CIPROFLOXACIN KRKA tabletti, kalvopäällysteinen 250 mg, 500 mg, 750 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (11,3 mt, 03.06.2024 01:03:51)

Ciprofloxacin Krka 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ciprofloxacin Krka 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ciprofloxacin Krka 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

siprofloksasiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ciprofloxacin Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ciprofloxacin Krka -tabletteja

3. Miten Ciprofloxacin Krka -tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ciprofloxacin Krka -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ciprofloxacin Krka on fluorokinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Siprofloksasiini vaikuttaa tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereita. Siprofloksasiini tehoaa vain tietyn bakteerikannan bakteereihin.

Aikuiset

Ciprofloxacin Krka -tabletteja annetaan aikuisille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • hengitystieinfektiot
 • pitkään jatkuvat tai toistuvat korva- tai nenän sivuonteloinfektiot
 • virtsatieinfektiot
 • miesten ja naisten sukupuolielinten infektiot
 • maha-suolikanavan infektiot ja vatsansisäiset infektiot
 • iho- ja pehmytkudosinfektiot
 • luuston ja nivelten infektiot
 • Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamien infektioiden ehkäisy
 • keuhkopernarutolle altistuminen.

Siprofloksasiinia voidaan käyttäää potilaille, joilla veren valkosolumäärä on vähäinen (neutropenia) ja joilla on kuume, jonka epäillään johtuvan bakteeri-infektiosta.

Jos sinulla on vaikea infektio tai useiden eri bakteerien aiheuttama infektio, lääkäri saattaa määrätä sinulle myös muita antibiootteja Ciprofloxacin Krka -tablettien lisäksi.

Lapset ja nuoret

Ciprofloxacin Krka -tabletteja annetaan erikoislääkärin seurannassa lapsille ja nuorille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • kystistä fibroosia sairastavien lasten ja nuorten keuhko- ja keuhkoputki-infektiot
 • komplisoituneet virtsatietulehdukset, mukaan lukien munuaisiin levinneet tulehdukset (pyelonefriitti)
 • keuhkopernarutolle altistuminen.

Ciprofloxacin Krka -tabletteja voidaan käyttää myös tiettyjen muiden vaikeiden infektioiden hoitoon lapsilla ja nuorilla jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

Siprofloksasiinia, jota Ciprofloxacin Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ciprofloxacin Krka -tabletteja

 • jos olet allerginen siprofloksasiinille, muille kinolonilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos käytät titsanidiinia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin Krka”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ciprofloxacin Krka -tabletteja.

Ennen Ciprofloxacin Krka -tablettien käyttöä 

Älä ota fluorokinolonia / kinolonia sisältäviä bakteerilääkkeitä, mukaan lukien Ciprofloxacin Krka -valmistetta, jos olet aikaisemmin saanut mitä tahansa vakavia haittavaikutuksia otettuasi kinolonia tai fluorokinolonia. Kerro tällöin asiasta viipymättä lääkärillesi.

Kerro lääkärille jos:

 • sinulla on joskus ollut munuaisiin liittyviä ongelmia, koska hoitoasi on ehkä muutettava
 • sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus
 • sinulla on ollut jänteisiin liittyviä oireita aiempien Ciprofloxacin Krka -tablettien kaltaisten antibioottihoitojen yhteydessä
 • sinulla on diabetes sillä siprofloksasiini saattaa aiheuttaa sinulle hypoglykemiariskin
 • sinulla on myastenia gravis (tietyntyyppinen lihasheikkous) sillä oireet voivat pahentua
 • sinulla on diagnosoitu suuren verisuonen laajentuma tai ”pullistuma” (aortan aneurysma tai suuren verisuonen perifeerinen aneurysma)
 • sinulla on ollut aiemmin aortan dissekaatio (repeämä aortan seinämässä)
 • sinulla on diagnosoitu sydämen läppävuoto (sydänläpän regurgitaatio)
 • sukulaisillasi on ollut aortan aneurysma tai dissekaatio tai synnynnäinen sydänläppäsairaus tai muita riskitekijöitä tai altistavia sairauksia (esimerkiksi sidekudossairauksia, kuten Marfanin oireyhtymä, tai Ehlers-Danlosin oireyhtymä, Turnerin oireyhtymä, Sjögrenin oireyhtymä [tulehduksellinen autoimmuunisairaus] tai verisuonisairauksia, kuten Takayasun arteriitti, jättisoluarteriitti, Behcetin tauti, korkea verenpaine tai tiedossa oleva ateroskleroosi, reumatoidiartriitti [nivelsairaus] tai endokardiitti [sydäntulehdus])
 • sinulla on sydänoireita. Varovaisuutta on noudatettava siprofloksasiinin käytön aikana, jos sinulla on synnynnäinen pidentynyt QT-aika tai sitä esiintyy suvussasi (todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), häiriöitä veren suolatasapainossa (etenkin, jos veren kalium- tai magnesiumpitoisuus on pieni), sydämen harvalyöntisyyttä (eli bradykardia) tai sydämesi on heikko (sydämen vajaatoiminta) tai sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai jos olet nainen tai iäkäs, tai käytät muita lääkkeitä, jotka aiheuttavat poikkeavia EKG-muutoksia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin Krka”).
 • sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi tiedetään olevan glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutostila (G6PD), koska siprofloksasiini saattaa aiheuttaa sinulle anemiariskin.

Joidenkin sukupuolielinten tulehdusten hoitoon lääkäri voi määrätä myös toista antibioottia siprofloksasiinin lisäksi. Jos oireesi eivät lievity 3 päivän hoidon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin.

Ciprofloxacin Krka -tablettien käytön aikana

Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista Ciprofloxacin Krka -hoidon aikana. Lääkäri päättää, onko Ciprofloxacin Krka -hoito lopetettava.

 • Vaikea äkillinen allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio/sokki, angioedeema). Jo ensimmäinen annos saattaa toisinaan aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita, joihin liittyy seuraavia oireita: puristuksen tunnetta rintakehän alueella, huimausta, pahoinvointia, pyörrytystä tai huimausta seisomaan noustessa. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin Krka -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Pitkittyneet, toimintakykyä haittaavat ja mahdollisesti pysyvät vakavat haittavaikutukset. 
  Fluorokinolonia / kinolonia sisältäviin bakteerilääkkeisiin, mukaan lukien Ciprofloxacin Krka, liittyy hyvin harvinaisia mutta vakavia haittavaikutuksia, joista osa on pitkäkestoisia (kuukausia tai vuosia), toimintakykyä rajoittavia tai mahdollisesti pysyviä. Näitä haittavaikutuksia ovat ylä- ja alaraajojen jänne-, lihas- ja nivelkipu, kävelyvaikeudet, epätavalliset tuntemukset kuten kihelmöinti, pistely, kutiaminen, tunnottomuus tai polttelu (parestesia), aistihäiriöt kuten näköhäiriöt, maku- ja hajuaistin häiriöt sekä kuulohäiriöt, masennus, muistin heikkeneminen, voimakas väsymys ja vaikeat unihäiriöt.
 • Jos saat mitä tahansa näistä haittavaikutuksista Ciprofloxacin Krka -valmisteen ottamisen jälkeen, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi ennen hoidon jatkamista. Sinä ja lääkärisi päätätte hoidon jatkamisesta ja harkitsette myös muihin ryhmiin kuuluvien antibioottien käyttämistä
 • Nivelkipua ja nivelten turpoamista sekä jänteiden tulehtumista tai repeämiä saattaa esiintyä harvoin. Riskisi on kohonnut, jos olet iäkäs (yli 60-vuotias), olet saanut elinsiirteen, sinulla on munuaissairaus tai sinua on hoidettu kortikosteroideilla. Jännetulehduksia ja -repeämiä voi esiintyä hoidon aloittamista seuraavien 48 tunnin kuluessa ja jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun hoito Ciprofloxacin Krka -valmisteella on lopetettu. Lopeta Ciprofloxacin Krka -valmisteen ottaminen, jos sinulla esiintyy jännekivun tai -tulehduksen ensimerkkejä (esimerkiksi nilkassa, ranteessa, kyynärpäässä, hartiassa tai polvessa), ota yhteyttä lääkäriisi ja pidä kipeää aluetta levossa. Vältä kaikkea tarpeetonta liikuntaa, sillä se voi lisätä jännerepeämän riskiä.
 • Jos tunnet äkillistä kovaa kipua vatsassa, rinnassa tai selässä, hakeudu välittömästi päivystykseen, sillä nämä voivat olla aortan aneurysman ja dissekaation oireita. Riski saattaa olla kohonnut, jos sinua on aiemmin hoidettu systeemisillä kortikosteroideilla.
 • Jos sinulla esiintyy nopeasti alkavaa hengenahdistusta, etenkin makuuasennossa, tai jos havaitset turvotusta nilkoissa, jalkaterissä tai vatsassa tai uutena oireena esiintyy sydämentykytyksiä (tunne sydämen lyöntien nopeutumisesta tai epäsäännöllisyydestä), ota viivytyksettä yhteyttä lääkäriin.
 • Jos sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus (kuten aivoiskemia tai aivohalvaus), saattaa sinulle ilmaantua keskushermostoon liittyviä haittavaikutuksia. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin Krka -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Sinulla saattaa esiintyä hermovaurion oireita (neuropatiaa), kuten kipua, polttelua, pistelyä, tunnottomuutta ja/tai lihasheikkoutta erityisesti jalkaterissä ja jaloissa tai käsissä ja käsivarsissa. Jos saat näitä oireita, lopeta Ciprofloxacin Krka -valmisteen ottaminen ja kerro asiasta viipymättä lääkärillesi, jotta mahdollisen pysyvän sairauden kehittyminen voidaan estää.
 • Saatat kokea psyykkisiä reaktioita, vaikka ottaisit ensimmäistä kertaa kinoloniantibiootteja, mukaan lukien Ciprofloxacin Krka -valmistetta. Jos sairastat masennusta tai psykoosia, Ciprofloxacin Krka -hoito saattaa pahentaa niihin liittyviä oireita. Harvinaisissa tapauksissa masennus tai psykoosi voi johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen kuten itsemurhayrityksiin tai itsemurhaan (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset: ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Jos masennusta, psykoosia, itsemurhaan liittyviä ajatuksia tai käyttäytymistä esiintyy, ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Kinoloniantibiootit voivat aiheuttaa verensokeripitoisuutesi nousua yli normaalirajojen (hyperglykemia) tai verensokeripitoisuutesi laskua alle normaalirajojen, mikä saattaa vakavissa tapauksissa aiheuttaa tajunnan menetyksen (hypoglykeeminen kooma) (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Tämä on tärkeää henkilöille, joilla on diabetes. Jos sinulla on diabetes, on verensokeripitoisuuttasi seurattava huolellisesti.
 • Antibioottihoitojen, mukaan lukien Ciprofloxacin Krka -tablettien, käytön aikana tai jopa useita viikkoja hoidon päättymisen jälkeen saattaa esiintyä ripulia. Jos ripuli kehittyy vaikeaksi tai jatkuvaksi tai jos ulosteen joukossa on verta tai limaa, keskeytä Ciprofloxacin Krka -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi, sillä tila saattaa olla henkeä uhkaava. Älä käytä suolen toimintaa hidastavia tai sen toiminnan pysäyttäviä lääkkeitä.
 • Jos näkökykysi heikkenee tai sinulle ilmaantuu muita silmäoireita, ota heti yhteyttä silmälääkäriin.
 • Ihon herkkyys auringonvalolle tai ultraviolettivalolle (UV) lisääntyy Ciprofloxacin Krka -hoidon aikana. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle ja keinotekoiselle UV-valolle, kuten solariumlaitteille.
 • Jos käyt veri- tai virtsakokeissa, kerro lääkärille tai laboratorion henkilökunnalle, että käytät Ciprofloxacin Krka -tabletteja.
 • Jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä oireita, kerro niistä lääkärille, sillä lääkkeen annosta täytyy ehkä muuttaa.
 • Ciprofloxacin Krka -tabletit saattavat aiheuttaa maksavaurioita. Jos huomaat tähän mahdollisesti viittaavia oireita, kuten ruokahaluttomuutta, keltaisuutta, virtsan tummumista, kutinaa tai vatsan arkuutta, ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Ciprofloxacin Krka -tabletit voivat aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja infektioiden vastustuskyvyn alenemista. Jos saat infektion, jonka oireisiin kuuluu kuume ja yleiskunnon vakava huonontuminen, tai kuume ja paikallisia infektio-oireita kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsaamisongelmia, mene välittömästi lääkäriin. Verikokeella tarkastetaan mahdollinen valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi). On tärkeää kertoa lääkärille lääkityksestäsi.

Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Ciprofloxacin Krka -tabletteja titsanidiinin kanssa, sillä näiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten alhaista verenpainetta tai uneliaisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: Älä käytä Ciprofloxacin Krka -tabletteja).

Seuraavilla lääkevalmisteilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia Ciprofloxacin Krka -tablettien kanssa. Ciprofloxacin Krka -tablettien käyttö samanaikaisesti niiden kanssa saattaa vaikuttaa lääkevalmisteiden hoitotehoon. Myös haittavaikutusten mahdollisuus saattaa kasvaa.

Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita:

 • K-vitamiinin antagonisteja (varfariinia, asenokumarolia, fenprokumonia tai fluindionia) tai muita suun kautta otettavia antikoagulantteja (verta ohentavia lääkkeitä) probenesidia (kihdin hoitoon)
 • metotreksaattia (tietyntyyppisten syöpien, psoriaasin ja nivelreuman hoitoon)
 • teofylliiniä (hengitysvaikeuksien hoitoon)
 • titsanidiinia (MS-tautiin liittyvän lihasspastisuuden hoitoon)
 • klotsapiinia, olantsapiinia (psykoosilääke)
 • ropinirolia (Parkinsonin taudin hoitoon)
 • fenytoiinia (epilepsian hoitoon)
 • metoklopramidia (pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon)
 • siklosporiini (ihosairauksien ja nivelreuman hoitoon sekä elinsiirtojen yhteydessä)
 • muita sydämen sykkeeseen mahdollisesti vaikuttavia lääkkeitä: rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisykliset masennuslääkkeet, makrolidien ryhmään kuuluvat mikrobilääkkeet, jotkut psykoosilääkkeet
 • tsolpideemia (unihäiriöiden hoitoon).

Ciprofloxacin Krka -tabletit saattavat suurentaa seuraavien aineiden pitoisuutta potilaan veressä:

 • pentoksifylliini (verenkiertohäiriöiden hoitoon)
 • kofeiini
 • duloksetiini (masennuksen, diabetekseen liittyvien hermovaurioiden tai inkontinenssin hoitoon)
 • lidokaiini (sydänsairauksien hoitoon tai anestesiaan)
 • sildenafiili (esimerkiksi erektiohäiriöiden hoitoon)
 • agomelatiini (masennuksen hoitoon).

Osa lääkevalmisteista heikentää Ciprofloxacin Krka -tablettien tehoa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita tai suunnittelet niiden käyttöä:

 • antasideja
 • omepratsoli
 • kivennäisainelisiä
 • sukralfaattia
 • polymeerisiä fosfaatinsitojia (esim. sevelameeria tai lantaanikarbonaattia)
 • kalsiumia, magnesiumia, alumiinia tai rautaa sisältäviä lääkkeitä tai ravinnelisiä.

Jos näiden valmisteiden käyttö on välttämätöntä, ota Ciprofloxacin Krka -annos noin kaksi tuntia ennen tai aikaisintaan neljä tuntia niiden jälkeen.

Ciprofloxacin Krka -tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa

Mikään aterian yhteydessä otettu kalsium, mukaan lukien maitotuotteet ja runsaasti kalsiumia sisältävät juomat (kuten maito tai jogurtti) tai kivennäisainepitoiset hedelmämehut (esim. lisättyä kalsiumia sisältävä appelsiinimehu), eivät vaikuta huomattavasti tämän lääkkeen imeytymiseen. Lääkkeen teho voi kuitenkin heikentyä, jos siprofloksasiinitabletit annostellaan samanaikaisesti maitotuotteiden tai runsaasti kalsiumia sisältävien juomien kanssa, kun nämä maitotuotteet tai juomat otetaan yksinään erillään aterioista. Tästä syystä siprofloksasiinitabletit tulee ottaa joko 1–2 tuntia ennen tai aikaisintaan 4 tuntia sen jälkeen, kun maitotuotteita tai runsaasti kalsiumia sisältäviä juomia otetaan yksinään erillään aterioista (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On suositeltavaa välttää Ciprofloxacin Krka -tablettien käyttöä raskauden aikana. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta.

Älä ota Ciprofloxacin Krka -tabletteja imetyksen aikana, sillä siprofloksasiini erittyy rintamaitoon ja saattaa olla vahingollista lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ciprofloxacin Krka -tabletit saattavat heikentää huomio- ja reaktiokykyä. Joitakin neurologisia haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Varmista siksi ennen ajamista tai koneiden käyttöä, että tiedät, miten Ciprofloxacin Krka -tabletit vaikuttavat reaktiokykyysi. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ciprofloxacin Krka sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri antaa tarkat ohjeet Ciprofloxacin Krka -annosten suuruudesta, ottoväleistä ja hoidon pituudesta. Lääkäri määrittää ne hoidettavan infektion tyypin ja vakavuuden perusteella.

Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä oireita, sillä annosta on tällöin ehkä muutettava.

Hoito kestää yleensä 5–21 päivää, mutta vaikeiden infektioiden hoidossa mahdollisesti pidempään. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma Ciprofloxacin Krka -tablettien määrästä ja ottotavasta.

 • Ota tabletit runsaan nestemäärän kanssa.
 • Älä pureskele tai murskaa tabletteja. Jos et pysty nielemään tablettia, kerro siitä lääkärille, jotta lääkäri voi määrätä sopivamman lääkemuodon sinulle.
 • Pyri ottamaan tabletit joka päivä samaan aikaan.
 • Tabletit voi ottaa aterian kanssa tai aterioiden välillä. Voit ottaa siprofloksasiinitabletit maitotuotteita (kuten maitoa tai jogurttia) sisältävien aterioiden yhteydessä tai runsaasti kalsiumia sisältävien juomien (esim. lisättyä kalsiumia sisältävän appelsiinimehun) kanssa. Älä kuitenkaan ota Ciproxin-tabletteja yhtä aikaa maitotuotteiden tai runsaasti kalsiumia sisältävien juomien kanssa, kun näitä maitotuotteita tai runsaasti kalsiumia sisältäviä juomia otetaan yksinään erillään aterioista. Siprofloksasiinitabletit tulee ottaa 1–2 tuntia ennen tai aikaisintaan 4 tuntia ilman ateriaa nautittujen maitotuotteiden tai kalsiumia sisältävien juomien jälkeen.

Muista juoda runsaasti nestettä tämän lääkehoidon aikana.

Jos otat enemmän Ciprofloxacin Krka -tabletteja kuin pitäisi

Jos otat lääkärin määräämää annosta suuremman annoksen, hakeudu heti lääkärinhoitoon. Mikäli mahdollista, ota tabletit tai pakkaus mukaan ja näytä ne lääkärille.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin Krka -annoksen

Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin Krka -tabletteja ja seuraavaan annokseen on:

 • 6 tuntia tai enemmän, ota unohtunut annos heti. Ota sitten seuraava annos normaaliin aikaan.
 • alle 6 tuntia, älä ota unohtunutta annosta. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista, että otat kaikki lääkärin määräämät tabletit.

Jos lopetat Ciprofloxacin Krka -hoidon

On tärkeää, jatkaa tablettien ottamista kuurin loppuun saakka, vaikka olosi parantuisi jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopetat hoidon liian aikaisin, infektio ei ehkä parane kokonaan ja oireet voivat uusiutua tai pahentua. Saatat myös tulla resistentiksi antibiootille.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Alla on lueteltu vakavimmat haittavaikutukset, jotka voit itse tunnistaa:

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Ciprofloxacin Krka -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi, jotta sinulle voidaan harkita toista antibioottihoitoa:

Harvinaiset (saattaa esiintyä jopa 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • epilepsiakohtaus (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä jopa 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • vaikea, äkillinen allerginen reaktio, johon liittyy oireita kuten puristuksen tunnetta rintakehän alueella, huimausta, pahoinvointia, pyörrytystä tai huimausta seisomaan noustessa (anafylaktinen reaktio, anafylaktinen sokki) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • lihasheikkous, jännetulehdus, joka voi aiheuttaa jännerepeämän (varsinkin nilkan takaosassa sijaitsevan suuren akillesjänteen) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • vakava henkeä uhkaava ihottuma, joka useimmiten esiintyy rakkuloina tai haavaumina suussa, kurkussa, nenässä, silmissä ja muilla limakalvoilla, kuten sukuelimissä. Ihottuma voi levitä laajoille ihoalueille rakkuloina tai ihon hilseilynä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • epätavallinen kivun tunne, polttelu, kihelmöinti, tunnottomuus raajoissa tai niiden heikkous (neuropatia) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • lääkeainereaktio, joka aiheuttaa ihottumaa, kuumetta, sisäelinten tulehdusta, hematologisia poikkeavuuksia ja koko elimistöön vaikuttavaa sairautta (DRESS-oireyhtymä (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) eli yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, AGEP-oireyhtymä (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis) eli akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi).

Muut haittavaikutukset, joita on havaittu Ciprofloxacin Krka -tablettien käytön yhteydessä on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan:

Yleiset: saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä

 • pahoinvointi, ripuli
 • nivelkivut ja niveltulehdukset lapsilla.

Melko harvinaiset: saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta

 • sienen aiheuttamat superinfektiot
 • eosinofiiliarvojen (tietyntyyppisten veren valkosolujen) suureneminen
 • vähentynyt ruokahalu
 • yliaktiivisuus tai levottomuus
 • päänsärky, huimaus, unihäiriöt tai makuaistin häiriöt
 • oksentelu, vatsakivut, ruoansulatushäiriöt (närästys) tai ilmavaivat
 • tiettyjen veriarvojen (transaminaasien ja/tai bilirubiinin) suurentuminen
 • ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
 • nivelkivut aikuisilla
 • munuaisten heikko toiminta
 • kipu lihaksissa ja luissa, huonovointisuus (astenia) tai kuume
 • veren alkalisen fosfataasin pitoisuuden suureneminen.

Harvinaiset: saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta

 • lihaskivut, niveltulehdus, lihasjänteyden ja lihaskouristusten lisääntyminen
 • antibioottihoitoon liittyvä suolitulehdus (koliitti) (voi hyvin harvinaisissa tapauksissa johtaa kuolemaan) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • verenkuvan muutokset (leukopenia, leukosytoosi, neutropenia, anemia), veren hyytymistekijöiden (tromobosyyttien) määrän lisääntyminen tai vähentyminen
 • allerginen reaktio, turvotus (edeema), ihon ja limakalvojen äkillinen turvotus (angioedeema) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • kohonneet verensokeriarvot (hyperglykemia)
 • pienentyneet verensokeriarvot (hypoglykemia) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • sekavuus, ajan- ja paikantajun hämärtyminen, ahdistusreaktiot, oudot unet, masennus (joka voi johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhan yritykseen tai itsemurhaan) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”), tai hallusinaatiot
 • puutuminen ja pistely, aistien lisääntynyt ärsykeherkkyys, ihon tunnottomuus, vapina, tai pyörrytys
 • näköhäiriöt, mukaan lukien kahtena näkeminen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • korvien humina/soiminen, kuulon menetys tai huonontuminen
 • sydämentykytys (takykardia)
 • verisuonten laajentuminen (vasodilaatio), alhainen verenpaine tai pyörtyminen
 • hengästyneisyys, astmaoireet mukaan lukien
 • maksan toimintahäiriöt, keltaisuus (kolestaattinen ikterus) tai hepatiitti eli maksatulehdus
 • valoherkkyys (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • munuaisten vajaatoiminta, veri- tai kidevirtsaisuus, virtsatietulehdus
 • nesteen kertyminen elimistöön, voimakas hikoilu
 • amylaasi-entsyymin arvojen suureneminen.

Hyvin harvinaiset: saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta

 • tietyntyyppisten veren punasolujen väheneminen (hemolyyttinen anemia), tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen äkillinen väheneminen (agranulosytoosi) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. ”Varoitukset ja varotoimet”), veren puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden äkillinen vähentyminen (pansytopenia) (mahdollisesti kuolemaan johtava) ja luuydinlama (mahdollisesti kuolemaan johtava)
 • allerginen reaktio, jota kutsutaan seerumitaudin kaltaiseksi reaktioksi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • mielenterveyshäiriöt (psykoottiset reaktiot, jotka voivat johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhan yritykseen tai itsemurhaan) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • migreeni, koordinaatiohäiriöt, epävakaa kävely, hajuaistin häiriöt, aivojen paine (kallonsisäinen paine ja aivojen valekasvain)
 • värinäön vääristyminen
 • verisuonten seinämien tulehdus (vaskuliitti)
 • haimatulehdus (pankreatiitti)
 • maksasolujen tuhoutuminen (maksanekroosi), saattaa johtaa harvoissa tapauksissa henkeä uhkaavaan maksan vajaatoimintaan (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • pienet pistemäiset ihonalaiset verenpurkaumat (petekkiat), ihoreaktiot ja ihottumat
 • myastenia gravis -oireiden paheneminen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: ”Varoitukset ja varotoimet”).

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • oireyhtymä, johon liittyy virtsan heikentynyt erittyminen ja veren alhaiset natriumpitoisuudet (antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä, SIADH)
 • kiihtyneisyys (mania) tai suuri optimismisuuden tunne ja ylitoimeliaisuus (hypomania) 
 • epätavallisen tiheä sydämen syke, hengenvaarallisen epäsäännöllinen sydämen syke, muutos sydänrytmissä (pidentynyt QT-aika, joka todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä)
 • veren hyytymisen häiriöt (potilailla, joita hoidetaan K-vitamiinin antagonisteilla)
 • verensokeripitoisuuden vakavasta laskusta johtuva tajunnan menetys (hypoglykeeminen kooma). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien antamiseen on liittynyt pitkäkestoisia (jopa kuukausia tai vuosia kestäviä) tai pysyviä lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia, kuten jännetulehduksia, jännerepeämiä, nivelkipua, raajakipua, kävelyvaikeuksia, epätavallisia tuntemuksia kuten kihelmöintiä, pistelyä, kutiamista, polttelua, tunnottomuutta tai kipua (neuropatiaa), masennusta, väsymystä, unihäiriöitä, muistin heikkenemistä sekä kuulo-, näkö-, maku- ja hajuaistin heikkenemistä. Haittavaikutukset olivat joissain tapauksissa riippumattomia olemassa olevista riskitekijöistä.

Fluorokinoloneja saaneilla potilailla on ilmoitettu esiintyneen aortan seinämän laajentumista tai heikentymistä tai vaurioita aortan seinämässä (aneurysmat ja dissekaatiot), mitkä saattavat johtaa aortan repeämiseen ja potilaan kuolemaan, sekä sydämen läppävuotoja. Katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ciprofloxacin Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on siprofloksasiini (hydrokloridimonohydraattina).

Ciprofloxacin Krka 250 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 291,0 mg siprofloksasiinihydrokloridimonohydraattia, mikä vastaa 250 mg siprofloksasiinia.

Ciprofloxacin Krka 500 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 582,0 mg siprofloksasiinihydrokloridimonohydraattia, mikä vastaa 500 mg siprofloksasiinia.

Ciprofloxacin Krka 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 873,0 mg siprofloksasiinihydrokloridimonohydraattia, mikä vastaa 750 mg siprofloksasiinia.

 • Muut aineet ovat tabletin ytimessä kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni K-25 ja magnesiumstearaatti sekä kalvopäällysteessä hypromelloosi, propyleeniglykoli, talkki ja titaanidioksidi (E171).

Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Ciprofloxacin Krka sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

250 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kalvopäällysteisiä tabletteja, jotka ovat sileitä toiselta puolelta ja joiden toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

500 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, soikeita, kalvopäällysteisiä tabletteja, jotka ovat sileitä toiselta puolelta ja joiden toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

750 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, soikeita, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Kaikki vahvuudet on pakattu pahvikoteloihin, joissa on 10, 20, 30 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksissa (1, 2, 3, tai 10 läpipainolevyä, joissa 10 kalvopäällysteistä tablettia). 500 mg:n tabletteja on myös 6 tabletin pakkauksissa (1 läpipainolevy, jossa 6 kalvopäällysteistä tablettia) sekä 16 tabletin pakkauksissa (2 läpipainolevyä, joissa 8 kalvopäällysteistä tablettia). 750 mg:n tabletteja on myös 12 tabletin pakkauksissa (2 läpipainolevyä, joissa 6 kalvopäällysteistä tablettia).

Lisäksi kaikkia tablettivahvuuksia on saatavana 50 kalvopäällysteisen tabletin sairaalapakkauksina (10 läpipainoliuskaa, joissa jokaisessa 5 kalvopäällysteistä tablettia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 19.9.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi .

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro