BYETTA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 5 mikrog/annos, 10 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (16,6 mt, 20.08.2022 19:09:02)

Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä
Byetta 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä

eksenatidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Byetta on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Byetta-valmistetta
 3. Miten Byetta-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Byetta-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Byetta sisältää vaikuttavana aineena eksenatidia. Se on pistoksena annettava lääke, jota käytetään tyypin 2 (insuliinista riippumatonta) diabetesta sairastavien aikuisten veren sokeritasapainon parantamiseen.

Byetta-valmistetta käytetään yhdessä muiden diabeteslääkkeiden, metformiinin, sulfonyyliureoiden, tiatsolidiinidionien sekä pitkävaikutteisen tai perusinsuliinin kanssa. Lääkärisi määrää sinulle Byetta-valmistetta lisälääkkeeksi, jotta verensokerisi pysyisi paremmin hallinnassa. Jatka ruokavaliotasi ja liikuntaohjelmaasi entiseen tapaan.

Sinulla on diabetes, koska elimistösi ei tuota riittävästi insuliinia veren sokeripitoisuuden pitämiseksi hallinnassa tai elimistösi ei pysty hyödyntämään insuliinia kunnolla. Byetta-valmisteen lääkeaine auttaa elimistöäsi lisäämään insuliinin tuotantoa, kun verensokerisi on koholla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Byetta-valmistetta:

 • jos olet allerginen eksenatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele alla mainituista asioista lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan kanssa ennen kuin käytät Byetta-valmistetta:

 • Käytettäessä tätä lääkevalmistetta samanaikaisesti sulfonyyliurean kanssa, voi esiintyä verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Kysy lääkäriltäsi, apteekista tai diabeteshoitajaltasi, jos et ole varma, sisältääkö jokin käyttämäsi lääke sulfonyyliureaa.
 • Jos sinulla on tyypin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi (vaarallinen tila, jota voi esiintyä diabeteksessa), koska tällöin sinun ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta.
 • Miten tämä lääkevalmiste pistetään. Se pistetään ihon alle, ei siis laskimoon eikä lihakseen.
 • Jos sinulla on mahan hitaaseen tyhjenemiseen tai ruoansulatukseen liittyviä vaikeita vaivoja, koska tällöin tämän lääkevalmisteen käyttöä ei suositella. Tämän lääkevalmisteen sisältämä vaikuttava aine hidastaa mahan tyhjenemistä, joten ruoan kulku mahalaukusta hidastuu.
 • Jos sinulla on joskus ollut haimatulehdus (pankreatiitti) (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro siitä lääkärillesi, sillä se voi aiheuttaa ongelmia, kuten sappikiviä.
 • Jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa, sillä tämän lääkevalmisteen käyttöä ei suositella. Tästä lääkevalmisteesta on vähän kokemusta munuaissairaiden potilaiden hoidossa.

Byetta ei ole insuliini eikä sitä näin ollen saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkevalmistetta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä tästä lääkevalmisteesta ei ole kokemusta näissä ikäryhmissä.

Muut lääkevalmisteet ja Byetta
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti:

 • lääkkeet, joita käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon, ja jotka vaikuttavat samalla tavalla kuin Byetta (esim. liraglutidi ja pitkäkestoisesti vapautuva eksenatidi), sillä näiden lääkevalmisteiden käyttöä samanaikaisesti Byettan kanssa ei suositella.
 • lääkkeet, joita käytetään estämään veren hyytymistä (antikoagulantit), esim. varfariini, sillä tarvitset INR-arvojen (veren hyytymistä mittaava arvo) lisäseurantaa tämän lääkevalmisteen aloituksen aikana.

Kysy lääkäriltäsi, pitääkö käyttämiesi muiden lääkkeiden esim. ottamisajankohtaa muuttaa, sillä tämä lääkevalmiste hidastaa mahan tyhjenemistä ja voi vaikuttaa lääkkeisiin, joiden on siirryttävä mahalaukusta nopeasti eteenpäin, esim.:

 • Vatsahapon kestävät tabletit ja kapselit [esim. lääkevalmisteet, jotka vähentävät mahan happamuutta (esim. protonipumpun estäjät)], joiden ei pitäisi viipyä mahalaukussa liian pitkään, tulisi ottaa tunti ennen tai neljä tuntia tämän lääkevalmisteen jälkeen.
 • Jotkut antibiootit tulisi ottaa tunti ennen Byetta-valmisteen pistämistä.
 • Aterian yhteydessä otettavat tabletit on parasta ottaa sellaisen aterian tai välipalan yhteydessä, jolloin tätä lääkevalmistetta ei oteta.

Byetta ruuan kanssa
Tämä lääkevalmiste voidaan ottaa milloin tahansa ateriaa edeltävien 60 minuutin (1 tunnin) aikana. (Ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Byetta-valmistetta käytetään”). Älä ota tätä lääkevalmistetta aterian jälkeen.

Raskaus ja imetys

Ei tiedetä, voiko tämä lääkevalmiste vahingoittaa syntymätöntä lasta. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä, koska sitä ei pidä käyttää raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö eksenatidi rintamaitoon. Jos imetät, tätä lääkevalmistetta ei tule käyttää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämän lääkevalmisteen ja sulfonyyliurean tai insuliinin samanaikaisen käytön yhteydessä voi esiintyä verensokerin mataluutta (hypoglykemiaa). Hypoglykemia voi heikentää keskittymiskykyäsi. Tämän ongelman mahdollisuus on syytä pitää mielessä kaikissa tilanteissa, joissa sinä itse tai joku muu voi olla vaarassa (esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö).

Byetta sisältää metakresolia
Metakresoli voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Byetta sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai diabeteshoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos olet epävarma.

Byetta-valmiste on saatavana kahtena eri vahvuutena: Byetta 5 mikrogrammaa ja Byetta 10 mikrogrammaa. Lääkäri voi aloittaa hoitosi Byetta 5 mikrogramman valmisteella, kaksi pistosta vuorokaudessa. Kun olet käyttänyt Byetta 5 mikrogramman annosta kahdesti vuorokaudessa 30 vuorokauden ajan, lääkäri saattaa suurentaa annoksesi Byetta 10 mikrogrammaan kahdesti vuorokaudessa.

Jos olet yli 70-vuotias tai sinulla on munuaisvaivoja, on mahdollista, ettei lääkärisi nosta Byetta 5 mikrogramman annostasi 30 vuorokauden kuluttua lääkkeen siedettävyydestä johtuen.

Lääkeannos otetaan pistoksena esitäytetystä kynästä. Älä muuta annostasi, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Sinun tulee pistää tämä lääkevalmiste minä tahansa ajankohtana ateriaa edeltävän 60 minuutin (1 tunnin) sisällä ennen aamiaista ja ilta-ateriaa tai päivän kahta pääateriaa, joiden välillä on vähintään 6 tuntia. Älä ota tätä lääkevalmistetta aterian jälkeen.

Sinun tulee pistää tämä lääkevalmiste ihon alle (ihonalainen injektio) reiden, vatsan tai olkavarren alueelle. Jos käytät sekä Byetta-valmistetta että insuliinia, sinun pitää ottaa kaksi erillistä pistosta.

Sinun ei tarvitse mitata verensokeriasi päivittäin Byetta-annoksen säätämiseksi. Kuitenkin jos käytät sulfonyyliureaa tai insuliinia, lääkärisi voi neuvoa sinua mittaamaan verensokerisi, jotta sulfonyyliurean tai insuliinin annos voidaan säätää sopivaksi. Jos käytät insuliinia, lääkäri kertoo sinulle, kuinka insuliinin annosta pienennetään, ja suosittelee seuraamaan verensokeria useammin, jotta vältät hyperglykemian (korkean verensokerin) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, jota esiintyy, kun elimistö ei pysty pilkkomaan glukoosia insuliinin vähäisen määrän vuoksi).

Byetta-kynän käyttöohjeet, ks. oheinen käyttäjän opas.
Lääkärin tai hoitajan on neuvottava sinulle, miten Byetta pistetään, ennen kuin otat sitä ensimmäistä kertaa.

Byetta-kynään sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat. Kynän mukana ei tule injektioneuloja.

Käytä jokaisen pistoksen yhteydessä uutta neulaa, ja hävitä neula käytön jälkeen. Tämä lääke on tarkoitettu sinulle. Älä koskaan anna kenenkään toisen käyttää Byetta-kynääsi.

Jos otat enemmän Byetta-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat tätä lääkevalmistetta enemmän kuin sinun pitäisi, kerro siitä välittömästi lääkärille tai mene sairaalaan. Tämän lääkevalmisteen liiallinen käyttö voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, huimausta tai matalan verensokerin oireita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos unohdat ottaa Byetta-valmistetta
Jos unohdat ottaa annoksen tätä lääkevalmistetta, jätä annos väliin ja ota seuraava annos tavanomaisena ajankohtana. Älä ota ylimääräistä annosta äläkä suurenna seuraavaa annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Byetta-valmisteen käytön
Jos sinusta tuntuu, että sinun pitäisi lopettaa tämän lääkevalmisteen käyttö, ota ensin yhteys lääkäriisi. Tämän lääkevalmisteen käytön lopettaminen voi vaikuttaa verensokeriarvoihisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia allergiatapauksia (anafylaksia eli nopeasti kehittyvä yleisoirein ilmenevä yliherkkyys) on ilmoitettu harvoin (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 1 000 käyttäjästä).

Ota yhteyttä välittömästi lääkäriin, jos saat seuraavia oireita:

 • Turvotusta kasvoissa, kielessä tai kurkussa (angioedeema)
 • Ihottumaa, kutinaa tai kaulan, kasvojen, suun tai kurkun kudosten nopeaa turpoamista
 • Nielemisvaikeuksia
 • Nokkosrokkoa tai hengitysvaikeuksia.

Haimatulehduksia (pankreatiitti) on ilmoitettu (esiintyvyys tuntematon) tätä lääkevalmistetta käyttäneillä potilailla. Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus.

 • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai erittäin korkeat veren triglyseridirasvat. Näissä tilanteissa haimatulehduksen ilmaantumisen tai uusiutumisen vaara on suurentunut riippumatta siitä, onko tämä lääkevalmiste käytössä vai ei.
 • LOPETA tämän lääkevalmisteen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla on ankara ja jatkuva vatsakipu, johon saattaa liittyä oksentelua, sillä nämä oireet voivat viitata haimatulehdukseen.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta on ilmoitettu esiintyneen ainakin yhdellä 10 käyttäjästä)

 • pahoinvointi (pahoinvointi on yleisintä hoidon aloitusvaiheessa, mutta useimmilla potilailla se vähenee ajan mittaan)
 • oksentelu
 • ripuli
 • hypoglykemia.

Lievät tai keskivaikeat hypoglykemiat (matala verensokeri) ovat hyvin yleisiä, kun tätä lääkevalmistetta käytetään yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa. Sulfonyyliurean tai insuliinin annosta voidaan joutua pienentämään tämän lääkevalmisteen hoidon aikana. Matalan verensokerin merkkejä ja oireita voivat olla esim. päänsärky, uneliaisuus, heikotus, huimaus, sekavuus, ärtyneisyys, näläntunne, sydämen nopealyöntisyys, hikoilu ja hermostuneisuus. Lääkärisi pitäisi kertoa sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan.

Yleiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1–10:llä 100 käyttäjästä)

 • huimaus
 • päänsärky
 • hermostuneisuus
 • ummetus
 • vatsakipu
 • vatsan turvotus
 • ruoansulatushäiriö
 • kutina (ihottuman kanssa tai ilman ihottumaa)
 • ilmavaivat
 • lisääntynyt hikoilu
 • voimattomuus
 • närästys
 • ruokahalun pienentyminen.

Tämä lääkevalmiste saattaa heikentää ruokahaluasi, vähentää syömäsi ruoan määrää ja aiheuttaa painonlaskua.

Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro asiasta lääkärille, koska liian nopea painon lasku voi aiheuttaa ongelmia, kuten sappikiviä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1–10:llä 1000 käyttäjästä)

 • munuaistoiminnan heikentyminen
 • kuivuminen, yleensä pahoinvointiin, oksenteluun ja/tai ripuliin liittyen
 • epätavallinen maku suussa
 • röyhtäily
 • pistoskohdan reaktiot (punoitus)
 • uneliaisuus
 • hiusten lähtö
 • painon lasku
 • hidastunut mahan tyhjeneminen
 • sappirakkotulehdus
 • sappikivet.

Harvinaiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1-10:llä 10 000 käyttäjästä)

 • suolitukos (tukkentuma suolessa).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)
Lisäksi on ilmoitettu muita haittavaikutuksia:

 • tavallista herkempi verenvuototaipumus tai saat mustelmia tavallista herkemmin, koska verihiutaleiden määrä on pienentynyt.
 • muutos INR-arvossa (mittaa veren ohentumista), kun varfariinia käytetään samanaikaisesti.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Säilytä kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25 °C:ssa 30 päivän ajan. Hävitä käytössä ollut kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka kynässä olisi vielä lääkettä jäljellä.

Laita kynän suojus paikoilleen lääkkeen suojaamiseksi valolta. Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on päässyt jäätymään, hävitä se.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos huomaat liuoksessa hiukkasia, sameutta tai värimuutoksia.

Älä säilytä kynää siten, että neula on siinä kiinni. Jos neula jätetään paikalleen, kynästävoi vuotaa lääkettä, tai sylinteriampulliin voi muodostua ilmakuplia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Byetta sisältää

 • Vaikuttava aine on eksenatidi.
 • Saatavana on kaksi esitäytettyä kynää, joista saa 5 mikrogramman ja 10 mikrogramman kerta-annoksia.
 • Byetta-liuos, jossa yksi lääkeannos on 5 mikrogrammaa, sisältää 5 mikrogrammaa eksenatidia 20 mikrolitrassa.
 • Byetta-liuos, jossa yksi lääkeannos on 10 mikrogrammaa, sisältää 10 mikrogrammaa eksenatidia 40 mikrolitrassa.
 • Yksi millilitra (ml) injektioliuosta sisältää 0,25 milligrammaa eksenatidia.
 • Muut aineet ovat metakresoli (44 mikrogrammaa/Byetta 5 mikrogramman annos ja 88 mikrogrammaa/Byetta 10 mikrogramman annos), mannitoli, väkevä etikkahappo, natriumasetaattitrihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Byetta on kirkas ja väritön liuos (injektioneste, liuos) lasisessa sylinteriampullissa. Sylinteriampulli on asennettu kynään. Kynä on kertakäyttöinen eikä sitä voi täyttää uudelleen. Yksi kynä sisältää 60 annosta, eli riittävästi lääkettä 30 vuorokauden hoitoon, kun pistoksia otetaan kaksi vuorokaudesssa.

Byetta-valmisteen saatavana olevat pakkauskoot ovat 1 ja 3 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca AB
Karlebyhusentrén Astraallén
SE-152 57 Södertälje
Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06/2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet käyttäjälle

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS
Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä
(eksenatidi)

KÄYTTÄJÄN OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO

Luku 1 – MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI
Luku 2 – UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO: UUDET KÄYTTÄJÄT TAI UUDET KYNÄT
Luku 3 – KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ: KÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT VALMISTELLEET KYNÄN KÄYTTÖÖN
Luku 4 – TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ: KYNÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Luku 1 MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen kuin aloitat injektiokynän käytön. Jatka sitten luvusta 2 − Uuden kynän käyttöönotto

Lue nämä ohjeet huolellisesti ENNEN KUIN käytät Byetta-kynääsi. Lue myös pakkausseloste, joka on Byetta-kynän pakkauksessa.

Käytä Byetta-kynääsi ohjeiden mukaan, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, voit esim. saada väärän annoksen, kynä voi rikkoutua tai voit saada infektion.

Nämä ohjeet eivät korvaa niitä ohjeita, joita saat diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi liittyen sairauteesi tai sen hoitoon. Jos sinulla on ongelmia Byetta-kynäsi käytön kanssa, ota yhteyttä diabeteshoitajaasi, lääkäriisi tai soita Medical Information 358 9 251 21 230.

TÄRKEÄÄ TIETOA BYETTA-KYNÄSTÄSI

 • Byetta pistetään kahdesti päivässä. Yksi kynä sisältää 30 päivän lääkeannokset. Sinun ei tarvitse säätää lääkeannostasi, saat kynästä vakioannoksen.
 • ÄLÄ SIIRRÄ BYETTA-LÄÄKETTÄ KYNÄSTÄ RUISKUUN.
 • Jos kynä vaikuttaa miltään osin rikkoutuneelta tai vahingoittuneelta, älä käytä sitä.
 • Ethän anna kenenkään muun käyttää kynääsi tai neulojasi, koska tartuntataudit voivat levitä niiden kautta.
 • Kynää ei suositella sokeiden ja näkövammaisten käyttöön ilman sen käyttöön perehtyneen henkilön apua.
 • Neulojen käsittelyssä noudatetaan paikallisia tai hoitopaikkasi omia ohjeita.
 • Noudata diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.
 • Noudata luvun 2 ohjeita, kun otat uuden kynän käyttöön.
 • Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun otat pistoksen.

NEULAT
Byetta-kynääsi sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat.

Otanko uuden neulan jokaiseen pistokseen?

 • Kyllä. Älä käytä samaa neulaa uudelleen.
 • Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin estyy Byetta-liuoksen vuotaminen kynästä, ilmakuplien pääsy ampulliin, neulan tukkeutuminen sekä minimoidaan infektion vaara.
 • Älä koskaan paina pistospainiketta, jos neula ei ole kiinni kynässä.

Miten hävitän käytetyt neulani?

 • Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan tai hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi ohjeiden mukaan.
 • Älä heitä kynää pois siten, että neula on siinä kiinni.

BYETTA-KYNÄN SÄILYTYS
Miten säilytän Byetta-kynäni?

 • Säilytä avaamaton Byetta-kynä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).
 • Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on päässyt jäätymään, hävitä se.
 • Säilytä Byetta-kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25 °C:ssa.
 • Pane kynän sininen korkki takaisin paikoilleen suojataksesi kynässä olevan lääkkeen valolta.
 • Älä säilytä Byetta-kynää neula kiinnitettynä. Jos neula jätetään paikalleen, kynästä voi vuotaa Byetta-lääkettä, ja kynän säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

Säilytä kynä ja neulat poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Miten kauan voin käyttää samaa Byetta-kynää?

 • Voit käyttää kutakin Byetta-kynää vain 30 vuorokautta kynän ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
  Hävitä Byetta-kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.
 • Merkitse kynän ensimmäinen käyttöpäivä, ja 30 vuorokauden kuluttua tuleva päivämäärä alla olevaan tilaan.

Kynän ensimmäinen käyttöpäivä
Päivämäärä, jolloin heitän kynän pois

 • Älä käytä Byetta-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. EXP tai Käyt. viim. tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Miten puhdistan Byetta-kynäni?

 • Pyyhi kynä tarvittaessa ulkopuolelta puhtaalla, kostealla kankaalla.
 • Ampullin kärkeen voi ilmestyä valkoisia hiukkasia normaalin käytön aikana. Voit poistaa ne alkoholipyyhkeellä.

Lue Byetta-pakkauksessa oleva seloste. Kysy lisätietoja diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Luku 2 UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue ja noudata tämän luvun ohjeita sen jälkeen, kun olet lukenut luvun 1, mitä sinun tulee tietää Byetta-kynästäsi.

Kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain uuden kynän käyttöönoton yhteydessä. Tee uuden kynän valmistelutoimenpiteet vain kerran, älä toista uuden kynän valmistelutoimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.

UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTON TOIMENPITEET – TEHDÄÄN VAIN KERRAN

KOHTA A Tarkista kynä

 • Pese kädet ennen kynän käyttöä.
 • Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 5 mikrogramman kynä.
 • Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta. Liuoksen pitää olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.
Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia.

KOHTA B Kiinnitä neula

 • Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.
 • Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

 • Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan kynästä pistoksen jälkeen.

 • Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on normaalia.

KOHTA C Valitse annos

 • Varmista, että annosikkunassa näkyy . Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .
  Varmista, että alleviivattu numero 5 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy , katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA D Kynän valmistelu

Pitele kynää neula ylöspäin ja itsestäsi poispäin.

PAINA JA PIDÄ ALHAALLA

 • Paina pistospainike peukalolla napakasti pohjaan, kunnes se pysähtyy. Pidä pistospainike pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen.
 • Jos neulan kärjestä ei tule liuosta virtana tai useita tippoja, toista kohdat C ja D.

 • Kynän valmistelu on suoritettu, kun annosikkunan keskellä on  JA lääkettä on tullut neulasta virtana tai tippoina.

Huom. Jos lääkettä ei tule neulasta neljän yrittämän jälkeen, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 3 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA E Uuden kynän käyttöönoton viimeinen vaihe

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .
 • Uusi kynä on nyt käyttövalmis. Älä toista luvun 2 toimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos teet uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.
 • Kynäsi on nyt valmiina ensimmäiseen Byetta-pistokseesi.
 • Siirry lukuun 3, jonka kohdassa: 3 kerrotaan, miten otat ensimmäisen lääkeannoksen.

Huom. Jos et saa käännettyä annosnuppia, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

Luku 3 KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ

Uuden kynäsi valmistelutoimenpiteet on nyt tehty. Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun pistät.

KOHTA I Tarkista kynä

 • Pese kädet ennen kynän käyttöä.
 • Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 5 mikrogramman kynä.
 • Poista kynän sininen korkki.

 • Tarkista ampullissa oleva Byetta.
 • Liuoksen tulee olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia eikä vaikuta annokseen.

KOHTA II Kiinnitä neula

 • Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.
 • Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

 • Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan kynästä pistoksen jälkeen.

 • Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on normaalia.

Huom. Jos neula ei ole paikallaan, et välttämättä saa täyttä annosta.

KOHTA III Valitse annos

 • Varmista, että annosikkunassa näkyy . Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään, niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy . Varmista, että alleviivattu numero 5 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään kunnes annosikkunassa näkyy  katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA IV Ota pistos

 • Pidä kynää tukevasti kädessäsi.
 • Älä nipistä pistospaikan ihoa liian tiukasti. Pistä neula ihoon noudattaen diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

PAINA JA PIDÄ PISTOSPAINIKE ALHAALLA

 • Paina pistospainike napakasti peukalolla pohjaan asti. Pidä pistospainike alas painettuna ja laske hitaasti viiteen, että saat varmasti täyden annoksen.
 • Pidä pistospainike alas painettuna, kun vedät neulan ihosta, niin ampullissa oleva lääke pysyy kirkkaana. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 4.

 • Pistos on otettu, kun annosikkunan keskellä näkyy .
 • Nyt voit asettaa kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten.

Huom. Jos neulasta tippuu Byetta-liuosta pistoksen jälkeen useita tippoja, pistospainiketta ei ole painettu pohjaan saakka. Katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 5 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA V Aseta kynä aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

Huom. Tämä on tehtävä jokaisen pistoksen jälkeen.

Huom. Jos et pysty kiertämään annosnuppia tai neulasta vuotaa liuosta, et saanut täyttä annosta. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymykset 5 ja 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA VI Irrota ja hävitä neula

 • Pane neulan ulkosuojus varovasti takaisin paikalleen.
 • Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin liuosta ei vuoda kynästä.

 • Kierrä neula irti kynästä.
 • Pane kynän sininen korkki takaisin paikalleen.

 • Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan ja hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi ohjeiden mukaan.

KOHTA VII Säilytä kynä seuraavaa lääkeannosta varten

 • Säilytä Byetta-kynäsi asianmukaisesti. (Katso kohta Byetta-kynän säilytys tämän oppaan luvussa 1).
 • Kun otat seuraavan pistoksen, noudata luvun 3. kohdan 1 ohjeita ja toista kohdat: 1-7

Luku 4 TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ

1. Onko minun tehtävä uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista annosta?

 • Ei. Uuden kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain kerran, silloin kun uusi kynä otetaan käyttöön.
 • Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että Byetta-kynäsi on käyttövalmis seuraavat 30 päivää.
 • Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi. Uuden kynän valmistelutoimenpiteissä käytettävä pieni lääkemäärä ei vaikuta 30 vuorokauden hoitoon tarvittavan Byetta-valmisteen määrään.

2. Miksi kynän säiliössä on ilmakuplia?

 • Pieni ilmakupla on normaalia. Se ei ole haitaksi eikä vaikuta annokseesi.
 • Jos kynää säilytetään neula kiinnitettynä, säiliöön voi muodostua ilmakuplia. Älä säilytä kynää neula kiinnitettynä.

3. Mitä teen, jos Byetta-valmistetta ei tule uuden kynän neulasta neljän yrittämän jälkeen?

 • Poista neula varovasti kynästä, laita neulan ulkosuojus takaisin paikalleen ja kierrä neula sen avulla irti kynästä ja hävitä se saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Kiinnitä uusi neula ja toista Kynän käyttöönoton valmistelut, kohdat B – E, tämän oppaan luvussa 2. Kun näet, että neulan kärjestä tulee lääkettä useita tippoja tai virtana, valmistelut on suoritettu.

4. Miksi näen pieniä hiukkasia ampullissa pistämisen jälkeen?
Ampullissa voi näkyä pistämisen jälkeen pieniä hiukkasia tai värinmuutos. Näin voi käydä, jos iho on nipistetty liian tiukkaan pistettäessä tai jos pistospainike on vapautettu, ennen kuin neula on vedetty ihosta pois.

5. Miksi neulasta valuu Byetta-valmistetta pistämisen jälkeen?
Tippa liuosta voi jäädä näkyviin pistoksen jälkeen. Tämä on normaalia. Jos näkyvissä on enemmän kuin yksi tippa:

 • Et ole ehkä saanut täyttä annosta. Älä pistä uutta annosta. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.
 • Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta (katso luku 3, kohta: 4 Ota pistos).

6. Mitä nuolet tarkoittavat?

 • Nuolet tarkoittavat, että olet valmis siirtymään seuraavaan kohtaan. Nämä nuolet   osoittavat sen suunnan, johon annosnuppia vedetään tai käännetään seuraavaksi. Tämä merkki tarkoittaa, että annosnuppi on painettu pohjaan ja kynä on valmis asetettavaksi aloitusasentoon (seuraavaa pistoskertaa varten).

7. Mistä tiedän, milloin pistos on pistetty?
Pistos on pistetty kun:

 • olet painanut napakasti pistospainiketta eikä se mene pidemmälle
  ja
 • olet laskenut hitaasti viiteen, samalla kun pistospainike on alaspainettuna ja neula ihossa
  ja
 • annosikkunan keskellä näkyy .

8. Mihin pistän Byetta-lääkkeen?
Byetta pistetään vatsan, reiden tai olkavarren alueelle diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi saamiesi ohjeiden mukaan.

9. Mitä minun pitäisi tehdä, jos en voi vetää, kiertää enkä painaa annosnuppia?
Tarkista annosikkunassa näkyvä symboli. Noudata vastaavan symbolin kohdalla annettuja ohjeita.

Jos annosikkunassa näkyy :

 • Vedä annosnuppia, kunnes annosikkunaan ilmestyy .

Jos annosikkunassa näkyy , eikä annosnuppi käänny:

 • Byetta-kynän ampullissa ei ehkä ole riittävästi lääkettä täyden annoksen antamiseen. Ampulliin jää aina pieni määrä Byetta-valmistetta. Jos ampullissa on pieni määrä lääkettä tai se näyttää tyhjältä, ota käyttöön uusi Byetta-kynä.

Jos annosikkunassa näkyy  ja osa symbolista  etkä pysty painamaan annosnuppia:

 • Annosnuppia ei ole kierretty loppuun asti. Kierrä annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunan keskellä näkyy selvästi .

Jos annosikkunassa näkyy osa numerosta  ja osa symbolista , etkä pysty painamaan annosnuppia:

 • Neula voi olla tukossa, vääntynyt tai huonosti kiinnitetty.
 • Vaihda uusi neula. Varmista, että neula on suora ja hyvin kiinni kynässä.
 • Paina napakasti pistospainike niin pitkälle kuin se menee, Byetta-liuosta pitäisi tulla neulan kärjestä.

Jos annosikkunassa näkyy  etkä pysty kiertämään annosnuppia:

 • Pistospainiketta ei ole painettu pohjaan asti, eikä täyttä annosta saatu. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.
 • Noudata näitä ohjeita, kun laitat kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten:
  • Paina pistospainike tukevasti niin pitkälle kuin se menee. Pidä painike alhaalla ja laske hitaasti viiteen. Käännä sitten annosnupista myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy .
  • Jos et pysty kiertämään annosnuppia, neula voi olla tukkeutunut. Vaihda neula ja toista edellinen kohta.
 • Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat napakasti pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta.

Lue myös oheinen Pakkausseloste. Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä diabeteshoitajaasi tai lääkäriisi.

------------------------------------------------------------------------------------

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS
BYETTA 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä
(eksenatidi)

KÄYTTÄJÄN OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO

Luku 1 – MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI
Luku 2 – UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO: UUDET KÄYTTÄJÄT TAI UUDET KYNÄT
Luku 3 – KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ: KÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT VALMISTELLEET KYNÄN KÄYTTÖÖN
Luku 4 – TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ: KYNÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Luku 1 MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen kuin aloitat injektiokynän käytön. Jatka sitten luvusta 2 – Uuden kynän käyttöönotto

Lue nämä ohjeet huolellisesti ENNEN KUIN käytät Byetta-kynääsi. Lue myös pakkausseloste, joka on Byetta-kynän pakkauksessa.

Käytä Byetta-kynääsi ohjeiden mukaan, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, voit esim. saada väärän annoksen, kynä voi rikkoutua tai voit saada infektion.

Nämä ohjeet eivät korvaa niitä ohjeita, joita saat diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi liittyen sairauteesi tai sen hoitoon. Jos sinulla on ongelmia Byetta-kynäsi käytön kanssa, ota yhteyttä diabeteshoitajaasi, lääkäriisi tai soita Medical Information 358 9 251 21 230.

TÄRKEÄÄ TIETOA BYETTA-KYNÄSTÄSI

 • Byetta pistetään kahdesti päivässä. Yksi kynä sisältää 30 päivän lääkeannokset. Sinun ei tarvitse säätää lääkeannostasi, saat kynästä vakioannoksen.
 • ÄLÄ SIIRRÄ BYETTA-LÄÄKETTÄ KYNÄSTÄ RUISKUUN.
 • Jos kynä vaikuttaa miltään osin rikkoutuneelta tai vahingoittuneelta, älä käytä sitä.
 • Ethän anna kenenkään muun käyttää kynääsi tai neulojasi, koska tartuntataudit voivat levitä niiden kautta.
 • Kynää ei suositella sokeiden ja näkövammaisten käyttöön ilman sen käyttöön perehtyneen henkilön apua.
 • Neulojen käsittelyssä noudatetaan paikallisia tai hoitopaikkasi omia ohjeita.
 • Noudata diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.
 • Noudata luvun 2 ohjeita, kun otat uuden kynän käyttöön.
 • Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun otat pistoksen.

NEULAT
Byetta-kynääsi sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat.

Otanko uuden neulan jokaiseen pistokseen?

 • Kyllä. Älä käytä samaa neulaa uudelleen.
 • Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin estyy Byetta-liuoksen vuotaminen kynästä, ilmakuplien pääsy ampulliin, neulan tukkeutuminen sekä minimoidaan infektion vaara.
 • Älä koskaan paina pistospainiketta, jos neula ei ole kiinni kynässä.

Miten hävitän käytetyt neulani?

 • Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan tai hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi ohjeiden mukaan.
 • Älä heitä kynää pois siten, että neula on siinä kiinni.

BYETTA-KYNÄN SÄILYTYS

Miten säilytän Byetta-kynäni?

 • Säilytä avaamaton Byetta-kynä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).
 • Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on päässyt jäätymään, hävitä se.
 • Säilytä Byetta-kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25 °C:ssa.
 • Pane kynän sininen korkki takaisin paikoilleen suojataksesi kynässä olevan lääkkeen valolta.
 • Älä säilytä Byetta-kynää neula kiinnitettynä. Jos neula jätetään paikalleen, kynästä voi vuotaa Byetta-lääkettä, ja kynän säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

Säilytä kynä ja neulat poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Miten kauan voin käyttää samaa Byetta-kynää?

 • Voit käyttää kutakin Byetta-kynää vain 30 vuorokautta kynän ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
  Hävitä Byetta-kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.
 • Merkitse kynän ensimmäinen käyttöpäivä, ja 30 vuorokauden kuluttua tuleva päivämäärä alla olevaan tilaan.

Kynän ensimmäinen käyttöpäivä
Päivämäärä, jolloin heitän kynän pois

 • Älä käytä Byetta-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. EXP tai Käyt. viim. tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Miten puhdistan Byetta-kynäni?

 • Pyyhi kynä tarvittaessa ulkopuolelta puhtaalla, kostealla kankaalla.
 • Ampullin kärkeen voi ilmestyä valkoisia hiukkasia normaalin käytön aikana. Voit poistaa ne alkoholipyyhkeellä.

Lue Byetta-pakkauksessa oleva seloste. Kysy lisätietoja diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Luku 2 UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue ja noudata tämän luvun ohjeita sen jälkeen, kun olet lukenut luvun 1, mitä sinun tulee tietää Byetta-kynästäsi.

Kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain uuden kynän käyttöönoton yhteydessä. Tee uuden kynän valmistelutoimenpiteet vain kerran, älä toista uuden kynän valmistelutoimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.

 

UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTON TOIMENPITEET – TEHDÄÄN VAIN KERRAN

KOHTA A Tarkista kynä

 • Pese kädet ennen kynän käyttöä.
 • Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 10 mikrogramman kynä.
 • Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta. Liuoksen pitää olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia.

KOHTA B Kiinnitä neula

 • Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.
 • Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

 • Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan kynästä pistoksen jälkeen.

 • Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on normaalia.

KOHTA C Valitse annos

 • Varmista, että annosikkunassa näkyy . Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy . Varmista, että alleviivattu numero 10 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy , katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA D Kynän valmistelu

Pitele kynää neula ylöspäin ja itsestäsi poispäin.

PAINA JA PIDÄ ALHAALLA

 • Paina pistospainike peukalolla napakasti pohjaan, kunnes se pysähtyy. Pidä pistospainike pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen.
 • Jos neulan kärjestä ei tule liuosta virtana tai useita tippoja, toista kohdat C ja D.

 • Kynän valmistelu on suoritettu, kun annosikkunan keskellä on  JA lääkettä on tullut neulasta virtana tai tippoina.

Huom. Jos lääkettä ei tule neulasta neljän yrittämän jälkeen, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 3 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA E Uuden kynän käyttöönoton viimeinen vaihe

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .
 • Uusi kynä on nyt käyttövalmis. Älä toista luvun 2 toimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos teet uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.
 • Kynäsi on nyt valmiina ensimmäiseen Byetta-pistokseesi.
 • Siirry lukuun 3, jonka kohdassa3 kerrotaan, miten otat ensimmäisen lääkeannoksen.

Huom. Jos et saa käännettyä annosnuppia, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

Luku 3 KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ
Uuden kynäsi valmistelutoimenpiteet on nyt tehty. Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun pistät.

KOHTA I Tarkista kynä

 • Pese kädet ennen kynän käyttöä.
 • Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 10 mikrogramman kynä.
 • Poista kynän sininen korkki.

 • Tarkista ampullissa oleva Byetta.
 • Liuoksen tulee olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia eikä vaikuta annokseen.

KOHTA II Kiinnitä neula

 • Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.
 • Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

 • Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan kynästä pistoksen jälkeen.

 • Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on normaalia.

Huom. Jos neula ei ole paikallaan, et välttämättä saa täyttä annosta.

KOHTA III Valitse annos

 • Varmista, että annosikkunassa näkyy . Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään, niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy . Varmista, että alleviivattu numero 10 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään kunnes annosikkunassa näkyy , katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA IV Ota pistos

 • Pidä kynää tukevasti kädessäsi.
 • Älä nipistä pistospaikan ihoa liian tiukasti. Pistä neula ihoon noudattaen diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

PAINA JA PIDÄ PISTOSPAINIKE ALHAALLA

 • Paina pistospainike napakasti peukalolla pohjaan asti. Pidä pistospainike alas painettuna ja laske hitaasti viiteen, että saat varmasti täyden annoksen.
 • Pidä pistospainike alas painettuna, kun vedät neulan ihosta, niin ampullissa oleva lääke pysyy kirkkaana. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 4.

 • Pistos on otettu, kun annosikkunan keskellä näkyy .
 • Nyt voit asettaa kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten.

Huom. Jos neulasta tippuu Byetta-liuosta pistoksen jälkeen useita tippoja, pistospainiketta ei ole painettu pohjaan saakka. Katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 5 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA V Aseta kynä aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten

 • Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy .

Huom. Tämä on tehtävä jokaisen pistoksen jälkeen.

Huom. Jos et pysty kiertämään annosnuppia tai neulasta vuotaa liuosta, et saanut täyttä annosta. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymykset 5 ja 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA VI Irrota ja hävitä neula

 • Pane neulan ulkosuojus varovasti takaisin paikalleen.
 • Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin liuosta ei vuoda kynästä.

 • Kierrä neula irti kynästä.
 • Pane kynän sininen korkki takaisin paikalleen.

 • Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan ja hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi ohjeiden mukaan.

KOHTA VII Säilytä kynä seuraavaa lääkeannosta varten

 • Säilytä Byetta-kynäsi asianmukaisesti. (Katso kohta Byetta-kynän säilytys tämän oppaan luvussa 1).
 • Kun otat seuraavan pistoksen, noudata luvun 3. kohdan 1 ohjeita ja toista kohdat: 1-7.

Luku 4 TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ

1. Onko minun tehtävä uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista annosta?

 • Ei. Uuden kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain kerran, silloin kun uusi kynä otetaan käyttöön.
 • Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että Byetta-kynäsi on käyttövalmis seuraavat 30 päivää.
 • Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä BYETTA ei riitä 30 vuorokaudeksi. Uuden kynän valmistelutoimenpiteissä käytettävä pieni lääkemäärä ei vaikuta 30 vuorokauden hoitoon tarvittavan Byetta-valmisteen määrään.

2. Miksi kynän säiliössä on ilmakuplia?

 • Pieni ilmakupla on normaalia. Se ei ole haitaksi eikä vaikuta annokseesi.
 • Jos kynää säilytetään neula kiinnitettynä, säiliöön voi muodostua ilmakuplia. Älä säilytä kynää neula kiinnitettynä.

3. Mitä teen, jos Byetta-valmistetta ei tule uuden kynän neulasta neljän yrittämän jälkeen?

 • Poista neula varovasti kynästä, laita neulan ulkosuojus takaisin paikalleen ja kierrä neula sen avulla irti kynästä ja hävitä se saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Kiinnitä uusi neula ja toista Kynän käyttöönoton valmistelut, kohdat B – E, tämän oppaan luvussa 2. Kun näet, että neulan kärjestä tulee lääkettä useita tippoja tai virtana, valmistelut on suoritettu.

4. Miksi näen pieniä hiukkasia ampullissa pistämisen jälkeen?

 • Ampullissa voi näkyä pistämisen jälkeen pieniä hiukkasia tai värinmuutos. Näin voi käydä, jos iho on nipistetty liian tiukkaan pistettäessä tai jos pistospainike on vapautettu, ennen kuin neula on vedetty ihosta pois.

5. Miksi neulasta valuu Byetta-valmistetta pistämisen jälkeen?

Tippa liuosta voi jäädä näkyviin pistoksen jälkeen. Tämä on normaalia. Jos näkyvissä on enemmän kuin yksi tippa:

 • Et ole ehkä saanut täyttä annosta. Älä pistä uutta annosta. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.
 • Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta (katso luku 3, kohta: 4 Ota pistos).

6. Mitä nuolet tarkoittavat?

 • Nuolet tarkoittavat, että olet valmis siirtymään seuraavaan kohtaan. Nämä nuolet   osoittavat sen suunnan, johon annosnuppia vedetään tai käännetään seuraavaksi. Tämä  merkki tarkoittaa, että annosnuppi on painettu pohjaan ja kynä on valmis asetettavaksi aloitusasentoon (seuraavaa pistoskertaa varten).

7. Mistä tiedän, milloin pistos on pistetty?

Pistos on pistetty kun:

 • olet painanut napakasti pistospainiketta eikä se mene pidemmälle
  ja
 • olet laskenut hitaasti viiteen, samalla kun pistospainike on alaspainettuna ja neula ihossa
  ja
 • annosikkunan keskellä näkyy .

8. Mihin pistän Byetta-lääkkeen?
BYETTA pistetään vatsan, reiden tai olkavarren alueelle diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi saamiesi ohjeiden mukaan.

9. Mitä minun pitäisi tehdä, jos en voi vetää, kiertää enkä painaa annosnuppia?
Tarkista annosikkunassa näkyvä symboli. Noudata vastaavan symbolin kohdalla annettuja ohjeita.

Jos annosikkunassa näkyy :

 • Vedä annosnuppia, kunnes annosikkunaan ilmestyy .

Jos annosikkunassa näkyy , eikä annosnuppi käänny:

 • Byetta-kynän ampullissa ei ehkä ole riittävästi lääkettä täyden annoksen antamiseen. Ampulliin jää aina pieni määrä Byetta-valmistetta. Jos ampullissa on pieni määrä lääkettä tai se näyttää tyhjältä, ota käyttöön uusi Byetta-kynä.

Jos annosikkunassa näkyy  ja osa symbolista  etkä pysty painamaan annosnuppia:

 • Annosnuppia ei ole kierretty loppuun asti. Kierrä annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunan keskellä näkyy selvästi .

Jos annosikkunassa näkyy osa numerosta  ja osa symbolista , etkä pysty painamaan annosnuppia:

 • Neula voi olla tukossa, vääntynyt tai huonosti kiinnitetty.
 • Vaihda uusi neula. Varmista, että neula on suora ja hyvin kiinni kynässä.
 • Paina napakasti pistospainike niin pitkälle kuin se menee, Byetta-liuosta pitäisi tulla neulan kärjestä.

Jos annosikkunassa näkyy  etkä pysty kiertämään annosnuppia:

 • Pistospainiketta ei ole painettu pohjaan asti, eikä täyttä annosta saatu. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.
 • Noudata näitä ohjeita, kun laitat kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten:
  • Paina pistospainike tukevasti niin pitkälle kuin se menee. Pidä painike alhaalla ja laske hitaasti viiteen. Käännä sitten annosnupista myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy .
  •  Jos et pysty kiertämään annosnuppia, neula voi olla tukkeutunut. Vaihda neula ja toista edellinen kohta.
 • Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat napakasti pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta.

Lue myös oheinen Pakkausseloste. Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä diabeteshoitajaasi tai lääkäriisi.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu