IMDUR depottabletti 60 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 14.01.2020 19:02:34)

Imdur 60 mg depottabletti

Isosorbidi-5-mononitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Imdur on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imduria

3. Miten Imduria käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Imdurin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imdur kuuluu lääkkeisiin, joita kutsutaan nitraateiksi. Se rentouttaa verisuonien seinämän sileää lihasta. Verenvirtaus paranee ja sydämen työmäärä helpottuu.

Imduria käytetään ennaltaehkäisemään rasituksen tai stressin aiheuttamaa sydän- tai rintakipua.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imduria

 • jos olet allerginen isosorbidi-5-mononitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • rintakipukohtauksen hoitoon. Äkilliseen rintakipukohtaukseen tulee ottaa kielen alle laitettavia nitroglyseriinitabletteja tai suun limakalvoille suihkutettavaa nitroglyseriinisumutetta
 • jos sinulla on hyvin alhainen verenpaine, konstriktiivinen sydänlihassairaus, perikardiitti (sydänpussitulehdus)

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Imduria

 • jos sinulla on vaikea aivoverisuonten kalkkeutuma, matala verenpaine tai vaikea sydämen vajaatoiminta
 • sillä Imdur saattaa kohottaa joidenkin potilaiden silmänpainetta

Muut lääkevalmisteet ja Imdur

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Imdurin ja fosfodiesteraasi tyyppi 5:n estäjien, kuten sildenafiilin (Viagra), tadalafiilin (Cialis) ja vardenafiilin (Levitra) samanaikainen käyttö voi lisätä Imdurin tehoa ja näin aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, esim. pyörtyminen tai sydäninfarkti. Jos sinulla on Imdur-lääkitys, et voi käyttää edellä mainittuja fosfodiesteraasi tyyppi 5:n estäjiä.

Imdur ruuan ja juoman kanssa

Imdur-depottabletti voidaan ottaa joko ruoan kera tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Imdurin tehoa ja turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa saattaa esiintyä huimausta, joten potilaita on kehotettava tarkkailemaan omia reaktioitaan Imdur-hoidolle ennen autolla ajoa tai koneiden käyttöä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 tabletti aamuisin. Jos hoidon alussa esiintyy päänsärkyä voi päiväannosta pienentää 30 mg:aan ensimmäisten 2-4 päivän ajaksi.

Depottabletti, tai puolikas depottablettia, niellään kokonaisena nesteen kera (vähintään puoli lasillista). Sitä ei saa pureskella tai murskata.

Tablettirunko ei sula, mutta hajoaa vaikuttavan aineen vapautuessa siitä. Joskus tablettirunko saattaa kulkeutua ruoansulatuskanavan läpi hajoamatta, jolloin runko voi olla havaittavissa ulosteissa. Tällä ei ole vaikutusta lääkkeen tehoon.

Jos käytät enemmän Imduria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet ottanut suuremman annoksen kuin on määrätty, voit saada seuraavia oireita mm: sykkivä päänsärky, kiihtyneisyys, punoitus, kylmä hiki, huimaus, pahoinvointi, sydämen tykytys, verenpaineen lasku ja pyörtyminen.

Jos unohdat ottaa Imdurin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Mikäli olet unohtanut ottaa Imdur-depottabletin ja huomaat unohduksen ennen kuin 4 tuntia on kulunut, niin ota unohtunut annos heti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 potilaalla kymmenestä):

 • verenpaineen lasku, sydämen tykytys
 • päänsärky, huimaus
 • pahoinvointi

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 potilaalla sadasta):

 • oksentelu, ripuli

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 potilaalla tuhannesta):

 • pyörtyminen
 • ihottuma, kutina

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • lihassärky

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imdur sisältää

Vaikuttava aine on isosorbidi-5-mononitraatti. Yksi tabletti sisältää 60 mg isosorbidi-5-mononitraattia.

Muut aineet ovat natriumalumiinisilikaatti, synteettinen parafiini, hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, makrogoli 6000, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen, soikea, kaksoiskupera filmipäällysteinen tabletti, jossa jakouurre ja kaiverrus A/ID. Tabletin mitat: 7 x 13 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
 

Pakkauskoot: 28 ja 98 depottablettia PVC/aluminiini läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

TopRidge Pharma (Ireland) Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Irlanti.

Valmistaja

Laboratorios Alcala Farma, S.L., Avenida de Madrid, 82, Alcala de Henares, Madrid, 28802, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.10.2023

Yrityksen yhteystiedot:

NAVAMEDIC AB
Honkapirtinkuja 1C
21280 Raisio
Suomi

krister.sagulin@navamedic.com
shop.navamedic.com
040 046 3201
Tukkuliike: Oriola