FINREXIN jauhe, FINREXIN NEO jauhe

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 11.10.2019 19:03:42)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

FINREXIN® -jauhe
FINREXIN® NEO -jauhe

asetyylisalisyylihappo, kofeiini, askorbiinihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän aikana tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Finrexin/Finrexin Neo on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Finrexin-/Finrexin Neo -jauhetta
 3. Miten Finrexin-/Finrexin Neo -jauhetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Finrexin-/Finrexin Neo -jauheen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Finrexin/Finrexin Neo on ja mihin sitä käytetään

Finrexin sisältää vaikuttavana aineena asetyylisalisyylihappoa, joka lievittää särkyä ja alentaa kuumetta. Kofeiini vähentää väsymystä. Lisäksi valmiste sisältää C-vitamiinia.

Finrexin-valmisteet on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön lievittämään kuumetta ja erilaisia särkytiloja. Oireiden pitkittyessä ota yhteys lääkäriin.
 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Finrexin/Finrexin Neo jauhetta

Älä käytä Finrexin-jauhetta

 • jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai muille salisylaateille, kofeiinille tai askorbiinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos asetyylisalisyylihappo tai muut tulehduskipulääkkeet ovat aiemmin aiheuttaneet vakavia yliherkkyysreaktioita (esim. astmakohtauksen, allergista nuhaa tai nokkosrokkoa)
 • jos sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on todettu jostain syystä lisääntynyttä verenvuototaipumusta tai veressäsi on niukalti verihiutaleita
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana.

Lapsilla asetyylisalisyylihappo saattaa laukaista harvinaisen, mutta hengenvaarallisen Reyen oireyhtymän joidenkin virusinfektioiden yhteydessä, minkä vuoksi Finrexin-valmisteita ei pidä käyttää alle 16-vuotiaiden kuume- ja flunssalääkkeenä.

Varoitukset ja varotoimet

 • Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa Finrexin-valmisteen käytöstä ennen hoidon aloittamista, jos sinulla on astma tai vastaava allerginen tila tai sairastat sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa tai sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.
 • Valmisteen sisältämän askorbiinihapon (C-vitamiini) vuoksi valmistetta pitää käyttää varoen, jos sinulla on todettu munuaiskiviä tai lisääntynyttä raudan varastoitumista.
 • Valmisteen sisältämä kofeiini voi aiheuttaa unettomuutta.

Muut lääkevalmisteet ja Finrexin
Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Valmisteen käyttö samanaikaisesti muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa lisää haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Valmisteen sisältämä asetyylisalisyylihappo saattaa voimistaa verenohennuslääkkeiden, joidenkin sokeritautilääkkeiden ja syöpä- ja reumataudeissa käytettävän metotreksaatin vaikutuksia. Jos käytät näitä lääkkeitä, neuvottele Finrexin-valmisteen käytöstä lääkärisi kanssa.

Joidenkin verenpainelääkkeiden (nesteenpoistolääkkeet ja ACE:n estäjät) sekä kihtilääkkeen (probenesidi) teho saattaa heiketä, kun niitä käytetään samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa.

Asetyylisalisyylihapon samanaikainen käyttö suun kautta otettavien kortikosteroidien kanssa saattaa suurentaa maha-suolikanavan verenvuotojen riskiä.

Valmisteen samanaikainen käyttö natriumvalproaatin (epilepsialääke) kanssa saattaa voimistaa natriumvalproaatin kaikkia vaikutuksia.

Samanaikainen alkoholin käyttö saattaa lisätä ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Etenkin raskauden viimeisen kolmanneksen aikana valmiste voi häiritä sikiön hyvinvointia ja pitkittää synnytystä. Tämän vuoksi valmistetta ei pidä käyttää lainkaan raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.
Suositeltuja annoksia voi käyttää tilapäisesti imetyksen aikana.

Valmisteen sisältämä asetyylisalisyylihappo kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Finrexin-jauheet sisältävät sakkaroosia
Yksi annospussi sisältää noin 4 g sakkaroosia. Älä käytä valmistetta, jos sinulla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sukraasi-isomaltaasin puutos.


3. Miten Finrexin-/Finrexin Neo -jauhetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on yksi annospussi tarpeen mukaan 3-4 kertaa vuorokaudessa.
Pussin sisältö liuotetaan lasilliseen kuumaa vettä ja nautitaan lämpimänä. Vuorokaudessa saa ottaa korkeintaan kahdeksan annospussia.

Käyttö lapsille ja nuorille
Valmistetta ei suositella alle 16-vuotiaille.

Jos otat enemmän Finrexin-/FInrexin Neo -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Finrexin-/Finrexin Neo -valmistetta
Tämä lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon. Jos unohdat ottaa annoksen ja oireet jatkuvat, ota seuraava annos.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Finrexin-valmisteiden tavallisimpia haittavaikutuksia voivat olla mahasuolikanavan häiriöt, kuten närästys, pahoinvointi ja ripuli. Kahviin tottumattomille valmisteen sisältämä kofeiini voi aiheuttaa levottomuutta, vapinaa, sydämentykytystä ja nukahtamisvaikeuksia.

Muita mahdollisia, mutta harvinaisia haittavaikutuksia ovat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, nokkosrokko, allerginen nuha, astma), huimaus, korvien soiminen ja pitkäaikaisessa käytössä maha- tai pohjukaissuolihaava ja maha-suolikanavan verenvuoto. Ota yhteys lääkäriin, jos lääkkeen käytön aikana ilmenee äkillisesti hengenahdistusta, pään ja kaulan alueen turvotusta tai nokkosrokkoa.

Valmisteen sisältämä asetyylisalisyylihappo pidentää verenvuotoaikaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto:
www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA
 

5. Finrexin-/Finrexin Neo -jauheen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.
 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Finrexin/Finrexin Neo sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat asetyylisalisyylihappo, kofeiini ja askorbiinihappo.
 • Muut aineet ovat eri valmisteissa seuraavat:
  Sitruunanmakuinen Finrexin:
  viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, sitruuna-aromi, keltainen väriaine (E 104).

  Eukalyptuksen- ja mentolinmakuinen Finrexin:
  viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, keltainen väriaine (E 104), eukalyptusaromi, piparminttuaromi, mentoliaromi (sisältää sorbitolia (E 420).

  Mustaherukanmakuinen Finrexin Neo:
  viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, mustaherukka-aromi, punainen väriaine (E 163).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus:
Sitruunanmakuinen Finrexin: lievästi kellertävä, rakeinen, kiteinen ja sitruunantuoksuinen jauhe.

Eukalyptuksen- ja mentolinmakuinen Finrexin: melkein valkoinen tai lievästi kellertävä, rakeinen, eukalyptuksen- ja mentolintuoksuinen jauhe.

Mustaherukanmakuinen Finrexin Neo: vaaleanvioletti tai luonnonvalkoinen, rakeinen, kiteinen ja mustaherukantuoksuinen jauhe, jossa saattaa olla myös tummia rakeita.

Pakkauskoot: Finrexin-jauhe 10 x 5 g ja 20 x 5 g, Finrexin Neo -jauhe 10 x 5 g, 20 x 5 g ja 30 x 5 g

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Pakkausseloste on tarkistettu 30.8.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro