PARAMAX JUNIOR tabletti 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 24.04.2020 19:03:59)

PARAMAX® Junior 250 mg tabletitPARAMAX® Rap 500 mg tabletitparasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä PARAMAX -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät PARAMAX -tabletteja

3. Miten PARAMAX -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. PARAMAX -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

PARAMAX -tabletteja käytetään tilapäisesti kuumeen alentamiseen sekä lievien ja kohtalaisten kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon kuten päänsärkyyn, hammassärkyyn, kuukautiskipuihin, lihas- ja nivelkipuihin sekä leikkausten jälkeiseen kipuun.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 3 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota PARAMAX -tabletteja

- jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät PARAMAX -tabletteja:

- jos sinulla on munuais- ja/tai maksavika tai nautit runsaasti tai säännöllisesti alkoholia

Muut lääkevalmisteet ja PARAMAX -tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali, rifampisiini ja probenesidi saattavat lisätä parasetamolin haitallisia vaikutuksia maksalle. Neuvottele lääkärisi kanssa, mikäli käytät näitä lääkkeitä.

Välttääksesi yliannostusriskiä tarkista etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Tarvittaessa PARAMAX-tabletteja voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi/kätilöösi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Parasetamoli erittyy jonkin verran äidinmaitoon, mutta on epätodennäköistä, että sillä olisi vaikutusta lapseen. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

PARAMAX -tablettien ottamisen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat (>40 kg) lapset ja nuoret: 1-2 PARAMAX Rap 500 mg tablettia suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Lapset 3-12 -vuotiaat:

Lasten annos määritetään painon mukaan. Tavallinen annos on 15 mg/kg korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Tätä annosta ei saa ylittää ilman lääkärin määräystä.

17-25 kg: 1 PARAMAX Junior 250 mg tabletti suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

25-32 kg: 1-2 PARAMAX Junior 250 mg tablettia suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Yli 32 kg: 1 PARAMAX Rap 500 mg tabletti suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 3-vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän PARAMAX -tabletteja kuin sinun pitäisi

Suositusta suurempien annosten ottaminen aiheuttaa maksavaurion vaaran. Yliannostuksen ensioireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu. Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111).

Jos unohdat ottaa PARAMAX -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleisiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, pahoinvointi ja oksentelu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat päänsärky, hikoilu, huimaus sekä ripuli, mahakipu ja ummetus.

Harvinainen haittavaikutus on punoitus.

Hyvin harvinaisia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot (ihon tai limakalvojen yhtäkkistä turpoamista, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä (Quincken ödeema)).

Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”).Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä PARAMAX sisältää

PARAMAX Junior 250 mg:

  • Vaikuttava aine on parasetamoli 250 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat povidoni, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

PARAMAX Rap 500 mg:

  • vaikuttava aine on parasetamoli 500 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat povidoni, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus:

PARAMAX Junior 250 mg tabletti: valkoinen, pyöreä, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 10 mm.

PARAMAX Rap 500 mg tabletti: valkoinen, kapselinmallinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 18 mm ja leveys 7,5 mm.

Pakkauskoot:

PARAMAX Junior 250 mg: 10 tablettia.

PARAMAX Rap 500 mg: 10, 20 ja 30 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh: 03-615600

Fax: 03-6183130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.4.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro