NICORETTE INHALAATTORI inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,6 mt, 10.09.2016 04:28:40)

Nicorette Inhalaattori 10 mg inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos et kykene pysymään tupakoimattomana vuoden Nicorette Inhalaattori -hoidon jälkeen.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.    Mitä Nicorette Inhalaattori on ja mihin sitä käytetään

2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Inhalaattoria

3.    Miten Nicorette Inhalaattoria käytetään

4.    Mahdolliset haittavaikutukset

5.    Nicorette Inhalaattorin säilyttäminen

6.    Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicorette Inhalaattoria käytetään helpottamaan tupakoinnin lopettamista. Tällaista hoitoa kutsutaan nikotiinikorvaushoidoksi.

Nicorette Inhalaattori lievittää tupakoinnin lopettamiseen liittyvää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita. Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, saat vieroitusoireita. Nicorette Inhalaattori estää tai ainakin vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia ja lievittää tupakanhimoa, sillä siitä elimistö saa hetkeksi edelleen hieman nikotiinia. Nicorette Inhalaattori ei sisällä tupakansavun sisältämiä myrkyllisiä aineita, kuten tervaa tai hiilimonoksidia.

Nicorette Inhalaattoria voi käyttää

 • tupakoinnin lopettamisen helpottamiseen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin.
 • tupakoinnin vähentämisen helpottamiseen, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicorette Inhalaattoria, jos

 • olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • olet alle 18-vuotias
 • et tupakoi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicorette Inhalaattoria, jos sinulla on

 • ollut hiljattain sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • rasitusrintakipuja (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
 • sydänsairaus, joka vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen tai rytmiin
 • hoitamaton verenpainetauti
 • diabetes
 • joskus ilmennyt allerginen reaktio, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta (angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoito voi joskus laukaista tällaisen reaktion.
 • keskivaikea- tai vaikea-asteinen maksan vajaatoiminta
 • vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • ruokatorvitulehdus
 • aiemmin ollut epilepsia tai kouristuskohtauksia
 • pitkäaikainen nielusairaus
 • keuhkoputkia ahtauttava sairaus, kuten astma.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Nicorette Inhalaattoria.

Muut lääkevalmisteet ja Nicorette Inhalaattori

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • teofylliiniä astmaan
 • takriinia Alzheimerin tautiin
 • klotsapiinia skitsofreniaan
 • ropinirolia Parkinsonin tautiin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

On erittäin tärkeää lopettaa tupakointi raskausaikana, koska tupakointi voi heikentää lapsesi kasvua. Se voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai jopa kuolleena. Parasta on lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Jos et onnistu, käytä Nicorette-valmisteita vasta, kun olet keskustellut terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Vältä Nicorette-valmisteiden käyttöä imetysaikana, koska nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseesi. Jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut sinulle Nicorette Inhalaattorin käyttöä imetysaikana, käytä sitä heti imettämisen jälkeen, mutta ei imetystä edeltävien kahden tunnin aikana.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nicorette Inhalaattorilla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.  

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tupakoinnin lopettaminen

Älä tupakoi Nicorette Inhalaattori -hoidon aikana.

Annostus on yksilöllinen ja määräytyy sen mukaan, kuinka paljon nikotiinia tarvitaan vieroitusoireiden lievittämiseen. Käytä 4–12 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että paras teho saavutetaan, kun käytetään vähintään 6 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa. Enimmäisannos on 12 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa.

Yleensä hoitoa jatketaan 3 kuukautta, minkä jälkeen nikotiiniannosta pienennetään asteittain. Kun käytät enää 1–2 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa, yritä lopettaa Nicorette Inhalaattorin käyttö kokonaan.

Nicorette Inhalaattorin säännöllistä käyttöä yli 12 kuukauden ajan ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista voivat kuitenkin tarvita pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Säilytä mahdollisesti ylijääneet nikotiinipatruunat, koska nikotiinihimo voi iskeä yllättäen uudestaan.

Tupakoinnin vähentäminen

Nicorette Inhalaattoria käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos et ole onnistunut tekemään vakavaa tupakoinnin lopettamisyritystä 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Kun olet lopettanut tupakoinnin kokonaan, noudata kohdan Tupakoinnin lopettaminen ohjeita.

Lopeta Nicorette-valmisteiden käyttö väliaikaisesti, jos yliannostusoireita ilmenee. Jos yliannostuksen oireet jatkuvat, harvenna annosväliä.

Nicorette Inhalaattorin kokoaminen

1. Vedä kuplapakkauksen suojafolio auki yhdestä kulmasta. Ota kuplapakkauksesta yksi nikotiinipatruuna.

2. Varmista, että suukappaleen osien merkkiviivat ovat vastakkain, jolloin suukappale ei ole lukittuna. Vedä suukappaleen osat irti toisistaan.

3. Aseta sinetöity nikotiinipatruuna suukappaleeseen. Varmista, että merkkiviivat ovat edelleen kohdakkain, ja paina suukappaleen osat kiinni toisiinsa pohjaan saakka, jolloin nikotiinipatruunan päissä olevat sinetit murtuvat naksahtaen.

4. Lukitse suukappale kiertämällä sen osia eri suuntiin niin, etteivät merkit ole vastakkain. Nicorette Inhalaattori on nyt käyttövalmis.

5. Poista käytetty nikotiinipatruuna suukappaleesta kiertämällä suukappaleen merkit takaisin vastakkain, jolloin suukappale aukeaa. Käytetyn nikotiinipatruunan voi hävittää talousjätteen mukana.

Nicorette Inhalaattorin imeminen

Kun Nicorette Inhalaattorin suukappaletta imetään, nikotiini ja mentoli höyrystyvät ja kulkeutuvat suuhun. Älä yritä vetää nikotiinihöyryä henkeen, koska se ei kulkeudu keuhkoihin asti. Nikotiini imeytyy elimistöön suun limakalvoilta.

Nicorette Inhalaattorista saadaan yhdellä imaisulla huomattavasti vähemmän nikotiinia kuin savukkeesta, joten imaise Nicorette Inhalaattoria noin 8–10 kertaa useammin kuin savuketta saadaksesi riittävästi nikotiinia. Yksi 10 mg nikotiinipatruuna korvaa noin 3–4 savuketta ja riittää 20 minuutin yhtäjaksoiseen, tehokkaaseen käyttöön. Nikotiinipatruunaa voi käyttää myös useammassa lyhyemmässä jaksossa 12 tunnin aikana sinettien murtamisesta.

Tarvittavien imaisujen lukumäärä, tiheys sekä imuaika ja -tekniikka vaihtelevat yksilöllisesti. Tupakoitsijat oppivat itselleen parhaiten sopivan imemistekniikan nopeasti. Nicorette Inhalaattorista saatava nikotiinimäärä riippuu myös lämpötilasta. Nicorette Inhalaattoria pitää käyttää pidempään kylmässä saman tehon saavuttamiseksi. Tämän vuoksi käytä Nicorette Inhalaattoria mieluiten lämpötilassa +15–+30 °C.

Jos käytät enemmän Nicorette Inhalaattoria kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit tai käytät muita nikotiinia sisältäviä valmisteita samanaikaisesti Nicorette Inhalaattorin kanssa.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus. Suuressa yliannostuksessa voi ilmetä lisäksi seuraavia oireita: verenpaineen lasku, pulssin heikkeneminen ja epäsäännöllisyys, hengitysvaikeudet, syvä uupumus, verenkierron romahtaminen ja kouristukset.

Jos olet ottanut liian suuren annoksen nikotiinia tai vaikkapa lapsi on ottanut nikotiinia vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa kuolemaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

 • ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
 • ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
 • yöheräily, unihäiriöt
 • lisääntynyt ruokahalu, painonnousu
 • alakuloisuus
 • tupakanhimo (nikotiinihimo)
 • sydämen sykkeen hidastuminen
 • verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
 • huimaus, heikko olo
 • yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
 • ummetus.

Haittavaikutukset

Nicorette Inhalaattori voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini.

Useimmat haittavaikutukset ilmenevät hoidon alkuvaiheessa ja ovat yleensä annoksesta riippuvaisia. Noin 40 % käyttäjistä kokee lieviä paikallisia reaktioita, kuten yskää ja suun ja nielun ärsytystä.

Lopeta Nicorette Inhalaattorin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeeman merkkejä):

 • kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemisvaikeudet
 • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Päänsärky, yskä, hikka, nielun ärsytys, pahoinvointi.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä): Yliherkkyys (allergia), pistely, makuaistin muutokset, tulehdus suussa, suun kuivuminen, lisääntynyt syljeneritys, ruoansulatushäiriö, vatsakipu, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, väsymys.

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): Epänormaalit unet, sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpaine, punastuminen, hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne, että hengitys on tavallista työläämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen, nenäoireet, kuten nuha, tukkoisuus ja aivastelu, suun oiree,t kuten kipu suussa tai nielussa, äänen käheys, pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen vauriot, verta vuotavat ikenet ja röyhtäily, lisääntynyt hikoilu, ihottuma, ihon kutina, nokkosihottuma, voimattomuus, huonovointisuus, rintakipu tai -vaivat.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): Anafylaktinen reaktio, nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto, yökkäily, korjautuva eteisvärinä.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto, kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, kipu huulissa, ihon punoitus, angioedeema, kouristuskohtaukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (+15–+25 °C) tai enintään +30 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicorette Inhalaattori sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini 10 mg.
 • Muut aineet ovat levomentoli.

Lääkevalmisteen kuvaus

Nicorette Inhalaattori koostuu huokoisesta polyeteenitulpasta, johon nikotiini ja makuaine on imeytetty. Tulppa on läpinäkyvässä muoviputkessa, jonka molemmat päät on sinetöity alumiinifoliolla.

Pakkauskoot

 • 18 nikotiinipatruunaa ja suukappale
 • 42 nikotiinipatruunaa ja suukappale

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.6.2023

Yrityksen yhteystiedot:

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO

Consumer-fi@kenvue.com
+358 20 7531450
Tukkuliike: Tamro