CIRCADIN depottabletti 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,8 mt, 07.07.2016 16:28:27)

 

 

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Circadin 2 mg depottabletti
Melatoniini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Circadin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Circadinia
3. Miten Circadinia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Circadinin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Circadin on ja mihin sitä käytetään

Circadin-tablettien vaikuttava aine, melatoniini, on elimistön luontaisesti tuottama hormoni.

Circadin on tarkoitettu käytettäväksi ainoana lääkkeenä primaarisen unettomuuden (jatkuvien nukahtamis- tai nukkumisvaikeuksien tai huonon unenlaadun) lyhytaikaiseen hoitoon vähintään 55-vuotiailla potilailla. ”Primaarinen” tarkoittaa sitä, ettei unettomuudelle ole todettu esimerkiksi mitään lääketieteellistä, psyykkistä tai ympäristöön liittyvää syytä.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Circadinia

Älä käytä Circadinia
- jos olet allerginen melatoniinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Circadinia.

- Circadinin käyttöä maksa- tai munuaispotilaiden hoitoon ei ole tutkittu. Jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Circadinia, sillä sen käyttöä ei näissä tapauksissa suositella.
- Keskustelu on tarpeen myös, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi.
- Circadinin käyttöä autoimmuunitauteja sairastavien hoidossa ei ole tutkittu. Jos sinulle on siis kerrottu, että sairastat autoimmuunitautia (jossa elimistön oma immuunijärjestelmä ”hyökkää” sitä vastaan), keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Circadinia, sillä sen käyttöä ei näissä tapauksissa suositella.
- Circadin voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos sinulle käy näin, ole varovainen, sillä uneliaisuus voi heikentää suorituskykyäsi, esimerkiksi ajokykyä.
- Tupakointi voi heikentää Circadinin tehoa, koska tupakansavun aineosat voivat lisätä melatoniinin hajoamista maksassa.

Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkettä 0–18-vuotiaille lapsille, koska sen käyttöä tämän ikäryhmän hoidossa ei ole tutkittu ja vaikutuksia ei tunneta.

Muut lääkevalmisteet ja Circadin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi

 fluvoksamiini (masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoitoon), psoraleenit (ihosairauksien kuten psoriaasin hoitoon), simetidiini (vatsavaivojen kuten maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoitoon), kinolonit ja rifampisiini (bakteeri-infektioiden hoitoon), estrogeenit (ehkäisyvalmisteissa ja hormonikorvaushoitoon) ja karbamatsepiini (epilepsian hoitoon)
 adrenergiset agonistit/antagonistit (kuten tietyntyyppiset lääkkeet, joita käytetään hallitsemaan verenpainetta supistamalla verisuonia, nenän tukkoisuutta vähentävät lääkkeet, verenpainetta alentavat lääkkeet), opiaattiagonistit ja -antagonistit (kuten päihderiippuvuuden hoitoon käytettävät lääkkeet), prostaglandiininestäjät (kuten tulehduskipulääkkeet), masennuslääkkeet, tryptofaani ja alkoholi
 bentsodiatsepiinit ja muut unilääkkeet (nukahtamislääkkeet kuten tsaleploni, tsolpideemi ja tsopikloni)
 tioridatsiini (skitsofrenian hoitoon) ja imipramiini (masennuksen hoitoon).

Circadin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Ota Circadin ruoan jälkeen. Älä juo alkoholia ennen Circadinin ottamista, samanaikaisesti tai sen jälkeen, sillä se heikentää Circadinin tehoa.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Circadinia, jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Circadin voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos sinulle käy näin, älä aja autoa äläkä käytä koneita. Jos uneliaisuus on jatkuvaa, ota yhteys lääkäriisi.

Circadin sisältää laktoosimonohydraattia
Circadin sisältää laktoosimonohydraattia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Circadinia käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi Circadin-tabletti (2 mg) suun kautta kerran vuorokaudessa ruoan jälkeen, noin 1–2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tätä annostusta voi jatkaa korkeintaan 13 viikkoa.

Tabletti tulee niellä kokonaisena. Circadin-tabletteja ei saa murskata eikä puolittaa.

Jos otat enemmän Circadinia kuin sinun pitäisi
Jos olet vahingossa ottanut liikaa lääkettä, ota heti yhteys lääkäriisi tai apteekkiin.

Suositellun vuorokausiannoksen ylittäminen voi tehdä olosi uneliaaksi.

Jos unohdat ottaa Circadinia
Jos unohdat ottaa tablettisi, ota tabletti heti kun muistat asian ennen nukkumaanmenoa tai odota, kunnes sinun on aika ottaa seuraava annos. Jatka tämän jälkeen tavanomaiseen tapaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Circadinin käytön
Hoidon keskeyttämisen tai ennenaikaisen lopettamisen ei tiedetä aiheuttavan haittavaikutuksia. Circadinin käyttöön ei tiedetä liittyvän vieroitusoireita hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle tulee jotain seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lakkaa käyttämästä lääkettä ja ota heti yhteys omaan lääkäriisi:

Melko harvinainen: (korkeintaan yhdellä sadasta)
• rintakipu.

Harvinainen: (korkeintaan yhdellä tuhannesta)
• tajuttomuus tai pyörtyminen
• vaikea rasitusrintakipu
• sydämentykytys
• masennus
• näöntarkkuuden heikkeneminen
• näön hämärtyminen
• sekavuus (desorientaatio)
• huimaus (heitehuimaus tai pyörrytys)
• punasolut virtsassa
• matala veren valkosolumäärä
• matala verihiutalemäärä, joka lisää verenvuodon ja mustelmien riskiä
• psoriaasi.

Jos sinulle tulee jotain seuraavista vähemmän vakavista haittavaikutuksista, ota yhteys omaan lääkäriisi saadaksesi neuvoa:

Melko harvinainen: (korkeintaan yhdellä sadasta)

Ärtyisyys, hermostuneisuus, levottomuus, unettomuus, poikkeavat unet, painajaiset, ahdistuneisuus, migreeni, päänsärky, letargia (väsymys, energian puute), levotto¬muus ja toiminnan lisääntyminen, huimaus, uneliaisuus, korkea verenpaine, ylävatsakipu, ruoansulatushäiriö, suun haavaumat, suun kuivuminen, pahoinvointi, verenkuvan muutokset, jotka saattavat aiheuttaa ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta, ihotulehdus, yöhikoilu, kutina, ihottuma, ihon kuivuminen, raajojen kipu, vaihdevuosioireet, heikotus, sokerin erittyminen virtsaan, virtsan liiallinen valkuaismäärä, poikkeava maksan toiminta ja painonnousu.

Harvinainen: (korkeintaan yhdellä tuhannesta)

Vyöruusu (herpes zoster), kohonneet veren rasva-arvot, alhainen veren kalsiumpitoisuus, alhainen veren natriumpitoisuus, mielialan muutokset, aggressiivisuus, kiihtyneisyys, itkuisuus, stressioireet, varhain aamulla herääminen, sukupuolivietin voimistuminen, matala mieliala, muistihäiriöt, tarkkaavuushäiriöt, unenomainen tila, levottomien jalkojen oireyhtymä, unenlaadun huononeminen, kihelmöinti, lisääntynyt kyynelnesteen eritys, seisoessa tai istuessa esiintyvä huimaus, kuumat aallot, happorefluksi, ruoansulatuskanavan häiriöt, suun rakkulat, kielen haavaumat, mahavaivat, oksentelu, poikkeavat suoliäänet, ilmavaivat, poikkeavan voimakas syljeneritys, pahanhajuinen hengitys, vatsavaivat, mahatauti, mahan limakalvon tulehdus, ihottuma, punoitus, käsien ihottuma (dermatiitti), kutiava ihottuma, kynsien häiriöt, niveltulehdus, lihaskouristukset (spasmit), niskakipu, yölliset lihaskouristukset, pitkäkestoinen, joskus kivulias erektio (priapismi), eturauhastulehdus, väsymys, kipu, jano, runsasvirtsaisuus, virtsaaminen yöllä, suurentuneet maksaentsyymiarvot, veren elektrolyyttien poikkeavuudet ja laboratoriokokeiden poikkeavuudet.

Yleisyys tuntematon: (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Yliherkkyysreaktio, suun tai kielen turvotus, ihon turvotus ja poikkeava maidoneritys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,
PL 55, FI-00034 Fimea.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Circadinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Circadin sisältää

- Vaikuttava aine on melatoniini. Yksi depottabletti sisältää 2 mg melatoniinia.
- Muut aineet ovat ammoniometakrylaattikopolymeeri (tyyppi B), kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, laktoosimonohydraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Circadin 2 mg depottabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen pyöreä kaksoiskupera tabletti. Pakkauksessa on yksi läpipainopakkaus, jossa on 7, 20 tai 21 tablettia, tai vaihtoehtoisesti kaksi läpipainopakkausta, joissa kummassakin on 15 tablettia (30 tabletin pakkaus). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited
One Forbury Square
The Forbury
Reading
Berkshire RG1 3EB
Iso-Britannia
sähköposti: neurim@neurim.com

Valmistaja:

Erän vapauttamisesta ETA-alueella vastaavat toimipaikat:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 2
35039 Marburg
Saksa

Qualiti (Burnley) Limited
Walshaw Mill
Talbot Street
Briercliffe
Burnley
Lancashire BB10 2HW
Iso-Britannia

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121 123 - Queluz de Baixo
Barcarena, 2745 557
Portugali

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Takeda-Belgium@takeda.com

 

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

 

България

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Teл: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 (BE)

Takeda-Belgium@takeda.com

 

Česká republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Magyarország

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

 

Malta

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Deutschland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0)2371 9370

info@medice.de

 

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 566 8777

nl.medical.info@takeda.com

 

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177669

 

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

 

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

 

Österreich

SANOVA PHARMA GesmbH

Tel.:  +43 (01) 80104-0

e-mail:  sanova.pharma@sanova.at

 

España

JUSTE S.A.Q.F.

Tfno:  +34 91 7248200

 

Polska

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel.:  + 48-(0)22 642 2673

e-mail:  office@medice.pl

 

France

BIOCODEX

Tél:  +33 (0)1 41 24 30 00

e-mail:  webar@biocodex.fr

 

Portugal

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel. +351 214 342 530

e-mail:  geral@itf-farma.pt

 

Hrvatska

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

România

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

 

Ireland

Flynn Pharma Limited

Tel:  +44 (0) 1438 727822 (UK)

medinfo@flynnpharma.com

 

Slovenija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

 

Slovenská republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Italia

Fidia Farmaceutici S.p.A

Tel:  +39 049 8232355

e-mail:  info@fidiapharma.it

 

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

 

Κύπρος

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Τηλ : +44 7563543352 (UK)

e-mail:  neurim@neurim.com

 

Sverige

Takeda Pharma B.V

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

 

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

lv-info@takeda.com

 

United Kingdom

Flynn Pharma Limited

Tel:  +44 (0) 1438 727822

medinfo@flynnpharma.com

 

 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08/2015.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro