PRADAXA kapseli, kova 75 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,5 mt, 20.05.2021 19:06:21)

Pradaxa 75 mg kovat kapselit
dabigatraanieteksilaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pradaxa on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pradaxa-valmistetta
 3. Miten Pradaxa-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pradaxa-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pradaxa sisältää vaikuttavana aineena dabigatraanieteksilaattia ja kuuluu veren hyytymistä estävien lääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa estämällä elimistön ainetta, joka on osallisena veritulppien muodostumisessa.

Pradaxa-valmistetta käytetään aikuisille:

 • estämään veritulppien muodostumista verisuonissa polven tai lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen.

Pradaxa-valmistetta käytetään lapsille:

 • veritulppien hoitoon ja veritulppien uusiutumisen ehkäisyyn.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pradaxa-valmistetta

 • jos olet allerginen dabigatraanieteksilaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.
 • jos sinulla on parhaillaan verenvuotoa.
 • jos sinulla on elimen vaurio, joka lisää vakavan verenvuodon vaaraa (esim. mahahaava, aivovamma tai aivoverenvuoto, äskettäin tehty aivo- tai silmäleikkaus).
 • jos tiedät, että sinulla on lisääntynyt taipumus saada verenvuotoja. Tämä voi olla synnynnäistä, johtua tuntemattomasta syystä tai olla muiden lääkkeiden aiheuttamaa.
 • jos käytät veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (kuten varfariinia, rivaroksabaania, apiksabaania tai hepariinia), paitsi silloin kun antikoagulaatiohoitoa ollaan vaihtamassa, tai kun sinulla on avattu laskimo- tai valtimoyhteys ja saat hepariinia tämän auki pitämiseksi, tai kun sydämesi syke palautetaan normaaliksi toimenpiteellä, jota kutsutaan eteisvärinän vuoksi tehtäväksi katetriablaatioksi.
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta tai sinulla on maksasairaus, joka voi mahdollisesti johtaa kuolemaan.
 • jos käytät suun kautta otettavaa ketokonatsolia tai itrakonatsolia, sieni-infektioiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.
 • jos käytät suun kautta otettavaa siklosporiinia, elinsiirron jälkeen käytettävää lääkettä hylkimisreaktion estämiseksi.
 • jos käytät dronedaronia, lääkettä jota käytetään epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon.
 • jos käytät yhdistelmävalmistetta, joka sisältää hepatiitti C:n hoitoon käytettäviä viruslääkkeitä glekapreviiria ja pibrentasviiria.
 • jos sinulle on asennettu sydämen tekoläppä, joka vaatii pysyvää verenohennushoitoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Pradaxa-kapseleita. Saatat myös joutua keskustelemaan lääkärin kanssa tämän lääkehoidon aikana, jos sinulle tulee oireita tai jos menet leikkaukseen.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut jokin sairaustila tai sairaus, etenkin jokin seuraavista:

 • jos sinulla on lisääntynyt verenvuotoriski, kuten:
  • jos sinulla on ollut äskettäin verenvuotoa
  • jos sinulle on tehty biopsia (koepalan ottaminen) viimeisen kuukauden aikana
  • jos sinulla on ollut vakava vamma (esim. luunmurtuma, pään vamma tai jokin kirurgista hoitoa vaativa vamma)
  • jos sinulla on ruokatorvi- tai mahatulehdus
  • jos sinulla on närästystä (mahahappoa nousee ruokatorveen)
  • jos saat lääkkeitä, jotka voivat lisätä verenvuodon vaaraa. Ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Pradaxa” alla
  • jos käytät tulehduskipulääkkeitä kuten diklofenaakki, ibuprofeeni, piroksikaami
  • jos kärsit sydäntulehduksesta (bakteeritulehdus sydämen sisäkalvossa)
  • jos tiedät kärsiväsi heikentyneestä munuaisten toiminnasta, tai jos kärsit kuivumisen oireista, kuten janon tunteesta ja vähentyneestä virtsamäärästä, ja virtsan väri on tumma (väkevää virtsaa) tai virtsa vaahtoaa
  • jos olet yli 75‑vuotias
  • jos olet aikuinen ja painat 50 kg tai vähemmän
  • vain jos valmistetta käytetään lapsille: jos lapsella on infektio aivojen ympärillä tai aivoissa.
 • jos sinulla on ollut sydänkohtaus tai jos sinulla on todettu sairaus, joka lisää riskiä saada sydänkohtaus.
 • jos sinulla on maksasairaus, johon liittyy muutoksia verikokeissa. Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella.

Ole erityisen varovainen Pradaxa-kapselien suhteen

 • jos tarvitset leikkaushoitoa:
  Tällöin Pradaxa-hoito on keskeytettävä väliaikaisesti, koska verenvuotoriski on suurentunut leikkauksen aikana ja heti sen jälkeen. On hyvin tärkeää, että Pradaxa-kapseleita otetaan täsmälleen lääkärin määräämään aikaan ennen leikkausta ja sen jälkeen.
 • jos selkärankaasi laitetaan leikkauksen yhteydessä katetri tai ruiskutetaan lääkettä (esim. epiduraali- tai spinaalipuudutusta tai kivunlievitystä varten):
  • on hyvin tärkeää, että Pradaxa-kapseleita otetaan täsmälleen lääkärin määräämään aikaan ennen leikkausta ja sen jälkeen.
  • kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla esiintyy jalkojen puutumista tai heikkoutta tai suolen tai rakon toimintahäiriöitä puudutuksen jälkeen, sillä kiireellinen hoito on tarpeen.
 • jos kaadut tai loukkaat itsesi hoidon aikana, varsinkin jos lyöt pääsi. Ota silloin välittömästi yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa joutua tutkimaan sinut, koska sinulla voi olla suurentunut verenvuotoriski.
 • jos tiedät, että sinulla on fosfolipidivasta-aineoireyhtymä (immuunijärjestelmän häiriö, joka aiheuttaa kohonnutta veritulppariskiä), kerro asiasta lääkärillesi, joka päättää, sopiiko jokin toinen hoito sinulle paremmin.

Muut lääkevalmisteet ja Pradaxa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. On erityisen tärkeää kertoa lääkärille seuraavien lääkkeiden käytöstä, ennen kuin käytät Pradaxa-kapseleita:

 • Veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, fenprokumoni, asenokumaroli, hepariini, klopidogreeli, prasugreeli, tikagrelori, rivaroksabaani, asetyylisalisyylihappo)
 • Sieni-infektiolääkkeet (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli), ellei niitä annostella ainoastaan iholle
 • Epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon tarkoitetut lääkkeet (esim. amiodaroni, dronedaroni, kinidiini ja verapamiili).
  Jos käytät amiodaronia, kinidiiniä tai verapamiilia sisältäviä lääkkeitä, lääkärisi voi määrätä sinulle pienemmän Pradaxa-annoksen sen mukaan, mihin se on sinulle määrätty. Ks. kohta Miten valmistetta käytetään.
 • Elinsiirron jälkeen hylkimisreaktion estämiseksi käytettävät lääkkeet (esim. takrolimuusi tai siklosporiini)
 • Yhdistelmävalmiste, joka sisältää glekapreviiria ja pibrentasviiria (hepatiitti C:n hoitoon käytettävä viruslääke)
 • Tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, diklofenaakki)
 • Mäkikuisma, rohdosvalmiste masennuksen hoitoon
 • Masennuslääkkeet, joita kutsutaan selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiksi
 • Rifampisiini ja klaritromysiini (antibiootteja)
 • Viruslääkkeet AIDSin hoitoon (esim. ritonaviiri)
 • Tietyt epilepsian hoitoon tarkoitetut lääkkeet (esim. karbamatsepiini, fenytoiini)

Raskaus ja imetys

Pradaxa-valmisteen vaikutuksia raskauteen ja syntymättömään lapseen ei tunneta. Sinun ei pidä ottaa tätä lääkettä, jos olet raskaana, ellei lääkärisi kerro, että se on turvallista. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista käyttäessäsi Pradaxa-kapseleita.

Sinun ei pidä imettää käyttäessäsi Pradaxa-kapseleita.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pradaxa-valmisteella ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Pradaxa-kapseleita voidaan käyttää aikuisille sekä 8‑vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka pystyvät nielemään kapselit kokonaisina. Pradaxa-valmisteen päällystettyjä rakeita on saatavana alle 12‑vuotiaiden lasten hoitoon, ja niitä voidaan käyttää heti, kun lapsi pystyy nielemään soseutettua ruokaa.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Ota Pradaxa-kapseleita ohjeiden mukaan seuraavasti:

Veritulpan ehkäisy polven tai lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Suositeltu annos on 220 mg kerran vuorokaudessa (kaksi 110 mg:n kapselia).

Jos munuaistesi toiminta on heikentynyt alle puoleen tai jos olet 75-vuotias tai vanhempi, suositeltu annos on 150 mg kerran vuorokaudessa (kaksi 75 mg:n kapselia).

Jos otat amiodaronia, kinidiiniä tai verapamiilia sisältäviä lääkkeitä, suositeltu annos on 150 mg kerran vuorokaudessa (kaksi 75 mg:n kapselia).

Jos otat verapamiilia sisältäviä lääkkeitä ja munuaistesi toiminta on heikentynyt alle puoleen, Pradaxa-annoksesi pitää pienentää 75 mg:aan, koska verenvuotoriskisi voi olla lisääntynyt.

Kummassakaan leikkaustyypissä ei Pradaxa-hoitoa pidä aloittaa, jos leikkauskohdassa on verenvuotoa. Jos hoitoa ei pystytä aloittamaan vasta kuin leikkauksen jälkeisenä päivänä, annostus pitää aloittaa 2 kapselilla kerran vuorokaudessa.

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Aloita Pradaxa-hoito yhdellä kapselilla 1–4 tunnin kuluessa leikkauksen päätyttyä. Tämän jälkeen otetaan kaksi kapselia kerran vuorokaudessa 10 vuorokauden ajan.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Aloita Pradaxa-hoito yhdellä kapselilla 1–4 tunnin kuluessa leikkauksen päätyttyä. Tämän jälkeen otetaan kaksi kapselia kerran vuorokaudessa 28–35 vuorokauden ajan.

Veritulppien hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy lapsille

Pradaxa-valmiste otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa, yksi annos aamulla ja yksi illalla. Annokset otetaan joka päivä suunnilleen samaan aikaan. Annosvälin on oltava mahdollisimman lähellä 12 tuntia.

Suositeltu annos riippuu potilaan painosta  ja iästä. Lääkäri määrää sinulle oikean annoksen. Lääkäri voi muuttaa annosta myöhemmin hoidon aikana. Jatka kaikkien muiden sinulle määrättyjen lääkkeiden käyttöä, paitsi jos lääkäri kehottaa lopettamaan jonkin lääkkeen käytön.

Taulukossa 1 esitetään Pradaxa-valmisteen kerta-annokset ja kokonaisvuorokausiannokset milligrammoina (mg). Annokset riippuvat potilaan painosta (kg) ja iästä (vuosina).

Taulukko 1:    Pradaxa-kapselien annostaulukko

Painon/iän yhdistelmätKerta-annos (mg)Kokonaisvuorokausiannos (mg)
Paino (kg)Ikä vuosina
11 – alle 13 kg8 – alle 9 vuotta75150
13 – alle 16 kg8 – alle 11 vuotta110220
16 – alle 21 kg8 – alle 14 vuotta110220
21 – alle 26 kg8 – alle 16 vuotta150300
26 – alle 31 kg8 – alle 18 vuotta150300
31 – alle 41 kg8 – alle 18 vuotta185370
41 – alle 51 kg8 – alle 18 vuotta220440
51 – alle 61 kg8 – alle 18 vuotta260520
61 – alle 71 kg8 – alle 18 vuotta300600
71 – alle 81 kg8 – alle 18 vuotta300600
81 kg tai yli10 – alle 18 vuotta300600

Kerta-annokset, jotka vaativat useampien kapselien yhdistelmiä:
300 mg:       kaksi 150 mg:n kapselia tai
                     neljä 75 mg:n kapselia
260 mg:       yksi 110 mg:n kapseli ja yksi 150 mg:n kapseli tai
                     yksi 110 mg:n kapseli ja kaksi 75 mg:n kapselia
220 mg:       kaksi 110 mg:n kapselia
185 mg:       yksi 75 mg:n kapseli ja yksi 110 mg:n kapseli
150 mg:       yksi 150 mg:n kapseli tai
                     kaksi 75 mg:n kapselia

Miten Pradaxa-kapseleita otetaan

Pradaxa voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman. Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera, jotta varmistetaan lääkkeen kulkeutuminen mahaan. Älä riko tai pureskele kapselia äläkä tyhjennä kapselin sisältöä, koska se voi lisätä verenvuodon riskiä.

Foliopakkauksen avaamisohjeet

Seuraavat kuvat esittävät, kuinka Pradaxa-kapselit poistetaan foliopakkauksesta.

image1.pngIrrota yksittäispakattu folio foliopakkauksesta katkoviivaa pitkin.

image2.pngAvaa folio takapuolelta ja poista kapseli.

 • Älä paina kapseleita folion läpi.
 • Älä irrota foliota ennen kuin tarvitset kapselin.

Pullon käyttöohjeet

 • Avaa pullo painamalla ja kääntämällä.
 • Kun olet ottanut kapselin pullosta, laita korkki takaisin paikoilleen ja sulje pullo tiiviisti heti annoksen ottamisen jälkeen.

Veren hyytymistä estävän lääkityksen vaihto

Älä muuta veren hyytymistä estävää lääkitystäsi, ellet ole saanut tarkkoja ohjeita lääkäriltäsi.

Jos otat enemmän Pradaxa-valmistetta kuin sinun pitäisi

Liian suurten lääkeannosten ottaminen suurentaa verenvuodon vaaraa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos olet ottanut liian monta kapselia. Erityisiä hoitovaihtoehtoja on olemassa.

Jos unohdat ottaa Pradaxa-valmistetta

Veritulpan ehkäisy polven tai lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen
Jatka jäljellä olevalla päivittäisellä annoksella Pradaxa-kapseleita samaan aikaan seuraavana päivänä.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Veritulppien hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy lapsille
Unohtunut annos voidaan vielä ottaa, jos seuraavaan annokseen on vähintään 6 tuntia.
Jätä unohtunut annos väliin, jos seuraavaan annokseen on alle 6 tuntia.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Pradaxa-valmisteen oton

Ota Pradaxa-kapseleita täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa, sillä veritulpan riski voi suurentua jos hoito lopetetaan liian aikaisin. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla esiintyy ruoansulatushäiriöitä Pradaxa-kapseleiden ottamisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pradaxa vaikuttaa veren hyytymiseen, joten suurin osa haittavaikutuksista liittyy mustelmien tai verenvuodon kaltaisiin oireisiin. Merkittäviä tai vakavia vuotoja saattaa esiintyä. Nämä ovat vakavimpia haittavaikutuksia ja riippumatta sijaintipaikasta saattavat olla invalidisoivia, henkeä uhkaavia tai jopa johtaa kuolemaan. Verenvuotoa ei ole aina helppoa huomata.

Jos sinulla on mitä tahansa verenvuotoa, joka ei lopu itsestään tai jos sinulla on oireita voimakkaasta verenvuodosta (voimakas heikotus, väsymys, kalpeus, huimaus, päänsärky tai selittämätön turvotus), kysy neuvoa lääkäriltäsi välittömästi. Lääkäri saattaa seurata tilaasi tarkemmin tai vaihtaa lääkityksesi.

Kerro lääkärille välittömästi, jos saat vakavan allergisen reaktion, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu alla ja ne on ryhmitelty esiintymistodennäköisyytensä perusteella.

Veritulpan ehkäisy polven tai lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Yleinen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 10:stä):

 • Hemoglobiinin määrän väheneminen veressä (punasolujen sisältämä aine)
 • Epänormaalit laboratorioarvot maksan toimintakokeissa

Melko harvinainen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 100:sta):

 • Verenvuoto nenästä mahaan tai suolistoon, peniksestä/emättimestä tai virtsateistä (sisältäen veren esiintymisen virtsassa, mikä värjää virtsan vaaleanpunaiseksi tai punaiseksi), peräpukamista, peräsuolesta, ihonalainen verenvuoto, verenvuoto niveleen, vammasta, vamman jälkeen tai toimenpiteen jälkeen
 • Mustelmien muodostuminen tai mustelmien esiintyminen toimenpiteen jälkeen
 • Laboratoriokokeissa havaittu veri ulosteessa
 • Veren punasolujen määrän väheneminen
 • Verisolujen osuuden väheneminen
 • Allerginen reaktio
 • Oksentelu
 • Löysä vatsa, ripuli
 • Pahoinvointi
 • Haavan erittäminen (nesteen tihkuminen leikkaushaavasta)
 • Maksaentsyymiarvojen suureneminen
 • Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus maksavaivojen tai veriarvojen muutosten vuoksi

Harvinainen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 1 000:sta):

 • Verenvuoto
 • Verenvuoto aivoissa, leikkausviillosta, pistoskohdasta tai kohdasta, jossa katetri yhdistyy suoneen
 • Verinen erite kohdassa, jossa katetri yhdistyy suoneen
 • Veren yskiminen tai veriset yskökset
 • Verihiutaleiden määrän väheneminen veressä
 • Veren punasolujen määrän väheneminen toimenpiteen jälkeen
 • Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta
 • Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista
 • Allergisen reaktion aiheuttama ihottuma, joka ilmenee tummanpunaisina, kohonneina, kutisevina paukamina
 • Äkillinen ihomuutos, joka vaikuttaa ihon väriin ja ulkonäköön
 • Kutina
 • Maha- tai suolistohaava (myös ruokatorven haava)
 • Ruokatorvi- ja mahatulehdus
 • Mahahapon nousu ruokatorveen
 • Maha- tai vatsakipu
 • Ruoansulatushäiriö
 • Nielemisvaikeus
 • Nesteen tihkuminen haavasta
 • Nesteen tihkuminen haavasta toimenpiteen jälkeen

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Hengitysvaikeudet ja hengityksen vinkuminen
 • Valkosolujen (auttavat torjumaan infektioita) määrän väheneminen tai jopa puuttuminen
 • Hiustenlähtö

Veritulppien hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy lapsille

Yleinen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 10:stä):

 • Veren punasolujen määrän väheneminen
 • Verihiutaleiden määrän väheneminen veressä
 • Allergisen reaktion aiheuttama ihottuma, joka ilmenee tummanpunaisina, kohonneina, kutisevina paukamina
 • Äkillinen ihomuutos, joka vaikuttaa ihon väriin ja ulkonäköön
 • Mustelmien muodostuminen
 • Verenvuoto nenästä
 • Mahahapon nousu ruokatorveen
 • Oksentelu
 • Pahoinvointi
 • Löysä vatsa, ripuli
 • Ruoansulatushäiriö
 • Hiustenlähtö
 • Maksaentsyymiarvojen suureneminen

Melko harvinainen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 100:sta):

 • Valkosolujen (auttavat torjumaan infektioita) määrän väheneminen
 • Verenvuoto mahaan tai suolistoon, aivoista, peräsuolesta, peniksestä/emättimestä tai virtsateistä (sisältäen veren esiintymisen virtsassa, mikä värjää virtsan vaaleanpunaiseksi tai punaiseksi) tai ihonalainen verenvuoto
 • Hemoglobiinin määrän väheneminen veressä (punasolujen sisältämä aine)
 • Verisolujen osuuden väheneminen
 • Kutina
 • Veren yskiminen tai veriset yskökset
 • Maha- tai vatsakipu
 • Ruokatorvi- ja mahatulehdus
 • Allerginen reaktio
 • Nielemisvaikeus
 • Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus maksavaivojen tai veriarvojen muutosten vuoksi

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Valkosolujen (auttavat torjumaan infektioita) puuttuminen
 • Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta
 • Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista
 • Hengitysvaikeudet ja hengityksen vinkuminen
 • Verenvuoto
 • Verenvuoto niveleen tai vammasta, leikkausviillosta, pistoskohdasta tai kohdasta, jossa katetri yhdistyy suoneen
 • Verenvuoto peräpukamista
 • Maha- tai suolistohaava (myös ruokatorven haava)
 • Epänormaalit laboratorioarvot maksan toimintakokeissa

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, foliolevyssä tai pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Foliopakkaus: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pullo: Avatun pullon sisältö on käytettävä 4 kuukauden kuluessa. Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pradaxa sisältää

 • Vaikuttava aine on dabigatraani. Jokainen kova kapseli sisältää 75 mg dabigatraanieteksilaattia (mesilaattina).
 • Muut aineet ovat viinihappo, akaasia, hypromelloosi, dimetikoni 350, talkki ja hydroksipropyyliselluloosa
 • Kapselin kuori sisältää karrageenia, kaliumkloridia, titaanidioksidia ja hypromelloosia.
 • Musta painomuste sisältää sellakkaa, mustaa rautaoksidia ja kaliumhydroksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pradaxa 75 mg ovat kovia kapseleita (n. 18 × 6 mm), joissa on läpinäkymätön, valkoinen kansiosa ja läpinäkymätön, valkoinen runko-osa. Boehringer Ingelheimin logo on painettu kapselin kansiosaan ja merkintä ”R75” kovan kapselin runko-osaan.

Tätä lääkettä on saatavana pakkauksissa, joissa on 10 × 1, 30 × 1 tai 60 × 1 kovaa kapselia alumiinisessa perforoidussa yksittäisfoliopakkauksessa. Lisäksi Pradaxa-kapseleita on saatavana pakkauksissa, joissa on 60 × 1 kovaa kapselia alumiinisessa perforoidussa valkoisessa yksittäisfoliopakkauksessa.

Tätä lääkettä on saatavana myös polypropyleenisissa (muovisissa) pulloissa, joissa on 60 kovaa kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Valmistaja
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

ja

Boehringer Ingelheim France
100-104 avenue de France
75013 Paris
Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Boehringer Ingelheim Finland Ky
Puh: +358 10 3102 800

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12/2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola