CODESAN COMP oraaliliuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 07.07.2016 20:29:53)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

CODESAN® comp. -oraaliliuos

kodeiinifosfaattihemihydraatti,efedriinihydrokloridi, difenhydramiinihydrokloridi ja kokillaanauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  4. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Codesan comp. on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Codesan comp. -oraaliliuosta

3. Miten Codesan comp. -oraaliliuosta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Codesan comp. -oraaliliuoksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Codesan comp. on ja mihin sitä käytetään

Codesan comp. -oraaliliuoksen kodeiini estää yskänärsytystä vaikuttamalla aivojen yskänkeskukseen. Efedriini laajentaa keuhkoputkia vähentämällä keuhkoputkien sileiden lihaksien supistustilaa. Efedriini myös supistaa verisuonia ja kiihdyttää sydämen lyöntitiheyttä. Difenhydramiini estää nielusta lähtevää yskänärsytystä. Se estää myös tulehdukseen liittyvää histamiinin vapautumista. Valmisteen muut aineosat vaikuttavat liman koostumukseen ja helpottavat tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä.

Codesan comp. -oraaliliuosta käytetään eri syistä johtuvan yskän oireenmukaiseen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Codesan comp. -oraaliliuosta

Älä käytä Codesan comp. -oraaliliuosta

- jos olet alle 12-vuotias

- jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti

- jos imetät

- jos sinulla on astma

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

12–18-vuotiaat lapset

Codesan comp. -oraaliliuosta ei suositella yskän oireiden hoitoon nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Varoitukset ja varotoimet

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan kodeiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Codesan comp.-–oraaliliuosta,jos sairastat verenpainetautia, kilpirauhasen liikatoimintaa, sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimotautia, eturauhasen liikakasvua tai jos sinulla on sappivaivoja.

Muut lääkevalmisteet ja Codesan comp.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Masennuksen hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat muuttaa efedriinin vaikutuksia, joten masennuslääkkeiden ja Codesan comp. -oraaliliuoksen samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa.

Codesan comp. -oraaliliuos alkoholin kanssa

Alkoholia ja Codesan comp. -oraaliliuosta ei tule käyttää samanaikaisesti, koska yhteiskäyttö saattaa lisätä molempien keskushermostovaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, koska käytettävissä ei ole tarkkoja tietoja aineosien imeytymisestä sikiöön. Älä käytä valmistetta imetyksen aikana. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä ja työvälineitä tai koneita käytettäessä.

Codesan comp. -oraaliliuos sisältää sakkaroosia, natriummetyyliparahydroksibentsoaattia ja etanolia

Urheilijoiden tulee muistaa, että efedriini luokitellaan dopingaineeksi.

Valmiste sisältää sakkaroosia 600 mg/ml eli 6 g/10 ml annos. Tämä tulee ottaa huomioon, jos potilaalla on sokeritauti.

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Valmisteen sisältämä säilytysaine (natriummetyyliparahydroksibentsoaatti) saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Valmiste sisältää etanolia (alkoholia) noin 94 mg/ml. Annostusohjeen mukainen aikuisten kerta-annos 10 ml sisältää alkoholia määrän, joka vastaa noin 19 ml:aa olutta tai alle 8 ml:aa viiniä. Haitallinen alkoholismin yhteydessä. Otettava huomioon raskaana olevien ja imettävien naisten, lasten ja suuren riskin ryhmien potilaiden, kuten maksasairauksia tai epilepsiaa sairastavien, hoidossa.

3. Miten Codesan comp. -oraaliliuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos:

Aikuisille ja 15 vuotta täyttäneille 10 ml 3 kertaa vuorokaudessa.

12–14-vuotiaille 5 ml 3 kertaa vuorokaudessa.

Jos otat Codesan comp. -oraaliliuosta enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Codesan comp. -oraaliliuosta.

Jos unohdat ottaa Codesan comp. -annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat sydämen lyöntitiheyden lisääntyminen, verenpaineen kohoaminen, lihasvapina ja unettomuus. Pahoinvointia, väsymystä tai vatsakipua (sappiperäinen kipu) saattaa esiintyä. Pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä ummetusta. Iäkkäille miehille saattaa tulla virtsaamisvaikeuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Codesan comp. -oraaliliuoksen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Huuhdellun lääkepullon voit laittaa lasinkeräykseen ja sulkimen roskiin.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Codesan comp. sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat kodeiinifosfaattihemihydraatti, efedriinihydrokloridi, difenhydramiinihydrokloridi ja kokillaanauute.

- Apuaineet ovat ammoniumkloridi, mentoli, sakkaroosi, glyseroli, paahdettu sokeri, anisöljy, sitruunahappomonohydraatti, natriumbentsoaatti, natriummetyyliparahydroksibentsoaatti, etanoli 96 % ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot:

ruskea, kirkas, salmiakinhajuinen ja -makuinen liuos

200 ml ja 500 ml, ruskea lasinen lääkepullo ja alumiininen sinetöity kierresuljin

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.9.2015.

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro