FOLIVER tabletti 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 21.07.2016 04:17:26)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Foliver 1 mg tabletti

Foolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Foliver on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Foliver tabletteja
 3. Miten Foliver tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Foliver tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Foliver on ja mihin sitä käytetään

 • Jokainen Foliver tabletti sisältää 1 mg foolihappoa. Foolihappo kuuluu B-vitamiineihin.
 • Foliveria käytetään foolihapon puutteeseen ja sen ennalta ehkäisyyn; foolihapon puutteesta johtuvan anemian hoitoon; ennaltaehkäisemään sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriöitä sellaisilla odottavilla äideillä, joilla on erityinen riski tällaisiin sikiön kehityshäiriöihin; vähentämään nivelreuman hoitoon käytettävän metotreksaatin haittavaikutuksia.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Foliver tabletteja

Älä käytä Foliver tabletteja
jos olet allerginen foolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

Varoitukset ja varotoimet
Ei aiheellinen.

Lapset
Ks. 3 Miten Foliver tabletteja käytetään.

Muut lääkevalmisteet ja Foliver
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Ole varovainen, jos käytät Foliverin kanssa samanaikaisesti fenytoiinia (epilepsialääke), koska epilepsiakohtaukset saattavat lisääntyä.

Foliver ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Ei rajoituksia.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Foliverin raskaudenaikaiseen käyttöön tai käyttöön imetyksen aikana ohjeenmukaisilla annoksilla ei liity tunnettuja riskejä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Foliver ei vaikuta haitallisesti ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Foliver sisältää laktoosia.
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Foliver tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on:

 • foolihapon puutteesta johtuvassa anemiassa aikuisilla 1 mg/vrk.
 • hermostoputken sulkeutumishäiriöiden ennaltaehkäisyssä riskiraskauksien yhteydessä 4 mg/vrk
 • aikuisilla nivelreuman metotreksaattihoitojen yhteydessä tavallisesti käytetyt annokset ovat 1 mg/vrk tai 4-7,5 mg kerran viikossa viikoittaisen metotreksaattiannoksen yhteydessä.

Käyttö lapsille
Tavanomainen annos on:

 • foolihapon puutteesta johtuvassa anemiassa lapsilla enintään 1 mg/vrk.
 • lapsilla nivelreuman metotreksaattihoidon yhteydessä tavallisesti käytetyt annokset ovat 1 mg/vrk tai 1 mg/10 painokiloa kohden kerran viikossa hoitoannosta seuraavana päivänä tai kaksi päivää hoitoannoksen jälkeen.

Jos otat enemmän Foliveria kuin sinun pitäisi
Jos sinä tai joku muu nielee paljon tabletteja kerralla tai epäilet, että lapsi on niellyt tabletteja, ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystykseen.

Jos unohdat ottaa Foliveria
Jos unohdat ottaa tabletin, ota se niin pian kuin muistat, ellei ole jo aika ottaa seuraava tabletti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota jäljellä olevat annokset oikeisiin aikoihin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergisia reaktioita on esiintynyt harvoin. Niiden oireita ovat ihon punoitus, ihottuma, kutina, huonovointisuus ja keuhkoputkien supistumisesta johtuvat hengitysvaikeudet. Näiden yhteydessä ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin tai päivystävään sairaalaan.

Suurilla, 15 mg/vrk, annoksilla saattaa esiintyä vatsavaivoja, mielialan muutoksia ja kognitiivisten toimintojen häiriöitä.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Foliver tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 ˚C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Foliver sisältää

 • Vaikuttava aine on foolihappo
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti ja kolloidinen vedetön piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Foliver on keltainen tai lievästi oranssi, täplikäs, pyöreä, molemmilta puolilta kupera tabletti.
100 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija:
UCB Pharma GmbH, Alfred Nobel Strasse 10, 40789 Monheim, Saksa

Valmistaja:
Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred Nobel Strasse 10, 40789 Monheim, Saksa

Markkinoija:
Oy Verman Ab, PL 146, 04201 Kerava

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 12.11.2012

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Kauppakaari 2, PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro