VISCLEAR silmätipat, liuos 0,5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 12.05.2017 12:21:08)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Visclear 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

tetrytsoliinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Visclear on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Visclear-silmätippoja
 3. Miten Visclear-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Visclear-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Visclear on ja mihin sitä käytetään

Visclear-silmätippojen vaikutus perustuu silmän sidekalvon verisuonien supistumiseen, mikä lievittää mm. silmän punoitusta.

Visclear-silmätipat on tarkoitettu erilaisten allergisten ja silmää ärsyttävien tilojen aiheuttaman silmien arkuuden, polton, kutiamisen, ärsytyksen ja punoituksen lievitykseen. Silmän ärsytystilan tai punoituksen syynä voi olla esimerkiksi heinänuha, muu siitepölyallergia, savu, pöly tai tuuli.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kahden päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Visclear-silmätippoja

Älä käytä Visclear-silmätippoja, jos

 • silmästä vuotaa märkää
 • silmässä on vierasesine
 • silmässä on mekaaninen, kemiallinen tai lämmön aiheuttama kudosvaurio
 • sinulla on jokin vakava silmäsairaus, kuten glaukooma
 • olet allerginen tetrytsoliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • olet alle 2-vuotias.

Varoitukset ja varotoimet
Käytä Visclear-silmätippoja vain lieviin silmien ärsytystiloihin. Käänny lääkärin puoleen, jos

 • oireet eivät häviä 48 tunnin kuluessa
 • ärsytys tai punoitus pahenee
 • ilmenee kovaa silmäkipua, päänsärkyä, nopeita näönmuutoksia, äkillistä kelluvien täplien näkemistä, silmien äkillistä punoitusta, valon aiheuttamaa kipua tai kaiken näkemistä kahtena.

Visclear saattaa laajentaa mustuaisia tilapäisesti.

Valmisteen pitkäkestoinen käyttö tai liikakäyttö saattaa lisätä silmien punoitusta.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuoksen väri on muuttunut tai liuos on sameaa.

Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten pitää käyttää Visclear-silmätippoja aikuisen valvonnassa. Alle 6-vuotiaille lapsille vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Ei alle 2-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Visclear
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät seuraavantyyppisiä lääkkeistä:

 • sympatomimeetit
 • trisykliset masennuslääkkeet
 • MAOn estäjät.

Jos käytät muitakin silmälääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Visclear-silmätippoja.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Visclear saattaa laajentaa mustuaisia, mikä yleensä ilmenee erilaisina näköhäiriöinä. Tämä voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Visclear sisältää bentsalkoniumkloridia
Säilytysaineena käytetty bentsalkoniumkloridi saattaa värjätä pehmeitä piilolinssejä. Poista linssit silmistä ennen Visclear-silmätippojen annostelua. Piilolinssit saa laittaa takaisin paikoilleen aikaisintaan 15 minuutin kuluttua annostelusta.

3. Miten Visclear-silmätippoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
Aikuiset: 1–2 Visclear-tippaa kumpaankin silmään 2–3 kertaa vuorokaudessa.
Lapset ja nuoret: 1 Visclear-tippa kumpaankin silmään 2–3 kertaa vuorokaudessa. Ei alle 2-vuotiaille lapsille.

Antotapa
Pese ensin kädet. Avaa pullo. Kallista päätäsi taaksepäin ja vedä alaluomea sormella alaspäin siten, että alaluomi muodostaa ikään kuin taskun. Tiputa alaluomen sisäpinnalle taskuun yksi tippa ja sulje silmä. Jos sinusta tuntuu, että koko annos tai osa siitä meni silmän ohi, ota uusi annos. Sulje pullo.

Varo koskettamasta tippapullon kärjellä silmää tai muita pintoja. Näin estät epäpuhtauksien pääsyn pulloon. Jos käytät piilolaseja, poista ne ennen lääkkeen annostelua. Aseta piilolasit paikoilleen, vasta kun Visclear on imeytynyt ja silmän pinta tuntuu normaalin kostealta (aikaisintaan 15 minuutin kuluttua).

Jos käytät enemmän Visclear-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Jos käytät tätä valmistetta liikaa, voit saada seuraavia oireita: silmien kirvelyä, polttelua, verestystä, näön hämärtymistä, sidekalvon ärsytystä ja joskus harvoin jopa mustuaisten laajenemista. Yliannostusoireet ovat lapsilla ja iäkkäillä todennäköisempiä kuin muilla.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä): Silmien ärsytys (kipu, kirvely, polttelu), näön heikkeneminen.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Lisääntynyt kyynelvuoto, mustuaisten laajentuminen, reaktio käyttökohdassa (mukaanlukien silmän ja silmänympäryksen polttelu, punoitus, ärsytys, turvotus, kipu, kutina).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Visclear-silmätippojen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Visclear sisältää

 • Vaikuttava aine on tetrytsoliinihydrokloridi. Yksi millilitra silmätippaliuosta sisältää 0,5 mg tetrytsoliinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat: Boorihappo, booraksi, natriumkloridi, dinatriumedetaatti, bentsalkoniumkloridi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus
Kirkas, väritön liuos.

Pakkauskoko
10 ml:n muovipullo (LDPE).

Myyntiluvan haltija
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy,
Vaisalantie 2,
02130 Espoo.

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica N.V.,
Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.2.2017

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro