AMINOCONT depottabletti 225 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 16.02.2021 19:00:37)

Aminocont 225 mg depottabletit

aminofylliinihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Aminocont on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Aminocont-valmistetta

3. Miten Aminocont-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Aminoconti-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Aminocont on keuhkoputkia laajentava lääkevalmiste. Aminocontin vaikuttava aine on aminofylliini, josta elimistössä muodostuu teofylliiniä. Se vaikuttaa keuhkoputkia ympäröiviin sileisiin lihaksiin vähentämällä niiden supistustilaa, jolloin ilman kulku keuhkoputkissa helpottuu. Teofylliini estää myös allergisen reaktion välittäjäaineiden vapautumista ja helpottaa sitkeän liman irtoamista.

Aminocontia käytetään keuhkoastman, kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja keuhkolaajentuman aiheuttaman hengenahdistuksen hoitoon.

Aminofylliinihydraatti, jota Aminocont sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Aminocont-valmistetta

 • jos olet allerginen aminofylliinille, teofylliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aminocont-valmistetta

 • jos olet iäkäs
 • jos sinulla on epäsäännöllinen sydämen syke, huomattavasti kohonnut verenpaine tai muita sydänvaivoja
 • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta tai liikatoiminta
 • jos sinulla on mahahaava
 • jos sinulla on maksavaivoja
 • jos sinulla on kouristuskohtauksia
 • jos sinulla on pitkittynyt, korkea kuume
 • jos olet mies ja sinulla on virtsaamisvaikeuksia (esim. eturauhasen liikakasvun takia)
 • jos sinulla on porfyria (harvinainen veren väriainesairaus)
 • jos sinulla on vaikea astma
 • jos sinulla on keuhkosairauden pahenemisvaihe
 • jos sinulla on kystinen fibroosi
 • jos sinulla on unettomuutta
 • jos saat sähköhoitoa

Lapset

Aminocontia ei saa antaa lapsille, jotka painavat alle 22 kg (vastaa noin 6-vuotiaan painoa).

Muut lääkevalmisteet ja Aminocont

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Teofylliinillä on yhteisvaikutuksia lukuisten lääkeaineiden kanssa, joten muiden sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä tulee aina kertoa lääkärille, jotta ne voidaan ottaa huomioon annosta määritettäessä. Tällaisia lääkeaineita ovat mm.

 • Sydänvaivat tai kohonnut verenpaine:
  • kohonneen verenpaineen ja muiden sydänvaivojen hoitoon:  diltiatseemi, isoprenaliini, meksiletiini, propafenoni, propranololi, nifedipiini ja verapamiili
  • virtsaneritystä lisäävät ”nesteenpoistolääkkeet” (diureetit), esim. furosemidi
  • epäsäännöllisen tai nopean sydämen sykkeen hoitoon: amiodaroni
  • verisuonihäiriöiden hoitoon: pentoksifylliini
 • Kouristuskohtaukset ja nukkumisvaikeudet:
  • kouristuskohtausten hoitoon: karbamatsepiini ja fenytoiini
  • unilääkkeet: nk. barbituraatit
  • rauhoittavat lääkkeet tai lääkkeet ahdistuneisuuden hoitoon: nk. bentsodiatsepiinit
 • Infektiot:
  • tietyt antibiootit, kuten siprofloksasiini, enoksasiini, klaritromysiini, erytromysiini, tetrasykliinit
  • sieni-infektioiden hoitoon: flukonatsoli
  • tuberkuloosin hoitoon: rifampisiini ja isoniatsidi
  • HIV-infektion hoitoon: ritonaviiri
  • mm. sukkulamatoinfektioiden hoitoon: tiabendatsol
  • virusinfektioiden hoitoon: asikloviiri
 • Närästys tai mahahaava: simetidiini, ranitidiini, famotidiini ja nitsatidiini
 • Syöpä: aminoglutetimidi, metotreksaatti ja lomustiini
 • Ehkäisytabletit
 • Steroidit, kortikosteroidit
 • Kilpirauhasvaivat: karbimatsoli
 • Alkoholismi: disulfiraami
 • Masennus:  fluvoksamiini ja litium
 • Kihti: sulfiinipyratsoni ja allopurinoli
 • Nk. interferonit (mm. herpeksen, syövän, leukemian tai maksatulehduksen hoitoon)
 • Rohdosvalmisteet: mäkikuisma (Hypericum perforatum)
 • Tukkoisuutta lievittävät valmisteet: fenyylipropanoliamiini ja efedriinin
 • Muut ksantiinijohdokset, eräät muut astman ja hengitystiesairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten teofylliini).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös:

 • jos olet menossa leikkaukseen, sillä näillä tableteilla saattaa olla yhteisvaikutuksia tiettyjen nukutusaineiden kuten halotaanin ja ketamiinin kanssa
 • jos olet menossa sydämen kuvantamistutkimukseen, sydänlihaksen verenkierron arvioimiseksi, nämä tabletit saattavat heikentää tiettyjen lääkkeiden vaikutusta, joita käytetään kuvantamistutkimuksessa
 • jos olet äskettäin ottanut tai aiot ottaa influenssarokotteen.

Yhteiskäyttö muiden keuhkoputkia laajentavien astmalääkkeiden kanssa saattaa voimistaa molempien lääkkeiden vaikutuksia.

Aminocont ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Tabletit tulee niellä kokonaisina veden kera.

Alkoholi voi muuttaa näiden tablettien vaikutusta. Keskustele lääkärin kanssa, jos aiot käyttää alkoholia näiden tablettien käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aminocont ei vaikuta kykyyn ajaa autoa ja käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Aikuiset

Tavanomainen ylläpitoannos on 1 tabletti kahdesti vuorokaudessa. Lääkäri saattaa suurentaa annostasi hoitovasteestasi riippuen.

Lapset

Yli 22 kg painavat lapset (noin 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat) voivat käyttää näitä tabletteja. Tarvittava annos riippuu lapsen painosta, iästä ja hengitysvaivojen vaikeusasteesta. Asiasta on keskusteltava lääkärin kanssa.

Aminocont-depottabletit tulee niellä kokonaisina veden kera. Niitä ei saa jakaa, pureskella eikä murskata. Tabletin murskaaminen aiheuttaa lääkeaineen nopean vapautumisen, joka voi johtaa lääkkeen yliannostukseen.

Jos sinusta tuntuu, että Aminocontin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Aminocont-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Aminocont-valmistetta

Jos muistat tabletin 4 tunnin kuluessa tavanomaisesta ottamisajasta, ota se välittömästi. Ota seuraava tabletti tavanomaiseen aikaan. Jos tabletti on yli 4 tuntia myöhässä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, vaikka vakavat allergiset reaktiot ovatkin harvinaisia. Kerro lääkärille heti, jos sinulle kehittyy yhtäkkiä hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotusta, ihottumaa tai kutinaa (etenkin, jos niitä esiintyy koko kehon alueella).

Aminocont-hoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleinen (yli 1 käyttäjällä 100:sta)

 • Päänsärky
 • Pahoinvointi

Melko harvinainen (alle 1 käyttäjällä 100:sta)

 • Allergiset (yliherkkyys-) reaktiot
 • Veren virtsahappopitoisuuden suurentuminen, joka voi aiheuttaa nivelten kipua ja turvotusta
 • Kiihtyneisyys, ahdistuneisuus, nukkumisvaikeudet
 • Kouristuskohtaukset
 • Huimaus ja vapina
 • Nopea sydämen syke, sydämentykytys
 • Vatsakipu tai -vaivat, ripuli, mahaärsytys, mahansisällön nousu ruokatorveen, oksentelu
 • Ihon kutina, ihottuma
 • Lisääntynyt virtsaneritys, virtsaumpi

Myös ruokahaluttomuutta voi esiintyä. Tämä haittavaikutus häviää usein ajan kuluessa tai annosta pienentämällä. Myös nokkosihottumaa, lihaskouristuksia ja rabdomyolyysi-oireyhtymää on ilmoitettu. Lapsilla on satunnaisesti havaittu käyttäytymis- ja koulunkäyntihäiriöitä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aminocont sisältää

 • Vaikuttava aine on aminofylliinihydraatti. Yksi depottabletti sisältää 225 mg aminofylliinihydraattia, joka vastaa 182,25 mg:aa teofylliiniä.
 • Muut aineet ovat hydroksietyyliselluloosa, povidoni, setostearyylialkoholi, magnesiumstearaatti, talkki, hypromelloosi 15 cps makrogoli 400, titaanidioksidi (E171), hypromelloosi 5 cps ja keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleankeltainen, kalvopäällysteinen tabletti (läpimitta noin 9,6 mm), jonka toisella puolella teksti “Napp” ja toisella “SA”.

Pakkauskoot: 56 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Mundipharma Oy
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Valmistaja
Mundipharma DC B.V
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.12.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

MUNDIPHARMA OY
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

nordics@mundipharma.dk
www.mundipharma.fi
09 8520 2065
Tukkuliike: Tamro