BIO-E-VITAMIN kapseli, pehmeä 350 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 21.11.2019 21:02:45)

BIO-E-VITAMIN 350 mg kapseli, pehmeä

d-α-tokoferoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei olisikaan ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bio-E-Vitamin kapseli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bio-E-Vitamin kapseleita ää
 3. Miten Bio-E-Vitamin kapseleita ää käytetään.
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bio-E-Vitamin kapselien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

E-vitamiini on rasvaliukoinen yhdiste, joka imeytyy ohutsuolesta yhdessä rasvojen kanssa. E-vitamiini on yksi elimistön tärkeistä rasvaliukoisista vitamiineista, se toimii antioksidanttina eli estää vahingollisten radikaalien hapettavan vaikutuksen solujen ja solukalvojen rasvahappoihin. Näin ollen E-vitamiinin tarve lisääntyy samalla kun tyydyttymättömien rasvahappojen osuus ravinnossa lisääntyy.

Monipuolisella ruokavaliolla E-vitamiinin saanti on normaalisti riittävä. E-vitamiinin puutosta voi esiintyä esim. silloin kun ravinto on yksipuolista, imeytymishäiriöissä, keliakiassa sekä alkoholisteilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bio-E-Vitamin kapseleita

 • jos olet yliherkkä valmisteen jollekin aineosalle. Valmisteen sisältämä puhdistettu soijaöljy saattaa harvoin aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita
 • jos kärsit K-vitamiinin puutostilasta, ilman samanaikaisesti annettavaa Kvitamiinilisää

Ole erityisen varovainen

 • jos käytät verenohennuslääkkeitä (hyytymisenestoon esim. Marevania), neuvottele lääkärisi kanssa Bio-E-Vitaminin käytöstä

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

 • Verenohennuslääkkeiden (esim. Marevanin) teho vahvistuu yhdessä Evitamiinin kanssa; pidentäen veren hyytymisaikaa.
 • Orlistaattihoito heikentää E-vitamiinin imeytymistä.

Raskaus ja imetys

 • Voi käyttää raskauden aikana. Normaalia 1 kapselin päiväannosta, ei saa ylittää.
 • E-vitamiini erittyy äidinmaitoon. On suositeltavaa, että neuvottelet lääkärisi kanssa imetyksen aikaisesta käytöstä ennen kuin alat käyttää valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus riippuu E-vitamiinin puutteen aiheuttamasta tilasta. Aloitusannos voi tätenolla suurempi kuin normaali ylläpitoannos; 1 kapseli päivässä.

Mikäli esimerkiksirasva-aineenvaihdunta on vakavasti häiriintynyt (esim.abetalipoproteinemia, haimaatrofiaym ), tarvittavaa korkeampaa annostusta voidaan säätää käyttäen seerumin E-vitamiinipitoisuusmittauksia.

Yliannostus

Yliannostuksen oireina saattaa ilmetä ripulia, vatsakipuja sekä muita mahasuolikanavan oireita. Yliannostus voi lisätä verenvuotoriskiä henkilöillä, joilla on verenohennuslääke (oraalinen antikoagulantti esim. Marevan) tai alhainen Kvitamiini taso.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Harvinaisia ( alle yhdellä tuhannesta)

Harvoin raportoituja sivuvaikutuksia ylisuuria E-vitamiiniannoksia (yli 2000 mg/3000 KY) pidempiä aikoja käytettäessä, ovat: 

 • väsymys ja heikkous 
 • näön hämärtyminen
 • kreatinuria 
 • veren rasva-arvojen vaihtelut
 • laskimotukkotulehdus ja kilpirauhasvaikutukset

Syy-yhteyttä lueteltuihin oireisiin ei kuitenkaan ole pystytty varmasti todentamaan.

Hyvin harvinaiset (alle yhdellä kymmenestä tuhannesta)

Haittavaikutukset E-vitamiinin normaaleilla päiväannoksilla (350 – 700 mg / 525 - 1050 KY) ovat hyvin harvinaisia näitä ovat:

 • huimaus 
 • päänsärky
 • mahasuolikanavan vaivat

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ºC:ssa.

Säilytä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bio-E-Vitamin sisältää

 • Vaikuttavana aineena Bio-E-Vitamin 350 mg kapselissa on kasvisperäistä,

luonnollista D-α-tokoferolia, jolla on luonnossa esiintyvistä E-vitamiinimuodoista suurin biologinen aktiivisuus.

 • Apuaineena kapselin sisällä on puhdistettua soijaöljyä.
 • Kapselikuoressa apuaineina on gelatiinia ja glyserolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bio-E-Vitamin kapselit ovat läpinäkyviä kapseleita, joissa sisällä on kellertävää öljyä.

Kapselit ovat ovaalin muotoisia 720 mg painavia ja ne on yksittäispakattuina

läpipainolevykkeissä, joissa foliopuolella teksti: Bio-E-Vitamin 350 mg kaps. D-α-tokoferol. Pharma Nord.

Pakkaus 150 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

6500 Vojens

Tanska

Paikallinen edustaja:

Oy Pharma Nord Ab,

Rajatorpantie 41 C,

01640 Vantaa

Puh. 09-8520 2215

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02.07.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PHARMA NORD OY AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

info-fi@pharmanord.com
www.pharmanord.fi
09 8520 2215
Tukkuliike: Tamro