SCOPODERM depotlaastari 1 mg/72 h

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,8 mt, 28.04.2023 16:33:29)

Scopoderm 1 mg/72 tuntia depotlaastari

skopolamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Scopoderm on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scopodermia
 3. Miten Scopodermia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Scopodermin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Scopoderm-depotlaastari sisältää vaikuttavaa ainetta, skopolamiinia, joka on pahoinvointilääke.

Scopoderm estää matkapahoinvointiin liittyviä oireita, kuten pahoinvointia, oksentamista ja kiertohuimausta, joita voi esiintyä matkustettaessa laivalla, lentokoneella, junalla tai autolla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Huolellinen suuhygienia on tärkeää, sillä suun kuivuminen on tavallinen Scopodermin käyttöön liittyvä haittavaikutus.

Älä käytä Scopodermia

 • jos olet allerginen skopolamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on silmänpainetauti (glaukooma).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Scopodermia

 • jos sinulla on mahanportin ahtauma (pylorusstenoosi)
 • jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia (esim. eturauhasen liikakasvun vuoksi)
 • jos sinulla on suolitukos (osittainen tai täydellinen ohut- tai paksusuolen tukos)
 • jos olet iäkäs tai sinulla on aineenvaihduntaan, maksaan tai munuaisiin liittyvä sairaus
 • jos sinulla on tai on ollut kipua silmissä, näkökyvyn hämärtymistä tai jos näet sateenkaariväritteisiä sädekehiä valojen ympärillä (Scopodermia tulee käyttää vain lääkärin tekemän silmätutkimuksen jälkeen)
 • jos sinulla on tai on ollut epilepsia tai epileptisiä kohtauksia (epileptisten kohtausten määrän on raportoitu lisääntyneen).

Yllä mainituissa tilanteissa Scopoderm ei mahdollisesti sovi sinulle.

Joissakin harvoissa tapauksissa voi esiintyä sekavuutta ja/tai näköharhoja. Näiden oireiden esiintyessä poista Scopoderm-depotlaastari välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Varovaisuutta on noudatettava laastarin poistamisen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä yli 24 tunnin ajan laastarin poistamisen jälkeen.

Poista laastari ennen lääketieteellisiä kuvantamistutkimuksia.

Laastarin asettamisen, poistamisen tai käsittelyn jälkeen kädet on pestävä huolellisesti. Laastarin poistamisen jälkeen myös laastarin kiinnityskohta on pestävä huolellisesti.

Älä käytä useampaa kuin yhtä laastaria kerrallaan.

Lapset (alle 10 vuotiaat)
Scopodermia ei saa käyttää alle 10 vuotiaille lapsille, koska tiedot sen käytöstä tässä ikäryhmässä ovat riittämättömiä.

Iäkkäät
Iäkkäät voivat käyttää Scopodermia (ks. aikuisia koskevat suositukset), tosin he saattavat olla muunikäisiä alttiimpia skopolamiinin haittavaikutuksille (ks. Varoitukset ja varotoimet).

Muut lääkevalmisteet ja Scopoderm
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

 • Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät parhaillaan jotakin seuraavista, sillä Scopodermilla voi olla yhteisvaikutuksia niiden kanssa:
  muut keskushermostoon (aivoihin) vaikuttavat lääkkeet, erityisesti antikolinergiseen aktiivisuuteen vaikuttavat lääkkeet, kuten:
  • muut belladonna-alkaloidit
  • allergialääkkeet (antihistamiinit)
  • masennuslääkkeet (esim. amitryptyliini ja imipramiini)
  • Parkinsonin taudin tai virusinfektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (amantadiini)
  • rytmihäiriölääkkeet (kinidiini)muut matkapahoinvointilääkkeet.

Scopoderm alkoholin kanssa
Vältä alkoholin käyttöä Scopoderm-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Scopoderm voi aiheuttaa haittavaikutuksina uneliaisuutta, sekavuutta, heitehuimausta, tai se voi vaikuttaa näkökykyysi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset
Yksi depotlaastari kiinnitetään puhtaalle, kuivalle, karvattomalle ja vahingoittumattomalle iholle korvan taakse noin 5–6 tuntia ennen matkan alkua tai jo matkaa edeltävänä iltana.

 • Avaa annospussi yläosasta ja ota ulos kellanruskea laastari, jossa on päällä läpinäkyvä kuusikulmainen suojakalvo (kuva 1).
 • Pidä laastaria kiinni kulmasta ja poista kuusikulmainen suojakalvo. Yritä olla koskematta keskellä olevaa hopeanväristä liimapintaa (kuva 2).
 • Paina laastaria (hopeanvärinen liimapinta alaspäin) tiiviisti vasten korvan takana olevaa puhdasta, kuivaa ja karvatonta ihoaluetta (kuva 3). Varmista, että laastari on kunnolla kiinnittynyt. Kun laastari on kiinnitetty, sitä ei tule liikuttaa.

 • Depotlaastari kiinnittyy normaalisti ihoon hyvin. Jos laastari kuitenkin irtoaa, se tulee korvata uudella laastarilla.
 • Iholle kiinnitetyn laastarin koskettelemista tulee välttää, koska siihen kohdistuva paine saattaa aiheuttaa vaikuttavan aineen tihkumisen laastarin reunoilta.
 • Kun laastari on kiinnitetty paikoilleen tai poistettu, on kädet (ja laastarin poiston yhteydessä myös kiinnityskohta) pestävä huolellisesti, jotta estetään mahdollisesti käsissä olevan vaikuttavan aineen jäämien kulkeutuminen sormien kautta silmiin. Silmiin jouduttua lääke voi aiheuttaa väliaikaista (lähi)näön hämärtymistä sekä pupillien laajenemista (joskus vain toisessa silmässä).
 • Yhden Scopoderm-depotlaastarin antama matkapahoinvointisuoja kestää jopa 3 vuorokautta, mutta laastari tulisi poistaa iholta aikaisemmin, mikäli matka kestää tätä lyhyemmän ajan. Mikäli pitempiaikainen suoja on tarpeen, poista laastari 3 vuorokauden kuluttua ja kiinnitä uusi laastari toisen korvan taakse.
 • Uiminen, suihku tai hiustenpesu eivät huononna laastarin kiinnittyvyyttä tai tehoa, mikäli laastaria ei altisteta vedelle yhtäjaksoisesti pitkää aikaa.

Käyttö lapsille ja nuorille
Scopoderm-depotlaastaria voidaan käyttää 10 vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille (ks. aikuisten annostusohje).

Älä ylitä suositeltua annosta.

Jos olet epävarma, kuinka kauan sinun tulisi käyttää Scopoderm-depotlaastareita, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät enemmän Scopodermia kuin sinun pitäisi
Jos vahingossa kiinnität liian monta laastaria samanaikaisesti, voit tuntea olosi levottomaksi, kiihtyneeksi tai sekavaksi. Suureen yliannostukseen voi liittyä ajan- ja paikantajun menetystä, aistiharhoja tai kouristuskohtauksia. Vaikeissa yliannostustapauksissa voi esiintyä koomaa ja hengitysvaikeuksia.

Poista laastari/laastarit välittömästi (koska jotkut yliannostusoireet voivat jatkua vielä yli 24 tunnin ajan laastarin poistamisen jälkeen).

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota mahdollisesti jäljellä olevat laastarit mukaasi.

Jos lopetat Scopodermin käytön
Harvinaisissa tapauksissa, tavallisesti useamman päivän käytön jälkeen, voi ilmetä mm. heitehuimausta, pahoinvointia, oksentamista, päänsärkyä ja tasapainohäiriöitä sen jälkeen, kun laastari on poistettu iholta. Mikäli saat näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia, mutta ne ovat hyvin harvinaisia (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000 käyttäjästä)

 • muutokset näkökyvyssä ja siihen liittyvä silmänpaineen nousu (mahdollisia merkkejä glaukoomasta).

Mikäli sinulla on näitä oireita, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10 käyttäjästä)

 • suun kuivuminen
 • uneliaisuus, heitehuimaus
 • (lähi)näön hämärtyminen ja pupillien laajeneminen (joskus vain toisessa silmässä)
 • vaikeudet katseen tarkentamisessa lähellä tai kaukana olevaan kohteeseen (akkommodaatio).

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 käyttäjästä)

 • silmäluomien ärsytys
 • ihoärsytys.

Jotkut haittavaikutukset ovat harvinaisia (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000 käyttäjästä)

 • virtsaamisvaikeudet
 • muisti- tai keskittymishäiriöt, levottomuus, ajan- tai paikantajun menetys, sekavuus tai aistiharhat.

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000 käyttäjästä)

 • ihottuma.

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisyydeltään tuntemattomia (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • kiinnityskohdan reaktiot, kuten kutina, punoitus ja polttelu
 • levottomuus (agitaatio), koordinaatiohäiriöt ja päänsärky.

Jos sinulla ilmenee itseäsi huolestuttavia haittavaikutuksia (myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa), poista laastari ja keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Scopoderm-hoidon lopettamiseen liittyviä haittavaikutuksia
Hoidon keskeyttämisen jälkeen – tavallisesti useampia päiviä jatkuneen käytön yhteydessä – on harvinaisina raportoitu mm. heitehuimausta, pahoinvointia, oksentamista, päänsärkyä ja tasapainohäiriöitä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä irrota laastarin suojakalvoa ennen kuin tarvitset laastaria.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Käytetyt laastarit taitetaan kahtia liimapuolet vastakkain ja hävitetään niin, etteivät lapset pääse niihin käsiksi. Älä leikkaa laastaria.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Scopoderm sisältää

 • Vaikuttava aine on skopolamiini. Yksi Scopoderm-depotlaastari sisältää 1,5 mg skopolamiinia. Scopoderm-depotlaastari on 0,2 mm paksu, 2,5 cm2:n kokoinen nelikerroksinen kalvo. Jokainen laastari vapauttaa noin 1 mg:n skopolamiinia 72 tunnin aikana.
 • Muut aineet ovat kevyt nestemäinen parafiini, polyisobuteeni, polypropyleeni sekä aluminoitu polyesterikalvo.

Hyoskiini on vaikuttavan aineen nimi Euroopan farmakopeassa (Ph.Eur.).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Scopoderm-depotlaastari on litteä, pyöreä ja läpimitaltaan noin 1,8 cm. Laastarin toinen puoli on kellanruskea. Toinen puoli laastarista on hopeanvärinen, ja sen päällä on suurempi kuusikulmainen, läpinäkyvä suojakalvo.

Scopoderm-depotlaastarit on pakattu litteisiin yksittäispakattuihin pusseihin, 5 tai 10 kappaleen kartonkipakkauksiin.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Baxter Oy
PL 119
00181 Helsinki

Valmistaja
Famar A.V.E. Avlon Plant 48th km National Road Athens-Lamia
48th km National Road Athens-Lamia, Avlona, 19011, Attiki
Kreikka

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.05.2023

Yrityksen yhteystiedot:

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111
Tukkuliike: Tamro