PABAL injektioneste, liuos 100 mikrog/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 06.12.2018 19:02:56)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pabal 100 mikrog/ml injektioneste, liuos

karbetosiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan Pabal injektionestettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, kätilön tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, kätilön tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Pabal on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinua hoidetaan Pabalilla

3. Miten Pabalia annetaan sinulle

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pabalin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Pabal on ja mihin sitä käytetään

Pabalia käytetään lapsen keisarileikkauksella saaneiden naisten hoitoon.

Joillakin naisilla keisarileikkauksen jälkeen kohtu ei supistu riittävän nopeasti. Tämä aiheuttaa todennäköisesti, että he vuotavat verta tavallista enemmän. Pabal saa aikaan kohdun supistumisen ja vähentää vuotoriskiä.

Pabalin vaikuttava aine on karbetosiini. Se on oksitosiiniksi kutsutun aineen kaltainen, jota elimistö tuottaa itsessään kohdun supistumiseksi synnytyksessä.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinua hoidetaan Pabalilla

Pabalia ei saa antaa ennen kuin lapsi on syntynyt.

Ennen lääkkeen antamista lääkärin täytyy tietää terveydentilastasi. Sinun tulee kertoa lääkärille myös uudet oireet, joita mahdollisesti tulee Pabal-hoidon aikana.

Älä käytä Pabalia

• jos olet allerginen karbetosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

• jos sinulla on maksan tai munuaisten sairaus

• jos sinulla on pre-eklampsia (raskaudenaikainen verenpaineen nousu) tai eklampsia (raskaustoksemia)

• jos sinulla on vakava sydänsairaus

• jos sinulla on epilepsia

• jos sinulle on aikaisemmin tullut allerginen reaktio oksitosiinista (annetaan joskus tiputuksena tai ruiskeena synnytyksen aikana tai sen jälkeen).

Jos joku näistä koskee sinua, kerro lääkärillesi.

Lääkärin täytyy olla erityisen varovainen Pabalin käytössä

jos sinullaon migreeniä

jossinulla on astma

jos sinulla on sydän- ja verenkiertohäiriöitä (kuten korkea verenpaine)

• jos sinulla on muita sairauksia.

Jos joku näistä koskee sinua, kerro lääkärillesi.

Lapset

Ei oleellista.

Muut lääkevalmisteet ja Pabal

Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Pabalia ei saa käyttää raskauden aikana, mutta sitä voidaan antaa sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt keisarileikkauksella.

Pienien karbetosiinimäärien on havaittu erittyvän imettävän äidin verestä äidinmaitoon, mutta niiden oletetaan hajoavan lapsen suolistossa.

 

3. Miten Pabalia annetaan sinulle

Pabalia annetaan ruiskeena suoneen heti sen jälkeen, kun lapsesi on syntynyt keisarileikkauksella joko epiduraalipuudutuksessa tai spinaalianestesiassa. Annos on yksi injektiopullo (100 mikrogrammaa).

Jos olet saanut Pabalia enemmän kuin pitäisi

Jos sinulle annetaan vahingossa enemmän Pabalia kuin pitäisi, saattaa kohtusi supistua liian voimakkaasti niin, että se vahingoittuu tai rupeaa vuotamaan voimakkaasti verta. Saatat myös tuntea uneliaisuutta, levottomuutta ja päänsärkyä, mikä johtuu veden kertymisestä elimistöösi. Tällöin sinua hoidetaan muilla lääkkeillä ja mahdollisesti kirurgisesti.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Pabalkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset (voivat esiintyä vähintään kymmenellä 100:sta naisesta). Niitä ovat:

 • pahoinvointi
 • mahakipu
 • kutina
 • punehtuminen (punainen iho)
 • lämmön tunne
 • matala verenpaine
 • päänsärky
 • vapina

Muita haittavaikutuksia, jotka voivat esiintyä 1-10:llä naisella 100:sta naisesta, ovat:

 • oksentaminen
 • huimaus
 • selkä- tai rintakipu
 • metallin maku suussa
 • anemia
 • hengästyneisyys
 • vilunväristykset

Satunnaisesti jotkut naiset saattavat kokea nopeaa sydämensykettä tai hikoilua.

PABAL saattaa aiheuttaa veden kertymistä elimistöön, mikä voi aiheuttaa uneliaisuutta, levottomuutta ja päänsärkyä.
 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

 

5. Pabalin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pabal injektiopullot säilytetään ulkopakkauksessaan valolta suojaamiseksi, koska valmiste on valolle herkkä.

Säilytä alle 30 oC. Ei saa jäätyä.

Älä käytä pakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pabal sisältää

Vaikuttava aine on karbetosiini. Yksi millilitra sisältää 100 mikrogrammaa karbetosiinia.

Muut aineet ovat: L-metioniini, meripihkahappo, mannitoli, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pabal on kirkas ja väritön injektioneste, liuos joka on valmista laskimonsisäistä antoa varten.

Pakkauksessa on viisi 1 ml injektiopulloa.

Pabalia tulee käyttää ainoastaan asianmukaisilla sairaaloiden synnytysosastoilla.

Myyntiluvan haltija

Ferring Lääkkeet Oy

PL 23

02241 Espoo

Puh: 0207 401 440

Valmistaja

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Saksa

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 9.8.2018.

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
PL 23
02241 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro