FOLIVER tabletti 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 05.07.2018 19:01:56)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Foliver 1 mg tabletti
foolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Foliver on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Foliver tabletteja
 3. Miten Foliver tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Foliver tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1. Mitä Foliver on ja mihin sitä käytetään

Foliver tablettien vaikuttava aine on foolihappo ja sitä on1 mg jokaisessa tabletissa. Foolihappo kuuluu B-vitamiineihin.

Foliver tabletteja käytetään

 • foolihapon puutteeseen ja sen ennalta ehkäisyyn
 • foolihapon puutteesta johtuvan anemian hoitoon
 • ennaltaehkäisemään sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriöitä sellaisilla odottavilla äideillä, joilla on erityinen riski tällaisiin sikiön kehityshäiriöihin
 • vähentämään nivelreuman hoitoon käytettävän metotreksaatin haittavaikutuksia.
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Foliver tabletteja

Älä käytä Foliver tabletteja

 • jos olet allerginen foolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Foliver tabletteja 

 • jos sairastat diagnosoimatonta anemiaa

Lapset
Katso kohta 3 ”Miten Foliver tabletteja käytetään”.

Muut lääkevalmisteet ja Foliver
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ole varovainen, jos käytät Foliverin kanssa samanaikaisesti fenytoiinia (epilepsialääke), koska epilepsiakohtaukset saattavat lisääntyä.

Samanaikainen kloramfenikolin (antibiootti) käyttö saattaa heikentää Foliver tablettien vaikutusta.

Foliver ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Ei erityisiä rajoituksia.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Foliver tablettien raskaudenaikaiseen käyttöön tai käyttöön imetyksen aikana ohjeenmukaisilla annoksilla ei liity tunnettuja riskejä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Foliver ei vaikuta haitallisesti ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Foliver tabletit sisältävät laktoosia.
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Foliver tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille
Suositeltu annos on:

 • foolihapon puutteesta johtuvassa anemiassa aikuisilla 1 mg/vrk.
 • hermostoputken sulkeutumishäiriöiden ennaltaehkäisyssä riskiraskauksien yhteydessä 4 mg/vrk
 • aikuisilla nivelreuman metotreksaattihoitojen yhteydessä tavallisesti käytetyt annokset ovat 1 mg/vrk tai 4-7,5 mg kerran viikossa viikoittaisen metotreksaattiannoksen yhteydessä.

Käyttö lapsille
Suositeltu annos on:

 • foolihapon puutteesta johtuvassa anemiassa lapsilla enintään 1 mg/vrk.
 • lapsilla nivelreuman metotreksaattihoidon yhteydessä tavallisesti käytetyt annokset ovat 1 mg/vrk tai 1 mg/10 painokiloa kohden kerran viikossa hoitoannosta seuraavana päivänä tai kaksi päivää hoitoannoksen jälkeen.

Jos otat enemmän Foliveria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Foliveria
Jos unohdat ottaa tabletin, ota se niin pian kuin muistat, ellei ole jo aika ottaa seuraava tabletti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota jäljellä olevat annokset oikeisiin aikoihin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos huomaat seuraavia haittavaikutuksia, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa:

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 1000:sta):

 • Allergiset reaktiot, jonka oireita ovat ihon punoitus, ihottuma, kutina, huonovointisuus ja keuhkoputkien supistumisesta johtuvat hengitysvaikeudet

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio)

Suurilla, 15 mg/vrk, annoksilla saattaa esiintyä vatsavaivoja, unihäiriöitä, mielialan muutoksia ja kognitiivisten toimintojen häiriöitä.
Seerumin B12-vitamiinipitoisuus saattaa laskea pitkäaikaisen hoidon yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Foliver tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ˚C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Foliver sisältää

 • Vaikuttava aine on foolihappo. Yksi tabletti sisältää 1 mg foolihappoa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti ja kolloidinen vedetön piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Foliver on keltainen tai lievästi oranssi, täplikäs, pyöreä, molemmilta puolilta kupera tabletti.
100 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija
Oy Verman Ab, PL 146, 04201 Kerava.

Valmistaja
Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred Nobel Strasse 10, 40789 Monheim, Saksa

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 9.4.2018

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Kauppakaari 2, PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro