutat sinulle sopivan ylläpitoannoksen. Se on saavutettu, kun sinä ja lääkärisi olette yhtä mieltä siitä, että oireet ovat riittävän hyvin hallinnassa ja lääkkeiden haittavaikutukset ovat hyväksyttäviä.
 • Enimmäisannos on 3 mg vuorokaudessa.

Jos joudut lopettamaan tämän lääkkeen käytön, ks. kohta Miten valmistetta käytetään Jos lopetat Neupro-laastareiden käytön.

Neupro-laastareiden käyttöohjeet:
Neupro on iholle kiinnitettävä laastari.

 • Varmista, että poistat vanhan laastarin ennen uuden kiinnittämistä.
 • Kiinnitä uusi laastari joka päivä eri ihoalueelle.
 • Anna laastarin olla kiinnitettynä 24 tunnin ajan, poista se sen jälkeen ja kiinnitä uusi laastari.
 • Vaihda laastari joka päivä suunnilleen samaan aikaan päivästä.
 • Älä leikkaa Neupro-laastaria osiin.

Mihin laastari kiinnitetään

Kiinnitä laastari kiinnittyvä puoli vasten puhdasta, kuivaa, tervettä ihoa seuraaville alueille (osoitettu viereisessä kuvassa harmaalla):

 • hartia tai olkavarsi
 • vatsa
 • kylki (sivullasi, kylkiluiden ja lantion välissä)
 • reisi tai lonkka.

Välttääksesi ihoärsytyksen:

 • Kiinnitä laastari joka päivä eri ihoalueelle. Kiinnitä se esimerkiksi yhtenä päivänä oikeaan kylkeesi, seuraavana päivänä vasempaan kylkeesi tai yhtenä päivänä kehon yläosaan ja sen jälkeen alaosaan.
 • Älä kiinnitä Neupro-laastaria samalle ihoalueelle kahta kertaa 14 vuorokauden aikana.
 • Älä kiinnitä laastaria rikkoutuneelle tai vaurioituneelle iholle äläkä punoittavalle tai ärtyneelle iholle.

 

Jos sinulle tästä huolimatta ilmaantuu iho-ongelmia, katso lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset Laastarista aiheutuvat iho-ongelmat.

Estääksesi laastaria irtoamasta osittain tai kokonaan

 • Älä kiinnitä laastaria alueelle, jossa tiukka vaatetus saattaa hangata sitä.
 • Älä käytä emulsiovoiteita, ihoöljyjä, ihovoiteita tai jauhemuotoisia ihotuotteita tai muita ihotuotteita kohdassa, johon kiinnität laastarin. Älä levitä edellä mainittuja tuotteita myöskään iholla jo olevan laastarin päälle tai lähelle.
 • Jos joudut kiinnittämään laastarin karvaiselle ihoalueelle, sinun on ajeltava karvat alueelta vähintään kolme vuorokautta ennen laastarin kiinnittämistä.
 • Jos laastarin reunat irtoavat ihosta, laastari voidaan kiinnittää ihoystävällisellä kuituteipillä.

Jos laastari irtoaa, kiinnitä uusi laastari loppupäiväksi – vaihda sitten laastari tavanomaiseen aikaan.

 • Älä anna laastarin kiinnitysalueen kuumentua (esim. liiallinen auringonvalo, sauna, kuumat kylvyt, lämpötyynyt tai kuumavesipullot), sillä tämä voi nopeuttaa lääkeaineen vapautumista. Jos epäilet kiinnitysalueen kuumentuneen liikaa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.
 • Tarkista aina, ettei laastari ole pudonnut kylvyn, suihkun, kuntoilun tai vastaavien toimien jälkeen.
 • Jos laastari on ärsyttänyt ihoasi, suojaa kyseinen ihoalue suoralta auringonvalolta, koska se saattaa muuttaa ihonväriä.

Miten laastaria käytetään

 • Kukin laastari on pakattu erilliseen suojapussiin.
 • Ennen kuin avaat uuden laastarin suojapussin, päätä laastarin kiinnityskohta ja tarkista, että olet poistanut mahdollisen vanhan laastarin.
 • Kiinnitä Neupro-laastari iholle heti sen jälkeen, kun olet avannut suojapussin ja poistanut suojakalvon.

1. Suojapussin avaamiseksi pidä
kiinni suojapussista kaksin
käsin.

 

2. Levitä kalvo auki.
3. Avaa suojapussi.

4. Ota laastari ulos suojapussista.

5. Laastarin kiinnittyvää pintaa peittää läpinäkyvä suojakalvo.

Pidä laastarista kiinni kaksin käsin niin, että suojakalvo on itseesi päin.

6. Taita laastari kahtia, jolloin kalvon S:n muotoinen halkaisuviiva aukeaa.

7. Irrota suojakalvon toinen puoli. Älä kosketa laastarin kiinnittyvää pintaa sormillasi.

8. Pidä kiinni jäykästä suojakalvosta sen toiselta puolelta

Aseta laastarin kiinnittyvä pinta ihoa vasten.

Paina laastarin kiinnittyvä puoli tiukasti paikalleen.

9. Taita laastarin toista puolikasta taaksepäin ja poista suojakalvon toinen puoli.

10. Paina laastaria tiukasti kämmenellä.

Paina laastaria noin 30 sekuntia.

Tämä varmistaa, että laastari on kiinni ihossa ja että reunat ovat kiinnittyneet hyvin.

11. Pese kätesi saippualla ja vedellä välittömästi laastarin käsittelyn jälkeen.  

Käytetyn laastarin poistaminen

 • Irrota käytetty laastari hitaasti ja huolellisesti.
 • Pese ihoalue hellävaroen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. Pesu poistaa iholle mahdollisesti jääneen tahmeuden. Jos iho pesun jälkeen vielä jää tahmeaksi, voit poistaa mahdollisen tahmeuden pienellä määrällä vauvaöljyä.
 • Älä käytä alkoholia tai muita liuottavia nesteitä, kuten kynsilakan poistoainetta. Ne saattavat ärsyttää ihoa.

Jos käytät enemmän Neupro-laastareita kuin sinun pitäisi

Lääkärin määräämää Neupro-annosta suurempien annosten käyttäminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia tai oksentelua, verenpaineen alenemista, epätodellisten asioiden näkemistä ja kuulemista (aistiharhoja), sekavuuden tunnetta, hyvin voimakasta unisuutta, pakkoliikkeitä ja kouristuksia. Jos sinulla ilmenee tällaisia haittoja, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan toimintaohjeita varten.

Jos unohdat vaihtaa laastarin totuttuun aikaan

 • Jos olet unohtanut vaihtaa laastarin totuttuun vuorokaudenaikaan, vaihda se heti kun muistat. Poista vanha laastari ja kiinnitä uusi laastari.
 • Jos olet unohtanut kiinnittää uuden laastarin poistettuasi vanhan, kiinnitä uusi laastari heti kun muistat.

Kiinnitä kummassakin tapauksessa seuraavana päivänä uusi laastari tavalliseen aikaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Neupro-laastareiden käytön

Älä lopeta Neupro-laastareiden käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Hoidon äkillinen lopettaminen voisi johtaa maligniksi neuroleptioireyhtymäksi kutsuttuun tilaan, joka voi olla hengenvaarallinen. Sen oireita ja löydöksiä ovat lihasten liikuntakyvyttömyys (akinesia), lihasjäykkyys, kuume, verenpaineen vaihtelut, kiihtynyt sydämen syke (takykardia), sekavuus, tajunnantason aleneminen (esim. kooma).

Jos lääkäri kehottaa sinua lopettamaan Neupro-hoidon, vuorokausiannosta on pienennettävä vähitellen

 • Parkinsonin taudin hoidossa 2 mg:lla joka toinen vuorokausi.
 • levottomat jalat ‑oireyhtymän hoidossa 1 mg:lla joka toinen vuorokausi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Jos huomaat jonkin haittavaikutuksen, kerro siitä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Haittavaikutukset, joita ilmenee todennäköisemmin hoidon alussa
Sinulla saattaa esiintyä hoidon alussa pahoinvointia ja oksentelua. Tällaiset vaikutukset ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja kestävät vain lyhyen aikaa. Keskustele lääkärin kanssa, jos ne kestävät pitkään tai jos olet niiden vuoksi huolestunut.

Laastarista aiheutuvat iho-ongelmat

 • Laastarin kiinnityskohdassa saattaa ilmetä ihon punoitusta ja kutinaa – tällaiset reaktiot ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita.
 • Reaktiot häviävät tavallisesti muutaman tunnin kuluessa laastarin poistamisen jälkeen.
 • Jos sinulle ilmaantuu ihoreaktio, joka kestää pidempään kuin muutaman päivän tai joka on vaikea, keskustele lääkärin kanssa. Tee näin myös silloin, jos reaktio leviää laastarin peittämää aluetta laajemmalle.
 • Vältä altistamasta ihoaluetta, jolla on jokin laastarin aiheuttama ihoreaktio, auringonvalolle ja solariumille.
 • Kiinnitä laastari joka päivä eri ihoalueelle ihoreaktioiden välttämiseksi. Käytä samaa ihoaluetta uudestaan vasta 14 päivän kuluttua.

Tajunnanmenetystä voi ilmetä
Neupro voi aiheuttaa tajunnanmenetyksen. Tällaista voi ilmetä etenkin Neupro-hoitoa aloitettaessa tai annosta suurennettaessa. Kerro lääkärille, jos menetät tajuntasi tai sinua huimaa.

Käyttäytymismuutokset ja poikkeavat ajatukset
Kerro lääkärille, jos huomaat seuraavassa lueteltuja käyttäytymismuutoksia, poikkeavia ajatuksia tai näitä molempia keskustellaksesi keinoista oireiden hallitsemiseksi tai vähentämiseksi.

Sinun kannattaa kertoa jollekin perheenjäsenelle tai sinua hoitavalle henkilölle tästä lääkehoidosta ja pyytää heitä lukemaan tämä pakkausseloste. Näin perheesi tai sinua hoitava henkilö osaavat kertoa sinulle tai lääkärillesi, jos käyttäytymisesi muuttuu huolestuttavasti. Neupro voi aiheuttaa sinulle epätavallisia pakonomaisia tarpeita tai mielihaluja, joita et pysty vastustamaan, kuten mielijohteen, tarpeen tai houkutuksen tehdä sinulle tai muille mahdollisesti vahingollisia asioita. Näitä oireita ilmenee pääasiassa potilailla, joilla on Parkinsonin tauti.

Esimerkkejä:

 • Voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista vakavista vaikutuksista huolimatta
 • Muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto ja käyttäytyminen, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu
 • Kontrolloimaton liiallinen ostelu tai tuhlaaminen
 • Ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Neupro voi aiheuttaa käyttäytymismuutoksia ja poikkeavia ajatuksia, esimerkiksi seuraavia:

 • todellisuudentajun heikentyminen
 • harhaluulot ja aistiharhat (epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen)
 • sekavuus
 • desorientaatio (ajan ja paikan tajun hämärtyminen)
 • aggressiivinen käyttäytyminen
 • kiihtyneisyys
 • äkillinen sekavuustila (delirium).

Kerro lääkärille, jos huomaat edellä mainittuja muutoksia käyttäytymisessä, ajattelussa tai näissä molemmissa keskustellaksesi keinoista oireiden hallitsemiseksi tai vähentämiseksi.

Allergiset reaktiot
Ota yhteyttä lääkäriin, jos huomaat allergisen reaktion merkkejä, kuten kasvojen, kielen tai huulten turpoamista.

Haittavaikutukset Parkinsonin taudin Neupro-hoidossa
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos huomaat seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä

 • päänsärky
 • unisuus tai heitehuimaus
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ihoärsytys laastarin alla, kuten ihon punoitus tai kutina.

Yleiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • kaatuminen
 • hikka
 • painonlasku
 • säärten ja jalkaterien turpoaminen
 • heikotuksen tunne, väsymyksen tunne
 • sydämen sykkeen tunteminen (sydämentykytys)
 • ummetus, suun kuivuminen, närästys
 • punoitus, hikoilun lisääntyminen, kutina
 • kiertohuimaus (pyörimisen tunne)
 • epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat)
 • alhainen verenpaine seisomaan noustaessa, korkea verenpaine
 • nukahtamisvaikeudet, unihäiriö, univaikeudet, painajaiset, epätavalliset unet
 • Parkinsonin tautiin liittyvät tahattomat liikkeet (dyskinesia)
 • pyörtyminen, huimauksen tunne seisomaan noustaessa verenpaineen alenemisen seurauksena
 • kyvyttömyys vastustaa impulsiivista haitallista toimintaa, joka liittyy kohtuuttomaan uhkapelaamiseen, toistuvaan tarkoituksettomaan toimintaan, kontrolloimattomaan liialliseen osteluun tai tuhlaamiseen.
 • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Melko harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

 • näön hämärtyminen
 • painonnousu
 • allerginen reaktio
 • alhainen verenpaine
 • sydämen syketiheyden kiihtyminen
 • voimistunut seksuaalivietti
 • sydämen rytmin poikkeavuudet
 • epämiellyttävä tunne ja kipu mahassa
 • yleistynyt kutina, ihoärsytys
 • äkillinen nukahtaminen ilman varoittavia merkkejä
 • kyvyttömyys saada erektio tai ylläpitää sitä
 • kiihtyneisyys, desorientaatio (ajan ja paikan tajun hämärtyminen), sekavuus tai vainoharhaisuus
 • suurentuneet tai poikkeavat maksan toimintakoetulokset
 • näköhäiriöt, kuten värien tai valon näkeminen
 • veren kreatiinikinaasipitoisuuden (pääasiassa luustolihaksissa esiintyvä entsyymi) suureneminen.

Harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

 • harhaluulot
 • äkillinen sekavuustila (delirium)
 • ärtyneisyys
 • aggressiivisuus
 • psykoottiset häiriöt
 • yleistynyt ihottuma
 • tahattomat lihaskouristukset (kouristuskohtaukset).

Tuntemattomat: haittojen esiintymistiheys ei ole tiedossa

 • tarve saada Neupron kaltaisia lääkkeitä suurempina annoksina kuin mitä sairauden hoito vaatii. Tämä tila tunnetaan nimellä dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä, ja se voi johtaa Neupron liialliseen käyttöön.
 • ripuli
 • pään kallistuma eteen
 • rabdomyolyysi (harvinainen vaikea lihashäiriö, joka aiheuttaa kipua, arkuutta ja heikkoutta lihaksissa ja saattaa johtaa munuaisongelmiin).

Jos havaitset jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Haittavaikutukset levottomat jalat ‑oireyhtymän Neupro-hoidossa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos huomaat seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä

 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • heikotus (väsymys)
 • ihoärsytys laastarin alla, kuten ihon punoitus tai kutina.

Yleiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • kutina
 • ärtyisyys
 • allerginen reaktio
 • voimistunut seksuaalivietti
 • korkea verenpaine
 • oksentelu, närästys
 • jalkojen ja jalkaterien turvotus
 • unisuus, äkillinen nukahtaminen ilman varoittavia merkkejä, univaikeudet, unihäiriöt, epätavalliset unet
 • kyvyttömyys vastustaa impulsiivista haitallista toimintaa, joka liittyy kohtuuttomaan uhkapelaamiseen, toistuvaan tarkoituksettomaan toimintaan, kontrolloimattomaan liialliseen osteluun tai tuhlaamiseen
 • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Melko harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

 • kiihtyneisyys
 • huimauksen tunne noustaessa seisomaan verenpaineen alenemisen seurauksena.

Harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

 • aggressiivisuus
 •  desorientaatio (ajan ja paikan tajun hämärtyminen).

Tuntemattomat: haittojen esiintymistiheys ei ole tiedossa

 • tarve saada Neupron kaltaisia lääkkeitä suurempina annoksina kuin mitä sairauden hoito vaatii. Tämä tila tunnetaan nimellä dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä, ja se voi johtaa Neupron liialliseen käyttöön.
 • epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat)
 • painajaisunet
 • vainoharhaisuus
 • sekavuus
 • psykoottiset häiriöt
 • harhaluulot
 • äkillinen sekavuustila (delirium)
 • heitehuimaus
 • tajunnanmenetys, pakkoliikkeet (dyskinesia)
 • tahattomat lihaskouristukset (kouristuskohtaukset)
 • näön hämärtyminen
 • näköhäiriöt, kuten värien tai valon näkeminen
 • kiertohuimaus (pyörimisen tunne)
 • sydämen sykkeen tunteminen (sydämentykytys)
 • sydämen rytmin poikkeavuudet
 • alhainen verenpaine
 • hikka
 • ummetus, suun kuivuminen
 • epämiellyttävä tunne ja kipu mahassa
 • ripuli
 • punoitus, hikoilun lisääntyminen
 • yleistynyt kutina, ihoärsytys
 • yleistynyt ihottuma
 • kyvyttömyys saada erektio tai ylläpitää sitä
 • painonlasku, painonnousu
 • suurentuneet tai poikkeavat maksan toimintakoetulokset
 • sydämen syketiheyden kiihtyminen
 • veren kreatiinikinaasipitoisuuden (pääasiassa luustolihaksissa esiintyvä entsyymi) suureneminen
 • kaatuminen
 • rabdomyolyysi (harvinainen vaikea lihashäiriö, joka aiheuttaa kipua, arkuutta ja heikkoutta lihaksissa ja saattaa johtaa munuaisongelmiin).

Jos havaitset jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 30 °C.

Käytettyjen ja käyttämättömien laastareiden hävittäminen

Käytetyt laastarit sisältävät vielä vaikuttavaa ainetta (rotigotiinia), joka voi olla haitallista muille. Taita käytetty laastari kaksin kerroin siten, että kiinnittyvä puoli jää sisäpuolelle. Aseta laastari alkuperäiseen suojapussiin ja hävitä se turvallisesti niin, ettei se joudu lasten ulottuville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neupro sisältää

Vaikuttava aine on rotigotiini.

 • Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia. Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

Muut aineet:

 • poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)‑kopolymerisaatti, povidoni K90, natriummetabisulfiitti (E223), askorbyylipalmitaatti (E304) ja DL‑α‑tokoferoli (E307).
 • Taustakerros: Polyesterikalvo, joka on silikonoitu, aluminoitu, värjätty pigmentillä [titaanidioksidi (E171), keltainen pigmentti 95, punainen pigmentti 166] ja painatettu (punainen pigmentti 144, keltainen pigmentti 95, musta pigmentti 7).
 • Suojakalvo: Läpinäkyvä fluoropolymeeripäällysteinen polyesterikalvo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Neupro on depotlaastari. Se on ohut, ja siinä on kolme kerrosta. Se on neliön muotoinen ja pyöreäreunainen. Päällyspuoli on vaaleanruskeanvärinen, ja siinä on painatus Neupro 2 mg/24 h.

Neupro-laastareita on saatavana seuraavina pakkauskokoina:

Pakkaukset sisältävät 7, 14, 28, 30 tai 84 (3 x 28) depotlaastaria, jotka on yksittäispakattu suojapusseihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bryssel

Belgia

Valmistaja

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l’Alleud

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien
UCB Pharma SA/NV
Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Lietuva
UCB Pharma Oy Finland
Tel: +358 9 2514 4221 (Suomija)

България
Ю СИ БИ България ЕООД
Teл.: +359-(0)2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg
UCB Pharma SA/NV
Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Česká republika
UCB s.r.o.
Tel: +420-221 773 411

Magyarország
UCB Magyarország Kft.
Tel.: +36-(1) 391 0060

Danmark
UCB Nordic A/S
Tlf: +45-32 46 24 00

Malta
Pharmasud Ltd.
Tel: +356-21 37 64 36

Deutschland
UCB Pharma GmbH
Tel: +49-(0) 2173 48 48 48

Nederland
UCB Pharma B.V.
Tel.: +31-(0)76-573 11 40

Eesti
UCB Pharma Oy Finland
Tel: +358 9 2514 4221 (Soome)

Norge
UCB Nordic A/S
Tlf: +45-32 46 24 00

Ελλάδα
UCB Α.Ε.
Τηλ: +30-2109974000

Österreich
UCB Pharma GmbH
Tel: +43-(1)291 80 00

España
UCB Pharma S.A.
Tel: +34-91 570 34 44

Polska
UCB Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48-22 696 99 20

France
UCB Pharma S.A.
Tél: +33-(0)1 47 29 44 35

Portugal
BIAL-Portela & Cª, S.A.
Tel: +351-22 986 61 00

Hrvatska
Medis Adria d.o.o.
Tel: +385-(0)1 230 34 46

România
UCB Pharma România S.R.L.
Tel: +40-21 300 29 04

Ireland
UCB (Pharma) Ireland Ltd.
Tel: +353-(0)1 46 37 395

Slovenija
Medis, d.o.o.
Tel: +386-1 589 69 00

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354-535 7000

Slovenská republika
UCB s.r.o., organizačná zložka
Tel: +421-(0)2 5920 2020

Italia
UCB Pharma S.p.A.
Tel: +39-02 300 791

Suomi/Finland
UCB Pharma Oy Finland
Puh/Tel: +358 9 2514 4221

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357-22 05 63 00

Sverige
UCB Nordic A/S
Tel: +46-(0)40 29 49 00

Latvija
UCB Pharma Oy Finland
Tel: +358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom
UCB Pharma Ltd.
Tel : +44-(0)1753 534 655

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01/2020.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu

Yrityksen yhteystiedot:

UCB PHARMA OY FINLAND
Bertel Jungin aukio 5, 6 krs.
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ucb.com
+358 9 2514 4221
Tukkuliike: Oriola