TAMSACT säädellysti vapauttava kapseli, kova 0,4 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 21.06.2022 19:10:39)

tamsulosiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

− Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

− Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

− Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

− Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

  1. Mitä Tamsact on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Tamsactia
  3. Miten Tamsactia käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Tamsactin säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tamsact -säädellysti vapauttavat kapselit vähentävät eturauhasen lihasten supistumista, jolloin virtsaputki laajenee ja virtsan kulku virtsaputken läpi helpottuu.

Tamsact -säädellysti vapauttavia kapseleita käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon. Eturauhanen ympäröi virtsaputkea, jonka läpi virtsa poistuu rakosta. Suurentunut eturauhanen painaa virtsaputkea kaventaen sitä ja vaikeuttaen virtsan kulkua.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

 Älä käytä Tamsactia

− jos olet allerginen tamsulosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Oireita voivat olla äkillinen käsien tai jalkojen turvotus, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa (angioedeema).

− jos sinulla on ilmennyt verenpaineen alenemisesta johtuvaa huimausta esim. makuulta

istumaan tai seisomaan noustessa.

− jos sinulla on todettu vaikeita maksavaivoja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tamsactia,

− jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja.

− jos sinulla esiintyy huimausta tai pyörtymistä tamsulosiinin käytön aikana. Tällöin istu tai asetu makuulle kunnes oireet häviävät.

− jos sinulla on allergisesta reaktiosta (angioedeema) johtuen ilmennyt äkillisesti käsien, jalkojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta, mikä on aiheuttanut hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa.

− Jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän linssin samentuman (kaihi) tai kohonneen silmänpaineen (glaukooma) vuoksi, kerro silmälääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet käyttänyt tätä lääkettä (tai muuta lääkettä, joka sisältää tamsulosiinia). Hän ottaa tämän huomioon lääkityksessäsi ja käytettävässä leikkaustekniikassa. Kysy lääkäriltä, onko lääkityksen keskeyttäminen leikkauksen ajaksi tarpeen.

Sinun tulisi käydä lääkärillä eturauhastutkimuksessa ennen Tamsactin aloittamista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille, koska sitä ei ole tarkoitettu heille.

Muut lääke valmisteet ja Tamsact

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt, tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Yhteiskäytössä muiden alfa1-reseptorisalpaajien (esim. doksatsosiini, pratsosiini ja indoramiini) kanssa Tamsact-säädellysti vapauttavat kapselit saattavat laskea verenpainetta.

Diklofenaakki (tulehdusta poistava kipulääke),varfariini (verenohennuslääke), klaritromysiini ja erytromysiini (antibiootteja), ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli ja flukonatsoli (sienilääkkeitä), viruslääkkeet HIV-infektion hoidossa (esim. ritonaviiri, sakinaviiri), diltiatseemi ja verapamiili (kalsiumkanavan salpaajia) ja syklosporiini (immunosupressantti) voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti Tamsact poistuu elimistöstä.

Tamsact ruuan ja juoman kanssa

Tamsulosiini tulisi ottaa päivän ensimmäisen aterian jälkeen. Jos tamsulosiini otetaan tyhjään vatsaan, voivat haittavaikutukset tai haittavaikutusten vakavuus lisääntyä.

Raskaus, imetys ja fertiliteetti

Tamsact ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille.

Tamsact saattaa aiheuttaa ejakulaatiohäiriöitä mukaan lukien kyvyttömyyttä ejakuloida.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tamsactin ei pitäisi vaikuttaa kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Tamsact saattaa kuitenkin aiheuttaa huimausta; jos sinulla ilmenee huimausta, älä aja autoa tai käytä koneita.

Tamsact sisältää natriumia

Tamsact sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan “natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi kapseli päivässä päivän ensimmäisen aterian jälkeen. Kapseli tulee otta a pystyasennossa (ei makuuasennossa) vesilasillisen (n. 1,5 dl) kera. Kapseli tulee niellä kokonaisena – sitä ei saa pureskella eikä murskata.

Jos otat enemmän Tamsactia kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireita ovat verenpaineen lasku, oksentelu ja ripuli. Jos olet ottanut (tai joku muu on ottanut) enemmän tamsulosiinia kuin pitäisi, tai jos epäilet, että lapsi on ottanut tamsulosiinia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimpään päivystävään sairaanhoitoyksikköön tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977).

Jos unohdat ottaa Tamsact-annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet unohtanut ottaa lääkkeen päivän ensimmäisen aterian jälkeen, voit ottaa sen myöhemmin samana päivänä aterian jälkeen. Jos huomaat unohtamisen vasta seuraavana päivänä, jatka normaalisti kapseleiden ottamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Tamsactin käyttö ja ota yhte yttä lääkäriin he ti, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista:

  • allergisesta reaktiosta (angioedeema) johtuen äkillistä käsien, jalkojen, huulten, kielen tai

kurkun turvotusta aiheuttaen hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa

  • vaikea ihon punoitus (Steven-Johnsonin oireyhtymä)
  • vaikea ihottuma tai ihovaurio, jossa esiintyy vaaleanpunaisia / punaisia, kalpeita,

kutiavia, hilseileviä tai nestetäytteisiä läiskiä ja joka tunnetaan monimuotoisena punavihoittumana (erythema multiforme).

Yleiset (alle yhdellä kymmenestä potilaasta): huimaus, siemensyöksyyn liittyvät vaikeudet mukaan lukien kyvyttömyys ejakuloida ja retrogradinen ejakulaatio (ejakulaatio rakkoon).

Melko harvinaiset (alle yhdellä sadasta potilaasta): päänsärky, sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke), huimaus varsinkin makuulta istumaan tai seisomaan noustessa, nuha, ruoansulatuskanavan oireet, ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ihottuma, kutina, heikkouden tunne.

Harvinaiset (alle yhdellä 1 000:sta potilaasta): pyörtyminen, käsien tai jalkojen turvotus, hengitysvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma (angioedeema).

Hyvin harvinaiset (alle yhdellä 10 000:sta potilaasta): kivulias, pitkittynyt, ei-toivottu erektio (priapismi), vaikea ihon punoitus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Esiintymistiheys tuntematon: Sydämen rytmihäiriöitä, sydämen tiheälyöntisyyttä ja hengenahdistusta, nenäverenvuotoa, suun kuivuus, ihottumaa tai ihovauriota, jossa esiintyy vaaleanpunaisia / punaisia, kalpeita, kutiavia, hilseileviä tai nestetäytteisiä läiskiä (monimuotoinen punavihoittuma), lievää tai vaikeaa hilseilevää ihottumaa (kesivä ihotulehdus) ja näön sumentumista tai näköhäiriöitä on raportoitu tamsulosiinin käytön yhteydessä.

Jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän linssin samentuman (kaihi) tai kohonneen silmänpaineen (glaukooma) vuoksi ja parhaillaan käytät tai olet aiemmin käyttänyt tamsulosiinihydrokloridia, silmän mustuainen saattaa laajentua vain heikosti ja iiris (silmän värikalvo) saattaa muuttua veltoksi toimenpiteen aikana (ks. Varoitukset ja varotoimet).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan, www-sivusto: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä muovipurkki tiiviisti suljettuna.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä, läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

− Yksi säädellysti vapauttava kapseli sisältää vaikuttavana aineena 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia.

− Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri

(1:1), polysorbaatti 80, natriumlauryylisulfaatti, trietyylisitraatti ja talkki.

− Kapselikuoren aineet ovat liivate, indigokarmiini (E 132), titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172) ja musta rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tamsact-säädellysti vapauttavien kapseleiden alaosa on oranssi ja kapselin korkki oliivinvihreä.Kapseli on täytetty valkoisilla tai melkein valkoisilla pelleteillä. .

Valmiste on saatavilla 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 säädellysti vapauttavaa kapselia läpipainopakkauksissa tai purkeissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija SanoSwiss UAB

Lvovo 25-701

LT-09320 Vilna

Liettua

Valmistajat

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Hollanti

Synthon Hispania S.L., Castelló, 1, Polígono las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.08.2021

Yrityksen yhteystiedot:

Holsten Pharma GmbH
Hahnstraße 31 – 35
60528 Frankfurt
Germany

Tukkuliike: Magnum Medical