SUBOXONE resoribletti 2/0,5 mg, 8/2 mg, 16/4 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,1 mt, 17.09.2021 19:11:39)

Suboxone 2 mg/0,5 mg, 8 mg/2 mg, 16 mg/4 mg resoribletti
buprenorfiini / naloksoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.    Mitä Suboxone on ja mihin sitä käytetään
2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Suboxone-valmistetta
3.    Miten Suboxone-valmistetta otetaan
4.    Mahdolliset haittavaikutukset
5.    Suboxone-valmisteen säilyttäminen
6.    Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Suboxone-valmistetta käytetään huumeriippuvuuden hoitoon opioideista, kuten heroiinista tai morfiinista, riippuvaisille potilaille, jotka ovat suostuneet riippuvuutensa hoitoon. Suboxone-valmistetta käytetään aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille, jotka saavat myös lääketieteellistä, sosiaalista ja psykologista tukea.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Suboxone-valmistetta

 • jos olet allerginen buprenorfiinille, naloksonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vakavia hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on vakavia maksaongelmia
 • jos olet alkoholihumalassa tai sinulla on alkoholin aiheuttamaa vapinaa, hikoilua, ahdistuneisuutta, sekavuutta tai aistiharhoja
 • jos otat naltreksonia tai nalmefeenia alkoholi- tai opioidiriippuvuuden hoitoon.
   

Varoitukset ja varotoimet    

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Suboxone-valmistetta, jos sinulla on:

 • astma tai muita hengitysvaikeuksia 
 • maksaongelmia, kuten hepatiitti
 • matala verenpaine
 • äskettäin saatu pään vamma tai aivosairaus
 • virtsaamisvaikeuksia (miehillä erityisesti eturauhasen liikakasvuun liittyviä)
 • jokin munuaissairaus
 • kilpirauhasongelmia
 • lisämunuaiskuoren toimintahäiriö (esim. Addisonin tauti)
 • masennus tai muita sairauksia, joita hoidetaan masennuslääkkeillä. Näiden lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Suboxone-valmisteen kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, joka voi olla hengenvaarallinen tila (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Suboxone”).


Tärkeitä huomioon otettavia seikkoja:

 • Jos lääkevalmistetta on otettu vahingossa tai tätä epäillään, on heti otettava yhteys ensiapupoliklinikkaan.
   
 • Lisäseuranta
  Lääkäri saattaa seurata vointiasi tavallista tarkemmin, jos olet yli 65 vuotias. 
   
 • Väärinkäyttö
  Tämä lääke voi kiinnostaa reseptilääkkeitä väärinkäyttäviä henkilöitä, minkä vuoksi se pitää säilyttää turvallisessa paikassa suojassa varkailta (ks. kohta Valmisteen säilyttäminen). Älä anna tätä lääkettä muille. Se voi aiheuttaa kuoleman tai muuten vahingoittaa heitä.
   
 • Hengitysvaikeudet
  Jotkut henkilöt ovat kuolleet hengityksen lamaantumiseen käytettyään tätä lääkettä väärin tai yhdessä muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, bentsodiatsepiinien (rauhoittavia lääkkeitä) tai muiden opioidien, kanssa. 

  Tämä lääke saattaa aiheuttaa vaikean, mahdollisesti kuolemaan johtavan hengitysvajauksen lapsille ja ei-riippuvaisille henkilöille, jotka ottavat sitä vahingossa tai tahallaan.
   
 • Unenaikaiset hengityshäiriöt
  Suboxone voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (hengityskatkoksia unen aikana) ja unenaikaista hypoksemiaa (hapen vähyyttä veressä). Oireita voivat olla hengityskatkokset unen aikana, yöllinen heräily hengenahdistuksen vuoksi, katkonainen uni tai voimakas uneliaisuus päiväaikaan. Jos huomaat tai joku toinen huomaa sinulla näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa harkita annoksen pienentämistä. 
   
 • Riippuvuus
  Tämä lääke voi aiheuttaa riippuvuutta.
   
 • Vieroitusoireet
  Tämä lääke voi aiheuttaa opioidivieroitusoireita, jos otat sitä liian pian opioidien ottamisen jälkeen. Lyhytvaikutteisen opioidin (esim. morfiinin tai heroiinin) käytön jälkeen odota vähintään 6 tuntia ja pitkävaikutteisen opioidin (esim. metadonin) käytön jälkeen vähintään 24 tuntia.

  Tämä lääke voi aiheuttaa vieroitusoireita myös silloin, jos lopetat sen ottamisen äkillisesti. Ks. kohta Miten valmistetta käytetään, ”Hoidon äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita”.
   
 • Maksavauriot
  Maksavaurioita on raportoitu Suboxone-valmisteen ottamisen jälkeen, varsinkin kun lääkettä on käytetty väärin. Niiden syynä ovat saattaneet olla myös virusinfektiot (esim. krooninen C hepatiitti), alkoholin väärinkäyttö, ruokahaluttomuus tai muiden maksaa mahdollisesti vaurioittavien lääkkeiden käyttö (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkäri saattaa seurata maksasi tilaa säännöllisillä verikokeilla. Kerro lääkärille mahdollisista maksaongelmista ennen kuin aloitat Suboxone-hoidon.
   
 • Verenpaine
  Tämä lääke saattaa alentaa äkillisesti verenpainetta, jolloin voit tuntea huimausta noustessasi liian nopeasti istuma- tai makuuasennosta.
   
 • Hoitoon liittymättömien sairauksien toteaminen
  Tämä lääke saattaa peittää kipuoireita, jotka voivat auttaa joidenkin sairauksien havaitsemisessa. Kerro hoitavalle lääkärille, että otat tätä lääkettä.


Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkettä alle 15-vuotiaille lapsille. Jos olet 15–18-vuotias, lääkäri saattaa seurata sinua erityisen tarkasti hoidon aikana ikäryhmääsi koskevien tietojen puutteen vuoksi.

Muut lääkevalmisteet ja Suboxone
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Suboxone-valmisteen haittavaikutuksia, jolloin ne voivat olla vakavia. Älä ota muita lääkkeitä Suboxone-hoidon aikana keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

 • bentsodiatsepiinit (käytetään ahdistuneisuuden tai unihäiriöiden hoitoon), kuten diatsepaami, tematsepaami tai alpratsolaami. Suboxone-valmisteen samanaikainen käyttö rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien tai niiden sukuisten lääkkeiden, kanssa lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengitysvajauksen) ja kooman riskiä, mikä voi olla hengenvaarallista. Tästä syystä samanaikaista käyttöä harkitaan vain silloin, kun muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.
  Jos lääkäri määrää Suboxone-valmistetta yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa, samanaikaisen hoidon annostusta ja kestoa on rajoitettava.
  Kerro lääkärille kaikista ottamistasi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata lääkärin annostusohjeita tarkasti. Lisäksi edellä mainituista oireista on hyvä kertoa ystäville tai omaisille, jotta he voivat kiinnittää niihin huomiota. Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset itselläsi näitä oireita.
   
 • muut uneliaisuutta mahdollisesti aiheuttavat lääkkeet, joita käytetään esimerkiksi ahdistuneisuuden, unettomuuden, kouristuskohtausten ja kivun hoitoon. Tällaiset lääkkeet saattavat heikentää vireystasoa, mikä vaikeuttaa ajamista ja koneiden käyttämistä. Ne voivat myös aiheuttaa hyvin vakavan keskushermostolaman. Esimerkkejä tällaisista lääkkeistä ovat:
  • muut opioideja sisältävät lääkkeet, kuten metadoni, tietyt kipulääkkeet ja yskänlääkkeet
  • masennuslääkkeet, kuten isokarboksatsidi, feneltsiini, selegiliini, tranyylisypromiini ja valproaatti, jotka saattavat voimistaa tämän lääkkeen vaikutusta
  • niin kutsutut sedatiiviset Hı-reseptoriantagonistit (käytetään allergisten reaktioiden hoitoon), kuten difenhydramiini ja kloorifenamiini
  • barbituraatit (käytetään unilääkkeinä tai rauhoitukseen), kuten fenobarbitaali ja sekobarbitaali
  • rauhoittavat lääkkeet (käytetään unilääkkeinä tai rauhoitukseen), kuten kloraalihydraatti.
    
 • masennuslääkkeet, esimerkiksi moklobemidi, tranyylisypromiini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini, sertraliini, duloksetiini, venlafaksiini, amitriptyliini, doksepiini tai trimipramiini. Näillä lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Suboxone-valmisteen kanssa, ja sinulle voi ilmaantua esimerkiksi seuraavia oireita: tahattomat rytmiset lihassupistukset (myös silmänliikkeitä kontrolloivissa lihaksissa), kiihtymys, aistiharhat, kooma, liikahikoilu, vapina, heijasteiden kiihtyminen, lisääntynyt lihasjännitys ja yli 38 °C:n ruumiinlämpö. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.
   
 • klonidiini (käytetään korkean verenpaineen hoitoon), joka saattaa pidentää tämän lääkkeen vaikutusta
 • retroviruslääkkeet (käytetään HIV:n hoitoon), kuten ritonaviiri, nelfinaviiri, indinaviiri, jotka saattavat voimistaa tämän lääkkeen vaikutusta
 • tietyt sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten ketokonatsoli ja itrakonatsoli, sekä tietyt antibiootit, jotka saattavat pidentää tämän lääkkeen vaikutusta.
 • Jotkin lääkkeet saattavat heikentää Suboxone-valmisteen vaikutusta. Näihin kuuluvat epilepsialääkkeet (kuten karbamatsepiini ja fenytoiini) ja tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini).
 • naltreksoni ja nalmefeeni (käytetään riippuvuuden hoitoon), jotka saattavat estää Suboxone-valmistetta vaikuttamasta. Niitä ei pidä käyttää Suboxone-hoidon aikana, sillä käyttö saattaa aiheuttaa äkillisiä, pitkään jatkuvia ja voimakkaita vieroitusoireita.

    
Suboxone ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Älä käytä alkoholia, kun saat hoitoa tällä lääkkeellä. Alkoholi saattaa lisätä uneliaisuutta ja hengitysvajauksen riskiä yhdessä Suboxone-valmisteen kanssa käytettynä. Älä niele, syö tai juo mitään ennen kuin tabletti on kokonaan liuennut.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Suboxone-valmisteen käytön riskejä raskaana oleville naisille ei tunneta. Lääkäri päättää, jatketaanko hoitoasi jollain vaihtoehtoisella lääkkeellä.

Raskauden aikana ja erityisesti raskauden loppuvaiheessa otettuna Suboxone-valmisteen kaltaiset lääkkeet saattavat aiheuttaa vastasyntyneelle lapselle vieroitusoireita, kuten hengitysvaikeuksia. Oireet saattavat ilmetä useita päiviä syntymän jälkeen.

Älä imetä, kun käytät tätä lääkettä, sillä buprenorfiini erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja, pyöräile, käytä työkaluja tai koneita tai tee mitään mahdollisesti vaarallista ennen kuin tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun. Suboxone saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta ja heikentää ajattelukykyä. Tämä saattaa olla yleisempää muutaman ensimmäisen hoitoviikon aikana, kun annostasi muutetaan, mutta sitä voi tapahtua myös, jos juot alkoholia tai otat muita rauhoittavia lääkkeitä samanaikaisesti Suboxone-valmisteen kanssa.

Suboxone sisältää laktoosia ja natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoitosi määräävä ja hoitoasi seuraava lääkäri on perehtynyt huumeriippuvuuden hoitoon.

Lääkäri määrittää sinulle parhaiten sopivan annoksen. Lääkäri voi muuttaa annosta hoidon aikana hoitovasteesi mukaan.

Hoidon aloittaminen
Suositeltu aloitusannos aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille on yleensä kaksi Suboxone 2 mg/0,5 mg -resoriblettia.

Annos voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen enintään kaksi kertaa ensimmäisenä hoitopäivänä.

Sinulla pitää olla selviä vieroitusoireita ennen kuin otat ensimmäisen Suboxone-annoksen. Lääkäri kertoo sinulle, milloin ensimmäinen annos pitää ottaa.

 • Suboxone-hoidon aloittaminen heroiiniriippuvuuden aikana

  Jos olet riippuvainen heroiinista tai muusta lyhytvaikutteisesta opioidista, ensimmäinen annos pitää ottaa vieroitusoireiden ilmaannuttua, vähintään 6 tunnin kuluttua viimeisestä opioidin käyttökerrasta.
   
 • Suboxone-hoidon aloittaminen metadoniriippuvuuden aikana

  Jos olet riippuvainen metadonista tai muusta pitkävaikutteisesta opioidista, metadoniannosta on suositeltavaa pienentää alle 30 mg:aan päivässä ennen Suboxone-hoidon aloittamista. Ensimmäinen Suboxone-annos pitää ottaa vieroitusoireiden ilmaannuttua, vähintään 24 tunnin kuluttua viimeisestä metadonin käyttökerrasta. 
   

Suboxone-valmisteen ottaminen

 • Ota annos kerran vuorokaudessa laittamalla tabletit kielen alle.
   
 • Pidä tabletteja paikallaan kielen alla, kunnes ne ovat kokonaan liuenneet. Tabletit liukenevat yleensä 5–10 minuutissa.
   
 • Älä pureskele tai niele tabletteja, sillä silloin lääke ei tehoa, ja saatat saada vieroitusoireita.


Älä nauti ruokaa tai juomaa, ennen kuin tabletit ovat täysin liuenneet.

Tabletin irrottaminen repäisyliuskasta

 1 – Älä paina tablettia foliokalvon läpi.   

 

 2 - Irrota repäisyliuskasta vain yksi osio repäisemällä rei’itettyä viivaa pitkin.

  3 - Vedä takapuolella oleva foliokalvo irti aloittamalla kulmasta, jossa kalvo on kohollaan. Irrota tabletti.


Jos repäisyliuska on vahingoittunut, hävitä tabletti.

Annoksen muuttaminen ja ylläpitohoito:

Hoidon aloittamista seuraavina päivinä lääkäri voi suurentaa Suboxone-annosta tarpeen mukaan. Jos sinusta tuntuu, että Suboxone-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Enimmäisannos vuorokautta kohden on 24 mg buprenorfiinia.

Kun hoitoa on jatkettu jonkin aikaa onnistuneesti, voit sopia lääkärin kanssa siitä, että annostasi pienennetään vähitellen pienempään ylläpitoannokseen.

Hoidon lopettaminen

Jos tilasi sallii, Suboxone-annoksen pienentämistä voidaan jatkaa lääkärin huolellisessa valvonnassa, kunnes hoito saatetaan lopulta lopettaa.

Älä muuta hoitoa millään tavalla tai lopeta sitä ilman sinua hoitavan lääkärin suostumusta.

Jos otat enemmän Suboxone-valmistetta kuin sinun pitäisi

Hakeudu välittömästi ensiapupoliklinikalle tai ota yhteys ensiapupoliklinikkaan, jos otat tai joku muu ottaa tätä lääkettä liikaa.
Suboxone-valmisteen yliannostus voi aiheuttaa vakavia, hengenvaarallisia hengitysvaikeuksia.
Yliannostuksen oireita voivat olla uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikentyminen ja refleksien hidastuminen, näön hämärtyminen tai puheen epäselvyys. Ajattelukyky saattaa heikentyä, ja hengitys voi muuttua paljon normaalia hitaammaksi.

Jos unohdat ottaa Suboxone-valmistetta
Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos olet unohtanut ottaa annoksen.

Jos lopetat Suboxone-valmisteen oton   

Älä muuta hoitoa millään tavalla tai lopeta sitä ilman sinua hoitavan lääkärin suostumusta. Hoidon äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille tai hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos havaitset haittavaikutuksia, kuten:

 • kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotus, joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, ja vaikea nokkosihottuma. Nämä saattavat olla merkkejä hengenvaarallisesta allergisesta reaktiosta.
 • uneliaisuus ja heikentynyt koordinaatiokyky, näön hämärtyminen, epäselvä puhe, heikentynyt ajattelukyky, paljon normaalia hengitysnopeuttasi hitaampi hengitys.

Kerro myös heti lääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia, kuten:

 • voimakas väsymys, kutina ja ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus. Nämä saattavat olla merkkejä maksavauriosta.
 • näkö- ja kuuloharhat (hallusinaatiot).


Suboxone-valmisteen raportoituja haittavaikutuksia

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä):
Unettomuus, ummetus, pahoinvointi, liikahikoilu, päänsärky, vieroitusoireyhtymä

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

Painon lasku, käsien ja jalkaterien turvotus, uneliaisuus, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, kihelmöinti, masentuneisuus, seksuaalisen halukkuuden vähentyminen, lihasjännityksen lisääntyminen, poikkeava ajattelu, kyynelerityksen lisääntyminen tai muut kyynelerityksen häiriöt, näön hämärtyminen, kasvojen punoitus, verenpaineen kohoaminen, migreeni, nenän vuotaminen, kurkkukipu ja kipu nieltäessä, yskän lisääntyminen, ruoansulatusvaivat tai muut mahavaivat, ripuli, maksan toiminnan poikkeavuus, ilmavaivat, oksentelu, ihottuma, kutina, nokkosihottuma, kipu, nivelkipu, lihaskipu, jalkakrampit (lihaskouristus), erektiovaikeudet (erektion saamisen tai ylläpitämisen vaikeudet), virtsan poikkeavuus, vatsakipu, selkäkipu, voimattomuus, infektio, vilunväreet, rintakipu, kuume, flunssan kaltaiset oireet, yleinen huonovointisuus, vireystilan tai koordinaatiokyvyn heikentymisestä johtuva tapaturma, heikotus ja huimaus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

Imusolmukkeiden turvotus, kiihtyneisyys, vapina, poikkeavat unet, liiallinen lihasaktiivisuus, oman itsen epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen (depersonalisaatio), lääkeriippuvuus, muistinmenetys, vähentynyt kiinnostus asioihin, liiallinen hyvänolontunne, kouristuskohtaukset, puhehäiriö, pupillien supistuminen, virtsaamisvaikeudet, silmätulehdus tai -infektio, nopea tai hidas sydämensyke, matala verenpaine, sydämentykytys, sydänkohtaus, puristuksen tunne rinnassa, hengenahdistus, astma, haukottelu, suukipu ja suun haavaumat, kielen värjäytyminen, akne, ihokyhmy, hiustenlähtö, ihon kuivuminen tai hilseily, nivelten tulehdus, virtsatieinfektio, poikkeavat verikokeiden tulokset, verivirtsaisuus, siemensyöksyn poikkeavuus, kuukautis- tai emätinvaivat, munuaiskivi, proteiinivirtsaisuus, kipu virtsatessa tai virtsaamisvaikeudet, herkkyys kuumalle tai kylmälle, lämpöhalvaus, ruokahaluttomuus, vihamielisyys.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

Äkillinen vieroitusoireyhtymä, joka johtuu Suboxone-valmisteen ottamisesta liian pian laittomien opioidien käytön jälkeen, vieroitusoireyhtymä vastasyntyneillä, hengityksen hidastuminen tai vaikeutuminen, maksavaurio, johon voi liittyä keltaisuutta, aistiharhat (hallusinaatiot), kasvojen ja nielun turpoaminen tai hengenvaaralliset allergiset reaktiot, äkillinen verenpaineen lasku noustaessa istumasta tai makuulta seisomaan.

 

Tämän lääkkeen väärinkäyttö pistämällä voi aiheuttaa vieroitusoireita, infektioita, muita ihoreaktioita ja mahdollisesti vakavia maksaongelmia (ks. ”Varoitukset ja varotoimet”).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten eikä muiden samassa taloudessa asuvien ulottuville eikä näkyville.
    
Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Suboxone voi kuitenkin kiinnostaa reseptilääkkeitä väärinkäyttäviä henkilöitä. Säilytä tämä lääke turvallisessa paikassa suojassa varkailta.
 
Säilytä repäisyliuskat turvallisessa paikassa.
Älä koskaan avaa repäisyliuskaa etukäteen.
Älä ota tätä lääkettä lasten nähden.
Jos lääkevalmistetta on otettu vahingossa tai tätä epäillään, on heti otettava yhteys ensiapupoliklinikkaan.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Suboxone sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat buprenorfiini ja naloksoni.
  Yksi 2 mg/0,5 mg:n resoribletti sisältää 2 mg buprenorfiinia (hydrokloridina) ja 0,5 mg naloksonia (hydroklorididihydraattina).
  Yksi 8 mg/2 mg:n resoribletti sisältää 8 mg buprenorfiinia (hydrokloridina) ja 2 mg naloksonia (hydroklorididihydraattina).
  Yksi 16 mg/4 mg:n resoribletti sisältää 16 mg buprenorfiinia (hydrokloridina) ja 4 mg naloksonia (hydroklorididihydraattina).
   
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mannitoli, maissitärkkelys, povidoni K30, vedetön sitruunahappo, natriumsitraatti, magnesiumstearaatti, asesulfaamikalium ja luontainen sitruuna- ja limettiaromi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Suboxone 2 mg/0,5 mg -resoribletit ovat valkoisia, kuusikulmaisia, kaksoiskuperia, halkaisijaltaan 6,5 mm:n tabletteja, joissa on toisella puolella kaiverrus ”N2”.
Suboxone 8 mg/2 mg -resoribletit ovat valkoisia, kuusikulmaisia, kaksoiskuperia, halkaisijaltaan 11 mm:n tabletteja, joissa on toisella puolella kaiverrus ”N8”.
Suboxone 16 mg/4 mg -resoribletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, halkaisijaltaan 10,5 mm:n tabletteja, joissa on toisella puolella kaiverrus ”N16”.

Pakkauskoot: 7 ja 28 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Indivior Europe Limited
27 Windsor Place
Dublin 2
D02 DK44
Irlanti
    
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien
Indivior Europe Limited
Tél/Tel: 0800 780 41
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Lietuva
Indivior Europe Limited
Tel: 88003079
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

България
Indivior Europe Limited
Teл.: 00800 110 4104
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Luxembourg/Luxemburg
Indivior Europe Limited
Tél/Tel: 800 245 43
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Česká republika
Indivior Europe Limited
Tel: 800 143 737
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Magyarország
Indivior Europe Limited
Tel.: 6800 19301
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Danmark
Indivior Europe Limited
Tlf: 80826653
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Malta
Indivior Europe Limited
Tel: 80062185
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Deutschland
Indivior Europe Limited
Tel: 0 800 181 3799
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Nederland
Indivior Europe Limited
Tel: 0800 022 87 83
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Eesti
Indivior Europe Limited
Tel: 8000041004
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Norge
Indivior Europe Limited
Tlf: 80016773
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Ελλάδα
Indivior Europe Limited
Τηλ: 800 206 281 901
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Österreich
Indivior Europe Limited
Tel: 800 296551
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

España
Indivior Europe Limited
Tel: 900 994 121
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Polska
Indivior Europe Limited
Tel.: 0800 4111237
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

France
Indivior Europe Limited
Tél: 0800 909 972
e-mail: PatientSafetyFrance@indivior.com

Portugal
Indivior Europe Limited
Tel: 800 841 042
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Hrvatska
Indivior Europe Limited
Tel: 0800 222 899
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

România
Indivior Europe Limited
Tel: 800 477 029
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Ireland
Indivior Europe Limited
Tel: 1800554156
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Slovenija
Indivior Europe Limited
Tel: 080080715
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Ísland
Indivior Europe Limited
Sími: 8009875
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Slovenská republika
Indivior Europe Limited
Tel: 800110286
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Italia
Indivior Europe Limited
Tel: 800 789 822
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Suomi/Finland
Indivior Europe Limited
Puh/Tel: 0800417489
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Κύπρος
Indivior Europe Limited
Τηλ: 80091515
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Sverige
Indivior Europe Limited
Tel: 020791680
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Latvija
Indivior Europe Limited
Tel: 800 05612
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Indivior Europe Limited
Tel: 0808 234 9243
e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi elokuu 2021.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/

Yrityksen yhteystiedot:

INDIVIOR EUROPE LIMITED
27 Windsor Place
Dublin 2
Irlanti

PatientSafetyRoW@indivior.com
Tukkuliike: Oriola