CHAMPIX tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 mg+1 mg, 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,1 mt, 04.12.2020 19:04:56)

CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti

CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteinen tabletti

varenikliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä CHAMPIX on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät CHAMPIX-valmistetta

3. Miten CHAMPIX-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. CHAMPIX-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

CHAMPIX sisältää vaikuttavana aineena varenikliiniä. CHAMPIX on lääkevalmiste, jota käytetään aikuisille apuna tupakoinnin lopettamisessa.

CHAMPIX voi auttaa lievittämään tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmeneviä tupakanhimoa ja vieroitusoireita.

CHAMPIX vähentää myös tupakoinnin tuottamaa mielihyväntunnetta, jos kuitenkin tupakoit hoidon aikana.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä CHAMPIX-valmistetta

 • jos olet allerginen varenikliinille tai tämä lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät CHAMPIX-valmistetta.

Potilailla, jotka ovat käyttäneet CHAMPIX-valmistetta, on ilmoitettu masennusta, itsetuhoisia ajatuksia, itsetuhoista käyttäytymistä ja itsemurhayrityksiä. Jos sinulla ilmenee CHAMPIX-hoidon aikana kiihtyneisyyttä, masentunutta mielialaa tai käyttäytymismuutoksia, jotka ovat sinun itsesi tai perheesi mielestä huolestuttavia, tai jos sinulla ilmenee itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, lopeta CHAMPIX-valmisteen ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin hoidon arviointia varten.

Tupakoinnin lopettamisen vaikutukset

Käytitpä CHAMPIX-hoitoa tai et, tupakoinnin lopettaminen saa elimistössäsi aikaan muutoksia, jotka voivat muuttaa tapaa, jolla muut lääkkeet vaikuttavat sinuun. Siksi joissakin tapauksissa lääkeannosta on muutettava. Katso lisätietoja alta kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja CHAMPIX”.

Tupakoinnin lopettamiseen sekä tupakasta vieroitushoidon avulla että ilman sitä on joillakin henkilöillä liitetty suurentunut riski kokea muutoksia ajatustavassa tai käytöksessä, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden kaltaisia tunteita ja mahdollisesti psyykkisen sairauden pahenemista. Jos sinulla on ollut jokin psyykkinen sairaus, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Sydänoireet

Uusia tai pahentuneita sydämen tai verisuonien sairauksia on ilmoitettu ensisijaisesti henkilöillä, joilla on jo aiemmin todettu sydän-verisuonisairaus. Kerro lääkärille, jos havaitset mitään muutoksia oireissa CHAMPIX-hoidon aikana. Hakeudu kiireellisesti hoitoon, jos sinulla ilmenee sydäninfarktin tai aivohalvauksen oireita.

Kouristukset

Ennen kuin aloitat CHAMPIX-hoidon, kerro lääkärille, jos sinulla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai sinulla on epilepsia. Jotkut potilaat ovat ilmoittaneet kouristuksista CHAMPIX-hoidon aikana.

Yliherkkyysreaktiot

Lopeta CHAMPIX-valmisteen käyttö ja kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista vakavaa allergista reaktiota ilmaisevista merkeistä tai oireista: kasvojen, huulten, kielen, ienten, kurkun tai kehon turvotusta tai hengitysvaikeuksia, vinkumista.

Ihoreaktiot

CHAMPIX-valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu mahdollisesti henkeä uhkaavia ihottumia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja erythema multiforme). Jos sinulle ilmaantuu ihottuma tai jos ihosi alkaa hilseillä tai siihen muodostuu rakkuloita, lopeta CHAMPIX-valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Lapset ja nuoret

CHAMPIX-valmistetta ei suositella käytettäväksi lapsipotilaille, koska sen tehoa ei ole osoitettu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja CHAMPIX

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Käytitpä CHAMPIX-hoitoa tai et, tupakoinnin lopettamisesta johtuen joissakin tapauksissa muiden lääkkeiden annosta on ehkä muutettava, esimerkiksi teofylliinin (hengitysvaikeuksien hoitoon käytettävä lääke), varfariinin (veren hyytymisen estoon käytettävä lääke) tai insuliinin (diabeteksen hoitoon käytettävä lääke) kohdalla. Jos olet epävarma asiasta, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Jos sinulla on vakava munuaissairaus, vältä ottamasta simetidiiniä (mahan happovaivoihin käytettävä lääke) samanaikaisesti CHAMPIX-valmisteen kanssa, sillä simetidiinin samanaikainen anto saattaa nostaa CHAMPIX-valmisteen pitoisuutta veressä.

CHAMPIX-valmisteen käyttö yhdessä muiden tupakoinnin lopettamiseen käytettävien hoitojen kanssa

Kysy lääkäriltä ennen kuin käytät CHAMPIX-valmistetta muiden tupakoinnin lopettamiseen käytettävien hoitojen kanssa.

CHAMPIX ruuan ja juoman kanssa

Alkoholin lisääntyneestä päihdyttävästä vaikutuksesta CHAMPIX-valmistetta käyttävillä potilailla on raportoitu. Ei kuitenkaan tiedetä, lisääkö CHAMPIX varsinaisesti alkoholin aiheuttamaa päihtymystilaa..

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

CHAMPIX-valmisteen käyttöä suositellaan vältettäväksi raskauden aikana. Keskustele lääkärin kanssa, jos suunnittelet raskautta.

Asiaa ei ole tutkittu, mutta CHAMPIX saattaa kulkeutua äidinmaitoon. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen CHAMPIX-valmisteen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

CHAMPIX-valmisteeseen voi liittyä huimausta, uneliaisuutta ja lyhytaikaista tajuttomuutta. Älä aja autoa, käytä monimutkaisia koneita tai tee muita mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin tiedätään, vaikuttaako tämä lääkevalmiste kykyysi tehdä näitä toimia.

CHAMPIX sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu parhaiten, silloin kun olet motivoitunut lopettamaan. Lääkäriltäsi ja apteekista voit saada neuvoja, tukea ja vinkkejä lisätiedon lähteistä, joiden avulla voit varmistaa onnistumisen tupakoinnin lopettamisessa.

Ennen kuin aloitat CHAMPIX-hoitosi, sinun on yleensä päätettävä, minä päivänä toisella hoitoviikolla (päivät 8–14) lopetat tupakoinnin. Jos et halua päättää tai et kykene päättämään tupakoinnin lopettamispäivää 2 ensimmäiselle viikolle, voit valita oman tupakoinnin lopettamispäiväsi siten, että se ajoittuu 5 ensimmäiselle hoitoviikolle. Kirjoita päivämäärä lääkepakkauksen päälle muistin tueksi.

CHAMPIX-tabletteja on sekä valkoisia (0,5 mg) että vaaleansinisiä (1 mg). Hoito aloitetaan valkoisilla tableteilla ja tavallisesti jatketaan vaaleansinisillä tableteilla. Katso tavanomaiset annostusohjeet seuraavasta taulukosta ja noudata niitä ensimmäisestä hoitopäivästä alkaen.

Viikko 1

Annos

Päivät 1−3

Ota päivinä 1–3 yksi valkoinen CHAMPIX 0,5 mg tabletti kerran vuorokaudessa.

Päivät 4−7

Ota päivinä 4–7 yksi valkoinen CHAMPIX 0,5 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa: toinen tabletti aamulla ja toinen illalla samaan aikaan joka päivä.

 

Viikko 2

 

Päivät 8–14

Ota päivinä 8–14 yksi vaaleansininen CHAMPIX 1 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa: toinen tabletti aamulla ja toinen illalla samaan aikaan joka päivä.

 

Viikot 3−12

 

Päivästä 15

hoidon loppuun asti

Ota päivästä 15 alkaen hoidon loppuun asti yksi vaaleansininen CHAMPIX 1 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa: toinen tabletti aamulla ja toinen illalla samaan aikaan joka päivä.

 

Jos olet lopettanut tupakoinnin 12 viikon hoidon loppuun mennessä, lääkärisi saattaa suositella, että käytät kalvopäällysteisiä CHAMPIX 1 mg tabletteja kahdesti vuorokaudessa vielä toiset 12 viikkoa, jotta tupakoimattomana pysyminen olisi helpompaa.

Jos et pysty tai halua lopettaa tupakointia heti, sinun tulisi vähentää tupakointia 12 ensimmäisen hoitoviikon aikana ja lopettaa tupakointi kokonaan tämän hoitojakson loppuun mennessä. Sen jälkeen sinun tulisi käyttää kalvopäällysteisiä CHAMPIX 1 mg -tabletteja kahdesti vuorokaudessa vielä toiset 12 viikkoa, jolloin koko hoidon kestoksi tulee 24 viikkoa.

Jos sinulla ilmenee hankalia haittavaikutuksia, lääkäri voi pienentää annostasi tilapäisesti tai pysyvästi annokseen 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

Jos sinulla on munuaisvaivoja, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät CHAMPIX-valmistetta. Annostasi on ehkä pienennettävä.

Champix otetaan suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina veden kera ja ne voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

Jos otat enemmän CHAMPIX-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat vahingossa enemmän CHAMPIXia kuin mitä lääkärisi on määrännyt, hakeudu heti lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystykseen. Ota tablettipakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa CHAMPIX-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. On tärkeää, että otat CHAMPIX-annoksen säännöllisesti samaan aikaan joka päivä. Jos unohdat ottaa annoksesi, ota se heti kun muistat asian. Jos seuraava annos on tarkoitus ottaa 3-4 tunnin sisällä, älä ota unohtamaasi tablettia.

Jos lopetat CHAMPIX-valmisteen käytön

Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että tupakoinnin lopettamisen onnistumismahdollisuus paranee, kun lääkeannos otetaan aina oikeaan aikaan ja hoitoa jatketaan niin pitkään kuin edellä on suositeltu. Siksi on tärkeää, että jatkat CHAMPIXin käyttöä aiemmassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti, jollei lääkäri kehota sinua lopettamaan hoitoa.

Tupakoinnin uudelleen aloittamisen riski on suurentunut heti lääkehoidon loputtua. Kun lopetat CHAMPIX-hoidon, sinulla voi ilmetä ohimenevää lisääntynyttä ärtyneisyyttä, tupakointihalua, masennusta tai unihäiriöitä. Lääkäri voi harkita CHAMPIX-hoitosi lopettamista pienentämällä annostasi vähitellen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

 • Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytitpä tupakasta vieroitushoitoa tai et, tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi mielialan vaihtelut (masennus, ärtyneisyys, turhautuneisuus tai ahdistuneisuus), unettomuus, keskittymisvaikeudet, sydämensykkeen hidastuminen ja ruokahalun lisääntyminen tai painonnousu.

Sinun on hyvä olla tietoinen siitä, että tupakoinnin lopettamisyritykseen voi liittyä vakavia neuropsykiatrisia oireita, kuten kiihtyneisyyttä, masentunutta mielialaa tai käyttäytymisen muutoksia, käytitpä CHAMPIX-valmistetta tai et. Jos sinulla ilmenee tälläisia oireita, sinun on otettava yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

CHAMPIX-valmisteen avulla tupakointia lopettavilla ihmisillä on ilmennyt vakavia joko melko harvinaisia tai harvinaisia haittavaikutuksia: kouristukset, aivohalvaus, sydänkohtaus, itsetuhoiset ajatukset, todellisuudentajun menetys ja kykenemättömyys ajatella tai arvioida asioita selvästi (psykoosi), muutokset ajatustavassa tai käytöksessä (kuten aggressiivisuus ja poikkeava käytös). Myös vakavia ihoreaktioita, kuten erythema multiforme (eräänlainen ihottuma) ja Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakava sairaus, johon liittyy rakkuloiden muodostumista iholle, suuhun, silmien ympärille tai sukupuolielimiin) sekä vakavia yliherkkyysreaktioita kuten angioedeema (kasvojen, suun tai kurkun turvotus), on raportoitu.

Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä:

 • nenän ja kurkun tulehdus, poikkeavat unet, unihäiriö, päänsärky
 • pahoinvointi.

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä:

 • keuhkoputkitulehdus, sivuonteloiden tulehdus
 • painonnousu, ruokahalun heikkeneminen, ruokahalun lisääntyminen
 • uneliaisuus, huimaus, makuhäiriöt
 • hengenahdistus, yskä
 • närästys, oksentelu, ummetus, ripuli, turvonnut olo, vatsakipu, hammassärky, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat, suun kuivuminen
 • ihottuma, kutina
 • nivelkipu, lihaskipu, selkäkipu
 • rintakipu, väsymys.

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta:

 • sieni-infektio, virusinfektio
 • paniikintunne, ajattelun vaikeudet, levottomuus, mielialan vaihtelut, masennus, ahdistus, aistiharhat, sukupuolivietin muutokset
 • kouristukset, vapina, saamaton olo, tuntoaistin heikkeneminen
 • sidekalvontulehdus, silmäkipu
 • korvien soiminen
 • rasitusrintakipu, nopea sydämensyke, sydämentykytys, sydämensykkeen tiheneminen
 • verenpaineen nousu, kuumat aallot
 • nenän, sivuonteloiden ja kurkun tulehdus, nenän, kurkun ja keuhkojen tukkoisuus, käheys, heinänuha, kurkun ärsytys, sivuonteloiden tukkoisuus, yskää aiheuttava liiallinen limaneritys nenästä, vuotava nenä
 • veriuloste, mahalaukun ärsytys, suolentoiminnan muutos, röyhtäily, suun limakalvohaavaumat (aftat), kipu ikenissä
 • ihon punoitus, akne, lisääntynyt hikoilu, yöhikoilu
 • lihasnykäykset, kipu rintakehässä
 • poikkeavan tiheä virtsaaminen, yövirtsaaminen
 • runsaat kuukautiset
 • epämiellyttävä tunne rintakehän alueella, influenssan kaltainen sairaus, kuume, heikotuksentunne, sairaudentunne
 • korkea verensokeri
 • sydänkohtaus
 • itsetuhoiset ajatukset
 • muutokset ajatustavassa tai käytöksessä (kuten aggressiivisuus).

Harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta:

 • liiallinen jano
 • sairaudentunne tai onneton olo, ajattelun hidastuminen
 • aivohalvaus
 • lisääntynyt lihasjännitys, puhevaikeus, koordinaatiovaikeus, makuaistin heikkeneminen, unirytmin häiriö
 • näköhäiriöt, silmänvalkuaisten värjäytyminen, mustuaisten laajeneminen, valonarkuus, likinäköisyys, silmien vetistys
 • epäsäännöllinen sydämensyke tai sydämen rytmihäiriöt
 • kurkkukipu, kuorsaaminen
 • verioksennus, poikkeavat ulosteet, katteinen kieli
 • nivelten jäykkyys, kipu kylkiluissa
 • sokerivirtsaisuus, virtsamäärän lisääntyminen ja tihentynyt virtsaaminen
 • emätinvuoto, sukupuolikyvyn muutokset
 • palelu, kysta
 • diabetes
 • unissakävely
 • todellisuudentajun menetys ja kykenemättömyys ajatella tai arvioida asioita selvästi (psykoosi)
 • poikkeava käytös
 • vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien erythema multiforme (eräänlainen ihottuma) ja Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakava sairaus, johon liittyy rakkuloiden muodostumista iholle, suuhun, silmien ympärille tai sukupuolielimiin)
 • vakavat yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien angioedeema (kasvojen, suun tai kurkun turvotus).

Tuntematon:

 • lyhytaikainen tajuttomuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainoliuskat: Säilytä alle 30°C.

Tablettipurkki: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä CHAMPIX sisältää

 • Vaikuttava aine on varenikliini.
 • Yksi 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,5 mg varenikliinia (tartraattina).
 • Yksi 1 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg varenikliinia (tartraattina).
 • Muut aineet ovat:
Tabletin ydin - CHAMPIX 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

Mikrokiteinen selluloosa

Kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, vedetön

Kroskarmelloosinatrium (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”CHAMPIX sisältää natriumia”)

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

 

Tabletin kalvopäällyste - CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli 400

Triasetiini

 

Tabletin kalvopäällyste - CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteinen tabletti

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli 400

Indigokarmiinialumiinilakka (E132)

Triasetiini

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, kapselimainen tabletti, jossa on merkinnät ’Pfizer’ jaCHX 0.5.
 • CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaaleansininen, kapselimainen tabletti, jossa on merkinnät ’Pfizer’ jaCHX 1.0.

CHAMPIX-valmisteesta on saatavana jäljempänä mainitut pakkauskoot.

 • Hoidon aloituspakkaus, jossa on 2 läpipainoliuskaa: 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 11 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia, ja 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia kokoontaittuvassa annoskorttipakkauksessa.
 • Hoidon aloituspakkaus, jossa on 2 läpipainoliuskaa: 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 11 x CHAMPIX 0,5 mg ja 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, ja 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 28 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, tai 2 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia kokoontaittuvassa annoskorttipakkauksessa.
 • Hoidon aloituspakkaus ulkopakkauksessa: 1 kokoontaittuva annoskorttipakkaus, joka sisältää 1 läpinäkyvän läpipainoliuskan, jossa on 11 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia ja 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, sekä 1 läpinäkyvän läpipainoliuskan, jossa on 28 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, tai 2 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia. 2 kokoontaittuvaa annoskorttipakkausta, joissa kummassakin on 2 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa on 28 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, tai 4 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia.
 • Hoidon ylläpitopakkaus, jossa on 2 tai 4 läpinäkyvää läpipainoliuskaa: kussakin läpipainoliuskassa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia, tai 2 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa kummassakin on 28 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia kokoontaittuvassa annoskorttipakkauksessa.
 • Hoidon ylläpitopakkaus, jossa on 2 tai 4 läpinäkyvää läpipainoliuskaa: kussakin läpipainoliuskassa on 14 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia, tai 2 läpinäkyvää läpipainoliuskaa, joissa kummassakin on 28 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia kokoontaittuvassa annoskorttipakkauksessa.
 • Hoidon aloituspakkaus, jossa on 2 läpipainoliuskaa: 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 11 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia, ja 1 läpinäkyvä läpipainoliuska, jossa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia pahvikotelossa.
 • Hoidon ylläpitopakkaus, jossa on 2, 4, 8 tai 10 läpinäkyvää läpipainoliuskaa: kussakin läpipainoliuskassa on 14 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia pahvikotelossa.
 • Sinetöity valkoinen HDPE-tablettipurkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki, pahvikotelossa: 56 x CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteistä tablettia.
 • Sinetöity valkoinen HDPE-tablettipurkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki, pahvikotelossa: 56 x CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksa

tai

Pfizer Italia S.r.l.

Localitá Marino del Tronto, 63100

Ascoli Piceno (AP)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2023.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa http://ww w.ema.europa.eu/.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu