COMFORA tabletti, kalvopäällysteinen 595 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 21.11.2019 22:29:23)

Comfora 595 mg kalvopäällysteiset tabletit

glukosamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Comfora on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Comforaa

3. Miten Comforaa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Comforan säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Comforaa käytetään lievän tai keskivaikean polven nivelrikon (artroosi) oireiden lievitykseen.

Glukosamiini on kehon oma aine, joka muodostuu glukoosista (sokerityyppi). Keho tarvitsee glukosamiinia muodostaakseen suurempia molekyylejä, joita esiintyy esimerkiksi nivelnesteessä ja rustossa.

Glukosamiinia, jota Comfora sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja

noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Comforaa

 • jos olet allerginen glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, sillä vaikuttava aine glukosamiini on peräisin äyriäisistä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Comforaa. 

 • jos sinulla on sokeritauti (diabetes), sinun tulee keskustella lääkärisi kanssa, ennen kuin alat käyttämään Comforaa, ja mahdollisesti sinun verensokeriarvosi tulee tarkistaa useammin hoidon alussa.
 • jos tiedät, että sinulla on sydän- ja verisuonitaudin tunnettu vaaratekijä, sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen Comforan käyttämistä, ja veren rasva-arvot tulisi ehkä tarkistaa.
 • jos sinulla on astma, Comfora-hoito saattaa pahentaa astmaoireitasi.
 • Comforaa ei pitäisi käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.
 • Lopeta Comforan käyttö ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos saat angioedeeman oireita, kuten
  • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
  • nielemisvaikeuksia
  • nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia.

Muut lääkevalmisteet ja Comfora

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Noudata varovaisuutta, jos Comfora-valmistetta on otettava yhdessä muiden lääkkeiden ja erityisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

- tietyntyyppiset veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, dikumaroli, fenprokumoni, asenokumaroli ja fluindioni). Näiden lääkkeiden vaikutus saattaa vahvistua, kun niitä käytetään samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tällaisilla lääkeyhdistelmillä hoidettuja potilaita on näin ollen seurattava erityisen tarkkaan glukosamiinihoidon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä.

- tetrasykliiniantibiootit.

Kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Comforaa, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Comfora ei todennäköisesti vaikuta kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita, mutta uneliaisuus ja päänsärky ovat yleisiä haittavaikutuksia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Comfora sisältää kaliumia ja paraoranssi FCF:ää

Comfora sisältää 130 mg kaliumia per tabletti. Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista, jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus.

Väriaine paraoranssi FCF (E 110) voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti 2 kertaa päivässä. Vaihtoehtoisesti koko annos voidaan ottaa kerta-annoksena päivällä. Kun oireet ovat lievittyneet, voidaan annos pienentää yhteen tablettiin päivässä.

Niele tabletti vesilasillisen kera.

Jos otat enemmän Comforaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Glukosamiiniyliannostuksen merkkejä ja oireita voivat olla päänsärky, huimaus, sekavuus, nivelkipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli tai ummetus. Lopeta glukosamiinin käyttö, jos yliannostuksen oireita ilmenee.

Jos unohdat ottaa Comforaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Raportoidut haittavaikutukset ovat olleet lieviä ja tavallisesti ohimeneviä.

Lopeta Comforan käyttö ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos saat angioedeeman oireita, kuten:

 • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
 • nielemisvaikeuksia
 • nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia 

Yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): päänsärky, uneliaisuus, mahakivut, dyspepsia (ruoansulatuskanavan yläosien vaiva, esimerkiksi närästys), ripuli, ummetus, pahoinvointi.

Melko harvinaiset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): ihottuma, kutina, ihon punoitus.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Kasvojen, kielen tai nielun turvotus (angioedeema, katso kohta Varoitukset ja varotoimet); nokkosihottuma; nilkkojen, säärien ja jalkoen turvotus; astma tai astman paheneminen; huimaus; oksentelu, maksaentsyymien nousu ja keltaisuus sekä diabetesta sairastavilla potilailla verensokerin hallinnan huononeminen.

Erittäin harvoin on ilmoitettu tapauksista, joissa veren kolesteroliarvot ovat kohonneet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se on mainittu merkinnän ”Käyt. viim.”  tai "EXP:" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Comfora sisältää

 • Vaikuttava aine on glukosamiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää glukosamiinisulfaatti-kaliumkloridia määrän, joka vastaa 595 mg:aa glukosamiinia.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, krospovidoni, magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet kalvopäällysteessä ovat Opadry-keltainen, joka koostuu seuraavista aineista: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki, kinoliinikeltainen alumiinilakka (E 104), paraoranssi FCF alumiinilakka (E 110), keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat keltaisia ja pitkulaisia (pituus 19,6 mm, leveys 9,1 mm).

Muovipurkki (polyeteeniä), jossa on 60, 180 tai 400 tablettia.

PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaus, jossa on 60, 90 tai 180 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Ruotsi

e-mail: info@nordicdrugs.se

Valmistaja

QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.5.2019

Yrityksen yhteystiedot:

NORDIC DRUGS AB, sivuliike Suomessa
World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, PL 800
00101 Helsinki

info@nordicdrugs.fi
www.nordicdrugs.fi
010 231 1040
Tukkuliike: Tamro

Osoite Ruotsissa: Box 30035, SE-200 61 Limhamn, Sverige, Tel. +46 40 366 600