IMODIUM PLUS tabletti 2/125 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 24.04.2021 19:11:31)

Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletit

loperamidihydrokloridi

dimetikoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 päivän jälkeen tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Imodium Plus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imodium Plus -tabletteja
 3. Miten Imodium Plus -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imodium Plus -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imodium Plus sisältää kahta vaikuttavaa ainetta:

 • loperamidihydrokloridia, joka lievittää ripulin oireita hidastamalla ruokasulan kulkua yliaktiivisessa suolessa ja parantamalla veden ja mineraalien imeytymistä suolen sisällöstä.
 • dimetikonia, joka hajottaa mahaan ja suolistoon jääneitä kouristelua ja pingotusta aiheuttavia kaasuja.

Imodium Plus tabletteja käytetään aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten äkillisen ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, pingotuksen ja ilmavaivojen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imodium Plus -valmistetta

 • alle 12-vuotiaille lapsille
 • jos olet allerginen loperamidihydrokloridille, dimetikonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on kuumetta (yli 38 °C) tai ulosteissasi on verta
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus (esim. haavainen paksunsuolentulehdus)
 • jos sinulla on antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli
 • jos kärsit ummetuksesta tai vatsasi vaikuttaa turvonneelta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Imodium Plus -tabletteja.

 • Imodium Plus -tableteilla hoidetaan vain ripulin oireita, mutta joskus ripulin syy voi vaatia hoitoa. Ota yhteys lääkäriin, jos oireesi jatkuvat pitkään tai pahenevat. Jos sinulla on vaikea ripuli, saatat menettää enemmän nestettä, sokereita ja suoloja kuin normaalisti. Menetetty nestemäärä on syytä korvata juomalla tavallista runsaammin. Apteekista voi ostaa valmisteita, joilla menetetyt sokerit ja suolat voi korvata.
 • Jos sinulla on AIDS ja vatsasi turpoaa, lopeta Imodium Plus -valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
 • Jos sinulla on maksasairaus, ota yhteys lääkäriisi ennen valmisteen käyttöä. Jotkut haittavaikutukset voivat olla voimakkaampia.

Älä käytä tätä valmistetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (ks. kohta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään), äläkä koskaan ota tätä valmistetta suositeltua määrää enempää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Potilailta, jotka ovat ottaneet liikaa loperamidia, Imodium Plus:n vaikuttavaa ainetta, on ilmoitettu vakavia sydänongelmia (joiden oireita ovat esimerkiksi nopea tai epäsäännöllinen syke).

Äkillisessä ripulissa oireet häviävät yleensä 2 päivän kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Tärkeää tietoa Imodium Plus -tabletin sisältämistä aineista

Yksi Imodium Plus tabletti sisältää alle 0,026 mg bentsyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai jos olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 0,00044 mg alkoholia (etanolia) per tabletti. Tämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Tämä lääkevalmiste sisältää maltodekstriiniä, joka sisältää glukoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lapset

Imodium Plus -valmistetta ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Imodium Plus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, kuten

 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriö- ja malarialääke)
 • itrakonatsolia tai ketokonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä)
 • gemfibrotsiilia (kolesterolia alentava lääke)
 • ritonaviiria (HIV-infektioiden ja AIDS:n hoitoon)
 • desmopressiiniä (janon ja virtsantuotannon säätelyyn potilailla, joilla on diabetes insipidus).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, koska Imodium Plus -tableteilla voi olla yhteisvaikutuksia niiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus: Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys: Imodium Plus -valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Pieniä määriä lääkeainetta saattaa erittyä äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Imodium Plus saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä tai uneliaisuutta. Jos valmiste vaikuttaa sinuun tällä tavoin, älä aja tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

 • Niele tabletit kokonaisina veden kanssa.
 • Vain suun kautta.
 • Älä ylitä suositeltua annosta.

Käyttö aikuisille (yli 18-vuotiaat)

Alkuannos 2 tablettia kerralla, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet jatkuvat 2 päivän jälkeen, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille ja nuorille (12–18-vuotiaat)

Alkuannos 1 tabletti, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet jatkuvat 2 päivän jälkeen, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille ja nuorille (alle 12-vuotiaat)

Imodium Plus -valmistetta ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Imodium Plus -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Imodium Plus -tabletteja, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ohjeiden saamiseksi. Oireita voivat olla esimerkiksi kohonnut syke, epäsäännöllinen syke, sykkeen muutokset (näillä oireilla voi olla mahdollisesti vakavia hengenvaarallisia seurauksia), lihasjäykkyys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, uneliaisuus, virtsaamisvaikeudet tai hengitysvaikeudet. Muita mahdollisia oireita ovat suun kuivuminen ja silmän mustuaisten pieneneminen, vatsakipu, pahoinvointi tai oksentelu tai ummetus.

Lapset reagoivat suuriin määriin Imodium Plus -tabletteja voimakkaammin kuin aikuiset. Jos lapsi ottaa liikaa tätä valmistetta tai jos hänelle kehittyy mikä tahansa edellä mainittu oire, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Imodium Plus -tabletteja

Ota yksi tabletti seuraavan ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin:

Allergiset reaktiot kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemisvaikeudet, selittämätön hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, joihin voi liittyä ihottumaa tai nokkosihottumaa. 
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Ylävatsakipu, selkään heijastuva vatsakipu, vatsan kosketusarkuus, kuume, nopea pulssi, pahoinvointi, oksentelu, jotka voivat olla haimatulehduksen oireita (äkillinen haimatulehdus).

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja keskustele lääkärin kanssa:

 • virtsaamisvaikeudet
 • vaikea vatsakipu, vatsan pullottaminen tai turvotus tai kuume, joka saattaa johtua suolen tukkeumasta tai laajentumasta
 • vaikea ummetus.

Muita haittavaikutuksia voivat olla:

Yleiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, pahoinvointi, makuaistin muutokset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • uneliaisuus, huimaus, voimattomuus, ummetus, oksentelu, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen, ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • tajunnanmenetys tai tajunnantason aleneminen, silmän pupillin voimakas supistuminen, ihottuma joka saattaa aiheuttaa vaikeaa rakkulamuodostusta ja ihon kuoriutumista, nokkosihottuma, kutina, väsymys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imodium Plus -tabletit sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat loperamidihydrokloridi (2 mg/tabletti) ja simetikoni (vastaten 125 mg dimetikonia/tabletti).
 • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, asesulfaamikalium, keinotekoinen vanilja-aromi (sisältää propyleeniglykolia, maltodekstriiniä, etanolia ja bentsyylialkoholia), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia kapselinmuotoisia tabletteja, joissa toisella puolella on merkintä ”IMO” ja toisella puolella "2 | 125".

Pakkaus sisältää joko 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 tai 20 tablettia läpipainoliuskoissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo

Valmistaja

Janssen-Cilag S.P.A, Via C.Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italia

tai

Janssen-Cilag – Val de Reuil, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Ranska.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.3.2022

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro