RENNIE imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 07.07.2016 19:49:04)

RENNIE® imeskelytabletti

kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee lääkityksestä huolimatta.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Rennie imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rennie imeskelytabletteja
3. Miten Rennie imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Rennie imeskelytablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Rennie® imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään

Rennie imeskelytabletit koostuvat kahdesta happoja neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Niitä käytetään lievittämään liikahappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja (esim. mahan turvotuksen tunnetta ja kipua).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rennie® imeskelytabletteja

Älä käytä Rennie® imeskelytabletteja

  • jos olet allerginen kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie imeskelytablettien jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  • jos sinulla on:
    • vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
    • korkea veren kalsiumpitoisuus ja/tai tila, joka johtaa veren korkeaan kalsiumpitoisuuteen
    • munuaiskivitauti, joka johtuu tai jonka epäillään johtuvan kalsiumia sisältävistä munuaiskivistä
    • matala veren fosfaattipitoisuus

Varoitukset ja varotoimet
Älä käytä Rennie valmistetta:
- jos kalsiumin erityksesi virtsaan on heikko
- jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, voit käyttää Rennie valmistetta vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta 4)
- älä käytä runsaasti maitoa tai maitotuotteita Rennie valmisteen käytön yhteydessä

Muut lääkevalmisteet ja Rennie®

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke), levotyroksiini (kilpirauhashormoni) ja eltrombopagi (verihiutaleiden määrää lisäävä lääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie imeskelytablettien kanssa.

Tietyt nesteenpoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan. Siksi lääkärin on syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät samanaikaisesti näitä nesteenpoistolääkkeitä ja Rennie imeskelytabletteja (ks. myös kohta 3, viimeinen kappale).

Ottamalla Rennie eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1-2 tuntia.

Rennie® imeskelytabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit pureskellaan tai imeskellään. Vettä ei tarvita.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Rennie imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden aikana, kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä suurilla annoksilla on vältettävä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Rennie imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä kykyyn käyttää koneita.

Rennie® imeskelytabletti sisältää sakkaroosia
Yksi Rennie imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Rennie® imeskelytabletteja käytetään

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettia, jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.

Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettia heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä ota enempää kuin 11 tablettia (joka vastaa 8 g kalsiumkarbonaattia) vuorokaudessa.

Liikahappoisuutta lievittävien lääkkeiden pitkittynyttä käyttöä on syytä välttää ja annossuositusta ei saa ylittää. Jos oireet jatkuvat tai lievittyvät vain osittain, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille
Rennie imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Rennie® imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi
Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai ummetusta sekä lihasheikkoutta. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenpoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie valmisteen käytön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yliherkkyysreaktioita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasvojen alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia). Jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa, voi Rennie valmisteen pitkään jatkuva käyttö suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia, ja lihasheikkoutta ilmaantua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

5. Rennie® imeskelytablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
PVC/Al-läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 °C.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rennie® imeskelytabletti sisältää
Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskeltytabletissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, piparminttumakuaine (piparminttuöljy, maltodekstriini, akaasiakumi, piidioksidi), sitruunamakuaine (sitruunaöljy, maissimaltodekstriini, alfa-tokoferoli).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä piparmintunmakuisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tablettien kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24, 48 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku. Puhelin 020 785 21.

Valmistaja:
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Ranska.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 785 21.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 25.9.2015

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro