CREON 10 000 enterokapseli, kova, CREON 25 000 enterokapseli, kova, CREON 40 000 enterokapseli, kova

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 12.05.2017 19:08:57)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Creon 10 000 enterokapseli, kova
Creon 25 000 enterokapseli, kova
Creon 40 000 enterokapseli, kova

pankreatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Creon on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Creonia
 3. Miten Creonia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Creonin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Creon on ja mihin sitä käytetään

 • Creon sisältää pankreatiini-nimistä entsyymiä.
 • Pankreatiini auttaa ruoansulatuksessa. Entsyymit ovat peräisin sian haimasta.
 • Creonin pienet rakeet vapauttavat pankreatiinia hitaasti suoleen (mikrorakeet).


Mihin Creonia käytetään
Creon on tarkoitettu lapsille ja aikuisille, joiden haima ei eritä riittävästi entsyymejä. Tämä voi aiheutua useasta eri syystä, kuten leikkauksen jälkeisestä tilasta (esim. haima- tai ventrikkelileikkaus, suolen ohitusleikkaus) tai sairauksista, jotka vaikuttavat haiman toimintaan (esim. haimatulehdus, haimasyöpä, perinnölliset sairaudet kuten kystinen fibroosi). Haimaentsyymien vajauden oireita ovat mm. vatsakipu, alipaino ja löysät, öljyiset ulosteet.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on oireita, jotka voivat aiheutua haimaentsyymien riittämättömästä erityksestä, koska voi olla tarpeen suorittaa kokeita oireiden selvittämiseksi. Ota myös yhteyttä lääkäriin, jos oireet eivät lievity, kun olet käyttänyt Creonia useamman viikon ajan.

Miten Creon toimii
Creonissa olevat entsyymit sulattavat ruokaa sen kulkiessa suoliston läpi. Creon tulisi ottaa aterian tai välipalan yhteydessä tai sen jälkeen. Näin entsyymit pääsevät sekoittumaan ruokaan.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Creonia

Älä käytä Creonia

 • jos olet allerginen siasta peräisin oleville valmisteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Creonia.
Harvinaista suolen ahtautumista on todettu kystistä fibroosia sairastavilla, suuria haimaentsyymiannoksia saavilla potilailla.
Jos sairastat kystistä fibroosia ja käyttämäsi vuorokausiannos on yli 10 000 lipaasiyksikköä/kg ja sinulla ilmenee epätavallisia vatsaoireita tai oireet muuttuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Hän päättää, voitko käyttää Creonia ja millä annoksella.
 • Creon-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Creon-valmiste ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

 

3. Miten Creonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Creonia käytetään

 • Käyttämääsi annosta mitataan lipaasiyksikköinä. Lipaasi on yksi haimaentsyymeistä. Eri Creon-vahvuudet sisältävät eri määrän lipaasia.
 • Noudata aina lääkärin antamia ohjeita.
 • Lääkäri muuttaa annostasi
  • sairauden
  • painon
  • ruokavalion
  • ulosteen rasvamäärän mukaan.
 • Jos ulosteet ovat edelleen rasvaisia tai sinulla on muita vatsa- tai suolivaivoja, kerro tästä lääkärille, sillä annostasi saatetaan joutua muuttamaan.

Kystinen fibroosi

 • Tavanomainen aloitusannos alle 4-vuotiaille lapsille on 1000 lipaasiyksikköä/painokilo aterian yhteydessä.
 • Tavanomainen aloitusannos yli 4-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille on 500 lipaasiyksikköä/painokilo aterian yhteydessä.

Muut haimasairaudet

 • Tavanomainen annos on 25 000–80 000 lipaasiyksikköä aterian yhteydessä. Vastaavat kapselimäärät ovat:
  Creon 10 000: 2−8 kapselia
  Creon 25 000: 1−3 kapselia
  Creon 40 000: 1−2 kapselia
 • Tavanomainen annos välipalan yhteydessä on puolet aterian yhteydessä otettavasta annoksesta.

Milloin Creonia otetaan
Ota Creon aterian tai välipalan aikana tai heti sen jälkeen. Näin entsyymit sekoittuvat ruokaan ja sulattavat sitä sen kulkeutuessa suoliston läpi.

Miten Creon otetaan

 • Niele kapselit kokonaisina.
 • Älä murskaa tai pureskele kapseleita.
 • Jos kapseleiden nieleminen on hankalaa, avaa kapselit varovasti ja sekoita rakeet pieneen määrään pehmeää hapanta ruokaa tai sekoita ne happamaan nesteeseen. Esimerkkejä happamista pehmeistä ruoista ovat jogurtti tai omenasose. Hapan neste voi olla omena-, appelsiini- tai ananasmehua.
 • Niele seos välittömästi murskaamatta tai pureskelematta, ja juo hieman vettä tai mehua.
 • Rakeiden sekoittaminen ei-happamaan ruokaan tai juomaan ja rakeiden murskaaminen tai pureskelu voivat aiheuttaa suun ärtymistä ja muuttaa Creonin vaikutusta elimistössäsi.
 • Älä pidä Creon-kapseleita tai niiden sisältöä suussasi.
 • Älä säilytä seosta.
 • Valmistetta käytettäessä on juotava runsaasti nestettä päivittäin.

Kuinka kauan Creonia käytetään
Käytä Creonia niin kauan, kunnes lääkäri määrää lopettamaan valmisteen käytön. Useat potilaat joutuvat käyttämään Creonia koko elämänsä ajan.

Jos otat enemmän Creonia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Juo runsaasti vettä.

Harvinaisissa tapauksissa suuria haimaentsyymiannoksia saavilla potilailla veren ja virtsan virtsahapon määrä saattaa nousta.

Jos unohdat ottaa Creon-enterokapselin
Jos unohdat ottaa annoksen, odota seuraavaa ateriaa ja ota tällöin normaali lääkeannos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Creonin käytön
Älä lopeta käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Lopeta Creon-vamisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset seuraavia oireita jotka voivat johtua lääkkeen aiheuttamista vakavista haittavaikutuksista: vaikea kutina ja nokkosihottuma, vaikea allerginen reaktio mukaan lukien hengitysvaikeudet ja huulien turpoaminen. Näiden haittavaikutusten yleisyys ei ole tiedossa (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu tutkimuksissa, joissa on käytetty Creonia, ja niitä saattaa esiintyä tämän lääkkeen käytön yhteydessä:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

 • vatsakipu.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ummetus
 • ilmavaivat
 • ripuli.

Nämä oireet voivat johtua sairaudesta itsestään. Tutkimuksissa Creon-valmistetta käyttävillä todettiin saman verran tai vähemmän vatsakipuja tai ripulia kuin niillä, jotka eivät käyttäneet Creonia.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

 • ihottuma.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Ileokekaalin ja paksusuolen kuroumia (fibrotisoituva kolonopatia) on raportoitu kystistä fibroosia sairastavilla potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia pankreatiini-valmisteita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

5. Creonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Avaamisen jälkeen säilytä alle 25 °C ja käytä 3 kuukauden kuluessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Creon sisältää

 • Vaikuttava aine on pankreatiini.
 • Creon 10 000 sisältää 150 mg pankreatiinia, joka vastaa (Ph.Eur.yks.)
  • lipaasia 10 000
  • amylaasia 8 000
  • proteaasia 600
 • Creon 25 000 sisältää 300 mg pankreatiinia, joka vastaa (Ph.Eur.yks.)
  • lipaasia 25 000
  • amylaasia 18 000
  • proteaasia 1000
 • Creon 40 000 sisältää 400 mg pankreatiinia, joka vastaa (Ph.Eur.yks.)
  • lipaasia 40 000
  • amylaasia 25 000
  • proteaasia 1600
 • Muut aineet ovat:
  Ydin: makrogoli 4000
  Päällyste: hypromelloosiftalaatti, dimetikoni, trietyylisitraatti, setyylialkoholi
  Kapseli:
  Creon 10 000 ja 40 000: titaanidioksidi (E 171), punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E 172), natriumlauryylisulfaatti, liivate
  Creon 25 000: titaanidioksidi (E 171), punainen ja keltainen rautaoksidi (E 172), natriumlauryylisulfaatti, liivate

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Creon 10 000 ja 40 000 kapselit: kaksivärinen kapseli, jossa ruskea läpinäkymätön kansi ja läpinäkyvä runko. Kapselit sisältävät mahahapporesistenttejä rakeita (minimikrorakeet).
Creon 25 000 kapselit: kaksivärinen kapseli, jossa oranssi, läpinäkymätön kansi ja läpinäkyvä runko. Kapselit sisältävät mahahapporesistenttejä rakeita (minimikrorakeet).

Pakkauskoot:
Creon 10 000: 100, 250, 300 kapselia
Creon 25 000: 100 kapselia
Creon 40 000: 20, 50, 100 ja 200 kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Mylan Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Suomi

Valmistaja:
Abbott Laboratories GmbH, Neustadt, Saksa

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 18.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

MYLAN FINLAND OY
Vaisalantie 2-8
02130 Espoo

inform@mylan.fi
www.mylan.com
020 720 9555
Tukkuliike: Oriola