INVICORP injektioneste, liuos 25 mikrog/2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 30.11.2019 19:04:53)

Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos
aviptadiili / fentolamiinimesilaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Invicorp on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Invicorpia
 3. Miten Invicorpia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Invicorpin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Invicorpin vaikuttavat aineet (aviptadiili ja fentolamiinimesilaatti) vaikuttavat verenvirtaukseen siittimeen ja siittimestä pois. Yleistäen voidaan sanoa, että fentolamiinimesilaatti lisää verenvirtausta siittimeen ja aviptadiili puolestaan vähentää verenvirtausta pois siittimestä.

Invicorp voi auttaa erektiohäiriöstä kärsivää saamaan erektion helpommin.

Aviptadiilia ja fentolamiinimesilaattia, jota Invicorp sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Invicorpia
 • jos olet allerginen aviptadiilille tai fentolamiinimesilaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on tai on ollut leukemia (verisyöpä), multippeli myelooma (luusyöpä), sirppisoluanemia (verisairaus), tai alttius sirppisoluanemiaan, koska tällöin erektiosi voi muuttua kivuliaaksi ja pitkittyä
 • jos käytät verta ohentavia lääkkeitä, kuten varfariinia tai hepariinia, mukaan lukien suun kautta otettavat verta ohentavat lääkkeet, kuten dabigatraani, rivaroksabaani ja apiksabaani
 • jos lääkäri on suositellut sinulle sukupuoliyhdynnän välttämistä terveydentilasi vuoksi
 • jos siittimesi on arpeutunut tai käyrä (tätä nimitetään toisinaan Peyronien taudiksi) tai jos sinulla on siittimen paisuvaisessa epänormaalia kovaa (side)kudosta - jos sinulla on siittimessä implantti.
Varoitukset ja varotoimet

Jos erektio tuntuu epämiellyttävältä tai kivuliaalta tai kestää yli 4 tuntia, ota heti yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen, sillä tällaisen tilan hoito on aloitettava 6 tunnin kuluessa sen alkamisesta.

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Invicorpia, jos

 • sinulla on sydän- tai keuhkovaivoja tai sinulla on ollut aivohalvaus (tällöin sinun on oltava seksuaalisessa toiminnassa varovainen)
 • sinulla on aiemmin ollut jokin mielenterveyteen tai väärinkäyttöön liittyvä ongelma.

Lievä, ohimenevä kasvojen tai ylävartalon punoitus on yleistä. Siihen voi liittyä joissakin harvinaisissa tapauksissa epämukavuudentunnetta ja epänormaali sydämenrytmi tai pulssin nopeutumista. Jos sydämenrytmisi muuttuu epänormaaliksi tai pulssisi nopeutuu, lopeta Invicorpin käyttö.

Sinun on tärkeää oppia pistämään Invicorp oikealla tekniikalla.

Muut lääkevalmisteet ja Invicorp

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Älä ota muita erektiohäiriöön tarkoitettuja lääkkeitä samanaikaisesti Invicorpin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Ei merkityksellinen. Invicorp on tarkoitettu vain miehille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Invicorp sisältää natriumia

Yksi annos tätä lääkettä sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg), eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Invicorp pistetään siittimen varren jommallekummalle puolelle paisuvaiskudokseen (pistos paisuvaiseen). Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää sinulle ainakin kerran, miten pistät lääkkeen. Tämän jälkeen lääkäri seuraa tilaasi säännöllisesti (esimerkiksi kolmen kuukauden välein), etenkin itse antamasi pistoshoidon alussa.

Älä yritä pistää Invicorpia itse, jos

- sinulle ei ole näytetty, miten pistät lääkkeen itsellesi - sinulla oli vaikeuksia ensimmäisellä pistokerralla - et ymmärtänyt saamiasi ohjeita.

Jos et muista, miten pistät lääkkeen, ota yhteyttä lääkäriisi. Älä yritä pistää lääkettä, jos et ole varma, mitä sinun on tehtävä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Invicorpia ei saa käyttää lapsille eikä nuorille.

Annos

Suositeltu annos on 25 mikrogrammaa/2 mg.

Pistä lääkettä enintään yhden kerran vuorokaudessa tai enintään 3 kertaa viikossa.

Yksi ampulli sisältää oikean lääkemäärän yhtä pistosta varten. Pistä ampullin koko sisältö.

Näin käytät Invicorpia

Invicorpin voi antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä, tai sen voi ottaa käyttöön suoraan jääkaapista. Noudata tämän pakkausselosteen annostusohjeita, jollei lääkäri ole toisin määrännyt, jotta Invicorp vaikuttaisi kunnolla.

Pistä ensimmäinen Invicorp-annoksesi lääkärin tai sairaanhoitajan valvonnassa.

Invicorp-pistoksen valmistelu

1. Pese kädet ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.

2. Tartu yhdestä lasiampullista kahdella sormella ja kääntele sitä varoen, niin että kaikki neste on varmasti ampullin alaosassa.

3. Katkaise ampullin kaula ja aseta ampulli varovaisesti tasaiselle alustalle.

4. Avaa pakkaus, jossa on pitkä neula. Pitkää neulaa tarvitaan ruiskun täyttämiseksi ampullin sisältämällä injektioliuoksella. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NEULAA PISTÄMISEEN. Laske neula puhtaalle alustalle, esimerkiksi puhtaalle paperipyyhkeelle.

5. Ota ruisku pakkauksesta ja aseta se paperipyyhkeelle.

6. Ota toisella kädellä kiinni ruiskun yläosasta ja toisella neulansuojuksesta. Työnnä ruiskun kärkiosa kiinni neulan avoimeen päähän. Paina ja kierrä puoli kierrosta yhteen suuntaan, kunnes liitos on tiivis. Poista neulansuojus.

image1.jpg

7. Vie neula ampulliin ja vedä kaikki ampullissa oleva neste ruiskuun männällä. Pane pitkän neulan suojus takaisin paikoilleen ja irrota neula ruiskusta.

image2.jpg

8. Avaa pakkaus, jossa on lyhyt neula (pistämiseen). Aseta neula puhtaalle alustalle, kuten puhtaalle paperipyyhkeelle.

9. Ota toisella kädellä kiinni ruiskun yläosasta ja toisella lyhyen neulan suojuksesta. Kiinnitä neula ruiskuun. Paina ja kierrä puoli kierrosta yhteen suuntaan, kunnes liitos on tiivis. Poista sitten neulansuojus.

image3.jpg

Näin pistät lääkkeen

1. Pese siittimen pistokohta saippualla ja vedellä, huuhtele vedellä ja kuivaa puhtaalla pyyhkeellä.

2. Ota kiinni ruiskusta siten, että neula osoittaa ylöspäin. Naputtele ruiskun kammiota huolellisesti, kunnes kaikki kammiossa olevat ilmakuplat ovat nousseet ruiskun kammion yläpäähän. Paina mäntää varovaisesti, kunnes neulankärjestä pursuaa pari tippaa nestettä. Tee näin, jotta neulaan ei jää ilmaa.

image4.jpg

3. Suuntaa neulallinen ruisku oikeassa kulmassa kohti siittimen vartta.

image5.jpg

4. Varo pistämästä lääkettä virtsateihin tai näkyviin verisuoniin. Pistä lääke kuvassa harmaalla merkitylle alueelle.

image6.jpg

5. Työnnä noin puolet neulasta siittimeen. Paina neulan mäntää varovaisesti ja pistä kaikki ruiskun sisältämä neste.

image7.png

6. Vedä neula pois siittimestä ja pane neulansuojus takaisin paikoilleen.

7. Pane ampullin osat, käytetty ruisku ja neula varovasti pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun säiliöön.

Invicorp-pistoksen jälkeen

Invicorpin pistämisen jälkeen kestää hetken, ennen kuin saat erektion. Pistoksen pitäisi tuottaa sukupuoliyhdynnän mahdollistava erektio. Erektio kestää normaalisti enintään yhden tunnin.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen, jos erektio kestää yli 4 tuntia Invicorp-pistoksesta.

Jos käytät enemmän Invicorpia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia haittavaikutuksia

Harvinaiset: saattavat ilmetä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta

 • pitkittynyt ja kivulias erektio. Ota heti yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen, jos erektio kestää yli 4 tuntia.

Hyvin harvinaiset: saattavat ilmetä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä tuhannesta - rasitusrintakipu, rintakipuja. Ota yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen.

 • sydänkohtaus ja hengitysvaikeus, ahdistuneisuus, mahdollisesti voimakas, säteilevä kipu vasemmassa käsivarressa ja rintakipu. Lopeta lääkkeen käyttö ja hakeudu kiireellisesti lääkäriin heti, jos sinulle ilmaantuu tällaisia haittavaikutuksia.
Muita haittavaikutuksia

Yleiset: saattavat ilmetä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä

 • kasvojen ja ylävartalon punoitus
 • mustelmat pistokohdassa. Vältä pistämästä lääkettä näkyviin verisuoniin (laskimoihin) mustelmariskin pienentämiseksi.

Melko harvinaiset: saattavat ilmetä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta

 • päänsärky, heitehuimaus
 • sydämensykkeen (pulssin) nopeutuminen. Epänormaalit sydämenlyönnit. Lopeta lääkkeen käyttö, jos sinulle ilmaantuu tällaisia haittavaikutuksia.
 • veren kertyminen ihon alle pistokohdassa.

Harvinaiset: saattavat ilmetä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta

 • toistuvat pistokset voivat aiheuttaa siittimeen pieniä kyhmyjä - kipu pistokohdassa.
Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Ampullin voi antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Pistä lääke 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet ottanut ampullin jääkaapista.

Ampulli ja neula on hävitettävä niille erityisesti tarkoitetussa säiliössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Invicorp sisältää
 • Vaikuttavat aineet ovat aviptadiili ja fentolamiinimesilaatti. Yksi Invicorp 25 mikrog/2 mg ampulli sisältää 25 mikrogrammaa aviptadiilia ja 2 mg fentolamiinimesilaattia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, dinatriumedetaatti, fosforihappo, natriumhydroksidi (happamuudensäätöön), kloorivetyhappo (happamuudensäätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Pakkauskoot:

1 lasiampulli x 0,35 ml ja 1 ruisku, 1 30 G:n neula ja 1 21 G:n neula

2 lasiampullia x 0,35 ml ja 2 ruiskua, 2 30 G:n neulaa ja 2 21 G:n neulaa

3 lasiampullia x 0,35 ml ja 3 ruiskua, 3 30 G:n neulaa ja 3 21 G:n neulaa

4 lasiampullia x 0,35 ml ja 4 ruiskua, 4 30 G:n neulaa ja 4 21 G:n neulaa

5 lasiampullia x 0,35 ml ja 5 ruiskua, 5 30 G:n neulaa ja 5 21 G:n neulaa

10 lasiampullia x 0,35 ml ja 10 ruiskua, 10 30 G:n neulaa ja 10 21 G:n neulaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Valmistajat

HB-Medical ApS

Dr. Neergaardsvej 17

DK-2970 Hørsholm

Tanska

 

Rechon Life Science AB

Soldattorpsvägen 5

Limhamn

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.08.2015

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

EVOLAN PHARMA AB
P.O Box 120
SE-182 12 Danderyd
Sweden

www.evolan.se
+46 8 544 960 30
Tukkuliike: Oriola